Հ.Յ.Դ.-Ի 123-ԱՄ­ԵԱԿ ՏԻԹ­ՐՈՅ­ԹԻ ՄԷՋ

0 0
Read Time:4 Minute, 59 Second

 image015 (1)  Շա­բաթ, Դեկ­տեմ­բեր 7-ին, Տիթ­րոյ­թի Լի­վոն­իա շրջա­նի “Էմ­պը­սի“ պան­դո­կի սրա­հին մէջ, յա­տուկ հան­դի­սու­թեամբ մը նշուե­ցաւ Հ.Յ.Դ.-ի 123-ամ­եա­կը:

Նախ­քան ընթ­րիքն ու պա­րա­հան­դէ­սը, տե­ղի ու­նե­ցաւ տէ­րու­նա­կան աղօթք, մաս­նակ­ցու­թեամբ երեք յա­րան­ուա­նու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ` Հրանդ Քհնյ. Գէ­որգ­եա­նի, Հայր Ան­տոն Ադամ­եա­նի եւ պատ­ուե­լի Դոկտ. Շա­հան Թու­թիկ­եա­նի եւ ապա բա­նա­խօ­սու­թիւն: Հան­դի­սու­թիւնը բաց­ուած յայ­տա­րա­րեց Ալիծ Օշա­կա­նը, որ հրա­ւի­րեց Հ.Մ.Ը.Մ.-ի սկաու­տա­կան կազ­մը, կա­տա­րե­լու տո­ղանցք եւ դրօ­շա­կի արա­րո­ղու­թիւն: Ապա հնչե­ցին Հա­յաս­տա­նի եւ Ա.Մ.Ն.-ի քայ­լերգ­նե­րը, եր­գե­ղո­ցու­թեամբ Արաք­սի Թո­սուն­եա­նի, Թա­մար Չեն­կել­եա­նի եւ Նա­յի­րի Գար­մա­նի:image014

Ապա, բեմ հրա­ւիր­ուե­ցաւ շրջա­նի “Ազա­տա­մարտ“ Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Րաֆ­ֆի Ուրլ­եա­նը, որ անգ­լե­րէն լե­զուով խօսք առ­նե­լով, յայտ­նեց թէ փո­խա­նակ մտա­հոգ­ուե­լու  ներ­կա­յի հար­ցե­րով, պէտք է ան­յա­պաղ ծրագ­րել ապա­գան եւ ձեռք­բե­րել` պա­հանջ­ուած ար­դիւնք­նե­րը: Ան շեշ­տեց թէ ամէն տա­րի պէտք է ճշդել, առար­կա­յա­կա­նօ­րէն, թէ որ­քա՜ն իրա­գործ­ուած են նպա­տակ­ներ: Ան աւել­ցուց թէ, իւ­րա­քան­չիւր տա­րե­դար­ձի պէտք է վե­րա­նա­յիլ եւ գնա­հա­տել կա­տար­ուած ընդ­հա­նուր գոր­ծը, եւ ապա վերս­տին շա­րու­նակ­ել գոր­ծը: Ուրլ­եան նա­եւ աւել­ցուց թէ եր­կ­արա­ժամ­կէտ առա­ջադ­րանք­նե­րով պէտք է վա­րել առօր­եայ գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը, եւ ամէ­նէն պարզ աշ­խա­տանքն ալ պէտք է ծա­ռա­յէ այս եր­կա­րա­ժամ­կէտ ծրագ­րի յա­ջո­ղու­թեան: Մենք չենք կրնար ան­ջատ մնալ դա­րուս զար­գա­ցում­նե­րէն: Ներ­կա­յիս պէտք է գի­տակ­ցինք, թէ գոր­ծը վա­րե­լու եւ կա­տա­րե­լու մեր մօ­տե­ցու­մը պէտք է ար­հես­տա­վարժ դարձ­նել: Ար­հես­տա­վար­ժու­թիւնը պէտք չէ շփո­թել ար­հես­տա­գի­տու­թեան կամ հա­մալ­սա­րա­նա­կան մաս­նա­գի­տա­ցա­ման հետ:

image003Գոր­ծին հան­դէպ մեր մօ­տե­ցու­մի փո­փո­խու­թեան ըն­դու­նա­կու­թեամբ է, որ պի­տի կա­րե­նանք քայլ պա­հել մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան արա­գըն­թաց զար­գա­ցում­նե­րուն հետ:

Օր­ուան բա­նա­խօսն էր Անդ­րա­նիկ Գաս­պար­եան, որ եր­կու լե­զու­նե­րով, փո­խան­ցեց թէ Հ.Յ.Դ.-ի նպա­տա­կը յստակ է սփիւռ­քին վե­րա­բեր­եալ.- Մնալ հզօր եւ քա­ջա­լե­րել  հայ­րե­նա­դար­ձու­թիւնը: Այդ նպա­տա­կին ուղ­ղող նա­խա­պայ­մա­նը կը թուի ըլ­լալ ներ­կա­յի Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան հզօ­րա­ցու­մը: Կը հա­ւա­տանք, որ մեր երկ­րի պե­տա­կա­նու­թեան հզօ­րաց­մամբ, կա­րե­լի պի­տի ըլ­լայ ոչ միայն հայ­րե­նի բնակ­չու­թեան քա­նա­կա­կան եւ որա­կա­կան զար­գա­ցու­մը, այ­լեւ նա­եւ` սփիւռ­քի հայ­րե­նա­դար­ձու­թեան նպաս­տա­ւոր image008 image009image010 image005image004 image007պայ­ման­նե­րու ստեղ­ծու­մը: Թէ՛ Հա­յաս­տա­նի եւ թէ՛ Ար­ցա­խի մէջ պէտք է գոր­ծել, եւ այս մէ­կը  կ՛են­թադ­րէ հիմ­նա­կա­նին մէջ տնտե­սա­կան զար­գա­ցում, ըն­կե­րա­յին եւ մարդ­կա­յին իրա­ւունք­նե­րու հաս­տա­տում եւ ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան կար­գե­րով քա­ղա­քա­կան առողջ ղե­կա­վա­րու­թեան ձե­ւա­ւո­րում: Այս­պէս, առար­կա­յա­կան ակ­նո­ցով ու քննա­կան առողջ մտքով մօ­տե­նանք, որով­հետեւ, բազ­միցս կը թուի, թէ մեր անձ­նա­կան թէ հա­ւա­քա­կան առօր­եայ կեան­քին մէջ, մեր հար­ցե­րու բազ­մու­թեամբ, այ­լա­զա­նու­թեան ու զա­նա­զա­նու­թեան մէջ, եր­բեմն կը մոռ­նանք նպա­տա­կը, ըսաւ ան եւ եզ­րա­կա­ցուց թէ հայ­կա­կան հար­ցը բազ­մե­րես է, լու­ծումն ալ` բազ­մա­կող­մա­նի: Իսկ սփիւռ­քի գո­յա­տե­ւու­մը, եթէ նոյ­նիսկ որոշ հար­ցե­րու լու­ծու­մը կը դիւ­րաց­նէ, ինչ­պէս, օրի­նակ մի­ջազ­գա­յին քա­ղա­քա­կան գոր­ծու­նէ­ու­թեամբ ու Հա­յաս­տա­նի տնտե­սա­կան ու մաս­նա­գի­տա­ցած մար­դու­ժի հայ­թայ­թու­մով, միւս կող­մէն` կը յա­ռա­ջաց­նէ այլ հար­ցեր, որոնք կրնան ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քին ան­դառ­նա­լի հե­տե­ւանք­նե­րու յան­գիլ, ինչ­պի­սիք են` ձու­լու­մը ինք­նու­թեան կո­րուստն ու ընդ­հա­նուր կազ­մա­կեր­պա­կան թու­լու­թիւնը:

Օր­ուան դա­սա­խօ­սա­կան բա­ժի­նը աւար­տե­ցաւ Հ.Յ.Դ.-ի քայ­լերգ` “Մշակ Բա­նուոր“ի եր­գե­ցո­ղու­թեամբ: Ապա Թո­րոս Պար­տաքճ­եան բեմ հրա­ւի­րեց օր­ուան եր­գիչ Յա­րութ Փամ­պուքճ­եա­նը, որ մին­չեւ ա­ռա­ջին ժա­մե­րը, շա­րու­նակ խան­դա­վա­ռեց ներ­կա­նե­րը:

 

ԹՂԹԱ­ԿԻՑ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles