ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՄՊԻՈՆԻ ԲԱՑՈՒՄ ԼՈՆՏՈՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԷՆ ՆԵՐՍ

0 0
Read Time:5 Minute, 5 Second
Լոնտոնի համալսարանի Արեւելեան եւ Ափրիկեան ուսումնասիրութիւններու հիմնարկի մուտքը
Լոնտոնի համալսարանի Արեւելեան եւ Ափրիկեան ուսումնասիրութիւններու հիմնարկի մուտքը

«Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկի տեսուչ Պրն. Մարթին Եսայեան եւ իր կողակիցը
«Գալուստ Կիւլպէնկեան» Հիմնարկի տեսուչ Պրն. Մարթին Եսայեան եւ իր կողակիցը

 Երեք­շաբ­թի, Հոկ­տեմ­բեր 27, 2009-ի երե­կոյ­եան, Լոն­տո­նի Հա­մալ­սա­րանէն ներս Հա­յա­գի­տա­կան ամպի­ո­նի բա­ցու­մը կա­տար­ուե­ցաւ: Ներ­կայ էր Լոն­տո­նի Հայ­կա­կան հա­մայն­քը: Ձեռ­նար­կը տե­ղի ու­նե­ցաւ սոյն հա­մալ­սա­րա­նի Արե­ւել­եան եւ Ափ­րիկ­եան ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու դպրո­ցէն (SOAS) ներս: Այս հան­դի­սու­թեան ներ­կայ գտնուե­ցան աւե­լի քան 350 ան­ձեր, որոնց կար­գին՝ Վա­հէ Կա­րա­պետ­եան (դես­պան Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան), Ար­ժա­նա­պա­տիւ Տէր Դոկտ. Վրէժ Քհն. Ներ­սէս­եան (մաս­նա­գէտ՝ հայ­կա­կան ձե­ռա­գիր­նե­րու, այժմ գոր­ծա­վար Բրի­տա­նա­կան Գրա­դա­րա­նի Արե­ւել­եան Քրիս­տոն­էա­կան բաժ­նին), Արա Սա­րաֆ­եան (տնօ­րէն՝ Լոն­տո­նի Կո­մի­տաս հիմ­նար­կին, Փօլ Կիւլ­պէնկ­եան (նա­խա­գահ Ս. Սար­գիս աղ­քա­տախ­նամ հո­գա­բար­ձու­թեան) եւ Դոկտ. Զա­ւէն Եկաւ­եան (տնօ­րէն՝ »Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եան« Հիմ­նար­կու­թեան Հայ­կա­կան Բաժ­նի), որ այս առ­թիւ ժա­մա­նած էր Լիզ­պո­նէն:

Բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց Մի­քա­յէլ Հիւթ՝ տնօ­րէն Արե­ւել­եան Գի­տու­թիւն­նե­րու ամպի­ո­նին, յի­շեց­նե­լով դրդա­պատ­ճառ­նե­րը, որոնք հան­դի­սա­ցան այս հիմ­նար­կէն ներս, հա­յե­րէն լեզ­ուի եւ մշա­կոյ­թի դա­սա­ւանդ­ման (քա­ռա­սուն տա­րի­ներ բա­ցա­կա­յու­թե­նէ ետք), շեշ­տե­լով »Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եան« Հիմ­նար­կի նա­խա­ձեռ­նու­թեան կա­րե­ւո­րու­թիւնը, որ­պէս ամպի­ո­նի հո­վա­նա­ւոր, առանց որուն այս օր­ուան իրա­գոր­ծու­մը լոյս պի­տի չտես­նէր:

Հ.Հ. դեսպան՝ Տէր եւ Տիկին Վահէ Կարապետեան եւ «Գ. Կիւլպէնկեան» հիմնարկի հայերէն բաժնի պատասխանատու Զաւէն Եկաւեան
Հ.Հ. դեսպան՝ Տէր եւ Տիկին Վահէ Կարապետեան եւ «Գ. Կիւլպէնկեան» հիմնարկի հայերէն բաժնի պատասխանատու Զաւէն Եկաւեան

 Այս առի­թով »Գա­լուստ Կիւլ­պէնկ­եան« Հիմ­նար­կի տե­սուչ Պրն. Մար­թին Եսա­յեա­նը, որ նա­եւ  թոռն է Կիւլ­պէնկ­եա­նին, իր ելոյ­թի ըն­թաց­քին ներ­կա­յա­ցուց հաս­տա­տու­թեան իրա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը յատ­կա­պէս Սփիւռ­քի մէջ Հայ­կա­կան մշա­կոյ­թը տա­րա­ծե­լու եւ հա­յե­րէն լե­զուն ու­սու­ցա­նե­լու նկատ­մամբ: 1956-ին Հիմ­նար­կու­թեան հաս­տա­տու­թե­նէն ի վեր, յատ­կան­շա­կան օժան­դա­կու­թիւն­նե­րով այս հիմ­նար­կը, որուն գրա­սեն­եակ­նե­րը կը գտնուին Լիզ­պո­նի, Լոն­տո­նի եւ Փա­րի­զի մէջ, օգ­նած է աշ­խար­հի տա­րած­քին գտնուող տասն­եակ մը Հա­յա­գի­տա­կան ամպի­ոն­նե­րու, յատ­կաց­նե­լով կրթա­թոշակ­ներ աւե­լի քան 25 հա­զար հա­մալ­սա­րա­նա­կան հայ ու­սա­նող­նե­րու նա­եւ չորս հա­րիւր հա­զար դպրո­ցա­կան կրթա­թոշակ­ներ Սփիւռ­քի հայ դպրոց­նե­րու աշա­կեր­տու­թեանց: Ասոր կող­քին,   Հիմ­նար­կը հրա­տա­րա­կած է մօ­տա­ւո­րա­պէս հա­զար գի­տաշ­խա­տու­թիւն­ներ հայ­կա­կան ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու վե­րա­բեր­եալ եւ օժան­դա­կու­թիւն­ներ տրա­մադ­րած է եր­կու հա­րիւր հե­տա­զօ­տող­նե­րու, ըլ­լան անոնք Հա­յաս­տա­նի թէ սփիւռ­քի մէջ: 1916-ին հիմն­ուած Արե­ւել­եան լե­զու­նե­րու այս դպրո­ցը պատ­րաս­տած է արե­ւե­լա­գէտ­նե­րու եւ Անգլ­ի­ա­ցի դիւա­նա­գէտ­նե­րու սե­րունդ­ներ: Ըն­դու­նե­լով այ­սօր մօտ 4600 ու­սա­նող­ներ, որոնց­մէ 45 առ հա­րիւր օտա­րերկ­րա­ցի­ներ են, ուր հա­յե­րէն լե­զուն դա­սա­ւանդ­ուած էր Փրոֆ. Գարս­ուէ­լի կող­մէ մին­չեւ 1960: Այս թուա­կա­նէն ետք, Հա­յա­գի­տա­կան ամպի­ո­նը փո­խադր­ուե­ցաւ Օքս­ֆորտ, ուր կը գոր­ծէ մին­չեւ օրս:

Իկոր Լազարէֆ եւ Գրիգոր Մոսքոֆեան
Իկոր Լազարէֆ եւ Գրիգոր Մոսքոֆեան

 Այ­սօր  Փրոֆ. Գրի­գոր Մոս­քոֆ­եա­նը՝ (Արեւմ­տա­հայ եւ ար­դի գրա­կա­նու­թեան դա­սա­խօս նա­եւ հա­յե­րէ­նի Արե­ւել­եան եւ Ափ­րիկ­եան ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու դա­սա­տու), Փրոֆ. Իկոր Լա­զա­րէֆ Տոֆ­մա­նի (Փա­րի­զի հա­մալ­սա­րա­նի Արե­ւել­եան բաժ­նի վկայ­եալ պատ­մա­գէտ եւ  մաս­նա­գէտ միջ­նա­դար­եան Հա­յոց Պատ­մու­թեան) կող­քին կը վե­րա­կանգ­նեն Լոն­տո­նի ամպի­ո­նը:

Հայ­կա­կան ծրա­գի­րը կ’ընդգր­կէ ար­դէն իսկ տասն­եակ մը ու­սա­նող­ներ, որոնք ար­ձա­նագր­ուած են հե­տեւ­եալ նիւ­թե­րուն.-

Մուտք Արեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի

Մուտք Հա­յոց Պատ­մու­թեան

Մուտք Հա­յոց գրա­կա­նու­թեան թարգ­մա­նու­թիւն­նե­րու ընդ­մէ­ջէն

Մուտք Հայ­կա­կան ար­ուես­տի եւ մշա­կոյ­թին

Յա­ւել­եալ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րու հա­մար, այ­ցե­լել հա­մալ­սա­րա­նի Արե­ւել­եան եւ Ափ­րիկ­եան ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու դպրո­ցէն (SOAS) Հայ­կա­կան ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու կայ­քէ­ջը:

http://www.soas.ac.uk/programmes/prog50981.html

ԱՐ­ՇԱԿ ԼԱ­ՏԻ­ԿԷՐ­ԵԱՆ

(Լոն­տոն)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles