Հ.Օ.Մ.-Ի ՄԱՍ­ՆԱԿ­ՑՈՒ­ԹԻՒՆԸ Մ.Ա.Կ.-Ի ԿԻ­ՆԵ­ՐՈՒ ԻՐԱ­ՎԻ­ՃԱ­ԿԻ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԺՈ­ՂՈ­ՎԻ 58-ՐԴ ՆԻՍ­ՏԻՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 42 Second

 th  Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւնը, Մի­աց­եալ Ազ­գե­րու Կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ, ոչ-կա­ռա­վա­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն (ՈԿԿ/ NGO), եւ ՄԱԿ-ի Տնտե­սա­կան եւ Ըն­կե­րա­յին Յանձ­նա­ժո­ղո­վի (ECOSOC) խորհր­դա­կան ան­դամ, ան­գամ մը եւս պի­տի մաս­նակ­ցի բազ­մա­նիստ խորհր­դակ­ցա­կան աշ­խա­տա­նիս­տի մը` այս տար­ուայ Մ.Ա.Կ.-ի Կի­նե­րու Իրա­վի­ճա­կի Յանձ­նա­ժո­ղո­վի (CSW) 58րդ հա­մա­ժո­ղո­վին:

Խորհր­դակ­ցա­կան այս հա­մա­ժո­ղո­վին այս տար­ուան գլխա­ւոր նիւթն է` Հա­զա­րամ­եա­կի Զար­գաց­ման Նպա­տակ­նե­րու Գոր­ծադ­րու­թեան Մէջ Կա­նանց ու Աղջ­կանց Մար­տահ­րա­ւէր­ներն ու Նուա­ճում­նե­րը: Այս գլխա­ւոր թե­մա­յին կող­քին, պի­տի քննարկ­ուին “Կա­նանց ու Աղջ­կանց նե­րա­ռումն ու մաս­նակ­ցու­թիւնը կրթա­կան, վար­ժո­ղա­կան ուս­մուն­քի, գի­տու­թեան եւ ճար­տա­րար­ուես­տի մար­զե­րէն ներս, ինչ­պէս նա­եւ, կա­նանց հա­մար պար­կեշտ աշ­խա­տան­քի հա­մե­մատ` հա­ւա­սար իրա­ւունք­նե­րու յա­ռա­ջա­ցու­մ“ գլու­խի տակ ներ­կա­յաց­ուած հար­ցե­րը:

Աշ­խար­հի ամէն կող­մէն, ան­դամ եր­կիր­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, Մ.Ա.Կ.-ի մի­ա­ւոր­ներ, եւ ECOSOC-ի գրանց­ուած ոչ-կա­ռա­վա­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­ներ պի­տի մաս­նակ­ցին այս տար­ուայ նիս­տին: Հ.Օ.Մ.-ի կող­մէ` Միու­թեան ՄԱԿ-ի յանձ­նա­խում­բի ատե­նա­պե­տու­հի` Վա­լան­թին Պէր­պէր­եան, Կեդ­րո­նա­կան գրա­սեն­եա­կի տնօ­րէն` Լա­լա Տէ­միրճ­եան-Աթ­թար­եան, Մ.Ա.Կ.-ի աշ­խա­տանք­նե­րու հա­մադ­րիչ` Հու­րի Կէ­օ­տէ­լէք­եան, Մ.Ա.Կ.-ի ան­ցա­տոմ­սա­կիր Հ.Օ.Մ.-ու­հի­ներ, եւ այլ ան­դամ­ներ եւս ներ­կայ պի­տի ըլ­լան CSW-ի նիս­տե­րուն հա­մըն­թաց տե­ղի ու­նե­ցող ելոյթ­նե­րուն եւ հա­ւաք­նե­րուն:

Յանձ­նա­ժո­ղո­վի 58րդ Նիս­տի բա­ցու­մէն մէկ օր առաջ, Կի­րա­կի Մարտ 9, 2014-ին, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ օրա­կար­գե­րու ծա­նօ­թա­ցում ու միտ­քե­րու փո­խա­նա­կում, աւե­լի քան 900 ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ: Այլ պաշ­տօ­նա­տա­րրե­րու կար­գին, Հ.Օ.Մ.-ի Մ.Ա.Կ.-ի մէջ տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րուն որ­պէս հա­մադ­րիչ` Հու­րի Կէ­օ­տէ­լէք­եան եւս պի­տի մաս­նակ­ցի որ­պէս հան­դի­սա­վար օր­ուան յայ­տագ­րի կա­տար­ման:

Եր­կու­շաբ­թի, Մարտ 10-ին, Հ.Օ.Մ.-ը World Vision International-ի հետ, կը կազ­մա­կեր­պէ աշ­խա­տա­նիստ մը` սե­ռե­րու նա­խընտ­րան­քի հար­ցին եւ անոր Արե­ւել­եան Եւ­րո­պա­յի վրայ ու­նե­ցած ժխտա­կան հե­տե­ւանք­նե­րուն շուրջ:

Մ.Ա.Կ.-ի Կի­նե­րու Յանձ­նա­ժո­ղո­վի նիս­տին տա­րե­կան ըն­դու­նե­լու­թիւնը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Armenian Convention Center-ի մէջ, Երեք­շաբ­թի, Մարտ 11-ին Դես­պան Կա­րէն Նա­զար­եա­նի ներ­կա­յու­թեամբ: Ելոյթ պի­տի ու­նե­նայ Շու­շի պա­րա­խում­բը: Ներ­կայ պի­տի ըլ­լան աշ­խար­հի այ­լա­զան եր­կիր­ներ ներ­կա­յաց­նող աւե­լի քան հինգ հա­րիւր մաս­նա­կից­ներ:

Չո­րեք­շաբ­թի, Մարտ 12-ին Հ.Օ.Մ.-ը ան­գամ մը եւս պի­տի հիւ­րա­սի­րէ աշ­խա­տա­նիստ մը, այս ան­գամ ICJW եւ Soroptimist International-ի հետ`Եր­կին­քին կէ­սը բա­ւա­րար չէ: Կա­նանց եւ աղջ­կանց մղել Հա­զա­րամ­եա­կի զար­գաց­ման նպա­տակ­նե­րէն` Կա­յուն զար­գաց­ման նպա­տակ­ներ­ու գլու­խի տակ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles