ՁԵՌ­ՆԱՐԿ ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ ՍՕՍ ՍԱՐԳՍ­ԵԱ­ՆԻՆ

0 0
Read Time:2 Minute, 31 Second

 p7 sos nj

Նո­յեմ­բեր 10-ին, Նիւ Ճըրզիի “Հա­մազ­գա­յին“ը կազ­մա­կեր­պեց ձեռ­նարկ մը, ի յի­շա­տակ Սօս Սարգս­եա­նի: Առա­ջին հեր­թին, տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգստ­եան պաշ­տօն, Սուրբ Վար­դա­նանց եկե­ղեց­ւոյ մէջ, ապա Կա­րի­նէ Քո­չար­եան ներ­կա­յա­ցուց Սօս Սարգս­եա­նը` իբ­րեւ ար­ուես­տա­գէտ, որ ստեղ­ծած է հա­յու կեն­սա­պա­տում եւ մար­դու կեն­սա­պա­տում: Քո­չար­եան յայտ­նեց թէ ան դար­ձած է հայ ժո­ղո­վուր­դի կեան­քի մաս­նա­կից` իր բո­լոր հո­գե­րով եւ պայ­քար­նե­րով:Սօս Սարգս­եան կը ներ­կա­յաց­նէ այն ար­ժէք­նե­րը, որոնք մար­դը` մարդ կը պա­հեն, հայն ալ` հայ: Անոր ժա­պա­ւէն­նե­րով բաց­ուե­ցաւ ոչ միայն ֆիլ­մաշ­խար­հի նոր էջ, այ­լեւ հայ­կա­կան ինք­նու­թեան ճա­նաչ­ման նոր էջ` հասկ­նա­լով հո­ղի խոր­հուր­դը, ըսաւ Քո­չար­եան, որ Սարգս­եա­նի հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծու­նէ­ու­թեան մա­սին խօ­սե­լով, յայտ­նեց թէ ան պա­հան­ջա­տէր էր: Ղա­րա­բաղ­եան շար­ժու­մին ըն­թաց­քին ան մնաց պատ­նէ­շի վրայ: Մեծ գոր­ծու­նէ­ու­թիւն ծա­ւա­լեց երկ­րա­շար­ժին ժա­մա­նակ: Տար­բեր եր­կիր­նե­րէ օժան­դա­կու­թիւն­ներ իր անու­նով կը հաս­նէ­ին Հա­յաս­տան:

Սարգս­եան հին երկ­րի յի­շո­ղու­թիւնը ներ­կա­յա­ցուց նոր Հա­յաս­տա­նի մէջ: Այս­պէս, ան հռչա­կա­ւոր “Նա­հա­պե­տը“ տի­պա­րը խա­ղա­լով իւ­րա­ցուց այդ կեր­պա­րը եւ ապ­րե­ցաւ այդ “Նա­հա­պետ“ով:

Նշենք թէ, Սօս Սարգս­եան խորհր­դա­յին վար­չա­կար­գի դժուար պայ­ման­նե­րուն մէջ իր կեր­պա­րով ստեղ­ծեց հա­ւա­քա­կան յի­շո­ղու­թիւն մարմ­նաց­նող տի­պար: Իր “Ձո­րի Մի­րօ“-ով ան ներ­կա­յա­ցուց հայ մար­տի­կի կամ­քը, այս ժա­պա­ւէն­նե­րով ան ամ­բողջ սե­րունդ­ներ կը կա­պէր իրենց ար­մատ­նե­րուն, իրենց ինք­նու­թեան: Ասոր փայ­լուն վկան է այ­սօր­ուան ար­ցախ­եան յաղ­թա­նա­կը, ուր ոչ միայն յաղ­թեց հայ զի­նուո­րը իր զէն­քով, այ­լեւ յաղ­թեց հայ մշա­կոյ­թը` Սօս Սարգս­եա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցած տի­պար­նե­րով: Կան ար­ուես­տա­գէտ­ներ, որոնք կը կեր­տեն ժա­մա­նա­կը: Ասոնց շար­քին է Սօս Սարգս­եան, որ ահա­զանգ հնչեց­նել տուաւ եւ կեր­տեց  հա­յուն ժա­մա­նակ­նե­րը: Շրջա­նի հո­վիւ Յով­նան Պօ­զոյ­եա­նի աղօթ­քէն ետք, տե­ղի ու­նե­ցաւ հիւ­րա­սի­րու­թիւն:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles