ՀԱՆ­ՐԱ­ՊԵ­ՏԱ­ԿԱՆ ԿՈՒ­ՍԱԿ­ՑՈՒ­ԹԵԱՆ ԹԵԿ­ՆԱ­ԾՈՒՆ` ՊՌՈՇ­ԵԱ­ՆԻ ԳԻՒ­ՂԱ­ՊԵՏ

0 0
Read Time:5 Minute, 24 Second

p2 broshian ԵՐԵ­ՒԱՆ, “Եռա­գոյն“, “Եր­կիր“.- Յու­լիս 14-ին, Պռոշ­եա­նի մէջ կա­յա­ցած ընտ­րու­թիւն­նե­րուն, գիւ­ղա­պետ ընտր­ուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան թեկ­նա­ծու Ար­թուր Մու­րատ­եա­նը:

Պռոշ­եա­նի 3990 ընտ­րող­նե­րէն գիւ­ղա­պե­տի ընտ­րու­թեան մաս­նակ­ցե­ցան 2800ը: Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան թեկ­նա­ծուն ապա­հո­վեց 1317 ձայն: Առա­ջադր­ուած միւս եր­կու թեկ­նա­ծու­նե­րէն` Հ.Յ.Դ.-ի ան­դամ Վո­վա Սա­հակ­եան հա­ւա­քեց 1241 ձայն, իսկ եր­րորդ թեկ­նա­ծուն, Ալեք­սան Ալեք­սան­եան` 178 ձայն: Ան­վա­ւեր նկատ­ուե­ցան վաթ­սու­նի շուրջ քու­է­ա­թեր­թիկ:

Հ.Յ.Դ.-ի թեկ­նա­ծու Վո­վա Սա­հակ­եա­նը աւել­ցուց որ, բազ­մա­թիւ մի­ջոց­ներ օգ­տա­գոր­ծե­լէ ետք, տի­րող իշ­խա­նու­թեան թեկ­նա­ծուն ըն­դա­մէ­նը 64 ձայ­նի առա­ւե­լու­թիւն ու­նե­ցաւ: Ան վե­րա­հաշ­ուար­կի դի­մում ներ­կա­յա­ցու­ցած էր, որ դուրս եկած էր ան­փո­փոխ:

Կեդ­րո­նա­կան ընտ­րա­կան յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գա­հի տե­ղա­կալ Գրի­գոր Ար­շակ­եան տե­ղե­կա­ցուց, որ յանձ­նա­խում­բը ընտ­րա­կան խախ­տում­նե­րու մա­սին որե­ւէ կա­րե­ւոր ահա­զանգ չէ ստա­ցած:

Հ.Յ. Դաշ­նակ­ցու­թեան թեկ­նա­ծու Վո­վա Սա­հակ­եան, “Ազա­տու­թիւն“ ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նին հա­ղոր­դած է, որ խիստ վրդով­ուած է ընտ­րու­թեան ար­դիւնք­նե­րէն:

Վո­վա Սա­հակ­եան շեշ­տեց, որ պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րին հրա­մա­նով հա­մա­կար­գի բո­լոր աշ­խա­տող­նե­րուն եւ անոնց ըն­տա­նիք­նե­րուն ընտ­րա­կա­շառք բաժ­նե­ցին, որ­պէս­զի անոնք քու­է­ար­կեն Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան թեկ­նած­ուին օգ­տին:

Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան խորհր­դա­րա­նա­կան խմբակ­ցու­թեան քար­տու­ղար Աղ­ուան Վար­դան­եան, լրագ­րող­նե­րու հետ հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին տե­ղե­կա­ցուց, որ Պռոշ­եա­նի նախ­կին գիւ­ղա­պետ Հրաչ Մու­րատ­եա­նի սպա­նու­թիւնը բա­ցա­յայ­տե­լու հա­մար Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը ձեռ­նա­մուխ եղած է “Հրաչ Մու­րատ­եան. ար­դա­րու­թեան պա­հանջ“ ան­ուա­նու­մով հա­սա­րա­կա­կան շարժ­ման ստեղծ­ման:

Ըստ Աղ­ուան Վար­դան­եա­նի, իրենց պէտք չէ, որ ան­մեղ մար­դիկ դա­տա­պարտ­ուին իրենց չկա­տա­րած յան­ցան­քին հա­մար:

“Հրաչ Մու­րատ­եան իս­կա­կան ազա­տա­մար­տիկ էր, տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մի­նի ղե­կա­վար, հան­րա­յին ծա­ռա­յող: Ան իր ապ­րե­լա­կեր­պով իր երկ­րին, իր պե­տու­թեան, իր գիւ­ղի բնակ­չու­թեան նուիր­ուած անձ­նա­ւո­րու­թիւն էր: Այս սպա­նու­թեան բա­ցա­յայ­տու­մը պէտք է ըլ­լայ իրա­ւա­պահ մար­մին­նե­րու ան­մի­ջա­կան գոր­ծը“, յայ­տա­րա­րեց ան: Դաշ­նակ­ցա­կան պատ­գա­մա­ւո­րը նշեց, որ այս նա­խա­ձեռ­նու­թիւնը կու­սակ­ցա­կան չէ, այլ պի­տի ընդգր­կէ հա­սա­րա­կու­թեան լայն շրջա­նակ­ներ, նա­եւ` իրա­ւա­պաշտ­պան­ներ:

“Մենք նպա­տակ ու­նինք շարժ­ման այս ձե­ւա­չա­փով հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն պա­հան­ջել, որ իս­կա­պէս այս ոճի­րը բա­ցա­յայտ­ուի: Մեր նպա­տակն է նա­եւ ներ­կա­յաց­նել Հրաչ Մու­րատ­եա­նի կեր­պա­րը“, յայտ­նեց Վար­դան­եան:

Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն մար­մի­նի փոխ­ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Աղ­ուան Վար­դան­եան ընդգ­ծեց, որ իրա­ւա­կան հա­մա­կար­գին նկատ­մամբ վստա­հու­թիւն պի­տի ըլ­լայ միայն այն ժա­մա­նակ, երբ ոճի­րը ամ­բող­ջո­վին բա­ցա­յայտ­ուի եւ բո­լո­րը վստահ ըլ­լան, որ կա­տա­րող­նե­րը պատժ­ուած են: Վար­դան­եան շեշ­տեց, որ նկա­տի առ­նե­լով երկ­րին մէջ տի­րող իրա­վի­ճա­կը եւ բար­քե­րը, պէտք է հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն պայ­քա­րիլ:

Մու­րատ­եա­նի սպա­նու­թեան գոր­ծով տու­ժո­ղի իրա­ւա­յա­ջոր­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ, փաս­տա­բան Մե­լան­իա Առուս­տամ­եան` սպա­նու­թեան գոր­ծի նիւ­թե­րուն ծա­նօ­թա­նա­լով, յայ­տա­րա­րեց, որ այդ սպա­նու­թիւնը Հրաչ Մու­րատ­եա­նի գոյ­քի, ան­ձի, անոր հա­րա­զատ­նե­րուն դէմ ուղղ­ուած դի­տա­ւոր­եալ յան­ցա­գոր­ծու­թիւն­նե­րուն վեր­ջին օղակն էր:

Հրաչ Մու­րատ­եա­նի եղ­բայ­րը` Յա­կոբ Մու­րատ­եան յայտ­նեց.- “Ոնց ամ­բողջ երկ­րում է եղել, այն­պէս էլ այս­տեղ է եղել: Նման ել­քը, ի հար­կէ, սպա­սե­լի չէր մեր հա­մար, ի՞նչ պի­տի անենք: Դէպ­քի առա­ջին օր­ուա­նից էլ չենք կաս­կա­ծել, որ պա­րոն Մու­րատ­եա­նի սպա­նու­թիւնը կապ ու­նի իր պաշ­տօ­նի, քա­ղա­քա­կան գոր­ծու­նէ­ու­թեան հետ“: Ան աւել­ցուց թէ, այս հար­ցին մէջ վար­չա­պե­տին, Կո­տայ­քի մարզ­պե­տին, պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րին, Ար­ման Սա­հակ­եա­նին եւ անոր հօր դե­րը կայ: “Ես միայն մի բան գի­տեմ, որ ժո­ղովր­դին կա­շա­ռել են: Ապա­գան ցոյց կը տայ, թէ ինչ­պի­սի գիւ­ղա­պետ կը լի­նի Ար­թուր Մու­րատ­եա­նը, բայց իր նման 500 հո­գի էլ լի­նեն, Հրաչ Մու­րատեա­նին չեն կա­րող հաս­նել, իր կող­քով էլ չեն կա­րող քայ­լել“, շեշ­տեց Յա­կոբ Մու­րատ­եան:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles