“ՀԱ­ՅԵՐՆ ՈՒ ՅԱ­ՌԱՋ­ԴԻ­ՄԱ­ԿԱՆ ՔԱ­ՂԱ­ՔԱ­ԿԱ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ“ ՀԻՄ­ՆԱՐ­ԿԻ ՉՈՐ­ՐՈՐԴ ԳԻ­ՏԱ­ԺՈ­ՂՈՎ

0 0
Read Time:2 Minute, 32 Second

 ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- Յա­տուկ հա­ղորդագ­րու­թեամբ մը, կը տե­ղե­կա­նանք թէ Հա­յերն ու Յա­ռաջ­դի­մա­կան Քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն հիմ­նար­կը կազ­մա­կեր­պած է գի­տա­ժո­ղով մը, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ տեղ­ւոյն “Քո­լումպ­իա“ հա­մալ­սա­րա­նին մէջ, Սեպ­տեմ­բեր 28-29-ին: Այս եր­կօր­եայ գի­տա­ժո­ղո­վին, պի­տի մաս­նակ­ցին Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րէն, Լա­տին Ամե­րի­կայ­էն, Եւ­րո­պա­յէն եւ Հա­յաս­տա­նէն ակա­դե­մա­կան­ներ, քա­ղա­քա­գէտ­ներ եւ մաս­նա­գէտ­ներ:

Ուր­բաթ, Սեպ­տեմ­բեր 28-ին, պի­տի ար­ծարծ­ուի Ուոլ Սթրիթի ցոյ­ցե­րուն եւ արա­բա­կան գար­նան ազ­դե­ցու­թիւնը Հա­յաս­տա­նի վրայ: Խօսք պի­տի առ­նեն Սա­րա Լի Ուիթ­սըն եւ Ար­փի­նէ Գալ­ֆայ­եան: Առա­ջի­նը` “ Human Rights Watch“ հիմ­նար­կի Մի­ջին Արե­ւել­քի եւ Հիւ­սի­սա­յին Ափ­րի­կէի պա­տաս­խա­նա­տուն է, իսկ երկ­րոր­դը` Հա­յաս­տա­նի Մարդ­կա­յին Իրա­ւ­ունք­նե­րու հիմ­նար­կի պա­տաս­խա­նա­տուն:

Յա­ջորդ օրը, Շա­բաթ Սեպ­տեմ­բեր 29-ին, 21-ամ­եայ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ներ­կայ իրա­վի­ճա­կը, դիտ­ուած զա­նա­զան դի­տան­կիւն­նե­րէ` տնտե­սա­կան, ըն­կե­րա­յին, քա­ղա­քա­կան, եւայլն: Այս նիւ­թե­րուն շուրջ, խօսք պի­տի առ­նեն Լա­րի­սա Մի­նաս­եան (“Open Society“ հիմ­նար­կի նա­խա­գահ), Սո­նա Այ­վազ­եան (“Transparency International“ ծրագ­րի պա­տաս­խա­նա­տու), Խա­չիկ Տէր Ղու­կաս­եան (Պուէնոս Այ­րէ­սի “Սան Անտ­րէս“ հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս), Մար­գար Մել­քոն­եան (“Մոն­թէ Մել­քոն­եան“ հիմ­նար­կի հիմ­նա­դիր), Քըրք Ուա­լաս (“Armenian Environmental Network“ի պա­տաս­խա­նա­տու) եւ Ար­ման Գրի­գոր­եան (“Lehigh University“ հա­մալ­սա­րա­նէն ներս այ­ցե­լու դա­սա­խօս` մի­ջազ­գա­յին քա­ղա­քա­կան նիւ­թե­րու շուրջ):

Նա­եւ, յա­ռա­ջի­կա­յին պի­տի ամ­բող­ջա­նայ այս ցան­կը: Նշենք թէ այս գի­տա­ժո­ղո­վը կազ­մա­կեր­պած է Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէն, գոր­ծակ­ցու­թեամբ Արեւմտ­եան Ա.Մ.Ն.-ի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէ­ին եւ “Քո­լումպ­իա“ հա­մալ­սա­րա­նի հայ­կա­կան ակում­բին:

Մի­եւ­նոյն յայ­տա­գի­րը պի­տի կրկնուի Լոս Ան­ճելը­սի մէջ, շա­բաթ մը ետք, Հոկ­տեմ­բեր 5-6-ին: Յա­ւել­եալ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րու հա­մար, այ­ցե­լել.- www.armenianprogressive.com.

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles