ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 119-ՐԴ ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆ ԳԼԽԱՒՈՐ ԲԱՆԱԽՕՍ՝ ԸՆԿ. ԱՐՄԷՆ ՌՈՒՍՏԱՄԵԱՆ

0 0
Read Time:14 Minute, 12 Second

ԳՐԻ­ԳՈՐ Ա. ԳՐԻ­ԳՈՐ­ԵԱՆ

Հոծ բազմութիւն մը ներկայ եղաւ Արմէն Ռուստամեանի ելոյթին

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Նիւ Եոր­քի »Ար­մէն Գա­րօ« եւ Նիւ Ճըրզիի »Դրօ« կո­մի­տէ­ու­թիւն­նե­րու« Կի­րա­կի Դեկ­տեմ­բեր 13« 2009ին Նիւ Եոր­քի Հայ Կեդ­րո­նում տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան 119ևամ­եա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն: Գլխա­ւոր բա­նա­խօսն էր Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Գե­րա­գոյն Մարմ­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ եւ Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի Ար­տա­քին Յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու Յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ՝ ընկ. Ար­մէն Ռուս­տամ­եա­նը:

Օր­ուան հան­դի­սա­վարն էր« ընկ. Արա Գաբրի­էլ­եա­նը« որ ինչ­պէս միշտ« ձեռ­նա­հա­սու­թեամբ վա­րեց յայ­տա­գի­րը:

Ներ­կայ էր բարձ­րաշ­նորհ Տ. Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նը« Գե­րաշ­նորհ Տ. Անու­շա­ւան Դանի­էլ­եա­նը« Ար­ժա­նա­պա­տիւ Տ. Մես­րոպ Լա­քիս­եա­նը: Ներ­կայ էր նա­եւ Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի Կ.Կ.ևի ան­դամ Անդ­րա­նիկ Գաս­պար­եա­նը« Կ.Կ.ևի ան­դամ ընկ. Հրայր Պա­րոն­եա­նը« Հա­մազ­գա­յի­նի Արե­ւել­եան Ամե­րի­կա­յի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան ատե­նա­պետ՝ Զար­մայր Սեդ­րաք­եա­նը: Ներ­կայ էին« միու­թե­նա­կան­ներ« ըն­կեր­ներ եւ հա­մա­կիր­ներ՝ Նիւ Եոր­քի եւ Նիւ Ճըրզիի շրջան­նե­րից:

Երե­կոն բաց­ուեց« Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան օրհ­ներգ՝ »Մեր Հայ­րե­նիք«ով եւ Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան պաշ­տօ­նա­կան քայ­լեր­գով՝ »Մշակ Բա­նուոր« խմբա­կան եր­գե­ցո­ղու­թեամբ: Ընկ. Արա Գաբրի­էլ­եա­նը« »Ար­մէն Գա­րօ« եւ »Դրօ« կո­մի­տէ­ու­թիւն­նե­րու կող­մէ բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց ներ­կա­նե­րուն ընկ. Գաբրի­էլ­եա­նը« հան­գա­մա­նօ­րէն խօ­սե­ցաւ Դաշ­նակ­ցու­թեան կա­տա­րած մեծ դե­րի մա­սին մեր պատ­մու­թեան 119ևը տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին:

Ըն­կե­րը նշեց« որ ինչ­պէս Դաշ­նակ­ցու­թեան հիմ­նա­դիր­նե­րը« իրենց խօս­քով« գրչով եւ գոր­ծով ստեղ­ծե­ցին Դաշ­նակ­ցու­թիւնը« որ քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցու­թիւն լի­նե­լէ աւե­լի« դար­ձաւ մեր ժո­ղովր­դի գո­յու­թեան եւ ազ­գա­յին ար­ժէք­նե­րու պաշտ­պան­ման ջա­հա­կի­րը:

Դաշ­նակ­ցու­թիւնը« յե­ղա­փո­խա­կան կու­սակ­ցու­թիւն է« ոչ թէ միայն իր մղած փա­ռա­պանծ մար­տա­կան գոր­ծու­նէ­ու­թեամբ այլ նա­եւ այն պատ­ճա­ռով« որ ար­մա­տա­կան հո­գե­փո­խու­թիւն մտցրեց հայ ժո­ղովր­դի մտա­ծե­լա­կեր­պի եւ նկա­րագ­րի մէջ« որ մինչ այդ իր դժբախտ նկա­րագ­րի հետ հաշտ­ուած« քա­ղա­քա­կան տես­լա­կա­նէն զուրկ ու կրա­ւո­րա­կան ըն­թաց­քով վե­րած­ուած էր լոկ կրօ­նա­կան հա­մայն­քին Դաշ­նակ­ցու­թիւնը« իր գոր­ծու­նէութեամբ ջնջեց օտա­րի աւին­նե­րով բաժն­ուած մեր ազ­գի արե­ւել­եան եւ արեւմտ­եան հատ­ուած­նե­րը: Ըն­կե­րը մէջ­բե­րում կա­տա­րեց Դաշ­նակ­ցու­թեան հիմ­նա­դիր­նե­րէն Քրիս­տա­փոր Մի­քա­յէլ­եա­նի հե­տեւ­եալ խօս­քե­րը.և »Պատ­ռել է հար­կա­ւոր քար­տէս­նե­րի վրայ այս կամ այն աւա­զա­կա­պե­տի կամ­քով գծուած սահ­ման­նե­րը« որոնք մեզ բա­ժա­նում են իրա­րից« որոնք առ­հա­սա­րակ մշտա­կան չեն« իսկ եր­բեմն շատ կար­ճա­տեւ են լի­նում«:

Բարեջան Առաջնորդ Տ. Օշական Արք. Չօլոյեան

Ընկ. Արան հան­գա­մա­նօ­րէն անդ­րա­դար­ձաւ« անն­կա­րագ­րե­լի ծանր պայ­ման­նե­րի տակ« Դաշ­նակ­ցու­թեան ղե­կա­վա­րու­թեամբ« Հա­յաս­տա­նի առա­ջին հան­րա­պե­տու­թեան կերտ­ման դե­րա­կա­տա­րու­թեան« եւ ապա­գա­յում Սփիւռ­քում կա­տար­ուած ազ­գա­յին մշա­կու­թա­յին բեղմ­նա­ւոր գոր­ծու­նէ­ու­թեան շուրջ:

Այ­սօր Դաշ­նակ­ցու­թիւնը փաս­տօ­րէն որ­պէս ազ­գա­յինևգա­ղա­փա­րա­կան կու­սակ­ցու­թիւն« թէ Մայր Հայ­րե­նի­քում եւ թէ Սփիւռ­քում շատ անե­լիք ու­նի:

Այ­սօր հա­ւաք­ուել ենք այս­տեղ մեր յար­գան­քի տուր­քը տա­լու իր վաս­տա­կա­շատ անց­եա­լին եւ ող­ջու­նե­լու իր պայ­ծառ ապա­գան« նշեց ըն­կե­րը:

»Ար­մէն Գա­րօ« կո­մի­տէի խօս­քը փո­խան­ցեց ըն­կե­րու­հի Մա­րի Եա­րալ­եա­նը:

Ստո­րեւ փո­խան­ցում եմ որոշ հատ­ուած­ներ« ըն­կե­րու­հու ելոյ­թից.և

»Դաշ­նակ­ցու­թեան օր­ուայ տօ­նա­կա­տա­րու­թիւնը մի­ա­ժա­մա­նակ մեզ հա­մար հաշտ­ուե­տուու­թեան օր է« աւան­դու­թիւն է դար­ձել« որ Դաշ­նակ­ցու­թիւնը տար­ուան մէկ օրը հան­րու­թեան ներ­կա­յա­նայ:

1918ևթուին Դաշ­նակ­ցու­թիւնը դար­ձաւ ան­կախ Հա­յաս­տա­նի գլխա­ւոր դե­րա­կա­տա­րը եւ չխու­սա­փեց« պատ­մա­կան պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւ­նից« թէ պա­տե­րազ­մի դաշ­տում« թէ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան եւ թէ հայ­րե­նա­կերտ­ման ճա­կատ­նե­րում:

1920ևթուին« Դաշ­նակ­ցու­թիւնը վտա­րան­գի դար­ձաւ եւ մի­ակ քա­ղա­քա­կան ուժն էր« որ պատ­ժեց հայ ժո­ղովր­դի դահ­լիճ­նե­րին:

Դաշ­նակ­ցու­թիւնը Սփիւռ­քում դար­ձաւ պե­տու­թեան ման­րան­կա­րը« որ­բա­հա­ւա­քից մին­չեւ կրթա­կան« առող­ջա­պա­հա­կան« մշա­կու­թա­յին« ըն­կե­րա­յին եւ այլ աս­պա­րէզ­նե­րում:

Ռուստամեան կը փոխանցէ իր խօսքը

Մեծ Եղեռ­նի 50 ամ­եա­կին« Դաշ­նակ­ցու­թիւնը ար­ծար­ծեց Հայ Դա­տի գա­ղա­փա­րը: 1970թուա­կա­նի կէ­սից սկսուած« Դաշ­նակ­ցու­թեան գա­ղա­փա­րա­խօ­սու­թեան հա­ւա­տա­րիմ ու ինք­նա­մո­ռաց երի­տա­սարդ­ներն էին« որ իրենց սխրա­գոր­ծու­թիւն­նե­րով« պատ­ճառ դար­ձան այ­լա­զան պե­տու­թիւն­նե­րի կող­մից ճա­նաչ­ուի թուր­քե­րի կող­մից կա­տար­ուած հայ ժո­ղովր­դի Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը« Ար­ցա­խի ազա­տագ­րա­կան պայ­քա­րում նա­եւ Դաշ­նակ­ցա­կան մար­տիկ­նե­րը իրենց գոր­ծօն մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րին:

Դաշ­նակ­ցու­թեան ազ­գա­յին« գա­ղա­փա­րա­խօ­սու­թիւնը միշտ առաջ­նոր­դող ազ­դակ է եղել գա­ղա­փա­րա­կան եւ ազ­գա­յին շար­ժում­նե­րի« Դաշ­նակ­ցու­թիւնն է« որ մղիչ ուժ դար­ձաւ զգաց­նե­լու մեծ պե­տու­թիւն­նե­րին« որոնք ու­զում են իրենց շա­հե­րի հա­մար ոտ­նա­տակ անել հայ ժո­ղովր­դի իրա­ւունք­նե­րը:

Արդ­եօք Դաշ­նակ­ցու­թիւնը սխալ­ներ ու­նե­ցել է« բնա­կա­նա­բար այո« գոր­ծողն է« որ կա­րող է սխալ­ներ եւս ու­նե­նալ« բայց ոչ ոք չի կա­րող ասել« որ Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը ազ­գա­յին պայ­քա­րի դիր­քե­րը լքել է« ոչ ոք կա­րող է ասել« որ Դաշ­նակ­ցու­թիւնը որե­ւէ ժա­մա­նակ խու­սա­փել է որե­ւէ զո­հո­ղու­թիւ­նից երբ այդ պա­հան­ջել է հայ­րե­նի­քը«:

Ընկ. Արա Գաբրի­էլ­եա­նը ըն­թեր­ցեց Մ.Ա.Կ.ևի մօտ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պան՝ Կա­րէն Նա­զար­եա­նի շնոր­հա­ւո­րա­կան նա­մա­կը« Դաշ­նակ­ցու­թեան տա­րե­դար­ձի առի­թով (կար­դալ »Հայ­րե­նիք«ի Դեկ­տեմ­բեր 18, 2009-ի թիւը):

Բեմ հրա­ւիր­ուեց օր­ուայ հիմ­նա­կան բա­նա­խօս՝ ընկ. Ար­մէն Ռուս­տամ­եա­նը: Ըն­կե­րը շուրջ մէկ ժամ տե­ւող բա­նա­խօ­սու­թեան ըն­թաց­քին« ներ­կա­նե­րին փո­խան­ցեց բազ­մա­կող­մա­նի տե­ղե­կու­թիւն­ներ« Հա­յաս­տա­նի ներ­կայ քա­ղա­քա­կան եւ Սոց­ի­ալևտնտե­սա­կան իրա­վի­ճա­կի շուրջ:

Ի հար­կէ հնա­րա­ւոր չէ« ամ­բող­ջա­կան ձե­ւով փո­խան­ցել« ըն­կե­րոջ խօս­քը« պի­տի աշ­խա­տիմ սեղմ գծե­րով ներ­կա­յաց­նել որոշ հատ­ուած­ներ:

Ընկ. Ռուս­տամ­եան նշեց.և »Ինչ­պէս ըն­կեր­ներս էլ ասա­ցին« Դաշ­նակ­ցու­թիւնը միշտ հայ ժո­ղովր­դի ճա­կա­տագ­րա­կան պա­հե­րին ժո­ղովր­դի հետ է:

Այ­սօր Հա­յաս­տան« լուրջ իրա­վի­ճակ է քան մենք կա­րող ենք պատ­կե­րաց­նել: Այ­սօր Հա­յաս­տա­նում լուրջ մար­տահ­րա­ւէր­ներ կան« ի հարկ է միշտ են եղել« բայց այս ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րի պատ­ճա­ռով սրանք աւե­լի կա­րե­ւո­րու­թիւն են ստա­ցել: Սրանք ներ­քին  եւ ար­տա­քին մար­տահ­րա­ւէր­ներ եւ սպառ­նա­լիք­ներ են: Հա­յաս­տա­նի ժո­ղո­վուր­դը գտնւում է« Սոց­ի­ալևըն­կե­րա­յին ծանր վի­ճա­կում: Իրա­կա­նում Հա­յաս­տա­նում գո­յու­թիւն ու­նի սոց­ի­ա­լա­կան մեծ բե­ւե­ռա­ցում:

Այս­տեղ մենք անե­լիք ու­նենք« Դաշ­նակ­ցու­թիւնը ըն­կեր­վա­րա­կան կու­սակ­ցու­թիւն է եւ այդ խնդիր­ներն էլ մեր խնդիր­ներն են:

Հա­յաս­տա­նում գո­յու­թիւն ու­նի ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան լուրջ պա­կաս եւ այս խնդիրն էլ բնա­կա­նա­բար մեր խնդիրն է« եւ մենք մեծ անե­լիք­ներ ու­նենք նա­եւ այդ կա­պակ­ցու­թեամբ:

Ես այ­սօր ու­զում եմ առա­ւե­լա­բար անդ­րա­դառ­նալ ար­տա­քին մար­տահ­րա­ւէր­նե­րին« որով­հե­տեւ այդ մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը սպառ­նում են մեր գո­յու­թեան պահ­պան­մա­նը« մեր հե­ռան­կա­րին« մեր ապա­գա­յին: Այդ խնդիր­նե­րին կապ­ուած մեծ փոր­ձու­թեան առաջ ենք կանգ­նած մենք եւ պար­տա­ւոր ենք այդ դրու­թիւնը յաղ­թա­հա­րել:

Մենք սկիզ­բէն յայ­տա­րա­րած էինք« որ Հա­յաս­տանևԹուրք­իա յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը« պի­տի կար­գա­ւոր­ուի« առանց նա­խա­պայ­ման­նե­րի« բայց պարզ­ուեց« որ առանց նա­խա­պայ­ման­նե­րի ասա­ծը« իրա­կա­նու­թիւն չէ« թուր­քե­րը լկտի­ա­բար պար­տադ­րած են իրենց կամ­քը« ոչ միայն Հա­յաս­տա­նին այլ նոյն­պէս միջ­նորդ­նե­րին«: Ըն­կեր Ռուս­տամ­եա­նը բազ­մա­կող­մա­նի վեր­լու­ծու­թիւն­նե­րով փրո­թո­քո­լի ստո­րագ­րումը հա­մա­րեց վնա­սա­կար եւ չբա­ցա­ռեց նա­եւ իշ­խա­նա­փո­խու­թեան տար­բե­րա­կը:

Այս առն­չու­թեամբ նշեց.և

»Իշ­խա­նա­փո­խու­թիւնը մար­դա­փո­խու­թիւն չէ« այլ ընդ­հա­նուր ծրագ­րի վե­րա­նա­յում է: Նոր ազ­գա­յին պե­տա­կան ուղ­ղու­թեան կի­րա­ռում: Մենք շատ գոհ եւ ու­րախ կը լի­նենք«, նշեց ընկ. Ռուս­տամ­եա­նը« »որ իրա­պէս մեր նա­խա­գա­հը« այդ հա­մար­ձա­կու­թիւնը ու­նե­նայ եւ յայ­տա­րա­րի՝ իմ ժո­ղո­վուր­դը դէմ է այս փրո­թո­քո­լի ստո­րագր­ման եւ յետ կանգ­նի ստո­րագ­րե­լուց: Ես վստահ եմ որ ժո­ղո­վուր­դը իրեն կը յար­գէ«:

Ըն­կե­րը իր խօս­քի վեր­ջում հե­տեւ­եալ խորհր­դա­ծու­թիւնը կա­տա­րեց:

»Պէտք է ու­շա­դիր լի­նել« որ այս խնդիր­նե­րը մեզ չտա­նեն ներ­քին պա­ռակտ­ման եւ այդ պէտք չէ

 թոյ­լատր­ուի« որը թուր­քի ու­զա­ծը կը լի­նի: Մենք դժգոհ ենք իշ­խա­նու­թիւ­նից եւ պայ­քա­րում ենք  փրո­թո­քո­լի դէմ« չպէտք է այդ պայ­քա­րը հա­կաևհա­յաս­տան­եան գու­նա­ւո­րում ստա­նայ: Եթէ պա­ռակտ­ուած եղաւ« մեզ սխալ տեղ կը տա­նի եւ դա այն է« ինչ որ թուր­քերն են ցան­կա­նում: Ամէն մի խօսք« ամէն մի քայլ պէտք է չափ­ուած եւ ձեւ­ուած լի­նի« որ իր նպա­տա­կին հաս­նի: Հա­կա­ռա­կը կը լի­նի ար­կա­ծախնդ­րու­թիւն« որ կ’առա­ջաց­նէ հի­աս­թա­փու­թիւն:Պէտք է ժո­ղո­վուր­դը հա­մոզ­ուի« որ Դաշ­նակ­ցու­թիւնը իր պայ­քա­րի մէջ ան­կեղծ է«:

Ըն­կեր հան­դի­սա­վա­րը բեմ հրա­ւի­րեց Բարձ­րաշ­նորհ Տ. Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նին« որ իր խօս­քով եւ պահ­պա­նի­չով փա­կեց հան­դի­սու­թիւնը:

Սրբա­զա­նը իր խօս­քի մէջ ի մի­ջի այ­լոց նշեց.և

»Այ­սօր­ուայ այս ձեռ­նար­կը նուիր­ուած էր« Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան 119ևրդ տա­րե­դար­ձին: Մար­դու կեան­քի մէջ գո­յու­թիւն ու­նե­ցող 119 տա­րի­նե­րը« բա­ւա­կա­նին եր­կար ժա­մա­նա­կաշր­ջան է:

Իմ միտքս կ’եր­թայ 1890 թուա­կա­նը« որ Դաշ­նակ­ցու­թիւնը մէկ տա­րե­կան էր« սա­կայն երե­խայ չէր եւ 2009 թուա­կա­նը 119 տա­րե­կան Դաշ­նակ­ցու­թիւնը« ալե­հեր ծե­րուն մը չէ: Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թիւնը իր հիմ­նադ­րու­թե­նէն սկսեալ մեր զգտում­նե­րուն« հա­մո­զում­նե­րուն« հա­ւատ­քին նկա­րագ­րին ար­տա­յայ­տու­թիւնն եղաւ:

ստեղ­ծու­մը բնա­կան պոռթ­կումն էր մեր լի­նե­լու­թեան« այն­պի­սի ժա­մա­նակ երբ իրեն հա­մար մի­ակ նպա­տակ դար­ձուց հայ ժո­ղովր­դի ար­ժա­նա­պա­տուու­թիւնը եւ Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թիւնը: Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը իր պատ­մու­թեան ըն­թաց­քին« բազ­մա­թիւ սխրա­գոր­ծու­թիւն­նե­րով« ինք­զին­քը ար­տա­յայտ­ած է:

Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը սի­րե­լի դար­ձաւ« որով­հե­տեւ պար­կեշտ էր« ու­նե­ցաւ ան­խախտ կեց­ուածք:

Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը կ’ար­տա­յայ­տէ հայ ժո­ղո­վուր­դի փա­ռա­ւոր տե­սիլ­քը:

Ազ­գու­թիւնը սի­րե­լի­ներ« ամ­բող­ջու­թիւն մըն է«: Նշեց Սրբա­զա­նը« »այս ամ­բող­ջու­թեան մէջ կայ մեր հո­ղը« մեր մշա­կոյթր« մեր զո­հո­ղու­թիւնը« մեր նա­հա­տա­կու­թիւնը: Բնաւ պէտք չէ ու­զենք ինչ­պէս միշտ ըսած եմ« յատ­կա­պէս ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րէն ետ­քը« որ Սփիւռ­քը Հա­յաս­տա­նին խորթ աչ­քով նա­յէի: Հա­յաս­տա­նը մերն է սի­րե­լի­ներ« որ­քան Հա­յաս­տա­նաբ­նա­կի­նը« Հա­յաս­տա­նի պե­տու­թիւնն ալ մերն է« որ­քան Հա­յաս­տա­նաբ­նա­կի­նը եւ ես կը հա­ւա­տամ« որ այս ներ­քին զօ­րու­թիւնը մեր գո­յու­թեան ամէ­նէն զօ­րա­ւոր երաշ­խի­քը պէտք է ըլ­լայ: Մեր իրա­ւուն­քը արիւ­նով գրուած է« թուղ­թի վրայ չէ գրուած եւ այս ար­եան տէ­րը դուք էք սի­րե­լի­ներ« ամ­բող­ջա­կան հա­յու­թիւնն է« ամ­բող­ջա­կան Հա­յաս­տա­նը: Այս բո­լոր սկզբունք­նե­րին հա­ւա­տա­րիմ մնա­լով« մենք կ’եր­թանք ոչ միայն դէ­պի պայ­քար« այլ նա­եւ դէ­պի յաղ­թա­նակ:

Շնոր­հա­ւոր ըլ­լայ Դաշ­նակ­ցու­թեան տա­րե­դար­ձը»:

Սրբա­զա­նի փակ­ման խօս­քով եւ պահ­պա­նի­չով փակ­ուեց հան­դի­սու­թիւնը:

Վեր­ջում եղաւ հիւ­րա­սի­րու­թիւն:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles