ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱ­ՆԻ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍ­ԵԱՆ ԱՅ­ՑԵ­ԼԵՑ ՄԵ­ԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻ­ԼԻԿ­ԻՈՅ ՄԱՅ­ՐԱ­ՎԱՆՔ

0 0
Read Time:4 Minute, 23 Second

 ԱՆ­ԹԻԼ­Ի­ԱՍ – Երեք­շաբ­թի, Նո­յեմ­բեր 27-ին, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Առա­ջին Տիկ­նոջ եւ իր պատ­ուի­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րուն, Լի­բա­նան կա­տա­րած իր պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան ծի­րէն ներս այ­ցե­լեց Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Մայ­րա­վան­քը: Նա­խա­գա­հին կ՛ըն­կե­րա­նա­յին Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին Գոր­ծոց Նա­խա­րա­րը, Բարձ­րա­գոյն Կրթու­թեան Նա­խա­րա­րը, Սփիւռ­քի ու Մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­հի­նե­րը, ինչ­պէս նա­եւ պե­տա­կան այլ բար­ձաս­տի­ճան պա­տաս­խա­նա­տու­ներ:

Վե­հա­րա­նի մուտ­քին, Արամ Ա. Կա­թո­ղի­կոս ող­ջու­նեց Նա­խա­գա­հին այ­ցե­լու­թիւնը: Հ.Մ.Ը.Մ.-ի փո­ղե­րա­խում­բին կող­մէ Լի­բա­նան­եան ու հայ­կա­կան քայ­լերգ­նե­րու նուա­գէն ետք, Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը, Նա­խա­գահն ու ներ­կա­նե­րը ուղղ­ուե­ցան Նա­հա­տա­կաց Յու­շար­ձա­նը, ուր Նա­խա­գա­հը Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան անու­նով ծաղ­կեպ­սակ մը զե­տե­ղեց:

Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը եւ Նա­խա­գա­հը, Վե­հա­փա­ռի գրա­սեն­եա­կին մէջ առան­ձին հան­դի­պում մը ու­նե­ցան, ու ապա անոնք մի­ա­ցան Վե­հա­րա­նի Դահ­լի­ճին մէջ տե­ղի ու­նե­ցող հիւ­րա­սի­րու­թեան: Արամ Ա. ըսաւ. Մեր Հայ­րե­նիք` ազատ ան­կախ, Երբ որ բաց­ուին դռներն յու­սոյ, ցան­կամ տես­նել զիմ Կի­լիկ­իա Հա­յաս­տա­նի ու Կի­լիկ­իոյ նուիր­ուած այս օրհ­ներգ­նե­րը Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան հա­մար սոսկ բառ ու եղա­նակ չե­ղան. անոնք դար­ձան հա­ւատք ու յոյս, վճռա­կա­մու­թիւն ու տե­սիլք: Ա՛յս ոգի­ով ու յանձ­նա­ռու­թեամբ այս Սուրբ Աթո­ռը գոր­ծեց ու ծա­ռա­յեց մեր ժո­ղո­վուր­դի հա­մայ­նա­կան կեան­քէն ներս: Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թիւնը եղաւ խորհր­դա­նիշ հայ ժո­ղո­վուր­դի ցե­ղաս­պա­նու­թեան` երբ մէ­կու­կէս միլի­ոն հա­յեր զոհ դար­ձան թուրք պե­տու­թեան կող­մէ ծրագր­ուած ու գոր­ծադր­ուած ցե­ղաս­պա­նու­թեան: Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թիւնը դար­ձաւ խորհր­դա­նիշ հա­ւատ­քի առա­քե­լու­թեան ու ազ­գա­յին ծա­ռա­յու­թեան` մեր ազ­գին ու եկե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր, բա­րո­յա­կան, մշա­կու­թա­յին ու ազ­գա­յին ար­ժէք­նե­րը ու երազ­նե­րը կեն­սա­գոր­ծե­լով մեր ժո­ղո­վուր­դի կեան­քէն ներս: Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թիւնը դար­ձաւ խորհր­դա­նիշ հայ ժո­ղո­վուր­դի վե­րածննդ­եան` Սփիւռք դար­ձած մեր ժո­ղո­վուր­դի կեան­քը յա­րու­թեան շուն­չով ու վե­րածննդ­եան ոգի­ով թրծե­լով: Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թիւնը դար­ձաւ խորհր­դա­նիշ ազ­գա­յին պա­հան­ջա­տի­րու­թեան` հայ ժո­ղո­վուր­դի ար­դար իրա­ւունք­նե­րը պա­հան­ջե­լով ցե­ղաս­պան թուր­քէն: Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թիւնը նա­եւ դար­ձաւ խորհր­դա­նիշ ազատ ու ան­կախ Հա­յաս­տա­նի. ան ե­րա­զեց, տագ­նա­պե­ցաւ ու պայ­քա­րե­ցաւ որ­պէս­զի պայ­ման­նե­րու բե­րու­մով մի­ա­գոյն դար­ձած Հա­յաս­տա­նը դառ­նայ Եռա­գոյն` ազատ ու ան­կախ: Սի­րե­լի՛ Պրն. Նա­խա­գահ, Մենք մօ­տէն կը հե­տե­ւինք Ձեր աշ­խա­տանք­նե­րուն. դուք այ­սօր իրա­ւա­տէրն էք հայ ժո­ղո­վուր­դի ար­դար իրա­ւունք­նե­րուն: Ձեր այ­ցե­լու­թիւն­նե­րուն ու հան­դի­պում­նե­րուն ըն­թաթց­քին կ՛ար­ծար­ծէք հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցը, ինչ­պէս նա­եւ մեր ժո­ղո­վուր­դի բռնա­բար­ուած իրա­ւունք­նե­րու վե­րա­կանգ­ման հրա­մա­յա­կա­նը: Մենք կը մնանք զօ­րա­կից Ձե­զի` Ձեր հայ­րե­նա­շէն ու ազ­գա­շէն ծա­ռա­յու­թեան մէջ:

Ապա Վե­հա­փառ Հայ­րա­պե­տը, որ­պէս ջերմ սի­րոյ ու խոր գնա­հա­տան­քի ար­տա­յայ­տու­թիւն, Պրն. Նա­խա­գա­հին շնոր­հեց Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Կի­լիկ­եան Մեծ Խա­չի Շքան­շանը, որ յա­տուկ է միայն նա­խա­գահ­նե­րու:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles