Հ.Մ.Ը.Մ.- Ի ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԵՐԵՔ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒ ՄԻՋ ԴԻՒԱՆԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎ

0 0
Read Time:3 Minute, 8 Second

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու շրջա­նը հիւ­րըն­կա­լեց Հիւ­սիւ­սա­յին Ամե­րի­կա­յի Երեք Շրջան­նե­րու Միջ-Դիւա­նա­յին 8-րդ Ժո­ղո­վը Փետր­ուար 12, 2011 ին, Հայ­րե­նիք շէն­քէն ներս, Ուա­թըր­թաուն, Մա­սա­չու­սէց:

Արե­ւել­եան Շրջա­նի, Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ատե­նա­պետ բա­րի գա­լուս­տի խօս­քե­րով ու Յա­ռաջ Նա­հա­տակ Քայ­լեր­գով բաց­ուած յայ­տա­րա­րեց Միջ-Դիւա­նա­յին 8-րդ Ժո­ղո­վը: Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ եղբ. Վահ­րամ Դանի­էլ­եան խօսք առ­նե­լով յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց բո­լո­րին:

Ժո­ղո­վա­կան­նե­րը առի­թը օգ­տա­գոր­ծե­ցին արագ ծա­նօ­թաց­ման ու ընտր­ուե­ցաւ Ժո­ղո­վի Դիւա­նը հիւ­րըն­կա­լող շրջա­նի Վար­չու­թեան կազ­մէն Եղբ. Պե­տիկ Տէր Վար­դան­եան Ատե­նա­պետ, եւ Եղբ. Լե­ւոն Սա­հակ­եան Ատե­նադ­պիր:

Ժո­ղո­վը կեդ­րո­նա­ցաւ երեք շրջան­նե­րու մի­աց­եալ կայ­քէ­ջի պատ­րաս­տու­թեան, որը ար­դէն Արեւմտ­եան շրջա­նը ստանձ­նած է ու կա­րե­լի է օգ­տա­գոր­ծել զայն: Ինչ­պէս նա­եւ սերտ­ուե­ցաւ Սքայ­փի դրու­թեամբ եռամս­եայ երեք շրջան­նե­րու հան­դի­պում­ներ ու­նե­նալ:

Ժո­ղո­վը ար­ժե­ւո­րում կա­տա­րեց Հա­մա Հ.Մ.Ը.Մ.-ական 9-րդ Բա­նա­կու­մին: Շրջա­նա­յին Վար­չու­թիւն­ներ ու Շրջա­նա­յին Սկաու­տա­կան Խոր­հուրդ­ներ մե­ծա­պէս գնա­հա­տե­ցին այս առի­թը, ուր աշ­խար­հաց­րիւ երի­տա­սարդ-երի­տա­սար­դու­հի­ներ կը մի­ա­նան մէկ բա­նա­կա­վայ­րի մէջ, մօ­տէն կը ծա­նօ­թա­նան զի­րար ու ան­մո­ռա­նա­լի յի­շա­տակ­նե­րով կը վե­րա­դառ­նան իրենց բնա­կա­վայ­րե­րը: Ժո­ղո­վը անդ­րա­դար­ձաւ թիւի սահ­մա­նա­փա­կու­մին որը մեծ ան­պա­տե­հու­թիւն­ներ ստեղ­ծեց շրջան­նե­րէն ներս: Թիւի սահ­մա­նա­փա­կու­մը Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան Ժո­ղո­վի որո­շումն էր:

Ժո­ղո­վի հիմ­նա­կան օրա­կար­գե­րէն մէկն էր ՀՄԸՄևի յա­ռա­ջի­կայ տաս­նամ­եա­կի ռազ­մա­վա­րա­կան ծրագ­րում­ներն ու ու­ղե­գի­ծը, ինչ­պէս նա­եւ երեք շրջան­նե­րու մի­ջեւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը ըլ­լան անոնք Մար­զա­կան, Սկաու­տա­կան, Դաստ­ի­ա­րակ­չա­կան, եւ կամ Կազ­մա­կերպ­չա­կան: Այս յանձ­նա­խում­բի աշ­խա­տան­քը չորս տա­րի­նե­րու վրայ եր­կա­րած էր, կեդ­րո­նա­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ապա­գա­յին ու թղթած­րար մը պատ­րաստ­ուած է ներ­կա­յաց­նե­լու Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան Ժո­ղո­վին:

Շրջան­նե­րը անդ­րա­դար­ձան նա­եւ Դաստ­ի­ա­րակ­չա­կան Սե­մի­նար­նե­րու կա­րե­ւո­րու­թիւնը, պատ­րաս­տե­լու ապա­գայ պա­տաս­խա­նա­տու­ներ, մար­զիչ­ներ ու մար­զիկ­ներ:

Ժո­ղո­վա­կան­ներ բարձր տրա­մադ­րու­թեամբ վե­րա­դար­ձան իրենց շրջան­նե­րը շա­րու­նա­կե­լու իրենց ու­սե­րուն վստահ­ուած այս ազ­գա­յին գոր­ծը:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles