ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ ՆԱԽԱԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ՀԵՏ

0 0
Read Time:3 Minute, 42 Second

P14 TCHOUB  1974ին հա­մա­գա­ղու­թա­յին կա­ռոյց դառ­նա­լէ ետք, Հ.Մ.Ը.Մ.ը իր նպա­տա­կի թե­լադ­րու­թեամբ իւ­րա­քան­չիւր քա­ռամ­եա­կի` գաղ­թաշ­խար­հի օտար ափե­րուն վրայ կազ­մա­կեր­պեց հա­մա­գա­ղու­թա­յին սկաու­տա­կան բա­նա­կում­ներ, ապա Հա­յաս­տա­նի մէջ վե­րըն­ձիւ­ղու­մով` ան դար­ձաւ հա­մա­հայ­կա­կան կա­ռոյց:

Հ.Մ.Ը.Մ.ը, հա­ւա­տա­րիմ իր կո­չու­մին ու առա­քե­լու­թեան, 1994-էն ի վեր` հին­գե­րորդ բա­նա­կու­մէն սկսեալ, հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական բա­նա­կում­նե­րը կը կազ­մա­կեր­պէ մայր հայ­րե­նի­քի հո­ղին վրայ` ի մի հա­ւա­քե­լով աշ­խար­հաց­րիւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտ­նե­րը, զա­նոնք առա­ւել եւս հա­ղոր­դա­կից դարձ­նե­լով մայ­րե­նի հո­ղին, պատ­մու­թեան, ար­ժէք­նե­րուն ու աւան­դոյթ­նե­րուն:

Հա­յաս­տա­նի մէջ կա­յա­ցած իրե­րա­յա­ջորդ բա­նա­կում­նե­րուն ար­ձա­նագ­րած յա­ջո­ղու­թեան շնոր­հիւ, հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.ական բա­նա­կում­նե­րը պար­բե­րա­բար ար­ձա­նագ­րե­ցին մաս­նակ­ցու­թեան թիւի աճ` Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.­Կ.ի տրա­մադր­ուած հո­ղա­տա­րած­քը դարձ­նե­լով ան­բա­ւա­րար:

Իրե­րա­յա­ջորդ Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թիւն­ներ ակա­մայ դի­մե­ցին թիւի սահ­մա­նա­փա­կու­մի` շրջան­նե­րը մատ­նե­լով նեղ կա­ցու­թեան:

2010-ին` 9րդ ընդ­հա­նուր բա­նա­կու­մին, բա­նա­կա­վայր այ­ցե­լե­ցին փոխ­վար­չա­պետն ու սփիւռ­քի նա­խա­րա­րը, որոնց պարզ­ուե­ցաւ բա­նա­կա­վայ­րի հո­ղա­յին տա­րած­քը եւ մաս­նակ­ցող­նե­րու թիւը: Անոնք խոս­տա­ցան շու­տով լու­ծել հո­ղա­տա­րած­քի հար­ցը: Կարճ ժա­մա­նակ ետք խոս­տու­մը յարգ­ուե­ցաւ:

Հո­ղա­տա­րած­քը բա­նա­կա­տեղիի վե­րա­ծե­լու աշ­խա­տան­քը միու­թիւնս կը դնէր լուրջ ու նիւ­թա­պէս ծանր յանձ­նա­ռու­թեան տակ:

10-րդ Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վէն ընտր­ուած Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թիւնը, առաջ­նա­հերթ հա­մա­րե­լով ընդ­հա­նուր բա­նա­կում­նե­րու իրա­գոր­ծումն ու անոնց յա­ջո­ղու­թիւնը եւ շրջան­նե­րու պա­հան­ջը` որո­շեց ամէն ճիգ թափել հո­ղա­տա­րած­քը բա­նա­կա­տեղիի վե­րա­ծե­լու հա­մար, եւ ի վեր­ջոյ իր կա­տա­րած բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը դար­ձան ար­դիւ­նա­ւէտ:

Առ այդ, Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեանս ատե­նա­պետ եղբ. Գառ­նիկ Մկրտիչ­եան, անց­եալ շա­բա­թա­վեր­ջին կար­ճա­տեւ այ­ցե­լու­թեամբ մը մեկ­նե­ցաւ Հա­յաս­տան եւ Փետր­ուար 21, 2014-ին պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի հետ` ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ա.Ս.Կ.-ի այժ­մու բա­նա­կա­վայ­րի յար­մա­րու­թիւն­նե­րը եւ անոր կից տրա­մադր­ուած հո­ղա­շեր­տը սար­քե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւնը, ինչ որ հնա­րա­ւո­րու­թիւն պի­տի ստեղ­ծէ Սփիւռ­քէն մե­ծա­թիւ բա­նա­կող­ներ հիւ­րըն­կա­լե­լու:
Նա­խա­գահ Սարգս­եան դրա­կան մօ­տե­ցում ցու­ցա­բե­րեց այս ծրա­գիր­նե­րուն նկատ­մամբ` զա­նոնք նկա­տե­լով շի­նիչ ու կա­րե­ւոր, եւ պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւն յայտ­նեց պե­տա­կան աջակ­ցու­թիւն ցու­ցա­բե­րե­լու` “Փիւ­նիկ“ մարդ­կա­յին պա­շար­նե­րու հիմ­նադ­րա­մին կող­քին:
Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտ­նե­րը միշտ երախ­տա­պարտ պի­տի մնան իրենց բա­րե­րար­նե­րուն նկատ­մամբ:

 

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԿԵԴ­ՐՈ­ՆԱ­ԿԱՆ ՎԱՐ­ՉՈՒ­ԹԻՒՆ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles