“ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ“Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐ­ՉՈՒ­ԹԵԱՆ ԱՆ­ԴԱՄ­ՆԵՐ ԱՅ­ՑԵ­ԼԵ­ՑԻՆ ՆԻՒ ԵՈՐՔ ԵՒ ՆԻՒ ՃԸՐ­ԶԻ

0 0
Read Time:1 Minute, 43 Second

Անց­եալ շա­բա­թա­վեր­ջին, Նիւ Եորք-Նիւ Ճըրզիի շրջան ժա­մա­նած էին  “Հա­մազ­գա­յին“ի  Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թե­նէն երեք ան­դամ­ներ` Կա­րօ Պայ­թար­եան (Լի­բա­նան), Վի­գէն Եա­գուպ­եան (Գա­լի­ֆորն­իա) եւ Սի­մոն Հա­սըրճ­եան (Գա­նա­տա), որոնք զա­նա­զան հան­դի­պում­ներ կա­տա­րե­ցին, գա­ղու­թէն ներս գոր­ծող ազ­գա­յին հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու եւ հիմ­նարկ­նե­րու հետ:

Առաջնորդական Փոխանորդ Անուշաւան Եպս. Դանիէլեան,Սիմոն Հասըրճեան, Բարեջան Առաջնորդ Օշական Արք. Չօլոյեան , Վիգէն Եագուպեան եւ Կարօ Պայթարեան
Առաջնորդական Փոխանորդ Անուշաւան Եպս. Դանիէլեան,Սիմոն Հասըրճեան, Բարեջան Առաջնորդ Օշական Արք. Չօլոյեան , Վիգէն Եագուպեան եւ Կարօ Պայթարեան

Այս առ­թիւ, Երեք­շաբ­թի Դեկ­տեմ­բեր 10-ին, “Հա­մազ­գա­յին“ի  Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան պատ­ուի­րա­կու­թիւնը, այ­ցե­լեց Նիւ Եոր­քի Հա­յոց Առաջ­նոր­դա­րան եւ տե­սակ­ցու­թիւն մը ու­նե­ցաւ Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նին հետ:P1 MORE

Այս առ­թիւ, յատ­կա­պէս ար­ծարծ­ուե­ցան կրթա­կան, մշա­կու­թա­յին եւ ընդ­հան­րա­պէս մշա­կու­թա­յին ոլոր­տէն ներս նիւ­թեր եւ հար­ցեր:

Նշենք թէ, երեք ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու այ­ցե­լու­թեան առ­թիւ, յա­տուկ հիւ­րա­սի­րու­թիւն-հա­ւաք մը կազ­մա­կերպ­ուած էր, տա­րի­ներ շա­րու­նակ “Հա­մազ­գա­յին“ին ծա­ռա­յած Սի­րուն Կա­րոյ­եա­նի բնա­կա­րա­նէն ներս, մաս­նակ­ցու­թեամբ քա­ռա­սու­նի շուրջ ներ­կա­նե­րու:

Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նէն ներս “Հա­մազ­գա­յին“ը, իր զա­նա­զան մաս­նա­ճիւ­ղե­րով տասն­եակ տա­րի­նե­րէ ի վեր ներ­կա­յու­թիւն է եւ շա­րու­նակ ձեռ­նարկ­ներ կը կազ­մա­կեր­պէ շրջա­նի զա­նա­զան գաղ­թօ­ճախ­նե­րէն ներս:

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles