ԿՐՕ­ՆԱ­ԿԱՆ ՀԱՆ­ԴԻ­ՊՈՒՄ… ՄԱՍ­ՆԱԿ­ՑՈՒ­ԹԵԱՄԲ ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի ԵՒ ԳԱ­ՆԱ­ՏԱ­ՅԻ ԿՂԵ­ՐԱ­ԿԱՆ­ՆԵ­ՐՈՒՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 24 Second

Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի Առաջ­նոր­դա­րա­նը հա­ղոր­դագրու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ, Փետր­ուար 13-ին,  շրջա­նի եւ Գա­նա­տա­յի կղե­րա­կան­նե­րը, Սուրբ Ղե­ւոնդ­եան տօ­նին առ­թիւ, կա­տա­րած են իրենց տա­րե­կան հան­դի­պու­մը, ներ­կա­յու­թեամբ Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ` Արք. Օշա­կան Չօ­լոյ­եա­նի եւ Գա­նա­տա­յի Առաջ­նորդ` Արք. Խա­ժակ Յա­կոբ­եա­նի: Այս 37-րդ հան­դի­պու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Նիւ Ճըրզիի Հայ Առա­քե­լա­կան Սուրբ Վար­դա­նանց եկե­ղեց­ւոյ մէջ, որուն Տէր Հայր` Յով­նան Պո­զոյ­եա­նը, կա­տա­րեց բաց­ման խօս­քը: Խմբա­յին աղօթ­քէ ետք, կար­դաց­ուե­ցաւ, այս հան­դիպ­ման առ­թիւ, Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Արամ Ա. Կա­թո­ղի­կո­սի ու­ղեր­ձը, որուն մէջ կը նշուէր թէ այս տա­րի “Գիր­քի Տա­րի“ ըլ­լա­լով, ամէն ճիգ պէտք է որ տար­ուի, յատ­կա­պէս հայ­րե­նի հրա­տա­րա­կու­թիւն­ներ տա­րած­ուին եւ հե­տե­ւո­ղա­կան ձե­ւով կա­տար­ուի ըն­թեր­ցում: Այս առ­թիւ, Հայր Ներ­սէս Մա­նուկ­եան  ներ­կա­յա­ցուց հայ գիր­քին եւ գրա­կա­նու­թեան կա­րե­ւո­րու­թիւնը: Այլ կրօ­նա­կան բնոյթ ու­նե­ցող նիւ­թեր եւ թե­մա­ներ ներ­կա­յա­ցու­ցին, յա­ջոր­դա­բար Հայր Կո­մի­տաս Փա­նոս­եան, Հայր Կո­մի­տաս Պաղ­սար­եան, Հայր Գե­ղարդ Քիւս­պէք­եան, Հայր Անդ­րա­նիկ Պալճ­եան, Հայր Արամ Ստե­փան­եան, Հայր Նա­րեկ Տէ­րտէր­եան եւ Դոկտ. Վա­հան Գու­յումճ­եան:

Կատար­ուե­ցաւ այ­ցե­լու­թիւն` “Յով­նան­եան“ վար­ժա­րան, ուր Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ` Արք. Օշա­կան Չօ­լոյ­եան անդ­րա­դար­ձաւ Վար­դա­նանց տօ­նին մա­սին: Ան բա­ցատ­րեց թէ 451 թուա­կա­նին Աւա­րայ­րի դաշ­տին վրայ տե­ղի ու­նե­ցած պա­տե­րազ­մը սո­վո­րա­կան իմաս­տով պա­տե­րազմ մը չէր. ան հա­յու­թեան խո­րունկ հա­ւատ­քին, ամուր վճռա­կա­մու­թեան եւ ան­քակ­տե­լի մի­աս­նա­կա­նու­թեան վա­ւե­րա­կան ար­տա­յայ­տու­թիւնն էր: Ան շեշ­տեց թէ Վար­դա­նանց պա­տե­րազ­մը հա­յու­թեան հա­ւա­քա­կան “ո՛չ“ն էր` քրիս­տո­նէ­ա­կան հա­ւատ­քը հայ ժո­ղո­վուր­դի կեան­քէն հե­ռաց­նել, ազա­տու­թիւնը հայ ժո­ղո­վուր­դէն խլել ու Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թիւնը խոր­տա­կել փոր­ձող Սա­սան­եան Կայս­րու­թեան դէմ: Ան աւել­ցուց թէ Վար­դա­նանց պա­տե­րազ­մը կը շա­րու­նակ­ուի, երբ կը պաշտ­պան­ուի Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թիւնը, երբ հայ­րե­նի պե­տու­թիւնն ու եկե­ղե­ցին, բո­լոր կա­ռոյց­ներն ու ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րը կը մնան ամ­րօ­րէն կառ­չած պա­հան­ջա­տի­րու­թեան` դէմ կանգ-նե­լով ցե­ղաս­պան թուր­քին ժխտո­ղա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան եւ հա­յու­թեան ձայ­նը լռեց­նե­լու ձգտող ճիգե-րուն: Իր խօս­քի աւար­տին, Առաջ­նոր­դը կոչ ուղ­ղեց հայ ժո­ղո­վուր­դի բո­լոր զա­ւակ­նե­րուն վե­րա­նո­րոգ հա­ւատ­քով մաս­նա­կից դառ­նա­լու նոր օրե­րու Վար­դա­նանց պա­տե­րազ­մին: Աշա­կերտ­նե­րը, Վար­դա­նան­ցի առ­թիւ, փոքր յայ­տագիր մը ներ­կա­յա­ցու­ցին:

Այս կրօ­նա­կան հան­դիպ­ման աւար­տին, կա­տար­ուե­ցաւ այ­ցե­լու­թիւն` “Էլիս“ կղզի եւ “Ազա­տու­թեան Ար­ձան“:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles