Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի 37-ՐԴ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

0 0
Read Time:8 Minute, 24 Second

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ նա­հանգ­նե­րու 37-րդ Շրջա­նա­յին Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան Ժո­ղո­վը տե­ղի ու­նե­ցաւ Հոկ­տեմ­բեր 21-23, 2011, հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ` Փրո­վի­տէն­սի Մաս­նա­ճիւ­ղի, մաս­նակ­ցու­թեամբ` շրջա­նի տա­սը մաս­նա­ճիւ­ղե­րու Ալ­պընիի, Նիւ Եոր­քի, Նիւ Ճըրզիի, Շի­քա­կո­յի, Հա­րա­ւա­յին Ֆլօ­րի­տա­յի, Ուա­շինկ­թը­նի, Պոս­թը­նի, Տիթ­րոյ­թի, Փրո­վի­տէն­սի, եւ Ֆի­լա­տելֆ­իոյ լի­ա­զօր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ նա­հանգ­նե­րու Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան լի­ա­զօր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն, ընդ­հա­նուր 45 ան­դամ­ներ: Խորհր­դակ­ցա­կան ձայ­նով մաս­նակ­ցող­նե­րու շար­քին նոյն­պէս ներ­կայ էին, Հ.Յ.Դ. Արե­ւել­եան Շրջա­նի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Մի­աց­եալ նա­հանգ­նե­րու Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան մնաց­եալ ան­դամ­նե­րը, Շրջա­նա­յին Մար­զա­կան յանձ­նա­խում­բի եւ Սկաու­տա­կան խոր­հուր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, ու­ղե­կից կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը եւ հրա­ւիր­եալ­ներ:

Ժո­ղո­վի բա­ցու­մը կա­տա­րեց շրջա­նա­ւարտ Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան Ատե­նա­պետ` Եղբ. Պե­տիկ Տէր Վար­դան­եան, որու բա­րի գա­լուս­տի խօս­քէն ետք ժո­ղո­վը ընտ­րեց իր առ­ժամ­եայ դիւա­նը, ատե­նա­պետ` Եղբ. Լե­ւոն Պալ­եան եւ ատե­նադպ­րու­հի` Քոյր Ար­շօ Գան­թարճ­եան:  Սոյն ժո­ղո­վի մնա­յուն դիւան ընտր­ուե­ցան ատե­նա­պետ­ներ` Եղբ. Վա­հէ Թա­նաշ­եան եւ Եղբ. Շանթ Ժամ­կոչ­եան, ատե­նադ­պիր­ներ` Քոյր Լո­րիկ Փի­լի­պոս­եան եւ Եղբ. Ստե­փան Չի­լոյ­եան:

Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վի օրա­կար­գին անց­նե­լէ առաջ, յա­ջոր­դա­բար խօսք առին` հիւ­րըն­կալ Փրո­վի­տէն­սի մաս­նա­ճիւ­ղի Ատե­նա­պետ` Եղբ. Սար­գիս Դար­բին­եան, Փրո­վի­տէն­սի Սրբոց Վար­դա­նանց Եկե­ղեց­ւոյ Հո­գե­ւոր Հո­վիւ` Արժ. Կո­մի­տաս Ա. Քա­հա­նայ Պաղ­սար­եան, Հ.Յ.Դ. »Քրիս­տա­փոր« Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ` Ընկ. Յա­կոբ Տո­նոյ­եան, իսկ Շրջա­նա­յին մա­կար­դա­կի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն` Հ.Օ.Մ. Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ` Ըն­կե­րու­հի Մարգ­րիտ Ստե­փան­եան, Հ.Ե.Դ. Արե­ւել­եան Շրջա­նի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ` Ըն­կեր Գէ­որգ Չա­ւուշ Մես­րոպ­եան, որոնք յայտ­նե­ցին իրենց բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րը սոյն ժո­ղո­վին:   Հ.Յ.Դ. Ամե­րի­կա­յի Արե­ւել­եան Շրջա­նի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ` Ըն­կեր Հրայր Պա­րոն­եան իր խօս­քին մէջ նշեց Հ.Մ.Ը.Մ.-ի դե­րը եւ մար­տահ­րա­ւէ­րը հա­յա­պահ­պան­ման աշ­խա­տան­քին մէջ, եւ թէ այս ժո­ղով­նե­րը առի­թը կու­տան որ Հ.Մ.Ը.Մ.-ը վե­րամ­շա­կէ իր գոր­ծու­նէ­ու­թիւն­նե­րը դէ­պի նո­րա­նոր նուա­ճում­ներ:   Ապա խօսք առաւ շրջա­նա­ւարտ Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան Ատե­նա­պետ` Եղբ. Պե­տիկ Տէր Վար­դան­եան յայտ­նե­լով որ հպարտ կը զգայ որ մաս կը կազ­մէ այս կազ­մա­կեր­պու­թեան, եւ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց որ այս պատ­կա­ռե­լի ժո­ղո­վը վստա­հե­ցաւ այս գոր­ծը շրջա­նա­յին վար­չու­թեան որ պի­տի ընտ­րէ նո­րըն­տիր շրջա­նա­յին վար­չու­թիւնը:  Վեր­ջին խօս­քը առաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ` Եղբ. Հրաչ Մես­րոպ­եան որ նախ յա­ջո­ղու­թիւն մաղ­թեց Արե­ւել­եան Շրջա­նի այս պատ­կա­ռե­լի ժո­ղո­վին, ապա շնոր­հա­ւո­րեց շրջա­նա­ւարտ Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րը եւ յայտ­նեց թէ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու շի­նիչ առա­ջարկ­նե­րով պի­տի կա­րե­նանք բա­րե­լա­ւել եւ եր­կա­րա­շունչ ծրա­գիր­ներ մշա­կել դա­սա­ւո­րե­լու մեր բո­լոր աշ­խա­տանք­նե­րու շա­րու­նա­կա­կա­նու­թիւնը:

Ապա ժո­ղո­վը սկսաւ իր աշ­խա­տանք­նե­րուն, ու առա­ջին հեր­թին ունկնդ­րեց տա­սը մաս­նա­ճիւ­ղե­րու մի­ամ­եայ նիւ­թա-բա­րո­յա­կան տե­ղե­կագ­րե­րը եւ ետ­քը շրջա­նա­ւարտ Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան եր­կամ­եայ գոր­ծու­նէ­ու­թեան նիւ­թա-բա­րո­յա­կան տե­ղե­կա­գի­րը:

Հա­մա­ձայն տե­ղե­կագ­րե­րու, շրջա­նը ու­նե­ցած է յա­ջող գոր­ծու­նէ­ու­թիւն: Ներ­կա­յիս Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արե­ւել­եան Շրջա­նը ու­նի.

– 1200-է աւե­լի ան­դամ-ան­դա­մու­հի­ներ.

– 500-է աւե­լի գայ­լիկ, արծ­ուիկ, սկաուտ, արե­նուշ, պար­ման եւ պար­մա­նու­հի­ներ.

– 70-է աւե­լի մար­զա­կան խում­բեր բաղ­կա­ցած երկ­սեռ ոտ­նագն­դա­կի, վո­լի-պո­լի, պաս­քէ­թի, փինկ-փոն­կի, լո­ղի եւ աթ­լեթիզ­մի խում­բե­րու, ծիլ, փոքր, կրտսեր, երէց եւ վե­թե­րան դա­սա­կար­գե­րու:

Անց­նող եր­կու տա­րի­նե­րուն, շրջա­նը կազ­մա­կեր­պած է հե­տեւ­եալ գոր­ծու­նէու­թիւն­նե­րը.

 

* Մաս­նա­ճիւ­ղե­րու վար­չա­կան կազ­մի դիւան­նե­րու եր­կու խորհր­դա­ժո­ղով­ներ:

* Մաս­նա­ճիւ­ղե­րու սկաու­տա­կան խոր­հուրդ­նե­րու եր­կու խորհր­դա­ժո­ղով­ներ:

* Շրջա­նա­յին սկաու­տա­կան սե­մի­նար­ներ:

* Միջ-մաս­նա­ճիւ­ղա­յին եր­կու մար­զա­կան խա­ղեր:

* Շրջա­նա­յին Սկաու­տա­կան եր­կու Ընդ­հա­նուր բա­նա­կում­ներ:

* Հրա­տա­րա­կած 2010-ի եւ  2011-ի գու­նա­ւոր ու պատ­կե­րա­զարդ օրա­ցոյց­նե­րը:

* Մաս­նակ­ցած Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական 8-րդ Մար­զա­կան Խա­ղե­րուն, Հա­յաս­տա­նի մէջ:

* Մաս­նակ­ցած Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական 8-րդ Սկաու­տա­կան բա­նա­կու­մին, Հա­յաս­տա­նի մէջ:

* Մաս­նակ­ցած է Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան 10-րդ Ընդ­հա­նուր Ժո­ղո­վին, Ծաղ­կա­ձոր, Հա­յաս­տա­նի մէջ:

 

Ժո­ղո­վը լսե­լէ ետք Շրջա­նա­յին վար­չու­թեան եր­կամ­եայ տե­ղե­կա­գի­րը եւ հաշ­ուեկ­շի­ռը, հան­գա­մա­նօ­րէն քննար­կեց կա­տար­ուած աշ­խա­տանք­նե­րը եւ հա­սաւ հա­մա­պա­տաս­խան եզ­րա­կա­ցու­թեան` մատ­նան­շե­լով այն գոր­ծու­նէ­ու­թիւն­նե­րը որոնք բա­րե­փո­խու­թեան կը կա­րօ­տին:  Ժո­ղո­վը իր գնա­հա­տան­քը ար­տա­յայ­տեց Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րուն որոնք զգա­լի նուա­ճում­ներ ար­ձա­նագ­րած էին 2010 եւ 2011 տա­րեշր­ջա­նին:

Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան ժո­ղո­վը մշա­կեց յա­ռա­ջի­կայ եր­կամ­եայ շրջա­նի մար­զա­կան,  սկաու­տա­կան, կազ­մա­կերպ­չա­կան, նիւ­թա­կան, Մար­զիկ պաշ­տօ­նա­թերթ, օրա­ցոյց, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կայ­քէջ եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի 95-ամ­եա­կի 2013-ի գոր­ծու­նէ­ու­թիւն­նե­րը եւ աշ­խա­տանք­նե­րը, հա­մադ­րե­լով շի­նիչ առա­ջարկ­ներ բա­րե­լա­ւե­լու եւ դի­մագ­րա­ւե­լու շրջա­նիս պա­հանջք­նե­րը: Շա­րու­նա­կե­լով օրա­կար­գը, ժո­ղո­վը քննար­կեց նո­րըն­տիր Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան տա­րեշր­ջա­նի 2012-2013 նա­խա­հաշիւը:

 

Բո­լոր հար­ցե­րու քննու­թեան եւ վա­ւե­րա­ցու­մի աւար­տին, ժո­ղո­վը ընտ­րեց նո­րըն­տիր Շրջա­նա­յին Վար­չու­թիւնը,

բաղ­կա­ցած հե­տեւ­եալ ան­դամ­նե­րէ-

Եղբ. Յով­սէփ Էր­ջան­եան

Քոյր Ար­շօ Գան­թարճ­եան

Քոյր Էլի­զա­պէթ Դրամ­կոչ­եան

Եղբ. Թո­րոս Ոս­պիկ­եան

Եղբ. Յո­վիկ Աբ­գար­եան

Եղբ. Արամ Քայ­սեր­եան

Եղբ. Պերճ Փա­փազ­եան

 

Ժո­ղո­վի աւար­տին շրջա­նա­ւարտ Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ատե­նա­պետ, Հ.Յ.Դ. Կ.Կ. ներ­կա­յա­ցու­ցիչ եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ գնա­հա­տան­քի խօս­քեր ուղ­ղե­ցին դիւա­նին եւ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն, նոյն­պէս բա­րե­մաղ­թու­թիւն­ներ, յա­ջո­ղու­թիւն­ներ եւ կո­րո­վի մաղ­թանք­ներ յայտ­նե­ցին նո­րըն­տիր Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles