ԿԱՆԱՆՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ…ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ

0 0
Read Time:3 Minute, 22 Second

” Կի­նը կրնայ եր­կար ատեն խո­րա­պէս տա­ռա­պիլ: Այր մարդն ան­կա­րող է այդ բա­նին. կա՛մ տա­ռա­պան­քէն կը մեռ­նի, կամ կը մոռ­նայ զայն…

 Սրբու­հի Տիւ­սաբ

 Փա­փուկ սե­ռը յար­գե­լու, պատ­ուե­լու եւ անոր ար­ժա­նիք­նե­րը նշե­լու հան­դի­սա­ւոր մի­ջազ­գա­յին օրն է Մարտ 8-ը, որուն յի­շա­տա­կու­մը Հա­յաս­տա­նի մէջ, եր­կա­րաձգ­ուած է եւ ու­նի մի­ամս­եայ տե­ւո­ղու­թիւն: Ար­դա­րեւ‘ Մարտ 8-էն Ապ­րիլ 7, Երե­ւա­նի թէ հայ­րե­նի ա՛յլ քա­ղաք­նե­րէ ներս, պի­տի կա­տար­ուին զա­նա­զան ձեռ­նարկ­ներ` նշե­լու հա­մար այս յի­շա­տա­կե­լի Օրը:

Կնոջ ազա­տագր­ման խնդի­րը դա­րե­րէ ի վեր օրա­կար­գի վրայ եղած է մի­ջազ­գա­յին ատ­եան­նե­րու առ­ջեւ, եւ այս գծով մեծ յա­ջո­ղու­թիւն­ներ ար­ձա­նագր­ուած են մաս­նա­ւո­րա­բար արեւ­մուտ­քէն եւ ընդ­հան­րա­պէս քա­ղա­քակրթ­ուած եր­կիր­նե­րէ ներս:

Դժբախ­տա­բար, ցայ­սօր գո­յու­թիւն ու­նին աս­ի­ա­կան (Մի­ջին Առե­ւել­քէն մին­չեւ Ծայ­րա­գոյ­նը) եր­կիր­ներ, ուր յե­տամ­նաց ու սահ­մա­նա­փակ ընտ­րա­նի ղե­կա­վա­րու­թիւն­ներ, որոնք կը հե­տապն­դեն եւ ամէն օր կը բա­ցա­յայ­տեն իգա­կա­նին ապօ­րի­նի իրա­ւազր­կու­մը: Հա­կա­ռակ ասոր, առօր­եայ տե­ղե­կու­թիւն­ներ կը փաս­տեն թէ Հա­յաս­տան ամ­բող­ջո­վին չէ՛ թօ­թա­փած այդ վար­կա­բե­կիչ նա­խա­պա­շար­ման շղթան: Կը զար­մա­նանք ու կը ցա­ւինք` ի տես կի­նը ար­հա­մար­հող, անոր մայ­րու­թեան ազն­ուա­գոյն ար­ժա­նի­քը ան­տե­սող հա­սա­րա­կու­թիւն­նե­րու եւ ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ըմբռ­նո­ղու­թեան եւ այդ մի­ջա­վայ­րե­րուն մէջ ստեղծ­ուած անաս­նա­կան, ան­հան­դուր­ժե­լի եւ անըն­դու­նե­լի վե­րա­բեր­մուն­քին:

Հայ կի­նը հարց չու­նի, եւ պէ՛տք ալ չու­նի ազա­տագր­ուե­լու: Ան ազա­տագր­ուած է վա­ղուց եւ կազմ ու պատ­րաստ` յե­տա­դի­մա­կան բռնու­թիւն­նե­րը դի­մա­կա­լե­լու, անվ­թար ազ­գա­յի­նը գե­րա­դա­սե­լու եւ իր ինք­նու­թիւնը պահ­պա­նե­լու: Հա­յու­հին ազա՛տ է բա­րո­յա­կան սկզբունք­նե­րու հի­մե­րով, գի­տէ՛ վա­ղան­ցու­կը ան­տե­սել ու կառ­չիլ ազ­գա­յի­նին եւ հիմ­նա­կա­նին, թէ՛ նուի­րա­կան աւան­դու­թիւն­նե­րուն, թէ՛ մե­րօր­եայ յե­ղա­փո­խու­թիւն­նե­րուն եւ եղա­փո­խու­թիւն­նե­րուն: Այս գծով, 1880-ական­նե­րուն, Սրբու­հի Տիւ­սաբ իր ստեղ­ծա­գործ գրու­թիւն­նե­րով կո՛չ կ՛ուղ­ղէր, որ հայ կնոջ ան­հա­տա­կա­նու­թիւնը ընկճ­ուած չմնայ կո­ղա­կի­ցին բռնա­տի­րու­թեան ներ­քեւ: Տիւ­սաբ, նոյ­նիսկ բու՛ռն պայ­քար էր մղած` որ­պէս­զի Նա­յիր­եան հե­զաճ­կուն աղ­ջիկ­նե­րը նա­ե՛ւ ստա­նան հա­մա­հա­ւա­սա՛ր կրթու­թիւն, որ­պէս­զի յե­տա­գա­յին կա­րե­նա­յին ազա­տօ­րէ՛ն աս­պա­րէ­զի ընտ­րու­թիւն կա­տա­րել:

Ահա­ւա­սի՛կ ամ­բողջ ամիս մը, որ կը մղէ հայ կնոջ, հայ մօր, վե­րա­նա­յե­լու՛ իր պատ­մու­թիւնը, դա­սեր քա­ղե­լու անց­եա­լէն եւ հաս­տա՛տ հի­մե­րու վրայ պատ­րաստ­ուե­լու իր լու­սա­ւոր ապա­գա­յին:

Հայրենիք

Մարտ 8 , 2011

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles