ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ 98-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՈԳԵ­ԿՈ­ՉՈՒ­ՄԸ ՆԻՒ ԵՈՐ­ՔԻ ՄԷՋ

0 0
Read Time:3 Minute, 54 Second

P7 April 24 demonstՉո­րեք­շաբ­թի, Ապ­րիլ 24-ին, առա­ւօտ­եան ժա­մը 10:30էն 12:00 Կի­լիկ­ի­ան Թե­մի Առաջ­նոր­դա­րա­նի կար­գադ­րու­թեամբ, Նիւ Եոր­քի Ս. Լու­սա­ւո­րիչ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ մէջ հո­գե­հանգստ­եան պաշ­տօն կա­տար­ուե­ցաւ Մեծ Եղեռ­նի յի­շա­տա­կին Առաջ­նոր­դա­կան փո­խա­նորդ` գե­րաշ­նորհ Անու­շա­ւան Եպիս­կո­պոս Դանի­էլ­եա­նի մաս­նակ­ցու­թեամբ Մայր Եկե­ղեց­ւոյ եւ Ս. Սար­գիս Եկե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ­նե­րու: Սրբա­զան Հօր կրօ­նա­շունչ եւ մի­ա­ժա­մա­նակ ազ­գա­շունչ քա­րո­զէն վերջ, խուռ­նե­րամ բազ­մու­թիւնը ուղղ­ուե­ցաւ եկե­ղեց­ւոյ Փա­ղալ­եան սրահ, ուր սպա­սարկ­ուե­ցաւ մա­տաղ: Յե­տոյ սկսաւ Հ.Յ.Դ. “Ար­մէն Գա­րօ“ կո­մի­տէի եւ Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պած քայ­լար­շա­ւի ծրա­գի­րը: Ելոյթ ու­նե­ցաւ քայ­լար­շա­ւի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րէն ընկ. Մհեր Ճան­եան, որ նախ գո­հու­նա­կու­թիւն յայտ­նե­լով ներ­կա­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեան հա­մար նա­եւ ար­դա­րօ­րէն պար­սա­ւեց բո­լոր անոնց, որոնք ոչ նե­րե­լի պատ­ճառ­նե­րով կը բա­ցա­կա­յէ­ին:P7 With flagsP7 crowd1

Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի մեծ­աթիւ դրօ­շակ­նե­րով եւ Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը խա­րա­զա­նող խօս­քե­րով պատ­րաստ­ուած պաս­տառ­նե­րով ցու­ցա­րար­նե­րը շար­ժե­ցան եկե­ղեցի­էն ու քա­ղա­քի գլխա­ւոր փո­ղոց­նե­րէն քա­լե­լով հա­սան Մ.Ա.Կ.ի Համր­շոլտ փլա­զան: Ապա կո­մի­տէի անու­նով խօսք առաւ ընկ. Նա­զա­րէթ Մար­գար­եան, որ նե­րա­ծա­կա­նով մը բա­ցատ­րեց ցոյ­ցի նպա­տա­կը: Քայ­լար­շա­ւին կը մաս­նակ­ցէր Փա­րի­զէն հիւ­րա­բար քա­ղաքս գտնուող հե­ղի­նակ, հրա­պա­րա­կա­գիր “Բա­գին“ պար­բե­րաթերթի խմբա­գիր` ընկ. Յա­կոբ Պալ­եան, որ օրի­նակ բե­րե­լով Իր­լան­տա­յի վա­ղե­մի ազա­տագ­րա­կան պայ­քա­րէն առն­ուած դա­սե­րը, ընդգ­ծեց հա­յոց լեզ­ուի (յատ­կա­պէ՛ս արեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի) պահ­պա­նու­թեան եւ մեր ան­զի­ջե­լի պա­հանջ­նե­րը հե­տապն­դե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւնը: Յե­տոյ ելոյթ ու­նե­ցաւ ընկ. Արա Գաբրի­էլ­եան, որ անգ­լե­րէ­նով կուռ ու տպա­ւո­րիչ ճա­ռով բա­ցատ­րեց, որ Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը շատ մը պե­տու­թիւն­նե­րու եւ մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու կող­մէ ար­դէն իսկ կա­տար­ուած փաստ է, որ մեր ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը եւ անոր հա­մար նե­րո­ղու­թիւն խնդրե­լը նոյ­նիսկ Թուրք­իոյ կող­մէ անի­մաստ է առանց հա­տու­ցու­մի: Թուրք­ի­ան հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն ամէն մի­ջո­ցի կը դի­մէ հայ ժո­ղո­վուր­դի բազ­մա­դար­եան ներ­կա­յու­թեան հետ­քե­րը ջնջե­լու Արեւմ­տա­հա­յաս­տա­նէն: Հսկա­յա­կան մի­ջոց­ներ կը գոր­ծադ­րէ ժխտե­լու ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը եւ բռնագ­րաւ­ուած վի­ճա­կի մէջ պա­հե­լու հա­մար մեր հայ­րե­նի­քի աւե­լի քան 80 տո­կո­սը: Իսկ մենք, յար­գե­լու հա­մար մեր խնկե­լի նա­հա­տակ­նե­րու ան­մո­ռա­նա­լի յի­շա­տա­կը եւ ապա­հո­վե­լու հա­մար Հա­յաս­տա­նի ապա­գայ զար­գա­ցու­մը, պէ՛տք է պայ­քա­րինք մեր հո­ղա­յին եւ նիւ­թա­կան պա­հանջ­նե­րը ստա­նա­լու հա­մար, որ­քան որ ալ եր­կար ու դժուար ըլ­լայ հա­տուց­ման ճա­նա­պար­հը:

Հա­ւաք­ուած ժո­ղո­վուր­դը իր պաս­տառ­ներն ու դրօ­շակ­նե­րը պար­զած ան­ցորդ­նե­րու առ­ջեւ ժա­մա­նակ առ ժա­մա­նակ յա­տուկ խօս­քե­րով իր զայ­րոյ­թը կ՛ար­տա­յայ­տէր Եղեռ­նի դա­հիճ­նե­րու հաս­ցէ­ին, մի­ա­ժա­մա­նակ պա­հան­ջե­լով իր ան­ժա­ման­ցե­լի իրա­ւունք­նե­րը:

ԹՂԹԱ­ԿԻՑ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles