Հ.Հ. ՆԱ­ԽԱ­ԳԱ­ՀԱ­ԿԱՆ ԸՆՏ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵ­Ր.- ՔԱ­ՐՈ­ԶԱՐ­ՇԱ­ՒԻ ԱԶ­ԴԱՆ­ՇԱ­ՆԸ ՏՐՈՒԵ­ՑԱՒ

0 0
Read Time:3 Minute, 50 Second

p1 serzh-sargsyan-elections  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Եր­կու­շաբ­թի, Յուն­ուար 21-ին, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի  ընտ­րու­թիւն­նե­րու պաշ­տօ­նա­կան քա­րո­զար­շա­ւին ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ:

Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան քար­տու­ղար Աղ­ուան Վար­դան­եան “Եր­կիր Մետ­իա“-ին յայտ­նեց.- “Մենք յա­ռա­ջի­կայ մէ­կու­կէս-եր­կու ամի­սը որո­շա­կի դա­դա­րի մէջ ենք: Ճիշդ է, որ պե­տու­թեան մէջ ամէ­նէն կա­րե­ւոր իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րը պի­տի ըլ­լան, բայց իրենց կան­խա­տե­սե­լիու­թեամբ որե­ւէ ակն­կա­լի­քի տեղ չեն ձգեր“: Աղ­ուան Վար­դան­եան նա­եւ Նշեց, թէ 1995-էն սկսեալ ընտ­րա­կան հա­մա­կար­գը` իբ­րեւ իշ­խա­նու­թիւն փո­խե­լու մի­ջոց, Հա­յաս­տա­նի մէջ ոչն­չա­ցած է: Այս բնոյ­թի ընտ­րու­թիւն­նե­րուն մաս­նակ­ցիլ կը նշա­նա­կէ ձեւ ընել, թէ ընտ­րու­թեամբ զբա­ղած ենք:

Աղ­ուան Վար­դան­եան յայտ­նեց, որ Հ.Յ.Դ.-ի կա­տա­րե­լիք­նե­րը պի­տի սկսին ընտ­րու­թիւն­նե­րէն ետք:

“Այս ընտ­րու­թիւն­նե­րով իշ­խա­նա­փո­խու­թիւն կա­տա­րե­լու յոյս չեմ տես­ներ: Այս ընտ­րու­թիւն­նե­րը վե­րած­ուած են խա­ղի մը, որ կա­նոն­ներ չի ճանչ­նար: Այս ընտ­րու­թիւն­նե­րով երկ­րին, քա­ղա­քացի­ին առ­ջեւ կանգ­նած խնդիր­նե­րը չեն լուծ­ուիր“, ըսաւ Աղ­ուան Վար­դան­եան եւ եզ­րա­կա­ցուց. “Քա­ղա­քա­կան դաշ­տի վե­րա­ձե­ւա­ւոր­ուի­լը ակն­յայտ է“:

Ըստ անոր, Հա­յաս­տա­նի մէջ անհ­րա­ժեշտ փո­փո­խու­թիւն­նե­րը չեն կրնար ըլ­լալ դան­դաղ. այն­քան ակն­յայտ եւ դժուար են խնդիր­նե­րը, որ անոնց քայլ առ քայլ լու­ծու­մը ոչ մէկ տեղ կը տա­նի, անհ­րա­ժեշտ են ար­մա­տա­կան, կտրուկ փո­փո­խու­թիւն­ներ: “Մենք եկած ենք սահ­մա­նա­գի­ծի մը, որ ոչ թէ կը փոր­ձենք քննար­կել ու լու­ծել: Այ­սօր վտան­գա­ւոր վեր­ջին սահ­մա­նա­գիծն է, որ­մէ ետք պի­տի ըլ­լան փո­փո­խու­թիւն­ներ“, ընդգ­ծեց ան եւ մատ­նան­շեց նա­եւ Հ.Յ.Դ. խնդիր­նե­րը: “Մենք ու­նինք լուրջ հարց, որուն կը գի­տակ­ցինք. մենք ու­նինք լաւ պատ­մու­թիւն, հրա­շա­լի ծրա­գիր­ներ, լաւ խումբ: Բայց մենք ու­նինք խնդիր մը‘ դժբախ­տա­բար, չենք յա­ջո­ղած այս ըն­թաց­քին հասկ­նա­լի, պարզ ձե­ւով մեր հա­սա­րա­կու­թեան, քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն, ըն­կե­րա­յին շեր­տե­րուն ապա­ցու­ցել, որ մեր գա­ղա­փա­րը, ճամ­բան երկ­րին հա­մար իրա­գոր­ծե­լի ծրա­գիր­ներ են, որ Դաշ­նակ­ցու­թեան հետ քա­ղա­քա­ցին յոյս կա­պէ: Ասոնք առար­կա­յա­կան պատ­ճառ­ներ են“:

Նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նին հա­մար կը մրցին 8 թեկ­նա­ծու­ներ` Ազա­տու­թիւն կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար, Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Հայ ազ­գա­յին քոնկ­րէս խմբակ­ցու­թեան պատ­գա­մա­ւոր, Հա­յաս­տա­նի նախ­կին վար­չա­պետ Հրանդ Բագ­րատ­եան, Ազ­գա­յին ինք­նո­րո­շում մի­ա­ւոր­ման նա­խա­գահ Պա­րոյր Հայ­րիկ­եան, Ազ­գա­յին հա­մա­ձայ­նու­թիւն կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Արամ Յա­րու­թիւն­եան, Ժա­ռան­գու­թիւն կու­սակ­ցու­թեան առաջ­նորդ, Հա­յաս­տա­նի նախ­կին ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Րաֆ­ֆի Յով­հան­նէս­եան, “Ռատիօ Հայ“-ի տնօ­րէն, քա­ղա­քա­գէտ Անդ­րէ­աս Ղու­կաս­եան, Ար­ցա­խի նախ­կին Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ար­ման Մե­լիք­եան, Հա­յաս­տա­նի գոր­ծող նա­խա­գահ, իշ­խող Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Սերժ Սարգս­եան եւ գոր­ծա­զուրկ, դիւ­ցազ­նա­գէտ Վար­դան Սեդ­րակ­եան:

Քա­րո­զար­շա­ւը պի­տի շա­րու­նակ­ուի մին­չեւ Փետր­ուար 16, իսկ եր­կու օր ետք պիտ­ի կա­տար­ուի ընտ­րու­թիւն:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles