ԿՈՉ ՔՈՆԿ­ՐԷ­ՍԻՆ`ՑՈՒ­ՑԱԴ­ՐԵ­ԼՈՒ ՀԱ­ՄԱՐ ՀԱՅ ՈՐ­ԲԵ­ՐՈՒ ՀԻՒ­ՍԱԾ ԳՈՐ­ԳԸ

0 0
Read Time:3 Minute, 58 Second

haytad kork  ՈՒԱ­ՇԻՆԿ­ԹԸՆ.- Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ ամե­րի­կա­հա­յու­թիւնը կոչ կ՛ուղ­ղէ Սպի­տակ Տան ու Քոնկ­րէ­սին, որ մնա­յուն եւ պատ­ուա­ւոր տեղ մը յատ­կաց­նեն Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն վե­րապ­րած որ­բե­րուն պատ­րաս­տած ու Սպի­տակ Տան նուիր­ուած պատ­մա­կան գոր­գին:

Վեր­ջերս, “Ուա­շինկ­թըն Փոսթ“-ը գրած էր, որ Սպի­տակ տու­նը մեր­ժած է գոր­գը ցու­ցադ­րե­լու առա­ջար­կը “Սմիթ­սոնի­ըն“ հիմ­նար­կին մէջ Դեկ­տեմ­բեր 16-ին սկսե­լիք ցու­ցա­հան­դէ­սին` անոր նախ­նա­կան հա­ւա­նու­թիւն տա­լէ ետք:

“Ուա­շինկ­թըն Փոսթ“ այս առ­թիւ գրած էր.- Գոր­գը 1920-ական թուա­կան­նե­րուն գոր­ծած են հայ որբ երե­խա­ներ, եւ Սպի­տակ Տան մէջ պաշ­տօ­նա­պէս ցու­ցադր­ուած է 1925-ին: Նկա­րին մէջ կը տեսն­ուի նա­խա­գահ Քել­վին Քու­լի­ճը` կանգ­նած գոր­գին վրայ, որ ոչ միայն ան­չա­փա­հաս երե­խա­նե­րու աշ­խա­տան­քին ար­դիւնք է, այլ բարդ, ման­րակր­կիտ աշ­խա­տանք մը, որ ար­ժա­նի է մեծ հաս­տա­տու­թիւն­նե­րուն: Գոր­գին վրայ գծուած բոյ­սերն ու կեն­դա­նի­նե­րը կրնան ներ­կա­յաց­նել Եդե­մա­կան Այ­գին, որ այն­քան հե­ռու էր 1915-ի սար­սա­փե­լի իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րէն, երբ կոր­ծա­նուող ու ծե­րա­ցած Օս­ման­եան կայս­րու­թիւնը սկսաւ հայ բնակ­չու­թեան կո­տո­րա­ծը: 1-1,5 միլի­ոն մարդ սպանն­ուե­ցան կամ մա­հա­ցան սո­վէն, իսկ միւս­նե­րը ստիպ­ուած եղան լքել իրենց տու­նե­րը: Այս գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը այժմ կը նկատ­ուին ցե­ղաս­պա­նու­թիւն: Ծնո­ղա­զուրկ դար­ձան շա­տեր, որոնց շար­քին նա­եւ աւե­լի քան 100 հա­զար երե­խա­ներ, որոնց կ՛ա­ջակ­ցէր Մեր­ձա­ւոր Արե­ւել­քը հո­վա­նա­ւո­րող ամե­րիկ­եան կազ­մա­կեր­պու­թիւնը: Անոնց շար­քին էին գոր­գը գոր­ծող աղ­ջիկ­նե­րը: Ան պատ­րաստ­ուած է Ղա­զիր քա­ղա­քին մէջ, որ այժմ Լի­բա­նա­նի մէջ է, առ ի շնոր­հա­կա­լու­թիւն Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րուն` ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժա­մա­նակ հա­յե­րուն ցու­ցա­բե­րած օգ­նու­թեան հա­մար“:

Սպի­տակ Տան այս կա­մա­յա­կան որո­շու­մին դէմ ար­տա­յայտ­ուե­լու եւ անոր փո­փո­խու­թիւնը պա­հան­ջե­լու հա­մար կա­րե­լի է այ­ցե­լել www.anca.org կայ­քէ­ջը:

“Սպի­տակ տու­նը պէտք է յստակ բա­ցատ­րու­թիւն տայ իր որո­շու­մի պատ­ճառ­նե­րուն վե­րա­բեր­եալ: Ժա­մա­նակն է, որ Սպի­տակ Տու­նը ըն­դու­նի Թուրք­իոյ դե­րը եւ ներ­կա­յաց­նէ փաս­տե­րը, թէ ին­չո՞ւ կը խո­չըն­դո­տէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան որ­բե­րուն գոր­ծած այս­պատ­մա­կան ու ար­ուես­տի տե­սա­կէ­տէն ար­ժէք ու­նե­ցող գոր­գին ցու­ցադ­րու­թիւնը “Սմիթ­սոնի­ըն“-ի մէջ, կ՛ը­սէ Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի գոր­ծա­դիր վա­րիչ Արամ Համ­բար­եան:

“Սմիթ­սոնի­ըն“-ի Աս­ի­ա­կան մշա­կոյ­թի պատ­մու­թեան բա­ժան­մուն­քի ղե­կա­վար Փոլ Թայ­լըր կը յայտ­նէ, թէ Սպի­տակ Տու­նը որե­ւէ բա­ցատ­րու­թիւն չէ տուած իր որո­շու­մին կա­պակ­ցու­թեամբ, նշե­լով, որ նոյ­նիսկ Հա­յաս­տա­նի մէջ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու դես­պան Ճոն Հե­ֆըր­նի մի­ջամ­տու­թիւնը ար­դիւնք չէ տուած:

Հոկ­տեմ­բեր 24 թուա­կիր ու նա­խա­գահ Օպա­մա­յի աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Տե­նիս Մըք­Տա­նա­յի ուղղ­ուած նա­մա­կին մէջ Ամե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ Քեն Խա­չիկ­եան Սպի­տակ Տան յի­շե­ցու­ցած էր, թէ գոր­գը ստա­նա­լու ըն­թաց­քին նա­խա­գահ Քու­լիճ գրած էր. ““Գոր­գը իր պատ­ուա­ւոր տե­ղը ու­նի Սպի­տակ Տան մէջ, ուր անի­կա աշ­խար­հի մէջ բա­րի կամ­քի ամէ­նօր­եայ խորհր­դա­նի­շը պի­տի ըլ­լայ:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles