ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՎԵ­ՐԱՆ­ԿԱ­ԽԱՑ­ՄԱՆ 22-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՆՇՈՒՄ

0 0
Read Time:4 Minute, 11 Second

hh  Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման 22-ամ­եա­կին առի­թով, նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան, Ամե­նայն Հա­յոց Գա­րե­գին Բ. կա­թո­ղի­կոս եւ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հակ­եան մաս­նակ­ցե­ցան ձեռ­նարկ­նե­րու: Կա­տար­ուե­ցաւ այ­ցե­լու­թիւն` Եռաբ­լու­րի զի­նուո­րա­կան պան­թէ­ոն, ուր կա­տար­ուե­ցաւ յար­գան­քի մա­տոյց` հայ­րե­նի­քի ան­կա­խու­թեան հա­մար զո­հա­բեր­ուած հա­յոր­դի­նե­րու յի­շա­տա­կին:

Միւս կող­մէ, Հայ­րե­նիք-Սփիւռք կա­պե­րու ամ­րապնդ­ման, ինչ­պէս նա­եւ հա­յա­պահ­պան­ման գոր­ծին մէջ ներդ­րած աւան­դին հա­մար սփիւռ­քա­հայ խումբ մը գոր­ծիչ­ներ պար­գե­ւատր­ուե­ցան:

Հայ­րե­նի­քին մա­տու­ցած ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու հա­մար, առա­ջին աս­տի­ճա­նի մե­տա­լով պար­գե­ւատր­ուե­ցաւ “Ար­մինի­ըն թրի փրո­ճեքթ“ կազ­մա­կեր­պու­թեան նա­խա­գահ Քե­րո­լայն Մու­կար: Հայ­րե­նի­քին մա­տու­ցած ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու հա­մար, երկ­րորդ աս­տի­ճա­նի մե­տա­լով` ամե­րի­կա­հայ բա­րե­րար Գէ­որգ Բա­ղում­եան, Մխի­թար Գո­շի Ան­նա Աստ­ուա­ծատր­եան – Թըր­քոթ, Հայ Դա­տի բնա­գա­ւա­ռէն ներս հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տանք տա­րած` Անի Հա­րոյ­եան (Ռոտ Այ­լըն­տէն, նա­խա­պէս բազ­միցս Հ.Յ.Դ. Արե­ւել­եան շրջա­նի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի ան­դամ), իսկ Անան­իա Շի­րա­կացիի մե­տալ` “Մարի­ոթ Ար­մեն­իա“ պան­դո­կի հա­մա­սե­փա­կա­նա­տէր Նշան Աթե­նիզ­եան:

Նա­խա­գահ Սարգս­եան, ան­կա­խու­թեան առ­թիւ, իր շնոր­հա­ւո­րա­կան ու­ղեր­ձին մէջ ըսաւ.-

“… Ար­դէն քսա­ներ­կու տա­րի մենք շարժ­ւում ենք մի նոր ճա­նա­պար­հով, որը յա­ճախ նեղ է ու քար­քա­րոտ մեր լեռ­նա­յին կա­ծան­նե­րի պէս: Մենք քայ­լում ենք զգոյշ ու շրջա­հայ­եաց, որով­հե­տեւ մեծ պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն ու­նենք մեր ու­սե­րին: Սա Եր­ուան­դու­նի­նե­րի ու Ար­տա­շէս­եան­նե­րի Հա­յաս­տանն է, սա Ար­շա­կու­նի­նե­րի եւ Բագ­րա­տու­նի­նե­րի Հա­յաս­տանն է, սա նա­խորդ դա­րասկզ­բի Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւնն է, որ ար­դէն մտել է Քրիս­տո­սից յե­տոյ եր­րորդ հա­զա­րամ­եակ:

Վե­րելք­նե­րով ու վայ­րէջք­նե­րով լի է մեր ու­ղին, բայց դա մե՛ր ու­ղին է: Աջից ու, ձա­խից պա­շար­ուած ենք. եր­բեմն‘ խրոխտ, եր­բեմն` նեղսր­տած, բայց հաս­տատ դէ­պի լոյսն ենք գնում: Եւ յետ ենք բե­րե­լու բո­լոր նրանց, ում չկա­րո­ղա­ցանք այս ըն­թաց­քում պա­հել մեր կող­քին: Վե­րա­կանգ­նե­լու ենք բո­լոր կո­րուստ­ներն ու անց­եա­լում ենք թող­նե­լու բո­լոր զրկանք­նե­րը: Յետ ենք նա­յե­լու եւ հպար­տօ­րէն ար­ձա­նագ­րե­լու ենք, որ մի­ա­սին նրբօ­րէն ան­ցանք մի­ակ հնա­րա­ւոր նեղ կա­ծա­նով: Ան­կաս­կած:

Ան­կա­խու­թիւնը մի­ա­ժա­մա­նակ նպա­տակ է եւ կեն­սա­կերպ: Այն պի­տի նուա­ճել ամէն օր` իւ­րա­քան­չիւր րո­պէ ապ­րե­լով, որո­շում­ներ ըն­դու­նե­լով ու կա­տա­րե­լով դրանք որ­պէս ան­կախ Հա­յաս­տա­նի ազատ քա­ղա­քա­ցի: Մենք ապ­րում ենք ազատ երկ­րում, եւ ամէն ինչ կա­րող ենք քննարկ­ման առար­կայ դարձ­նել: Մի բան, սա­կայն, կայ եւ ան­փո­փոխ է ցան­կա­ցած իրա­վի­ճա­կում. դա Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ինք­նիշ­խա­նու­թիւնն է: Իրա­կա­նաց­ուած երազ եւ պար­տա­ւո­րու­թիւն, որ միշտ մեզ հետ է: Տօն, որ ժա­ռան­գել ենք մեր հե­րոս­նե­րի ար­եան գնով, եւ պար­տա­ւո­րու­թիւն, որ պի­տի փո­խան­ցենք մեր թոռ­նե­րին:

Մաղ­թում եմ, որ մեր ու­ժե­րը ճիշդ բաշ­խենք մեր ճա­նա­պար­հի տար­բեր ոլո­րան­նե­րում եւ յա­ջո­ղու­թեամբ պսա­կենք մեր իղ­ձերն ու ծրագ­րե­րը: Դրանց բո­լո­րի հան­րա­գու­մարն է հէնց, որ կոչ­ւում է Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւն:

Կեց­ցէ՛ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւնը:

Փա՛ռք հայ ժո­ղովր­դին“:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles