120-ԱՄԵԱՅ ԾԱԾԱՆՈՒՄ

0 0
Read Time:3 Minute, 26 Second

Շռնդա­լից ու կայ­ծակ­նա­յին արա­գու­թեամբ փոխ­ուած է եւ դեռ ալ պի­տի փոխ­ուի կեան­քի ապ­րե­լա­ձե­ւը: Այն­քան մը, որ արդ­ի ­ար­հես­տա­գի­տա­կան բ­նա­գա­ւա­ռէն ներս տար­րա­կան փո­փո­խու­թիւն­ներ կը կրեն …գրե­թէ ամէն ինչ:

Կրկնու­թիւն պի­տի ըլ­լայ, այս գծով անդ­րա­դառ­նալ քա­րոզ­չա­կան զօ­րա­ւո­րա­գոյն մե­քե­նայ` մամ­լոյ եղա­փո­խու­թեան մա­սին ման­րա­մասնoրէն զե­կու­ցել:
Այս­պէս, “Դրօ­շակ“ն ալ կը շա­րու­նա­կէ ծա­ծա­նիլ, քայլ պա­հե­լով ար­դի պայ­ման­նե­րուն հետ…կայ­քէ­ջէն մին­չեւ հա­մա­ցանց, միշտ ալ պա­հե­լով իր հա­րա­զատ ու վա­ւե­րա­կան տպա­րան յանձն­ուած “շօ­շա­փե­լի“ օրի­նա­կը: Ինչ որ ալ ըլ­լան պայ­ման­նե­րը, Հ. Յ. Դաշ­նակ­ցու­թեան կեդ­րո­նա­կան պաշ­տօ­նա­թեր­թը, պա­հած է այդ գի­ծը, որ կը հան­դի­սա­նայ նոյ­նինքն Հ. Յ. Դաշ­նակ­ցու­թեան հայ­եացք­նե­րուն եւ գա­ղա­փա­րա­խօ­սու­թեան թարգ­մա­նը:

Իր խմբագ­րա­կան­նե­րուն, առաջ­նոր­դող յօդ­ուած­նե­րուն մի­ջո­ցաւ, “Դրօ­շակ“ը հայ ազ­գա­յին-պե­տա­կան, քա­ղա­քա­կան-տնտե­սա­կան եւ ըն­կե­րա­յին-մշա­կու­թա­յին բո­վան­դակ շա­հե­րու պաշտ­պա­նու­թեան դիր­քե­րէն եւ ար­ժէք­նե­րու հա­մա­կար­գէն մեկ­նե­լով, կը մեկ­նա­բա­նէ հա­մաշ­խար­հա­յին ու շրջա­նա­յին ան­ցու­դար­ձե­րը, հա­յու­թեան եւ Հայ Դա­տին վե­րա­բե­րող խնդիր­նե­րը, Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թիւն­նե­րուն, Ջա­ւախ­քի եւ Արեւմ­տա­հա­յաս­տա­նի առն­չուող հիմ­նա­հար­ցե­րը:

Կրկնե­լով այդ կո­չերն ու ար­ձա­գանգ­նե­րը, Հ. Յ. Դ. պաշ­տօ­նա­թեր­թը կ՛ար­ծար­ծէ այս բո­լո­րը` մնա­յուն կեր­պով ու­ղե­նիշ ու­նե­նա­լով ժա­մա­նա­կի ոգին եւ յա­ռաջ­խա­ղաց­քը, յստակ բաղ­դա­տա­կան մը կա­տա­րե­լով, որոնց կար­գին մի­ջազ­գա­յին ար­ժէք­նե­րը` աշ­խար­հա­քա­ղա­քաց­ի­ա­կան ըմբռ­նում­նե­րէն, հա­մա­մարդ­կա­յին նուա­ճում­նե­րը` հա­մաշ­խար­հայ­նա­ցում կո­չեց­եալ ախ­տին, ստեղ­ծած թնճուկ­նե­րէն:

Պարզ ու մէ­կին, “Դրօ­շակ“ը, զա­նա­զան շա­հե­րու, պաշտ­պա­նու­թեան դիր­քե­րէն մեկ­նե­լով, կը քննար­կէ Հա­յաս­տա­նի ու հա­յու­թեան կեան­քի նա­եւ յո­ռի եւ բա­ցա­սա­կան երես­նե­րը` ապազ­գա­յին քա­ղա­քա­կան ըն­թացք­նե­րը, ար­տատն­տե­սա­կան եւ ստուե­րա­յին աղէ­տա­բեր կա­ցու­թա­ձե­ւե­րը, փտա­ծու­թիւնը եւ “կէնկ“երու սան­ձար­ձա­կու­թիւն­նե­րը, ճեղք­ուած եւ բե­ւե­ռա­ցած հա­սա­րա­կու­թեան ըն­կե­րա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը, ան­յա­րիր եւ սադ­րիչ մշա­կու­թա­յին երե­ւոյթ­նե­րը:

Որ­քա՜ն յու­զիչ ու տպա­ւո­րիչ է թղթա­տել “Դրօ­շակ“ի անդ­րա­նիկ թիւը, ուր լոյս ըն­ծայ­ուած է Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան­նե­րի Դաշ­նակ­ցու­թեան Մա­նի­ֆես­տը…նա­եւ նե­րա­ծա­կա­նը, որուն մէջ, պար­զա­բան­ուած են Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան հե­տապնդ­ած նպա­տակ­նե­րը եւ ան­շուշտ նոյ­նինքն “Դրօ­շակ“ի կա­տա­րե­լիք դե­րը:

Դեր մը…120-ամ­եայ ծա­ծա­նում մը, որ ցայ­սօր կը շա­րու­նակ­ուի:

 

“Հայրենիք“

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles