0 0
Read Time:1 Minute, 57 Second

Ար­դէն սկսած է Հա­յաս­տան Հա­մա­հայ­կա­կան Հիմ­նադ­րա­մի տա­րե­կան դրա­մա­հա­ւա­քը` Հա­յաս­տա­նի եւ Սփիւռ­քի մէջ: Ան պի­տի եզ­րա­փակ­ուի Նո­յեմ­բեր 24-ին Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու տա­րած­քին կազ­մա­կեր­պուող թե­լե­թո­նով:

Այս տար­ուայ հա­սոյ­թը, նա­խոր­դին նման, պի­տի յատ­կաց­ուի Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան սահ­մա­նա­մերձ գիւ­ղե­րու եւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թեան զար­գաց­ման ծրա­գիր­նե­րուն:

Հա­յաս­տան Հիմ­նադ­րա­մի նման հա­մա­հայ­կա­կան կա­ռոյց­նե­րը, ան­կախ իրենց հե­տապն­դած ան­մի­ջա­կան ու մաս­նա­գի­տա­կան նպա­տա­կէն, ու­նին խորհր­դան­շա­կան խո­րունկ նշա­նա­կու­թիւն: Անոնց գո­յու­թիւնն ու կեն­սու­նա­կու­թիւնը նա­եւ իրո­ղա­կան փաստն են հա­մայն հա­յու­թեան մի­աս­նա­կա­նու­թեան եւ մի­աց­ման եզ­րը կը կազ­մեն տա­րաս­փիւռ հա­յու­թեան բա­զում ու բազ­մա­տե­սակ հատ­ուած­նե­րուն:

Մի­ա­ժա­մա­նակ պէտք է հաս­տա­տել, որ հա­յու­թեան հա­մազ­գա­յին նպա­տակ­նե­րու իրա­կանց­ման տե­սան­կիւ­նէն անգ­նա­հա­տե­լի է Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թիւն­նե­րու ամ­րապն­դու­մը: Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նա­մերձ գիւ­ղերն ու Ար­ցա­խի հա­յու­թիւնը երաշ­խա­ւորն են ամ­բողջ Հա­յաս­տա­նի ապա­հո­վու­թեան ու զար­գաց­ման: Հե­տե­ւա­բար, այդ շրջան­նե­րէն ներս ներդ­րու­մը կը հե­տապն­դէ հա­մա­հայ­կա­կան նպա­տակ­ներ:

Ուս­տի, կոչ կ՛ուղ­ղենք հա­յու­թեան բո­լոր մաս­նիկ­նե­րուն` մեծ թիւով եւ լի­ա­բուռն կեր­պով մաս­նակ­ցե­լու Հա­յաս­տան Հա­մա­հայ­կա­կան Հիմ­նադ­րա­մի հան­գա­նա­կու­թեան:

 

ՀԱՅ ՅԵ­ՂԱ­ՓՈ­ԽԱ­ԿԱՆ ԴԱՇ­ՆԱԿ­ՑՈՒ­ԹԵԱՆ

ԲԻՒ­ՐՕ

Նո­յեմ­բեր 16, 2011

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles