Հ.Օ.Մ.-Ի ՊՈՍ­ԹԸ­ՆԻ ԳՐԱ­ՍԵՆ­ԵԱԿ­ՆԵ­ՐԸ Կ՛ԱՆ­ՈՒԱՆ­ՈՒԻՆ ՏԱ­ՆԸ­ԼԻ ՊՈՒ­ՃԻՔ­ԵԱՆ ԵՒ ՄԱ­ՆՈՒ­ՇԱԿ ՍՈ­ՂՈ­ՄՈՆ­ԵԱՆ

0 0
Read Time:5 Minute, 53 Second

hom2hom4  Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան դիւա­նի ան­դամ­նե­րուն եւ Կեդ­րո­նա­կան գրա­սեն­եա­կի անձ­նա­կազ­մին ներ­կա­յու­թեամբ, Յու­նիս 9, 2013-ին տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Օ.Մ.-ի Պոս­թը­նի Վա­րիչ-տնօ­րէ­նի գրա­սեն­եա­կի ան­ուա­նա­կո­չու­մը:

Առ ի շնոր­հա­կա­լու­թիւն Տէր եւ Տիկ. Մա­նաս եւ Տա­նը­լի Պու­ճիք­եան­նե­րու սրտա­բուխ նուի­րա­տուու­թեան, գրա­սեն­եա­կը ան­ուան­ուե­ցաւ ըն­կե­րու­հի Տա­նը­լի Պու­ճիք­եա­նի անու­նով:

Հ.Օ.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ատե­նա­պե­տու­հի, ընկհ. Վի­գի Մա­րաշլ­եան իր շնոր­հա­կա­լա­կան խօս­քին մէջ ըսաւ` “Հ.Օ.Մ.-ի հա­րիւ­րամ­եայ աշ­խա­տանք­նե­րը յա­նուն ազ­գան­ուէր ծրա­գիր­նե­րու իրա­կա­նաց­ման, ըլ­լա՛յ Սփիւռ­քի, ըլ­լայ հայ­րե­նի տա­րածք­նե­րէ ներս, կա­րե­լի պի­տի չըլ­լա­յին առանց հա­մա­կիր նուի­րա­տու­նե­րու եւ բա­րե­րար­նե­րու առա­տա­ձեռն օգ­նու­թեան, որուն լա­ւա­գոյն օրի­նակ­նե­րէն մին է Մա­նաս եւ Տա­նը­լի Պու­ճիք­եան­նե­րու այս յատ­կան­շա­կան նուի­րա­տուու­թիւնը, որ գու­մա­րած այլ ներդ­րում­նե­րու հետ, կա­րե­լի կը դարձ­նէ Հ.Օ.Մ.-ի աշ­խա­տանք­նե­րու սա­հուն եւ ար­դիւ­նա­ւէտ ըն­թաց­քը“:

Ըն­կե­րու­հի Տա­նը­լի Պու­ճիք­եա­նը 1964 թուակա­նէն ան­դամ է Սաութ-Պէյ շրջա­նի Հ.Օ.Մ.-ի “Արաքս“ մաս­նա­ճիւ­ղին, որուն հիմ­նա­դիր­նե­րէն մէ­կը եղած է:

Ըն­կե­րու­հի Պու­ճիք­եան եր­կար տա­րի­ներ  եղած է վար­չա­կան ան­դամ, յա­ճախ ստանձ­նե­լով ատե­նա­պե­տուհիի պաշ­տօ­նը: Ան` բա­րո­յա­պէս, նիւ­թա­պէս եւ ֆի­զի­քա­պէս մի՛շտ նե­ցուկ կանգ­նած ու քա­ջա­լե­րած է մաս­նա­ճիւ­ղի զա­նա­զան գոր­ծու­նէ­ու­թիւն­նե­րը, մեծ ներդ­րում ու­նե­նա­լով Սաութ Պէյ գա­ղու­թի բա­րե­լաւ­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն մէջ: Հ.Օ.Մ.-ուհիի նուիր­եալ ոգի­ով, Պու­ճիք­եան մի՛շտ բարձր դա­սած է Հ.Օ.Մ.-ի գոր­ծու­նէ­ու­թիւնն ու աշ­խա­տանք­նե­րը եւ մեծ նուի­րու­մով մաս­նակ­ցած է միու­թեան բո­լոր աշ­խա­տանք­նե­րուն:

Հ.Օ.Մ.ի Կեդրոնական վարչութեան դիւանի անդամներուն ներկայութեամբ Պոսթընի Վարիչտնօրէնի գրասենեակը կ՛անուանուի Տանըլի Պուճիքեան:
Հ.Օ.Մ.ի Կեդրոնական վարչութեան դիւանի անդամներուն ներկայութեամբ Պոսթընի Վարիչտնօրէնի գրասենեակը կ՛անուանուի Տանըլի Պուճիքեան:

Տէր եւ Տիկ. Պու­ճիք­եան­ներ ու­նին եօթ զա­ւակ­ներ, որոնք ստա­ցած են հայ­կա­կան դաստ­ի­ա­րա­կու­թիւն: Ընկհ. Պու­ճիք­եա­նին նուի­րու­մը ինք­նին փաստ մըն է անոր ան­թե­րի հայ­կա­կան ոգի­ին եւ կո­րո­վին:

Ներ­կա­յիս, ըլ­լա­լով 21 թոռ­նե­րու եւ 2 ծոռ­նե­րու մեծ մայր, ան կը շա­րու­նա­կէ քա­ջա­լե­րել ըն­տա­նի­քի բո­լոր ան­դամ­նե­րը, որ­պէս­զի անոնք եւս դառ­նան հայ գա­ղու­թի նուիր­եալ­ներ, տէր դառ­նա­լով ազ­գա­յին ժա­ռան­գու­թիւն­նե­րուն:

Հ.Օ.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւնը բարձր կը գնա­հա­տէ Տէր եւ Տիկ. Մա­նաս եւ Տա­նը­լի Պու­ճիք­եան­նե­րուն նուի­րու­մը Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան ծրա­գիր­նե­րու իրա­կա­նաց­ման եւ խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւն կը յայտ­նէ անոնց կա­տա­րած նուի­րա­տուու­թեան հա­մար, վստա­հեց­նե­լով, որ Հ.Օ.Մ.-ը պի­տի շա­րու­նա­կէ իր 100ամ­եայ առա­քե­լու­թիւնը նե­ցուկ կանգ­նե­լով բո­լո՛ր կա­րի­քա­ւոր­նե­րուն հայ­րե­նի­քէն ներս թէ՛ դուրս:

Միւս կող­մէ, Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւնը ու­րախ է յայ­տա­րա­րե­լու, թէ, առ ի շնոր­հա­կա­լու­թիւն Տի­ար Հրայր Սո­ղո­մոն­եա­նի 15 հա­զար տո­լար սրտա­բուխ նուի­րատո­ւու­թեան, այ­սու­հե­տեւ Հ.Օ.Մ.-ի Հաշ­ուա­պա­հա­կան բաժ­նի սեն­եա­կը – ի պա­տիւ առա­տա­ձեռն բա­րե­րա­րին մօր – պի­տի կրէ “Ընկհ. Մա­նու­շակ Սո­ղո­մոն­եան“ անու­նը` հա­մա­պա­տաս­խան յու­շա­տախ­տա­կով սեն­եա­կի մուտ­քին:hom3

Այս առ­թիւ, Հ.Օ.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ատե­նա­պե­տու­հի, ընկհ.Վի­գի Մա­րաշլ­եան կու­գայ իր երախ­տա­գի­տա­կան խօս­քը ըսե­լու, յա­նուն Միու­թեան բո­լո՛ր ան­դամ­նե­րուն, շեշ­տե­լով ա՛յն իրո­ղու­թիւնը` թէ հա­րիւ­րամ­եայ Հ.Օ.Մ.-ի ազ­գան­պաստ գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը սփիւռք­եան թէ հայ­րե­նի տա­րածք­նե­րէ ներս, կա­րե­լի պի­տի չըլ­լա՛ր իրա­կա­նաց­նել առանց հա­մա­կիր նուի­րա­տու­նե­րու եւ բա­րե­րար­նե­րու առա­տա­ձեռն օգ­նու­թեան: Այս իրո­ղու­թեան լա­ւա­գոյն օրի­նակ­նե­րէ մին է Տի­ար Հրայր Սո­ղո­մոն­եա­նի — որ այս տա­րի ստա­ցած էր “Կի­լիկ­եան Իշ­խա­ն“ պա­տուոյ ն­շա­նը Արամ Ա. Վե­հա­փա­ռէն — նշա­նա­կե­լի՛ նիւ­թա­կան աջակ­ցու­թիւնը, որ նման այլ ներդ­րում­նե­րու կող­քին, կա­րե­լի կը դարձ­նէ Հ.Օ.Մ.-ի այ­լա­զան ծրա­գիր­նե­րուն ար­դիւ­նա­ւէտ ըն­թաց­քը:

Ըն­կե­րու­հի Մա­նու­շակ Սո­ղո­մոն­եա­նը — որուն ան­ուամբ այ­սու­հե­տեւ պի­տի ճանչց­ուի Պոս­թը­նի մեր գրա­սեն­եա­կի Հաշ­ուա­պա­հա­կան են­թա­բա­ժի­նը — 1949-թուա­կա­նէն սկսեալ ծա­ռա­յած է Հայ Օգ­նու­թեան Սուր­իոյ Քե­սա­պի, Հա­լէ­պի, եւ Լի­բա­նա­նի ու Գա­նա­տա­յի մի­ա­ւոր­նե­րէն ներս: Ըն­կե­րու­հին, 1995-էն մին­չեւ օրս կ՛ան­դա­մակ­ցի Մոնթ­րէ­ա­լի “Սօ­սէ“ մաս­նա­ճիւ­ղին, ան­սա­կարկ նուի­րու­մով սա­տա­րե­լով Միու­թեանս ազ­գան­ուէր ծրա­գիր­նե­րու գոր­ծադր­ման, ար­ժա­նա­նա­լով իր գոր­ծա­կից­նե­րուն ան­խառն գնա­հա­տան­քին ու յար­գան­քին:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles