ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՆ ԿՐՃԱՏՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿ

0 0
Read Time:2 Minute, 15 Second

aid 2  ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ Պա­րաք Օպա­մա­յի վար­չա­կազ­մին կող­մէ վեր­ջերս հրա­պա­րակ­ուած 2014ի ամա­վար­կով առա­ջարկ­ուած է Հա­յաս­տա­նին տրա­մադր­ուե­լիք տնտե­սա­կան օժան­դա­կու­թիւնը կրճա­տել 38 տո­կո­սով: Եթէ կա­ռա­վա­րու­թեան առա­ջար­կը ան­փո­փոխ վա­ւե­րաց­ուի, ապա Հա­յաս­տա­նի տրա­մադր­ուե­լիք 24.7 միլի­ոն տո­լա­րի օժան­դա­կու­թիւնը` 1988ի երկ­րա­շար­ժէն ի վեր, ամե­նա­ցած մա­կար­դա­կին պի­տի հաս­նի:

Քոնկ­րէ­սի մէջ Հայ­կա­կան հա­մախմ­բու­մը առա­ջար­կած էր կա­ռա­վա­րու­թեան, որ 2014ի ամա­վար­կին մէջ 50 միլի­ոն տո­լա­րի տնտե­սա­կան օժան­դա­կու­թիւն նկա­տի ու­նե­նայ Հա­յաս­տա­նի հա­մար: Անց­եալ տա­րի, Հա­յաս­տա­նին տրա­մադր­ուած էր 40 միլի­ոն տո­լա­րի տնտե­սա­կան նպաստ:

“Նա­խա­գահ Օպա­մա, որ իշ­խա­նու­թեան գլուխ եկաւ` խոս­տա­նա­լով պահ­պա­նել Հա­յաս­տա­նի տրա­մադ­րուող տնտե­սա­կան օժան­դա­կու­թեան մա­կար­դա­կը ու սեր­տաց­նել երկ­կող­մա­նի առեւ­տուրն ու ներդ­րում­նե­րը, շա­րու­նա­կա­բար կը կրճա­տէ Հա­յաս­տա­նի տրա­մադր­ուե­լիք օժան­դա­կու­թիւն­նե­րը` մի­ա­ժա­մա­նակ բա­ւա­րար քայ­լե­րու չդի­մե­լով` տնտե­սա­կան կա­պե­րը ամ­րապն­դե­լու հա­մար“, կը յայտ­նէ Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի գոր­ծա­դիր վա­րիչ Արամ Համ­բար­եան:

Կա­ռա­վա­րու­թեան ամա­վար­կին մէջ Ար­ցա­խի տրա­մադր­ուե­լիք օժան­դա­կու­թեան մա­սին չի խօս­ուիր, սա­կայն վեր­ջին քա­նի մը տա­րի­նե­րուն, տա­րե­կան 2 միլի­ոն տո­լար կը տրա­մադր­ուի Ար­ցա­խին` Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու մի­ջազ­գա­յին բար­գա­ւաճ­ման բա­ժան­մուն­քին (USAID) մի­ջո­ցաւ:
Սպի­տակ տան առա­ջար­կին մէջ կը շար­ուանկ­ուի Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Հա­յաս­տա­նի տրա­մադ­րուող ռազ­մա­կան օժան­դա­կու­թեանց հա­ւա­սա­րու­թիւնը (3.3 միլի­ոն տո­լար իւ­րա­քան­չիւ­րին):

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles