ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ.- ՆՈՐ ՕՍՄԱՆԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ… ՆՈՐ ԹՐՔԱՊԱՏՈՒՄ

0 0
Read Time:3 Minute, 15 Second

Վե­րա­դարձ դէ­պի ար­մատ­նե՞ր…ակու՞նք, թէ ի՞նչ իրա­վի­ճակ կը  ներ­կա­յաց­նէ­ին 150 տա­րի առաջ Թուրք­իոյ մարդ­կա­յին իրա­ւանց պաշտ­պա­նու­թեան կամ “զե­րօ“ քա­ղա­քա­կա­նու­թեան բնա­գա­ւառ­նե­րը:

Այս­պէս, Նո­յեմ­բեր 17, 2011-ին, իր պատ­մու­թեան մէջ, առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով, Թուրք­իոյ խորհր­դա­րա­նը նշեց Օս­ման­ցի սուլ­թա­նի մը յի­շա­տա­կը:

Խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ Ճե­միլ Չի­չէ­քի մէկ հրա­մա­նագ­րով եւ հրա­հան­գով, կազ­մա­կերպ­ուե­ցաւ այս խորհր­դա­ժո­ղո­վը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Պոլ­սոյ Տոլ­մա­պահ­չէ պա­լա­տին մէջ: Հրա­ւէր­նե­րը ուղղ­ուած էին Թուրք­իոյ խորհր­դա­րա­նի բո­լոր ան­դամ­նե­րուն:

Այս ծա­նօ­թաց­ման խորհր­դա­ժո­ղո­վի ըն­թաց­քին, ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ  օս­ման­ցի սուլ­թան­նե­րէն` Ապ­տիւլ Մե­ժիտ Ա.-ը, որուն մահ­ուան 150-ամ­եակն էր: Հա­զիւ 17 գա­րուն­ներ բո­լո­րած, այս “կրտսեր“ սուլ­թա­նը ստանձ­նած էր իշ­խա­նու­թեան ղե­կը: Այս Խորհր­դա­ժո­ղո­վին առի­թով պատ­րաստ­ուած հրա­ւէր­նե­րը կը կրէ­ին օս­ման­եան զի­նան­շա­նը, որ իւ­րա­յա­տուկ էր սուլ­թա­նա­կան օրե­րուն եւ դեռ վեր­ջերս կը հա­մար­ուէ­ին լօ­զունք­ներ` Թուրք­իոյ աշ­խար­հիկ պե­տու­թեան դէմ:

Ահա­ւա­սիկ, ցայ­տուն օրի­նակ մը Թուրք­իոյ քա­ղա­քա­կան կեան­քի պար­զած իրա­վի­ճա­կէն: Տա­րա­կար­ծու­թիւն, յա­րա­կար­ծու­թիւն` “փա­րա­տոքս“ մըն է, որ կը ներ­կա­յաց­ուի:

Յա­ւել­եալ պար­զա­բա­նե­լու հա­մար կա­րե­լի է հաս­տա­տել թէ ինչ­պէ՞ս կա­րե­լի եղած է քա­ղա­քաց­ի­ա­կան բռնա­տի­րու­թե­նէն դուրս գա­լով, հաս­նիլ արդ­ի­ա­կա­նա­ցած ու զար­գա­ցած ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան երա­զա­յին դռնե­րը…Կամ ալ հա­կա­ռա­կը, թէ ինչ­պէ՞ս կա­րե­լի է, այս յա­ռա­ջա­ցած ժո­ղովր­դա­վա­րու­թե­նէն, մարդ­կա­յին իրա­ւանց պաշտ­պա­նու­թեան եւ ար­տա­քին թէ ներ­քին ճա­կատ­նե­րու վրայ “զե­րօ“ քա­ղա­քա­կա­նու­թե­նէն վե­րա­դառ­նալ դէ­պի օս­մա­նա­կա­նու­թիւն, կա­րե­նա­լով հաս­տա­տել կա­մուրջ մը….յար եւ նման երկ­ցա­մա­քա­մա­սա­յին Պոլ­սոյ կա­ռոյ­ցին, բայց դիտ­ուած, բո­լո­րո­վին տար­բեր ակ­նո­ցով:

Առանց նիւ­թէն շե­ղե­լու, նշենք թէ քա­նի մը շա­բաթ առաջ, Հոկ­տեմ­բեր 21-ին, Ղա­զախս­տա­նի մէջ հա­ւաք­ուած էին թրքա­լե­զու պե­տու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րը` քննար­կե­լու թրքա­կան մի­աս­նու­թեան խնդիր­նե­րը: Նմա­նօ­րի­նակ հա­ւաք­ներ, գի­տա­ժո­ղով­ներ եւ հան­դի­սու­թիւն­ներ հետզ­հե­տէ սկսած են կրկնուիլ, յատ­կա­պէս աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան քար­տէ­սէն եւ գրա­կա­նու­թե­նէն ներս, Խորհր­դա­յին Միու­թեան չքա­ցու­մէն ետք եւ տրա­մա­բա­նա­կա­նօ­րէն, զա­նա­զան առիթ­նե­րու ետին թաքն­ուած այս հա­ւաք­նե­րը հա­մա­թու­րա­նա­կան շար­ժու­մին` “փան­թուր­քիզմ“ին նուիր­ուած հան­դի­պում­ներ էին, որու կող­քին աւել­ցած է Նոր-Օս­մա­նա­կա­նու­թեան ալի­քը:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles