ԿՈՒ­ՏԱԿ­ՈՒԱԾ ԹԵ­ՐԱ­ՑՈՒՄ

0 0
Read Time:4 Minute, 20 Second

P1 khemp Armenia-and-EU-flag   ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Պար­տա­դիր կու­տա­կա­յին կեն­սա­թո­շա­կա­յին հա­մա­կար­գի ստեղ­ծած դժգո­հու­թեան ալի­քը այն­պի­սի կա­ցու­թիւն մը ստեղ­ծած է, որ բո­ղո­քի ցոյ­ցե­րը տա­րած­ուած են այլ հե­ռա­ւոր շրջան­նե­րէ ներս: Զու­գա­հե­ռա­բար, այլ առաջ­նա­հերթ հարց մը` Մաք­սա­յին Միու­թեան ան­դա­մակ­ցե­լու Հա­յաս­տա­նի շտապ որո­շու­մը սկսած է նոյն­քան մտա­հո­գու­թիւն ստեղ­ծել, որ­քան վե­րո­յիշ­եալ կեն­սա­թո­շա­կա­յին հա­մա­կար­գը:

Եթէ այս վեր­ջի­նը, ներ­քին ըն­կե­րա­յին հար­ցե­րը շօ­շա­փող նիւթ մըն է, Մաք­սա­յին Միու­թեան ան­դա­մակ­ցե­լու որո­շումն ալ ար­տա­քին-յա­րա­բե­րա­կան բնա­գա­ւա­ռէն ներս, խիստ կա­րե­ւոր բնա­գա­ւառ մըն է, որ իր կար­գին կու­տա­կում մըն է…կու­տակ­ուած թե­րա­ցում, որուն հե­տե­ւանք­նե­րը հետզ­հե­տէ կը յայտն­ուին:

Ար­դա­րեւ, դեռ հա­զիւ շա­բաթ մը առաջ, Սթրազ­պուր­կի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած Եւ­րո­պա­կան Միու­թիւն – Հա­յաս­տան խորհր­դա­րա­նա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան յանձ­նա­խում­բի հեր­թա­կան նիս­տին, տա­րօ­րի­նակ մթնո­լորտ մը կը տի­րէր, որ կա­րե­լի էր նկա­րագ­րել իբ­րեւ “կու­տակ­ուած դժգո­հու­թիւն…կու­տակ­ուած թե­րաց­ման առ­թիւ“:

Ընդվ­զե­ցու­ցիչն ու մտա­հո­գի­չը այն է թէ, նմա­նօ­րի­նակ հապ­ճէպ որո­շու­մի ար­դիւնք, բազ­մա­թիւ եւ­րո­պա­ցի խորհր­դա­րա­նա­կան­ներ կը կար­ծեն, թէ Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան` Մաք­սա­յին Միու­թեան ան­դա­մակ­ցե­լու որո­շու­մին վե­րա­բեր­եալ իրենց դժգո­հու­թեան ար­տա­յայտ­ման լա­ւա­գոյն ազ­դե­ցիկ մի­ջո­ցը կրնայ ըլ­լալ Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցի լուծ­ման առն­չու­թեամբ, աւե­լի հա­կա­հայ եւ տագ­նա­պին խա­ղաղ լուծ­ման որե­ւէ ձե­ւով չնպաս­տող եւ նոյ­նիսկ վնաս հասց­նող դիր­քո­րո­շում­նե­րու կի­րար­կու­մը:

Յատ­կա­պէս այս դիր­քո­շումն ու ըն­թացքն է որ, մտա­հո­գու­թիւն­նե­րու եւ հար­ցադ­րում­նե­րու դուռ կը բա­նայ: Ոչ մէկ յա­ւել­եալ բա­ցատ­րո­ղա­կան որո­շու­մի մը մա­սին, որ գրե­թէ վեց ամի­սէ ի վեր առն­ուած է եւ եւ­րո­պա­կան մի­ջա­վայ­րը զերծ մնա­ցած է որե­ւէ յա­ւել­եալ բա­ցատ­րո­ղա­կա­նէ եւ … առ ի գի­տու­թիւ­նէ:

Բնա­կա­նա­բար, այս վտան­գա­ւոր կա­ցու­թիւնը, ար­դիւնք է Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան եւ բնա­կա­նա­բար Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան “կու­տակ­ուած թե­րաց­ման“: Այս­ուա­մե­նայ­նիւ, այս գծով եթէ քա­րոզ­չա­կան-յա­րա­բե­րա­կան աշ­խա­տանք տար­ուէր, բա­ցատ­րե­լով Հա­յաս­տա­նի աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան փա­փուկ կա­ցու­թիւնը, եւ­րո­պա­ցիք լա­ւա­պէս կրնա­յին հասկ­նալ այդ կա­ցու­թիւնը եւ շատ աւե­լի տրա­մա­բա­նա­կան մօ­տե­ցու­մով, կրնա­յին որոշ վե­րա­պահ դիր­քո­րո­շում­ներ առ­նել…շա­րու­նակ խա­ղող քա­ղե­լու եւ եր­բեք այ­գե­պան ծե­ծե­լու մտայ­նու­թեամբ:

Եւ­րո­միու­թիւն-Հա­յաս­տան խորհր­դա­րա­նա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան յանձ­նա­ժո­ղո­վին հա­մար յստակ է թէ Մաք­սա­յին Միու­թեան ան­դա­մակ­ցե­լով, Հա­յաս­տան պի­տի դի­մագ­րա­ւէ բազ­մա­թիւ դժուա­րու­թիւն­ներ, որոնց կար­գին բազ­մա­թիւ կեն­սա­նիւթ­նե­րու եւ ապ­րանք­նե­րու սա­կի բարձ­րա­ցում: Այս մէ­կը զգա­լի պի­տի ըլ­լայ, մա­նա­ւանդ որ Հա­յաս­տա­նի եւ Մաք­սա­յին Միու­թեան եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ ընդ­հա­նուր ցա­մա­քա­յին սահ­ման գո­յու­թիւն չու­նի, եւ հե­տե­ւա­բար նմա­նօ­րի­նակ սահ­մա­նի բա­ցա­կա­յու­թիւնը, պի­տի նուա­զեց­նէ նման միու­թիւն­նե­րու տա­րան­ցիկ տնտե­սա­կան հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը:

Այս բո­լոր տե­ղե­կու­թիւն­ներն ու հիմ­նա­ւո­րում­նե­րը, եթէ պատ­շա­ճօ­րէն ներ­կա­յաց­ուէ­ին Եւ­րո­միու­թիւն-Հա­յաս­տան խորհր­դա­րա­նա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան բե­մա­հար­թակ բնա­կա­նա­բար, տար­բեր պի­տի ըլ­լար կա­ցու­թեան ըն­կա­լու­մը:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles