ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ՄՇԱ­ԿՈՒ­ԹԱ­ՅԻՆ ՏՕՆ Հ.Բ.Ը.Մ. ՄԻ­ՇԻ­ԿԸ­ՆԻ “ԱԼԵՔ ԵՒ ՄԱ­ՐԻ ՄԱ­ՆՈՒԿ­ԵԱՆ“ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԷՆ ՆԵՐՍ

0 0
Read Time:8 Minute, 48 Second

p7 agbu DSC_0991  Հ.Բ.Ը.Միու­թեան Մի­շի­կը­նի Ալեք եւ Մա­րի Մա­նուկ­եան վար­ժա­րա­նէն ներս տօ­նախմ­բու­թիւն էր Հինգ­շաբ­թի, Հոկ­տեմ­բեր 25, 2013-ին: Ինչ­պէս ամէն տա­րի, այս տա­րի եւս, այդ օրը պի­տի նշուէր Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան տօնն ու պան­ծաց­ուէր հայ մշա­կոյ­թը: Հան­դէ­սին մաս կազ­մող նա­խակր­թա­րա­նի ու աւար­տա­կան 12-րդ դա­սա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րը լրջօ­րէն կը պատ­րաստ­ուէ­ին այդ օր­ուան, որով­հե­տեւ անոնք կը գի­տակ­ցէ­ին, որ սա ոչ միայն դպրո­ցա­կան սո­վո­րա­կան ձեռ­նարկ մը պի­տի ըլ­լար այլ գա­ղու­թա­յին հնչե­ղու­թեամբ մի­ջո­ցա­ռում մը: Ի վեր­ջոյ գա­ղու­թա­յին շատ հազ­ուա­դէպ ձեռ­նարկ­նե­րուն է որ ներ­կայ կ՛ըլ­լան նոր սե­րուն­դի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը: Այդ օր, վար­ժա­րա­նի 400 աշա­կերտ­նե­րէն ու 50 հայ եւ օտար ու­սու­ցիչ­նե­րէն բա­ցի ներ­կայ պի­տի ըլ­լա­յին նա­եւ ծնող­ներ, որոնք պի­տի հոր­դեց­նէ­ին դպրո­ցի հան­դի­սաս­րա­հը:p7 agbu DSC_0843

Հան­դի­սու­թիւնը բաղ­կա­ցած էր եր­կու մա­սէ: Առտ­ուան յայ­տա­գի­րը նա­խակր­թա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րուն հա­մար նա­խա­տես­ուած էր, իսկ կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 2-ի յայ­տա­գի­րը` միջ­նա­կար­գի ու երկ­րոր­դա­կա­նի աշա­կերտ­նե­րուն հա­մար:

Դպրո­ցը այդ օր անակն­կալ հիւր մըն  ալ ու­նէր: Հա­յաս­տա­նի Հ1 հե­ռուս­տա­ըն­կե­րու­թեան, Հ.Բ.Ը.Մ.ի կող­մէ ֆի­նան­սա­ւո­րուող Օտար ամա­յի ճամ­փէ­քի վրայ հա­ղորդ­ման կող­մէ պրն. Ար­ման Անան­եան կը նկա­րա­հա­նէր զոյգ հան­դի­սու­թիւն­նե­րը:

Նա­խակր­թա­րա­նի հան­դի­սու­թեան բա­ցու­մը կա­տա­րեց տնօ­րէ­նու­հի օրդ. Տա­յիա­նա Գը­զըլ­եան: Ապա, դպրո­ցի հայ­կա­կան բա­ժան­մուն­քի պա­տաս­խա­նա­տու պրն. Սե­պուհ Աւե­տիք­եան ներ­կա­յա­ցուց ու ըն­թացք տուաւ յայ­տագ­րին: Նա­խակր­թա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րը իրենց ծնող­նե­րու գուր­գու­րոտ եւ հպարտ հայ­եացք­նե­րուն ներ­քոյ, ելոյթ ու­նե­ցան խմբա­յին ար­տա­սա­նու­թիւն­նե­րով: Անոնք դի­տե­ցին նա­եւ Հա­յաս­տա­նին` ինչ­պէս նա­եւ հայ­կա­կան այ­բու­բե­նին նուիր­ուած տե­սա­ե­րիզ­ներ:

Ան­շուշտ հան­դի­սու­թեան սպաս­ուած պա­հը 5-րդ դա­սա­րա­նի ներ­կա­յա­ցումն էր: Անց­նող եր­կու տա­րի­նե­րուն, պրն. Աւե­տիք­եա­նի սա­նե­րը երաժշ­տա­խառն մեկ­նա­բա­նու­թեամբ յա­ջո­ղու­թեամբ բե­մա­կա­նա­ցու­ցեր էին մե­ծա­նուն գրող Յով­հան­նէս Թու­ման­եա­նի Ան­խելք Մար­դը եւ Կի­կոս գոր­ծե­րը: Այս տա­րի, դարձ­եալ ան­մահ Թու­ման­եա­նէն, պի­տի ներ­կա­յաց­ուէր Մի Կա­թիլ Մեղ­րը ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւնը: Ալեք­սանտր Սպենդ­ի­ար­եա­նի ու Աւետ Տէր­տէր­եա­նի երաժշ­տու­թեամբ հա­մեմ­ուած այս ներ­կա­յաց­մա­նը գե­րա­զանց հան­դէս եկան Ամե­րի­կա ծնած ու մեծ­ցած 11 տա­րե­կան այս մա­նուկ­նե­րը: Անոնք ոչ միայն ըն­կա­լած էին նիւ­թը, այլ իրենց  հայ­կա­կան աւան­դա­կան տա­րազ­նե­րով կար­ծես նոր եկած էին Հա­յաս­տա­նէն, ծա­նօ­թաց­նե­լու հայ­կա­կան ամե­նա­սիր­ուած ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն­նե­րէն մին իրենց քոյ­րե­րուն ու եղ­բայր­նե­րուն:

Հան­դի­սու­թեան աւար­տին տնօ­րէ­նու­հի օրդ. Գը­զըլ­եան մե­ծա­պէս գնա­հա­տեց դպրո­ցի հա­յե­րէն բա­ժան­մուն­քի ու­սու­ցիչ­ներ` տի­կին­ներ Ա. Թու­մա­ճա­նի, Թ. Տա­գէս­եա­նի, Ս. Վէն­տը­վէլ­տի եւ պրն. Տ. Թու­մա­ճա­նի աշ­խա­տան­քը: Ան յա­տուկ շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց պրն. Աւե­տիք­եա­նին իր ձեռն­հաս ղե­կա­վա­րու­թեան ու այս­պի­սի գե­ղե­ցիկ ձեռ­նարկ­ներ հրամց­նե­լուն հա­մար:

p7 agbu DSC_0985  Կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 2-ին, Հա­յաս­տա­նին նուիր­ուած տե­սա­ե­րի­զով սկսաւ միջ­նա­կար­գի ու երկ­րոր­դա­կա­նի հան­դի­սու­թիւնը: Պրն Աւե­տիք­եա­նի աւար­տա­կան 12-րդ դա­սա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րը նախ անդ­րա­դար­ձան հայ գի­րե­րու գիւ­տի նշա­նա­կու­թեան, ապա` Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան եւ Հա­յաս­տան-Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ բա­րե­կա­մու­թեան, որ սկիզբ կ՛առ­նէր 1918 թուա­կա­նէն, Ուոտ­րօ Ուիլ­սը­նի նա­խա­գա­հու­թեան օրե­րէն: Եր­կու եր­կիր­նե­րու այս բա­րե­կա­մու­թեան ու գոր­ծակ­ցու­թեանն էր նուիր­ուած կեդ­րո­նա­կան Երե­ւա­նի մէջ նկա­րա­հան­ուած flash mob-ը, ուր Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Հա­յաս­տա­նի դես­պան Ճոն Հէ­ֆըրն կը պա­րէր հայ երի­տա­սարդ­նե­րուն հետ: Այս տե­սա­ե­րի­զին յա­ջոր­դեց տիկ. Թու­մա­ճա­նի 8-րդ դա­սա­րա­նի աշա­կերտ­նե­րուն խմբա­յին ելոյ­թը: Անոնք ոգե­ւո­րու­թեամբ ար­տա­սա­նե­ցին Մա­րօ Մար­գար­եա­նէն Հա­յոց Տա­ռեր եւ Վա­հան Թէ­քէ­եա­նէն Տաղ Հա­յե­րէն Լեզ­ուին գոր­ծե­րը: Ապա, աւար­տա­կան դա­սա­րա­նի աշա­կերտ­ներ, Անի Փա­փազ­եանն ու Սե­լին Հա­նան հա­յե­րէն եւ անգ­լե­րէն լե­զու­նե­րով ապ­րու­մով ար­տա­սա­նե­ցին Եղի­շէ Չա­րեն­ցի Ես իմ Անուշ Հա­յաս­տա­նի բա­նաս­տեղ­ծու­թիւնը:

Յայ­տագ­րի երկ­րորդ մա­սը նուիր­ուած էր տա­ղան­դա­ւոր եր­գա­հան, եր­գիչ եւ դե­րա­սան Շարլ Ազ­նա­ւու­րին: Մէ­կը միւ­սին ետե­ւէն աւար­տա­կան դա­սա­րա­նի աշա­կերտ­ներ` Կրէյս Թո­րոս­եա­նը, Ճա­նը­թըն Քէյ­քո­սը, Իթըն Ստե­փան­եա­նը, եւ Այ­րին Փե­թուն ար­տա­սա­նե­ցին Ազ­նա­ւու­րի եր­գե­րուն անգ­լե­րէ­նի թարգ­ման­ուած տար­բե­րակ­նե­րը, որ­մէ ետք աշա­կեր­տու­թիւնը մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ կը դի­տէր Ազ­նա­ւու­րի տար­բեր տա­րի­նե­րու կա­տա­րում­նե­րուն տե­սա­ե­րիզ­նե­րը: Ոգե­ւո­րու­թիւնը իր գա­գա­թան­կէ­տին հա­սաւ երբ Ազ­նա­ւու­րի յայտ­նի “Dance in the old fashioned way“ եր­գի ունկնդ­րու­թեան ժա­մա­նակ, 12-րդ դա­սա­րա­նի աշա­կերտ­ներ` Քրիս Քըրճ­եա­նը, Ճա­նը­թըն Քէյ­քո­սը, Վի­գէն Երա­նոս­եա­նը, Իթըն Ստե­փան­եա­նը եւ Քրիս Ազ­նա­ւուր­եա­նը բեմ հրա­ւի­րե­ցին իրենց հա­մա­դա­սա­րան­ցի աշա­կեր­տու­հի­ներ` Այ­րին Փե­թուն, Սե­լին Հա­նան, Րվան­տա Շը­մե­մին, Թա­մար Գա­լանճ­եանն ու Թա­մար Գրի­գոր­եա­նը պա­րե­լու:

Հան­դի­սու­թեան աւար­տին, դպրո­ցի երկ­րոր­դա­կան բաժ­նի տնօ­րէն դոկտ. Յով­սէփ Թո­րոս­եան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց յայ­տագ­րի բո­լոր մաս­նա­կից­նե­րուն: Ան մե­ծա­պէս գնա­հա­տեց պրն. Աւե­տիք­եա­նին նուիր­ուած աշ­խա­տան­քը, որ ջանք չէր խնա­յեր որակ­եալ եւ ու­սա­նե­լի ձեռ­նարկ­ներ հրամց­նե­լու դպրո­ցի աշա­կեր­տու­թեան:

Այս առն­չու­թեամբ պէտք է խոս­տո­վա­նիլ, որ Բա­րե­գոր­ծա­կա­նի այս կրթօ­ճա­խը, յատ­կա­պէս վեր­ջին եօթ տա­րի­նե­րուն, երբ դպրո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան իմաս­տուն որոշ­ման հա­մա­ձայն տնօ­րէն­ներ նշա­նակ­ուե­ցան օրդ. Տա­յա­նա Գը­զըլ­եանն ու դոկտ. Յով­սէփ Թո­րոս­եա­նը, հսկա­յա­քայլ յառաջ­դի­մու­թիւն ար­ձա­նագ­րեց բո­լոր մար­զե­րէն ներս: Վեր­ջին տա­րի­նե­րու պե­տա­կան քննու­թիւն­նե­րու բարձր ար­դիւնք­նե­րը մե­ծա­պէս բարձ­րա­ցու­ցին դպրո­ցին վար­կը հայ եւ ոչ հայ շրջա­նակ­նե­րէն ներս: Եր­կու տնօ­րէն­նե­րուն մեծ ու­շադ­րու­թիւնը հան­դէպ հայ­կա­կան նի­ւթե­րու դա­սա­ւան­դու­մը, խթան հան­դի­սա­ցաւ դպրո­ցէն ներս ու­նե­նա­լու որակ­եալ եւ ար­դիւ­նա­ւէտ հայ­կա­կան ծրա­գիր: Եր­կու տա­րին մէկ կազ­մա­կեր­պուող դէ­պի հայ­րե­նիք ու­ղե­ւո­րու­թիւնը ու­րիշ ազ­դակ մըն էր հայ­կա­կա­նու­թեան մթնո­լոր­տը շեշ­տադ­րե­լու: Ապ­րիլ 2014-ին, 30 աշա­կերտ-աշա­կեր­տու­հի­ներ պի­տի մեկ­նին Հա­յաս­տան ուխ­տագ­նա­ցու­թեան: Ի վեր­ջոյ եր­կու տնօ­րէն­նե­րը եւ իրենց հետ հո­գա­բար­ձու­թիւնն ու բա­րե­րար Ռի­չըրտ Մա­նուկ­եա­նը կրնան ար­դա­րօ­րէն հպար­տա­նալ, որ շնոր­հիւ իրենց ջան­քե­րուն, այ­սօր Մա­նուկ­եան վար­ժա­րա­նը դար­ձած է շրջա­նի լա­ւա­գոյն դպրոց­նե­րէն մին: Այս փաս­տի վառ ապա­ցոյցն է նա­եւ, Մա­նուկ­եան վար­ժա­րա­նի երկ­րոր­դա­կան բաժ­նի յա­ջոր­դա­կան երկ­րորդ տա­րին ըլ­լա­լով ան­ուա­նու­մը, որ­պէս Ամե­րի­կա­յի լա­ւա­գոյն երկ­րոր­դա­կան վար­ժա­րան­նե­րէրն մին:

Վարձ­քը կա­տար բո­լո­րին:

 

Թղթա­կից

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles