Հ.Օ.Մ.-Ը ԿԸ ՀՐԱ­ՊԱ­ՐԱ­ԿԷ ՇԱ­ՐԱԴ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ՏԱ­ՐԵ­ԿԱՆ ՄՐՑՈՅ­ԹԻ ԱՐ­ԴԻՒՆՔ­ՆԵ­ՐԸ

0 0
Read Time:4 Minute, 57 Second

ars Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թեան Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Շրջա­նա­յին Վար­չու­թիւնը, հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րու աւե­լի քան 120 աշա­կերտ­ներ մաս­նակ­ցե­ցան կազ­մա­կերպ­ուած շա­րադ­րու­թեան մրցու­մին, որուն այս տար­ուայ նիւթն էր.-

Եթէ ժա­մա­նա­կը քեզ անց­եալ փո­խադ­րէո՞ր պատ­մա­կան հայ տի­պա­րին պի­տի փա­փա­քիս հան­դի­պիլ եւ ին­չո՞ւ“”: 

Մաս­նակ­ցու­թեան կա­նոն­նե­րը թոյլ կու տա­յին անգ­լե­րէն կամ հա­յե­րէն գրու­թիւն­նե­րու: Շար­դա­րու­թիւն­նե­րու ար­ժե­ւո­րու­մը կա­տար­ուե­ցաւ հա­մա­ձայն լեզ­ուի եւ կար­գի: Ար­ժե­ւո­րու­մը կա­տար­ուե­ցաւ գրող աշա­կեր­տի անու­նը ծածկ­ուած ըլ­լա­լու վի­ճա­կով:

Շա­րադ­րու­թիւն­նե­րու ար­ժե­ւոր­ման այս տար­ուան յանձ­նա­խում­բը կազմ­ուած էր Տիթ­րոյ­թի հե­տեւ­եալ ան­դամ­նե­րէ. Հեր­մի­նէ Մա­նուկ­եան“ Սօ­նա Մի­շիկ­եան“ Հու­րի Ճէյ­քոբս“ Երեց­կին Թա­մար Գէ­որգ­եան“ Անէթ Չո­լաք­եան“ Տա­նա Քա­ջեր­եան“ Լէս­իա Եան­կոյ­եան“ Սան­տի Մա­կար“ Րոք­սան Քուրտճ­եան“ Քա­րէն Ուա­քըր եւ Հ.Օ.Մ.-ի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ան­դամ Ըն­կե­րու­հի Անի Աթ­թար:

Մաս­նա­կից շա­բա­թօր­եայ վար­ժա­րան­ներն էին.- Նիւ Ճըրզիի “Նա­րեկ““ Փրո­վի­տեն­սի “Մու­րատ“, Իլի­նո­յի “Դանի­էլ Վա­րու­ժան““ “Մարզ­պետ“ Րէյ­սին“ Ուիս­քան­սըն Տիթ­րոյ­թի “Զա­ւար­եան“ եւ Պոս­թո­նի “Ս. Ստե­փա­նոս“ եւ Ֆի­լա­տելֆ­իոյ “Հայ­կազ­եան“ վար­ժա­րան­նե­րը:

Իսկ, ամե­նօր­եայ մաս­նա­կից վար­ժա­րան­ներն էին.- “Հայ Քոյ­րե­րու Վար­ժա­րան““ Լէք­սինկ­թըն“ Մա­սա­չու­սէց“ “Սուրբ Ստե­փա­նոս Վար­ժա­րան““ Ուա­թըր­թաուն“ Մա­սա­չու­սէց:

Մրցոյ­թը շա­հող­նե­րը կը պար­գե­ւատր­ուին “Պարնզ եւ Նո­պըլ“ գրա­խա­նու­թէն նուէր­ներ:

Հ.Օ.Մ.-ի Շրջա­նա­յին վար­չու­թիւնը կը շնոր­հա­ւո­րէ շա­հող աշա­կերտ­նե­րը եւ շնոր­հա­կա­լու­թիւն կը յայտ­նէ վար­ժա­րան­նե­րու տնօ­րէն­նե­րուն ու ու­սու­ցիչ­նե­րուն իրենց ցու­ցա­բե­րած հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մար:

 

ԱՐ­ԴԻՒՆՔ­ՆԵՐ

ՄԻ­ՕՐ­ԵԱՅ/Հա­յե­րէն

Գ. եւ Դ. Կար­գեր

Ա. – Սթէֆ­նի Հա­ւաք­եան “Նա­րեկ Վար­ժա­րան“ (Նիւ Ճըր­զի)

 

Ե. եւ Զ. Կար­գեր

Ա.- Անի Ման­ճիք­եան “Սբ. Ստե­փա­նոս Շա­բա­թօր­եայ“ Ուա­թըր­թաուն“ Մէս

Բ.- Վան Մու­րատ­եան “Նա­րեկ Վար­ժա­րան“ (Նիւ Ճըր­զի)

Գ.- Անա­հիտ Տօ­նոյ­եան “Մու­րատ Վար­ժա­րան“ Փրո­վի­տենս“ Րոտ Այ­լընտ

 

Է եւ Ը. Կար­գեր

Ա.- Ար­մէն Եղ­եայ­եան “Մու­րատ Վար­ժա­րան“ Փրո­վի­տենս“ Րոտ Այ­լընտ

Բ.- Ան­նա Նա­գաշ­եան “Սբ. Ստե­փա­նոս Շա­բա­թօր­եայ“ Ուա­թըր­թաուն“ Մէս

Գ.- Թա­լին Տօ­նոյ­եան “Մու­րատ Վար­ժա­րան“ Փրո­վի­տենս“ Րոտ Այ­լընտ

 

ՄԻ­ՕՐ­ԵԱՅԱնգ­լե­րէն

Գ. եւ ԴԿար­գեր

Ա.- Ալի­սըն Տե­ւէճ­եան “Դանի­էլ Վա­րու­ժան Վար­ժա­րան“ Կլէն­վիու“ Իլի­նոյ

Ա.- Իզա­պէլ Էսէն­եան “Հայ­կազ­եան Վար­ժա­րան“ Ֆի­լա­տելֆ­իա“ Փէն­սիլ­վան­իա

Բ.- Վա­հէ Մու­րատ­եան “Դանի­էլ Վա­րու­ժան Վար­ժա­րան“ Կլէն­վիու“ Իլի­նոյ

 

Ե. Եւ Զ. Կար­գեր

Ա.- Անտ­րու Տե­ւէճ­եան “Դանի­էլ Վա­րու­ժան Վար­ժա­րան“ Կլէն­վիու“ Իլի­նոյ

Բ.- Վա­հէ Գա­լայճ­եան “Դանի­էլ Վա­րու­ժան Վար­ժա­րան“ Կլէն­վիու“ Իլի­նոյ

Գ.- Ճէյք Քիւ­րէճ­եան “Հ.Օ.Մ.-ի Զա­ւար­եան Վար­ժա­րան“ Տիթ­րոյթ“ Միշիկըն

Գ.- Սե­ւա­նա Մա­յիլ­եան “Հ.Օ.Մ.-ի Զա­ւար­եան Վար­ժա­րան“ Տիթ­րոյթ“ Միշիկըն

 

Է. եւ Ը. Կար­գեր

Ա.-  Լո­րի Սի­մոն­եան “Մու­րատ Վար­ժա­րան“ Փրո­վի­տենս“ Րոտ Այ­լընտ

Բ.- Տա­րօն Ասատր­եան “Դանի­էլ Վա­րու­ժան Վար­ժա­րան“ Կլէն­վիու“ Իլի­նոյ

Գ.- Ալի­նա Սու­րէն­եան “Դանի­էլ Վա­րու­ժան Վար­ժա­րան“ Կլէն­վիու“ Իլի­նոյ

Գ.- Ազ­նիւ Խա­լիկ­եան “Մարզ­պետ Վար­ժա­րան“ Րէյ­սին“ Ուիս­քան­սըն

ԱՄԵ­ՆՕՐ­ԵԱՅ/Հա­յե­րէն

Գ. եւ Դ. Կար­գեր

Ա.- Սա­րին Մկրտիչ­եան “Հայ Քոյ­րե­րու Վար­ժա­րան“ Լէք­սինկ­թըն“ Մէս

Բ.- Սմբատ Տէ­իր­մէնճ­եան “Հայ Քոյ­րե­րու Վար­ժա­րան“ Լէք­սինկ­թըն“ Մէս

 

Ե. եւ Զ. Կար­գեր

Ա.- Վի­քի Պա­զար­պաշ­եան “Սբ. Ստե­փա­նոս Ամէ­նօր­եայ Վար­ժա­րան““ Մէս

Բ.- Սա­րին Մա­րուխ­եան “Սբ. Ստե­փա­նոս Ամէ­նօր­եայ Վար­ժա­րան““ Մէս

Բ.- Նի­կոլ Թո­փան­եան “Հայ Քոյ­րե­րու Վար­ժա­րան“ Լէք­սինկ­թըն“ Մէս

Գ.- Ալին Գա­րա­քուզ­եան “Հայ Քոյ­րե­րու Վար­ժա­րան“ Լէք­սինկ­թըն“ Մէս

 

ԱՄԷ­ՆՕՐ­ԵԱՅ  ԱՆԳ­ԼԵ­ՐԷՆ

Գ. Եւ Դ. Կար­գեր

Ա.- Մար­տին Մի­նաս­եան “Հայ Քոյ­րե­րու Վար­ժա­րան“ Լէք­սինկ­թըն“ Մէս

 

Ե. եւ Զ Կար­գեր

Ա.- Ատր­ի­ա­նա Մի­նաս­եան “Հայ Քոյ­րե­րու Վար­ժա­րան“ Լէք­սինկ­թըն“ Մէս

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles