ՀԱՆ­ՐԱ­ՀԱ­ՒԱՔ` ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ԺՈ­ՂՈ­ՎԻ ՄՕՏ

0 0
Read Time:5 Minute, 49 Second

Երե­ւան (“Թերթ“, “Ֆոթո­լուր“).- Փետր­ուար 28, 2012-ին, Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի մօտ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ.-ի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ ընտ­րա­կան հա­մա­մաս­նա­կան ընտ­րա­կար­գի որ­դեգր­ման պա­հան­ջով հան­րա­հա­ւաք մը, որուն մի­ա­ցան նա­եւ “Ժա­ռան­գու­թիւն“ եւ “Նոր Ժա­մա­նակ­ներ“ կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րը, ինչ­պէս նա­եւ Հայ ազ­գա­յին քոնկ­րէ­սը: Ար­դա­րեւ, Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թեան` Հ.Յ.Դ.-ի եւ Ժա­ռան­գու­թիւն կու­սակ­ցու­թեան հա­րիւր առ հա­րիւր հա­մա­մաս­նա­կան ընտ­րա­կար­գի անց­նե­լու առա­ջար­կին քննար­կու­մը, հա­կա­ռակ անոր որ Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ռա­ֆիք Պետ­րոս­եան յայտ­նած է, որ այդ քննար­կում­նե­րը անի­մաստ են, որով­հե­տեւ երբ Հան­րա­պե­տա­կա­նը հար­ցի մը դէմ է, մի­եւ­նոյնն է, ոչինչ կը փոխ­ուի:

Խորհր­դա­րա­նա­կան ընդ­դի­մու­թիւնը քննար­կում­նե­րուն ըն­թաց­քին պնդեց, որ ընտ­րա­կարգ փո­խե­լով իշ­խա­նու­թիւնը քա­նի մը հարց կը լու­ծէ. կը նուա­զեց­նէ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն վե­րար­տադ­րու­թեան կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը, ընտ­րա­կեղ­ծիք­նե­րուն թիւը, կա­րե­լիու­թիւն կ՛ու­նե­նայ գործ­նա­կա­նին մէջ ապա­ցու­ցե­լու բարձ­րաս­տի­ճան տար­բեր պաշ­տօն­եա­նե­րու պն­դում­նե­րը, թէ ինք ազատ ընտ­րու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լու քա­ղա­քա­կան կամքու­նի: Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Վա­հան Յով­հան­նիս­եան իր ելոյ­թին մէջ նշեց, որ ներ­կայ ընտ­րա­կար­գի պայ­ման­նե­րուն մէջ ոչ թէ խորհր­դա­րա­նը կը ձե­ւա­ւո­րէ գոր­ծա­դիր իշ­խա­նու­թիւնը, այլ գոր­ծա­դիր իշ­խա­նու­թիւնը մե­ծա­մաս­նա­կան ընտ­րա­կար­գի մի­ջո­ցով խորհր­դա­րա­նը կը ձե­ւա­ւո­րէ:
Իր կար­գին, Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան պատ­գա­մա­ւոր Արծ­ուիկ Մի­նաս­եան նշեց, որ Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թիւնը կը պնդէ պե­տու­թիւնը ամ­րապն­դե­լու իր մօ­տե­ցում­նե­րը: Ըստ պատ­գա­մա­ւո­րին, Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թիւնը ինք պէտք է կանգ­նէր Դաշ­նակ­ցու­թեան եւ Ժա­ռան­գու­թեան կող­քին եւ ջա­տա­գո­վը պէտք է ըլ­լար, որ մե­ծա­մաս­նա­կան ընտ­րա­կար­գը օր առաջ վերց­ուի:
Արծ­ուիկ Մի­նաս­եան ող­ջու­նեց Բար­գա­ւաճ Հա­յաս­տան կու­սակ­ցու­թեան այն ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը, որոնք յայ­տա­րա­րե­ցին, թէ կողմ պի­տի քու­է­ար­կեն հա­մա­մաս­նա­կան ընտ­րա­կար­գին:

Մի­նաս­եան կոչ ուղ­ղեց ան­կախ պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն մի­ա­նա­լու այս նա­խա­ձեռ­նու­թեան եւ դի­մեց Հան­րա­պե­տա­կան կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն իրենց մէջ կամք եւ ուժ գտնե­լու ու կողմ քու­է­ար­կե­լու այս նա­խա­ձեռ­նու­թեան: Ան նոյն­պէս դի­մեց Օրի­նաց եր­կիր կու­սակ­ցու­թեան, որ­պէս­զի նոյն­պէս իր ծրագ­րա­յին դրոյթ­նե­րուն հա­ւա­տա­րիմ ըլ­լայ: Ան նա­եւ կոչ ուղ­ղեց մե­ծա­մաս­նա­կան ընտ­րա­կար­գով ընտր­ուած այն պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն, որոնք դէմ են 100 առ հա­րիւր հա­մա­մաս­նա­կան ընտ­րա­կար­գին, ընդ­հան­րա­պէս դէմ քու­է­ար­կե­լու անոնց ընտր­ուե­լու կա­րե­լիու­թեան:

Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն մար­մի­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Հ.Յ.Դ. խմբակ­ցու­թեան պատ­գա­մա­ւոր Ար­մէն Ռուս­տամ­եան եւս մաս­նակ­ցե­ցաւ քննար­կում­նե­րուն եւ նշեց, որ բո­լոր ընտ­րա­կար­գերն ալ լաւ են այլ եր­կիր­նե­րուն հա­մար, ուր կայ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւն, բայց ոչ Հա­յաս­տա­նի:

Ան ընդգ­ծեց, որ Հա­յաս­տա­նի մէջ ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ընտ­րու­թիւն­ներ տե­ղի չեն ու­նե­նար` աւելց­նե­լով, որ այս բո­լոր վէ­ճե­րուն հիմ­քը այն է, որ մե­ծա­մաս­նու­թիւնը կը ցան­կայ պա­հել այն իրո­ղու­թիւնը, որ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն իբ­րեւ ար­դիւնք ընդ­դի­մու­թիւնը դուրս կը մղուի խորհր­դա­րա­նէն, իսկ իշ­խա­նու­թիւնը կը վե­րար­տադր­ուի: Դաշ­նակ­ցա­կան գոր­ծի­չը ­իշ­խա­նու­թիւն­-նե­րուն յոր­դո­րեց օրի­նակ չբե­րել այլ եր­կիր­նե­րու փոր­ձա­ռու­թիւնը:

Ռուս­տամ­եան յայ­տա­րա­րեց, որ ան­կա­րե­լի է ժո­ղովր­դա­վա­րու­թիւն ըլ­լայ երկ­րի մը մէջ, ուր իշ­խա­նու­թիւնը, պե­տու­թիւնը եւ կու­սակ­ցու­թիւնը նոյ­նա­ցած են:
Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի Բար­գա­ւաճ Հա­յաս­տան կու­սակ­ցու­թեան խմբակ­ցու­թեան փոխ­նա­խա­գահ Սամ­ուէլ Բա­լա­սան­եան, որ նոյն­պէս մե­ծա­մաս­նա­կան ընտ­րա­կար­գով ընտր­ուած է, ընտ­րա­կար­գը փո­խե­լու հար­ցին գծով մտա­հո­գու­թիւն յայտ­նեց: Ան յայտ­նեց, որ պատ­գա­մա­ւո­րը պէտք է նա­եւ մար­զե­րէն ըլ­լայ, իսկ 100 առ հա­րիւր հա­մա­մաս­նա­կան ընտ­րա­կար­գի պա­րա­գա­յին երե­ւան­եան ցու­ցակ պի­տի ըլ­լայ: “Բար­գա­ւաճ Հա­յաս­տան“ կու­սակ­ցու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Նա­յի­րա Զոհ­րապ­եան յայտ­նեց, որ խմբակ­ցու­թեան մէջ կան դէմ եւ թեր կար­ծիք­ներ, ուս­տի կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Գա­գիկ Ծա­ռուկ­եան առա­ջար­կեց այս հար­ցին գծով ազատ քու­է­ար­կու­թիւն կա­տա­րել: Սա­կայն Զոհ­րապ­եան նա­եւ առա­ջար­կեց, որ եթէ ընտ­րա­կարգ պի­տի չփո­խեն, գո­նէ զի­ջում կա­տա­րեն եւ մե­ծա­մաս­նա­կա­նի աթոռ­նե­րը նուա­զեց­նեն:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles