ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՄԵԾ ԵՒ ՍՔԱՆՉԵԼԻ

0 0
Read Time:3 Minute, 42 SecondՊԵՏՐՈՍ ՔՀՆՅ. ՇԻԹԻԼԵԱՆ

 

Քրիս­տո­սի Սբ. Ծննդեան նուիր­ուած շա­րա­կա­նին այս խօս­քե­րը դիւ­րու­թեամբ կրնան յար­մա­րց­ուիլ Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան, ու­րիշ խօս­քով ծննդեան քսա­նամ­եա­կին:

Ար­ցա­խը ան­կիւ­նա­դարձ մը եղաւ, Ար­ցա­խը նո­րո­գիչ մը եղաւ, Ար­ցա­խը փրկու­թիւն մը եղաւ:

Որով­հե­տեւ` եթէ Ար­ցախ­եան շար­ժու­մը չըլ­լար, Հա­յաս­տա­նը հա­ւա­նա­բար ան­կա­խու­թեան պատ­րաստ պի­տի չըլ­լար, որով­հե­տեւ` եթէ մենք ժա­մա­նա­կին չսկսէ­ինք զայն, ապա մեր թշնա­մին ին­քը նա­խա­յար­ձա­կո­ղը պի­տի ըլ­լար ու Ար­ցա­խը պի­տի պարպ­ուէր հա­յու­թե­նէն, որով­հե­տեւ` Ար­ցա­խը դա­րե­րու ըն­թաց­քին առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով ո՛չ թէ հո­ղի կո­րուստ էր, այլ վե­րա­տի­րա­ցում:

Առանց Ար­ցա­խին եւ անոր հետ կապ­ուած հե­րո­սու­թեան ան­կա­րե­լի է պատ­կե­րաց­նել այ­սօր­ուան Հա­յաս­տա­նը:

Եթէ Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան ան­մի­ջա­կան պատ­ճա­ռը Խորհր­դա­յին կայս­րու­թեան փլու­զումն էր, ապա Ար­ցա­խի­նը մե՛ր, միայն մե՛ր հե­րո­սա­կան ճի­գին ար­դիւնքն էր:

Ճիշդ է, որ քա­ղա­քա­կան պայ­ման­նե­րը նպաս­տա­ւոր էին ու դուր­սէն զի­նամ­թերք եւ ռազ­մա­վա­րա­կան օգ­նու­թիւն ստա­ցանք, բայց Ար­ցախ­եան յաղ­թու­թեան գլխա­ւոր մղիչ ոյ­ժը մենք եղանք: Օտար­նե­րը եթէ մեր մէջ չտես­նէ­ին իրենց ար­ժա­նա­ւոր ռազ­մա­վա­րա­կան գոր­ծըն­կե­րը, դժուար թէ մե­զի հետ գոր­ծակ­ցիլ ու­զէ­ին: Շրջա­փակ­ման մէջ ապ­րող­նե­րը մենք էինք ու էնք, կռուող­նե­րը մենք էինք, զո­հուող­նե­րը մենք էինք…

Դա­րե­րէ ետք Ար­ցա­խը ան­կիւ­նա­դարձ մը եղաւ Հայ-թրքա­կան եւ Հայ-ատր­պէյ­ճա­նա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն հա­մար, որ իրենց էու­թեան մէջ նոյն բնոյ­թը ու­նին: Եթէ 1918-ի Մա­յիս­եան յաղ­թա­նակ­նե­րը իրենց կա­րե­ւո­րու­թեան հան­դերձ` 1920-ին չկրցան փրկել ան­կախ Հա­յաս­տա­նը, ապա Ար­ցախ­եան յաղ­թու­թիւնը կա՛յ եւ տե­ւա­կան է ու հե­ռու գա­ցող հե­տե­ւանք­ներ ու­նի:

Ար­ցա­խը ցոյց տուաւ, որ երբ մենք ներք­նա­պէս զօ­րա­ւոր ենք, հաս­տա­տուն ենք, զո­հո­ղու­թեան պատ­րաստ, գի­տենք հա­մա­ձայ­նա­բար եւ իմաս­տու­նօ­րէն աշ­խա­տիլ, այդ ժա­մա­նակ ամ­բողջ հա­շիւ­նե­րը կրնան շրջուիլ եւ ան­կա­րե­լին` կա­րե­լի կրնայ դառ­նալ:

Այս պատ­ճա­ռով ու չնա­յած այն բա­նին որ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը կա­րե­ւոր են, մե­զի հա­մար Ար­ցա­խի հար­ցը լուծ­ուած է, որով­հե­տեւ գետ­նին վրայ յաղ­թա­նա­կը մերն է ու Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան ճա­նաչ­ման հար­ցը ժա­մա­նա­կի հարց է միայն, չնա­յած մեր թշնամի­ին զա­ռան­ցանք­նե­րուն:

Սա­կայն Ար­ցախ­եան յաղ­թու­թիւնը վեր­ջի­նը չէ եւ պի­տի չըլ­լայ: Եթէ նոյն հե­տե­ւո­ղա­կա­նու­թեամբ եւ իմաս­տու­թեամբ շար­ժինք, եթէ քա­ղա­քա­կան ճիշդ կողմ­նո­րո­շում­նե­րը ու­նե­նանք ու եթէ ճիշդ զգանք ուր, երբ եւ ինչ­պէս, եթէ գիտ­նանք երբ յար­ձա­կիլ եւ երբ սպա­սել, ապա կա­նուխ թէ ուշ ու­րիշ յաղ­թա­նակ­ներ ալ պի­տի ու­նե­նանք:

Հիմ­նա­կա­նը այն է որ ՀՈ­ԳԻՆ ու­նինք, այն ՀՈ­ԳԻՆ որ մե­զի հան­գիստ չի ձգեր, այն ՀՈ­ԳԻՆ որ մե­զի միշտ լար­ուած կը պա­հէ, այն ՀՈ­ԳԻՆ որ եր­բեք չի գի­տեր յու­սա­հա­տիլ:

 

Խոր­հուրդ մեծ եւ սքան­չե­լի

Ար­ցախ­եան մեծ խոր­հուրդ

Խոր­հուրդ, որ գրա­ւա­կանն է գա­լիք յաղ­թա­նակ­նե­րուն:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles