ՀԱ­ՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ 9-ՐԴ ԽԱ­ՂԵ­ՐՈՒՆ 650 ՄԱՐ­ԶԻԿ­ՆԵՐ ՊԻ­ՏԻ ՄԱՍ­ՆԱԿ­ՑԻՆ

0 0
Read Time:2 Minute, 3 Second

 

p10 hmem-games  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Վեր­ջերս, Հ.Հ. Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան մօտ կա­յա­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի 9-րդ հա­մա­հայ­կա­կան մար­զա­խա­ղե­րու կազ­մա­կերպ­ման յանձ­նա­ժո­ղո­վի հաւաքը:

Ձեռ­նար­կի կազ­մա­կերպ­չա­կան հար­ցե­րը նիս­տի ան­դամ­նե­րուն ներ­կա­յա­ցուց Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին սկաու­տա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան ատե­նա­պետ Հրաչ­եայ Շմա­ւոն­եա­նը: Ան տե­ղե­կա­ցուց, որ Հա­յաս­տան պի­տի այ­ցե­լեն 650 մար­զիկներ` 18 երկի­րներէ: Մար­զա­խա­ղե­րուն հե­տե­ւե­լու հա­մար Երե­ւա­նը պի­տի հիւ­րըն­կա­լէ աւե­լի քան 3500 այ­ցե­լու: Մաս­նա­կից­նե­րը 12-24 տա­րե­կան պա­տա­նի­ներ եւ երի­տա­սարդ­ներ են, որոնք պի­տի մրցին զա­նա­զան մար­զա­խա­ղե­ր (ոտ­նագն­դակ, կո­ղո­վագն­դակ, թե­նիս, փինկ փոնկ, ճատ­րակ, լո­ղար­շաւ, վո­լի­պո­լի) կիրարկելով:

Մարմ­նակր­թու­թեան եւ երի­տա­սար­դու­թեան հար­ցե­րու փոխ նա­խա­րար Նա­զա­րէթ Մնա­ցա­կան­եան նշեց, որ ամէն ջանք պի­տի թափեն մեր մար­զիկ­ներն ու հիւ­րե­րը պատ­շաճ ձե­ւով ըն­դու­նե­լու եւ խա­ղե­րը յար­մա­րա­ւէտ պայ­ման­նե­րու մէջ կազ­մա­կեր­պե­լու ուղ­ղու­թեամբ:

Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կոբ­եան կա­րե­ւոր հա­մա­րեց Հ.Հ. ոս­տի­կա­նու­թեան ու առող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան ներգ­րա­ւու­մը ծրա­գի­րին մէջ` մաս­նա­կից­նե­րու անվ­տան­գու­թեան եւ շտապ օգ­նու­թեան ապա­հով­ման հա­մար:

Նա­խա­րա­րը նա­եւ առա­ջար­կեց, որ մար­զիկ­նե­րու օրա­կար­գին մէջ ժա­մեր աւելց­ուած են հա­յերէն լեզ­ուի արագ դա­սըն­թացք­ներ իրա­կա­նաց­նե­լու հա­մար:

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի 9-րդ հա­մա­հայ­կա­կան մար­զա­խա­ղե­րու հան­դի­սա­ւոր բա­ցու­մը պի­տի կա­յա­նայ Յու­լիս 27-ին “Ազա­տու­թիւն“ հրա­պա­րա­կին վրայ եւ պի­տի շա­րու­նակ­ուի մին­չեւ Օգոս­տոս 3:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles