Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի 38-ՐԴ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ ԵՒ ՊՈՍԹԸՆԻ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԻ 40-ԱՄԵԱԿԻ ՆՇՈՒՄ

0 0
Read Time:7 Minute, 45 Second

40th boston hjue p8-9 new logo Նո­յեմ­բեր 8-10-ին, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ նա­հանգ­նե­րու 38-րդ Շրջա­նա­յին Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան Ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ, հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ` Պոս­թը­նի մաս­նա­ճիւ­ղին, որ պարզ զու­գա­դի­պու­թեամբ մը, նա­եւ այս տա­րի կը տօ­նէր մաս­նա­ճիւ­ղին հիմ­նադ­րու­թեան քա­ռաս­նամ­եա­կը:40b

Պըր­լինկ­թըն շրջա­նի “Շե­րե­թըն“ պան­դո­կին մէջ կա­տար­ուած ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­ցան քա­ռա­սու­նէ աւե­լի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ, որոնք կը ներ­կա­յաց­նէ­ին ինը տար­բեր մաս­նա­ճիւ­ղեր` Ալ­պը­նի, Նիւ Եորք, Նիւ Alique KhatchikianՃըր­զի, Շի­քա­կօ, Տիթ­րոյթ, Ուա­շինկ­թըն, Պոս­թըն, Փրո­վի­տէնս, եւ Ֆի­լա­տելֆ­իա իրենց լի­ա­զօր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րով: Նա­եւ մաս­նակ­ցե­ցան Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ նա­հանգ­նե­րու Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ան­դամ­ներն ու Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան լի­ա­զօր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­` Հրաչ Մես­րոպ­եա­նը: Խորհր­դակ­ցա­կան ձայ­նով մաս­նակ­ցող­նե­րու շար­քին նոյն­պէս ներ­կայ էին, Հ.Յ.Դ. Արե­ւել­եան Շրջա­նի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ` Ժան Աւե­տիս­եան, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ նա­հանգ­նե­րու Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան մնաց­եալ ան­դամ­նե­րը, Շրջա­նա­յին Մար­զա­կան յանձ­նա­խում­բի եւ Սկաու­տա­կան խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ու­ղե­կից կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը եւ հրա­ւիր­եալ­ներ:

Ժո­ղո­վին ատե­նա­պետ­ներն էին Պե­տիկ Տէր վար­դան­եան եւ Սար­գիս Ստե­փան­եան, իսկ ատե­նադպ­րու­հի­ներ ընտր­ուած էին քոյ­րեր` Լե­նա Քէ­շիշ­եան եւ Սի­րան Գրի­գոր­եան: Ապա ժո­ղո­վը սկսաւ իր աշ­խա­տանք­նե­րուն, ու առա­ջին հեր­թին ունկնդ­րեց մաս­նա­ճիւ­ղե­րու մի­ամ­եայ նիւ­թա­բա­րո­յա­կան տե­ղե­կագ­րե­րը Armenian Anthemեւ ետ­քը շրջա­նա­ւարտ Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան եր­կամ­եայ գոր­ծու­նէ­ու­թեան նիւ­թա-բա­րո­յա­կան տե­ղե­կա­գի­րը: Այս­պէս, եռօր­եայ նիս­տե­րու օրա­կար­գը կ’ընդգր­կէր  Արե­ւել­եան շրջա­նի վեր­ջին եր­կու տար­ուայ գոր­ծու­նէ­ու­թիւն­նե­րու զե­կոյ­ցը, ապա­գա­յի ռազ­մա­վա­րու­թեան նպա­տակ­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­մը, Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հա­րիւ­րամ­եակն ու մար­զա­կան եւ սկաու­տա­կան գոր­ծու­նէ­ու­թիւն­նե­րու զե­կոյ­ցը, նե­րառ­եալ Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական խա­ղե­րը: 2014-ի Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական բա­նա­կու­մին առն­չու­թեամբ կա­տար­ուե­ցան առա­ջարկ­ներ:40c

Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վը մշա­կեց յա­ռա­ջի­կայ եր­կամ­եայ շրջա­նի մար­զա­կան,  սկաու­տա­կան, կազ­մա­կերպ­չա­կան, նիւ­թա­կան, “Մար­զիկ“ պաշ­տօ­նա­թերթ, օրա­ցոյց, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կայ­քէջն ու ապա­գա­յի գոր­ծու­նէ­ու­թիւն­ներն ու աշ­խա­տանք­նե­րը, հա­մադ­րե­լով շի­նիչ առա­ջարկ­ներ բա­րե­լա­ւե­լու եւ դի­մագ­րա­ւե­լու շրջա­նին պա­հանջք­նե­րը:

Ժո­ղո­վը լսե­լէ ետք Շրջա­նա­յին վար­չու­թեան եր­կամ­եայ տե­ղե­կա­գի­րը եւ հաշ­ուեկ­շի­ռը, հան­գա­մա­նօ­րէն քննար­կեց կա­տար­ուած աշ­խա­տանք­նե­րը եւ հա­սաւ հա­մա­պա­տաս­խան եզ­րա­կա­ցու­թեան‘ մատ­նան­շե­լով այն գոր­ծու­նէ­ու­թիւն­նե­րը որոնք բա­րե­փո­խու­թեան կը կա­րօ­տին: Ժո­ղո­վը իր գնա­հա­տան­քը ար­տա­յայ­տեց Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րուն, որոնք զգա­լի նուա­ճում­ներ ար­ձա­նագ­րած էին:

Ժո­ղո­վի աւար­տին շրջա­նա­ւարտ Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ատե­նա­պետ, Հ.Յ.Դ. Կ.Կ. ներ­կա­յա­ցու­ցիչ եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ գնա­հա­տանքի խօս­քեր ուղ­ղե­ցին դիւա­նին եւ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն, նոյն­պէս բա­րե­մաղ­թու­թիւններ, յա­ջո­ղու­թիւն­ներ եւ կո­րո­վի մաղ­թանք­ներ յայտ­նե­ցին նո­րըն­տիր Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան:40d

Ժո­ղո­վը ընտ­րեց 2014-2015 տա­րեշր­ջա­նի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թիւնը: Նոր Շրջա­նա­յին Վար­չու­թիւն մը, բաղ­կա­ցած հե­տեւ­եալ ան­դամ­նե­րէն.- Վա­հէ Թա­նաշ­եան (Ուա­շինկ­թըն), Արա Իշ­խան­եան (Ֆի­լա­տելֆ­իա), Արամ Քայ­սէր­եան (Պոս­թըն), Ռազ­միկ Փա­նոս­եան (Պոս­թըն), Պերճ Փա­փազ­եան (Շի­քա­կօ), Սար­գիս Դար­բին­եան (Փրո­վի­տէնս) եւ Մարք Թո­րոս­եան (Նիւ Ճըր­զի):

Պան­դո­կի սրահ­նե­րէն մէ­կուն մէջ, կա­տար­ուե­ցաւ յա­տուկ հա­ւաք-ընթ­րի­քի երե­կոն, նուիր­ուած Պոս­թը­նի մասնա­ճիւ­ղին քա­ռաս­նամ­եա­կին: Նախ­քան, այս ձեռ­նարկը, կազ­մա­կերպ­ուած էր նկար­նե­րու ցու­ցադ­րու­թիւն, թէ՛ տեղ­ւոյն մաս­նա­ճիւ­ղի քա­ռաս­նամ­եա­կին եւ թէ՛ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի հիմ­նադ­րու­թեան 95-ամ­եա­կին առ­թիւ:

Հիւ­րա­սի­րու­թե­նէ ետք, պաշ­տօ­նա­պէս կա­տար­ուե­ցաւ հա­ւաք-ընթ­րի­քի երե­կոն:40e

Ալիք Խա­չիկ­եան, Սա­րին Մա­րուխ­եան եւ Ան­ժե­լա Հաժ­ժար ներ­կա­յա­ցու­ցին Ա.Մ.Ն.-ի. Հա­յաս­տա­նի եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի քայ­լերգ­նե­րը, ապա կա-տարուե­ցաւ տո­ղանցք, տեղ­ւոյն սկաու­տա­կան կազ­մին մաս­նակ­ցու­թեամբ:

Օր­ուան հան­դի­սա­վարն էր Վի­գէն Խա­չա­տուր­եան, որ բա­րի գա­լուստ մաղ­թե­լէ ետք, բեմ հրա­ւի­րեց մաս­նա­ճիւ­ղի ատե­նա­պետ Ճէք Պե­ճաք­եանն ու Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան լի­ա­զօր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­` Հրաչ Մես­րոպ­եա­նը:

Պե­ճաք­եան յայտ­նեց թէ, հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն աշ­խա­տե­լով ու ծա­ռա­յե­լով, ջա­հը կը փո­խանց­ուի սե­րուն­դէ սե­րունդ եւ Հ.Մ.Ը.Մ. կը շա­րու­նա­կէ գոր­ծել: Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան  ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­` Հրաչ Մես­րոպ­եան, իր խօս­քին մէջ, յայտ­նեց թէ պար­ծանք ու պա­տիւ է տօ­նել Պոս­թը­նի մաս­նա­ճիւ­ղին քա­ռաս­նամ­եա­կը: Նա­եւ, ան նշեց Հ.Մ.Ը.Մ.-ի դե­րը եւ մար­տահ­րա­ւէ­րը հա­յա­պահ­պան­ման աշ­խա­տան­քին մէջ, եւ թէ այս­պի­սի հա­ւաք­ներ ու հան­դի­սու­թիւն­ներ առիթ կը ստեղ­ծեն, որ Հ.Մ.Ը.Մ.-ը վե­րամ­շա­կէ իր գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը եւ ձեռք ձգէ նո­րա­նոր նուա­ճում­ներ:

40 g  Նշենք թէ, այս առ­թիւ Պոս­թը­նի մաս­նա­ճիւ­ղը պատ­ուեց շրջա­նէն ներս տա­րի­ներ շա­րու­նակ ծա­ռա­յած Պե­տիկ Տէր Վար­դան­եա­նը, յանձ­նե­լով յու­շան­ուէր մը:

Հան­դի­սա­վար Խա­չա­տուր­եան, կարժ նկա­րագ­րա­կա­նով մը ներ­կա­յա­ցուց 1982-էն ի վեր, շրջա­նէն ներս բնակու­թիւն հաս­տա­տած Հ.Մ.Ը.Մ.-ական եղ­բօր, որ վեր­ջին երե­սուն տա­րի­նե­րուն, հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն ծա­ռա­յած է իր ան­դա­մակ­ցած միու­թեան, ար­դէն իսկ նա­խա­պէս իր ծննդա­վայր Հա­լէ­պին մէջ գոր­ծե­լէ ետք:

Տէր Վար­դան­եան, իր կար­գին խո­րա­պէս զգաց­ուած, յայտ­նեց թէ ինք հպարտ կը զգայ որ մաս կը կազ­մէ այս կազ­մա­կեր­պու­թեան եւ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց:

Այս­պէս Հ.Մ.Ը.Մ.-ական քոյ­րերն ու եղ­բայր­նե­րը վե­րա­դար­ձան իրենց շրջան­նե­րը, քա­ջա­լեր­ուած թէ այս կա­մա­ւոր գոր­ծե­րը պէտք է, որ շա­րու­նակ­ուին նոյն թա­փով, բո­լոր գա­ղութ­նե­րէն ներս, պա­հե­լու եւ պահ­պա­նե­լու հա­մար մեր մշա­կոյ­թը, պատ­մու­թիւնն ու ազ­գը:

Թղթա­կից

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles