ՀԱ­ԿԱ-Օ­ԴԱ­ՅԻՆ ՏՐԱ­ՄԱԴ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 53 Second

Stepanakert Airport
  ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Յունուար 21, 2013

Ստե­փա­նա­կեր­տի օդա­կա­յա­նի մա­սին որե­ւէ նիւթ կամ խօ­սակ­ցու­թիւն, մեծ զայ­րոյթ կը պատ­ճա­ռէ Պաք­ուի մօտ…հա­ւա­նա­բար շատ աւե­լի՜, որ­քան Ար­ցա­խի ազա­տագր­ման նշու­մը:

Ցայ­սօր, հար­ցը այն­քան մը կ՛ան­հանգս­տաց­նէ Ալի­ե­ւի ղե­կա­վա­րու­թիւնը, որ քա­նի մը օր առաջ, Յուն­ուար 18-ին կա­ռա­վա­րա­կան յա­տուկ հրո­վար­տա­կով մը, լոյս կ՛ըն­ծայ­ուի Ատր­պէյ­ճա­նի օդա­յին տա­րած­քի օգ­տա­գործ­ման բա­րե­փոխ­ուած օրէնք մը, որուն մէջ ման­րա­մաս­նօ­րէն կը պար­զա­բան­ուի թէ ար­գիլ­եալ գօ­տի­նե­րէ ներս Ատր­պէյ­ճա­նի օդու­ժը կրնայ հար­ուա­ծել թռիչք կա­տա­րող այն օդա­նա­ւե­րը, որոնք կը մեր­ժեն են­թարկ­ուիլ, ան­մի­ջա­պէս վայ­րէջք կա­տա­րե­լու կամ նշեալ գօտի­էն հե­ռա­նա­լու հրա­հան­գին:

Հա­ւա­նա­բար այս հրո­վար­տա­կին պատ­րաս­տու­թիւնը շատ աւե­լի կարճ եւ յստակ պի­տի ըլ­լար, փո­խա­նակ շա­րադ­րե­լու Ատր­պէյ­ճա­նի օդա­յին տա­րած­քի եւայլն նա­խա­դա­սու­թիւնը, պար­զա­պէս նշել Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քի օդա­կա­յա­նը:

Ըստ երե­ւոյ­թին Ատր­պէյ­ճա­նի ղե­կա­վա­րու­թեան հա­մար օդա­յին տա­րած­քը գեր-առաջ­նա­հերթ կը թուի հո­ղա­յի­նէն…կամ ալ հա­ւա­նա­բար ար­դէն իսկ քսա­նամ­եայ պատ­մու­թիւն կեր­տած Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թիւնը “տը ֆաք­թօ“ կա­ցու­թիւն մը ստեղ­ծած է:

Ար­դէն իսկ, աւե­լի քան եր­կու ամիս առաջ, քա­ղա­քաց­ի­ա­կան օդա­նա­ւոր­դու­թեան մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թեան մօտ, Ատր­պէյ­ճա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը գրե­թէ վե­րո­յիշ­եալ հրո­վար­տա­կին բո­վան­դա­կու­թիւնը փո­խան­ցած էր, յայտ­նե­լով թէ “բռնագ­րաւ­եալ“ հո­ղա­շեր­տէն ներս, օդա­յին տա­րած­քը փակ է քա­ղա­քաց­ի­ա­կան օդա­յին ճամ­բոր­դու­թեանց դի­մաց եւ որե­ւէ օդա­նաւ, որ այդ գօտի­էն ներս մուտք կը գոր­ծէ, վտան­գի կ՛են­թար­կէ ճամ­բորդ­նե­րու կեանքն ու ապա­հո­վու­թիւնը: Աւե­լի՛ն, վե­րո­յիշ­եալ ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը` Ֆե­րիտ Շե­ֆի­եւ, յա­ւել­եալ ցափռ­տուք­ներ կա­տա­րե­լով, յայտ­նած էր թէ Ար­ցա­խի եւ այլ գրաւ­եալ հո­ղա­շեր­տե­րու օդա­յին տա­րած­քը կը գտնուի Ատր­պէյ­ճա­նի իրա­ւա­սու­թեան տակ, եւ հե­տե­ւա­բար առանց Պաք­ուի կա­ռա­վա­րու­թեան ար­տօ­նու­թեան` այլ եր­կիր­նե­րու կող­մէ որե­ւէ թռիչք, կը նկատ­ուի ապօ­րի­նի:

Այս­ուամ­ենայ­նիւ, Նա­խա­գահ Ալի­եւ եւ իր հլու կա­մա­կա­տար Շե­ֆի­եւ պէտք է որ իմա­նան թէ Ստե­փա­նա­կեր­տի օդա­կա­յա­նը օգ­տա­գոր­ծե­լու որո­շու­մը վե­րա­պահ­ուած է Ար­ցա­խի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն, եւ այդ մէ­կը մար­դա­սի­րա­կան բնոյթ ու­նի, այ­սինքն` որո­շու­մը տրուած է Ար­ցա­խի քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն եւ անոնց կա­րիք­նե­րուն ազատ ու հան­գիստ եր­թե­ւե­կը ապա­հո­վե­լու հա­մար…Այ­սինքն պար­զու­մէ­կին, այս նո­րա­կա­ռոյց օդա­կա­յա­նը պի­տի գոր­ծած­ուի ճամ­բոր­դա­տար եւ ապ­րան­քա­տար “թռչնազ­գի“նե­րու հա­մար, հե­ռու զի­նուո­րա­կան – ռազ­մա­կան որե­ւէ գոր­ծու­նէ­ու­թե­նէ:

Այս­պի­սի յար­ձա­կո­ղա­կան հա­կա-օ­դա­յին տրա­մադ­րու­թիւն անըն­դու­նե­լի է եւ առա­ջին հեր­թին կը հար­ուա­ծէ Ար­ցախ­եան հիմ­նա­հար­ցը խա­ղա­ղօ­րէն լու­ծե­լու գոր­ծըն­թա­ցը:

Մինչ այդ, ար­դէն իսկ անց­եալ Սեպ­տեմ­բե­րէն ի վեր օդա­կա­յա­նը լի­ո­վին կը հա­մա­պա­տաս­խա­նէ մի­ջազ­գա­յին պա­հանջ­նե­րուն եւ անվ­տան­գու­թեան չա­փա­նիշ­նե­րուն:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles