ՀԱՅ ՏՆՏԵՍԱԳԷՏ ՏԱՐՕՆ ԱՃԵՄՈՂԼՈՒ ՄԵՐԺԵՑ ԱՆԳԱՐԱՅԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ

0 0
Read Time:2 Minute, 50 Second

Իս­թամ­պուլ (’’Մի­լի­յէթ ’’, ’’Հիւ­րի­յէթ ’’).- Վեր­ջերս, Պոլ­սոյ մէջ կա­յա­ցած ’’Ժա­մա­նա­կա­կից աշ­խար­հի մէջ Թուրք­իոյ նա­խա­ձեռ­նո­ղա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը’’ գի­տա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին, Թուրք­իոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ահ­մետ Տա­ւու­թօղ­լու, յայտ­նած էր թէ Փա­րի­զի մէջ, դիւա­նա­գի­տա­կան բարձր պաշ­տօ­նի մը հա­մար, առա­ջար­կած էր Պոլ­սա­հայ տնտե­սա­գէտ Տա­րօն Աճե­մօղլուի անու­նը:

Այս գծով, Երե­ւա­նի մէջ, լոյս տես­նող »Ազգ« օրա­թեր­թը տե­ղե­կա­ցու­ցած էր թէ, Պոլ­սա­հայ տնտե­սա­գէ­տին առա­ջարկ­ուած է Ֆրան­սա­յի մօտ, դես­պա­նի պաշ­տօ­նը: Մինչ­դեռ, թրքա­կան այլ աղ­բիւր­ներ կը տե­ղե­կաց­նեն թէ Աճե­մօղլ­ուին առա­ջարկ­ուած է  Ֆրան­սա­յի մէջ, տնտե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան եւ զար­գաց­ման կազ­մա­կեր­պու­թեան մէջ Թուրք­իոյ մշտա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չի պաշ­տօ­նը:

Տա­րօն Աճե­մօղ­լու, Մա­սա­չու­սէ­ցի հան­րա­ծա­նօթ ’’M.I.T. ’’ Հա­մալ­սա­րա­նի տնտե­սա­գի­տա­կան բաժ­նի պա­տաս­խա­նատւ վա­րիչն է: Բա­ցա­ռիկ կա­րո­ղու­թիւն­նե­րու տէր, ան կը ղե­կա­վա­րէ մաս­նա­գի­տա­կան խմբակ մը եւ հե­տա­խու­զու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լով, եր­կու ան­գամ ներ­կա­յա­ցած է Նո­պէլ­եան մրցա­նա­կի:

Թուրք­իոյ Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար Ահ­մէթ Տա­ւու­թօղ­լու հաս­տա­տած է այս տե­ղե­կու­թիւնը` աւելց­նե­լով թէ Աճե­մօղլ­ուի դես­պան նշա­նակ­ման առն­չու­թեամբ խորհր­դակ­ցած է Թուրք­իոյ նա­խա­գահ  Կիւ­լի եւ վար­չա­պետ Էր­տո­ղա­նի հետ:

‘’Անա­տո­լու’’ լրա­տու գոր­ծա­կա­լու­թիւնը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Աճե­մօղ­լու յայտ­նած է, թէիբ­րեւ Թուրք­իոյ քա­ղա­քա­ցի եւ ակա­դե­մի­կոս այդ առա­ջար­կը ստա­նալն ու այդ պատ­ուա­կան առա­քե­լու­թիւնը ստանձ­նե­լը պա­տիւ մըն է իրեն հա­մար: Սա­կայն ան նշեց, թէ իր ակա­դե­մա­կան աշ­խա­տանք­նե­րու պատ­ճա­ռով այս առա­ջար­կին դրա­կան գնա­հա­տա­կան մը պի­տի տայ հե­տա­գայ հանգր­ուա­նի մը ըն­թաց­քին’’:

»Հիւ­րի­յէթ« օրա­թեր­թը ընդգ­ծած է, որ հա­յազ­գի տնտե­սա­գէ­տը այդ­պի­սով չէ ըն­դու­նած ամիս­ներ առաջ իրեն կա­տար­ուած առա­ջար­կը եւ եզ­րա­կա­ցու­ցած.-’’Ես իմ աս­պա­րէ­զիս հետ կապ­ուած ու­նիմ որոշ ծրա­գիր­ներ, որոնց աւար­տէն ետք միայն կա­րե­լի պի­տի ըլ­լայ հե­տա­գայ քայ­լե­րու մա­սին մտա­ծել’’:

Նշենք թէ, խմբագ­րու­թիւնս փոր­ձեց կապ հաս­տա­տել (հե­ռա­ձայ­նով եւ ելեկտ­ռա­նա­մա­կով) Աճե­մօղլ­ուի հետ: Մին­չեւ, տպա­րան ուղ­ղար­կե­լը ոչ մէկ պա­տաս­խան կա­րե­լի էր ստա­նալ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles