Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՄԻՋ ՑԱ­ՄԱ­ՔԱ­ՄԱ­ՍԱ­ՅԻՆ ԽՄԲԱ­ՊԵՏ­ՆԵ­ՐՈՒ ՎԵ­ՐԱ­Ո­ՐԱ­ԿԱ­ՒՈՐ­ՄԱՆ ԴԱ­ՍԸՆ­ԹԱՑ­ՔԻ ՓԱԿ­ՄԱՆ ԱՐԱ­ՐՈ­ՂՈՒ­ԹԻՒՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 43 Second

p15 tchoublika2  Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ Կեդ­րո­նա­կան Սկաու­տա­կան Յանձ­նա­խում­բին կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, Միջ Ցա­մա­քա­մա­սա­յին խմբա­պետ­նե­րու վե­րա­ո­րա­կա­ւոր­ման եւ Վկայ­եալ կար­գի մի­աց­եալ դա­սըն­թաց­քի փակ­ման արա­րո­ղու­թիւնը տե­ղի ու­նե­ցաւ Հինգ­շաբ­թի, 29 Օգոս­տոս, 2013ին, Թո­րոն­թօ, Գա­նա­տա, Սէնթ Քաթ­րին­զի սկաու­տա­կան բա­նա­կա­տեղի­ին մէջ:

Դրօ­շա­կի արա­րո­ղու­թե­նէն առաջ Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան Սկաու­տա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ եղբ. Կար­պիս Գա­պա­սա­գալ­եան, որ ներ­կայ էր դա­սըն­թաց­քի լրիւ տե­ւո­ղու­թեան, խօսք առ­նե­լով առա­ջին հեր­թին անդ­րա­դար­ձաւ փո­խա­դարձ այն ակն­կա­լու­թիւն­նե­րուն, որ ընդ­հան­րա­պէս նա­խատ­րա­մադ­րու­թեամբ մը կը մէկ­տեղ­ուին կազ­մա­կեր­պող­ներն ու դա­սըն­թաց­քի մաս­նակ­ցող­նե­րը: Եղ­բայ­րը կա­րե­ւո­րու­թեամբ ընդգ­ծեց շրջան­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու մար­մին­նե­րու ակն­կա­լու­թիւնը այս դա­սըն­թաց­քէն, որ առնչ­ուած է դա­սըն­թաց­քի մաս­նակ­ցող խմբա­պետ­նե­րու ար­դիւ­նա­ւէ­տու­թեամբ: Հե­տե­ւա­բար խմբա­պետ­նե­րուն թե­լադ­րեց գոր­ծել յանձ­նա­ռու գի­տակ­ցու­թեամբ իրենց վստահ­ուած պա­տաս­խա­նա­տուու­թեանց մար­զե­րուն մէջ, յի­շեց­նե­լով որ դա­սըն­թաց­քը պի­տի ար­ժե­ւոր­ուի այն ատեն, երբ իրենց ստա­ցած գի­տե­լիք­նե­րը լա­ւա­գոյն ձե­ւով փո­խան­ցեն ու կի­րար­կեն իրենց սկաու­տա­կան գոր­ծու­նէ­ու­թեանց ըն­թաց­քին:

Եղբ. Գա­պա­սա­գալ­եան անդ­րա­դառ­նալով մաս­նակ­ցող­նե­րու ներ­գոր­ծօն դե­րա­կա­տա­րու­թեան բարձ­րօ­րէն գնա­հա­տեց անոնց լրջու­թիւնն ու ամ­բող­ջա­կան գոր­ծակ­ցու­թիւնը` գի­տե­լիք­նե­րու նիւ­թե­րու պատ­րաս­տու­թեամբ ու ներ­կա­յա­ցու­մով:p15 tchoublika1

Եղբ. Գա­պա­սա­գալ­եա­նը իր վի­զի սկաու­տա­կան փող­կա­պը քա­կե­լով, զե­տե­ղեց սե­ղա­նին վրայ եւ խմբա­պետ­նե­րուն առա­ջար­կեց իրենց ստո­րագ­րու­թեամբ մտո­վի վե­րա­նո­րո­գել իրենց սկաու­տա­կան խոս­տու­մը եւ որ­պէս խմբա­պետ­ներ խոս­տա­նալ`

Գոր­ծել Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տու­թեան նպա­տա­կին թե­լադ­րու­թեամբ,

Գոր­ծել ինք­նավս­տահ ու անվ­հատ,

Գոր­ծել Հ.Մ.Ը.Մ.ի դրոշ­մին` “Բարձ­րա­ցի՛ր-Բարձ­րա­ցո՛ւր“ին վա­յել:

Եղ­բայ­րը իր խօս­քի աւար­տին ջեր­մօ­րէն գնա­հա­տեց Կեդ­րո­նա­կան Սկաու­տա­կան Յանձ­նա­խում­բի ան­դամ­նե­րը, որոնք ապա­հո­վեր էին դա­սըն­թաց­քի յա­ջո­ղու­թիւնը շնոր­հիւ իրենց ան­վե­րա­պահ գոր­ծակ­ցու­թեամբ ու անձն­ուի­րու­թեամբ, ինչ­պէս նա­եւ մաս­նակ­ցող շրջան­նե­րու վար­չու­թիւն­ներն ու պա­տաս­խա­նա­տու կազ­մե­րը, որոնք ոչինչ խնա­յեր էին դա­սըն­թաց­քի մաս­նակ­ցու­թեան հա­մար: Եղ­բայ­րը իր երախ­տա­գի­տու­թիւնը յայտ­նեց Գա­նա­տա­յի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ի մաս­նա­ւո­րի Թո­րոն­թո­յի եւ Քէմպ­րի­ճի մաս­նա­ճիւ­ղե­րուն, որոնք իրենց բա­ցա­ռիկ հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ սա­տար հան­դի­սա­ցան դա­սըն­թաց­քի յա­ջո­ղու­թեան:

Փակ­ման արա­րո­ղու­թիւնը վերջ գտաւ յու­շան­ուէր­նե­րու փո­խա­նա­կու­մով. դրօ­շակ­նե­րը վար բեր­ուե­ցան դան­դաղ ըն­թաց­քով. բո­լո­րին աչ­քե­րը մնա­ցին ան­շարժ անոնց վրայ փոր­ձե­լով կա­սեց­նել բա­ժան­ման պա­հը, ապա յու­զում­նա­խառն ձեռք-ձեռ­քի շղթայ­ուած մի­ա­բե­րան եր­գե­ցին “Ցտե­սու­թեան“ եր­գը եւ հրա­ժեշտ առին իրար­մէ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles