ԼՐԱԳ­ՐՈՂ­ՆԵ­ՐՈՒ ՀԱ­ՄԱ­ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ՎԵ­ՑԵ­ՐՈՐԴ ՀԱ­ՄԱ­ԺՈ­ՂՈ­ՎԸ` ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ 100-ԱՄ­ԵԱ­ԿԻՆ ԸՆ­ԴԱ­ՌԱՋ

0 0
Read Time:19 Minute, 35 Second

 Հոկ­տեմ­բեր 4-ին Երե­ւա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի Լրագ­րու­թեան շէն­քի Եղի­շէ Չա­րեն­ցի ան­ուան սրա­հին մէջ ըն­թացք առաւ Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կազ­մա­կեր­պած Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100-րդ տա­րե­լի­ցին ըն­դա­ռաջ խո­րա­գի­րով հա­մա­ժո­ղո­վը` մաս­նակ­ցու­թեամբ աշ­խար­հի տար­բեր եր­կիր­նե­րէ լրագ­րող­նե­րու, խմբա­գիր­նե­րու, հա­սա­րա­կա­կան գոր­ծիչ­նե­րու:

Բաց­ման հան­դի­սու­թեան խօսք առաւ Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նուշ Յա­կոբ­եան, որ նշեց, թէ հա­մա­ժո­ղո­վը նպա­տակ ու­նի ճշգրտե­լու այն առա­ջադ­րանք­նե­րը, որոնք լրագ­րող­նե­րը պար­տա­ւոր են մի­աս­նա­բար իրա­կա­նաց­նել պա­հան­ջա­տի­րու­թեան եւ ար­դա­րու­թեան վե­րա­հաս­տատ­ման ճամ­բուն վրայ:Մենք մի­աս­նա­բար անց­նե­լու ենք մեր ճամ­բան եւ կռիւ ենք տա­լու որոշ հա­րե­ւան­նե­րի հետ: Մեր կռիւը լոյ­սի եւ խա­ւա­րի, Հայկ Նա­հա­պե­տի եւ Բէ­լի, Սա­սուն­ցի Դաւ­թի եւ Մսրայ Մե­լի­քի, մշա­կոյթ ու­նե­ցո­ղի եւ դրա ոչն­չաց­նո­ղի մի­ջեւ կռիւ է, նշեց Հրա­նուշ Յա­կոբ­եա­նը` ընդգ­ծե­լով, որ հայ ժո­ղո­վուր­դը այ­սօր կը գտնուի նո­րա­նոր մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու դէմ յան­դի­ման:

Նա­խա­րա­րը լրագ­րող­նե­րուն կոչ ուղ­ղեց շատ գրե­լու, խօ­սե­լու այն պե­տու­թիւն­նե­րուն եւ մի­ջազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րուն մա­սին, որոնք ճանչ­ցած են Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը, ինչ­պէս նա­եւ խթան հան­դի­սա­նա­լու տա­կա­ւին այդ քայ­լը չկա­տա­րած եր­կիր­նե­րուն` այդ մէ­կը կա­տա­րե­լու: Ան դի­տել տուաւ, որ պէտք է նա­եւ անդ­րա­դառ­նալ երկ­փեղկ­ուած Թուրք­իոյ ներ­քին կեան­քին: Իր խօս­քը եզ­րա­փա­կե­լով ան հաս­տա­տեց, որ ինք մեծ հա­ւատք ու­նի լրագ­րող­նե­րու գրի­չի ու­ժին, անոր ազ­դե­ցու­թեան եւ դե­րա­կա­տա­րու­թեան նկատ­մամբ:

Այս առի­թով ող­ջոյ­նի եւ օրհ­նու­թեան խօս­քեր ուղ­ղած էին Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան, Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի նա­խա­գահ Բա­կօ Սա­հակ­եան, Ամե­նայն Հա­յոց Գա­րե­գին Բ. կա­թո­ղի­կոս, Մե­ծի Տանն Կի­լիկ­իոյ Արամ Ա. կա­թո­ղի­կոս, Հայ կա­թո­ղի­կէ Ներ­սէս Պետ­րոս ԺԹ. պատր­ի­արք, Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էդ­ուարդ Նալ­բանդ­եան եւ Երե­ւա­նի պե­տա­կան հա­մալ­սա­րա­նի նա­խա­գահ Արամ Սի­մոն­եան:

Բո­լոր խօս­քե­րուն մէջ լու­սար­ձա­կի տակ առն­ուե­ցան լրագ­րող­նե­րուն դե­րա­կա­տա­րու­թիւնը` հա­մազ­գա­յին նիւ­թե­րու շուրջ ներ­քին ու ար­տա­քին աշ­խար­հը իրա­զէկ դարձ­նե­լու, Հայ Դա­տի եւ ազ­գա­յին հար­ցե­րու հե­տապնդ­ման իմաս­տով ազ­դու դե­րա­կա­տա­րու­թիւն ու­նե­նա­լու իմաս­տով: Շեշտ­ուե­ցաւ, որ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը հա­ւա­քա­կան օրա­կար­գի մէջ մնա­յուն ներ­կա­յու­թիւն է, թէ­եւ եր­բեմն կը ծա­գի այն խաբ­կան­քը, որ մո­ռա­ցու­թեան կրնայ մատն­ուիլ, սա­կայն նման բան չի կրնար ըլ­լալ, հա­յու­թիւնը չի կրնար լռել, իսկ հա­յու­թեան խօ­սա­փող­նե­րէն հիմ­նա­կան­նե­րը եղած են ու տա­կա­ւին են լրագ­րո­ղը եւ տե­ղե­կատ­ուա­կան մի­ջոց­նե­րը, որոնք չոր­րորդ իշ­խա­նու­թիւնն են: Լու­սար­ձա­կի տակ առն­ուե­ցաւ այն իրո­ղու­թիւնը, որ լրագ­րող­նե­րը միշտ յա­ռա­ջա­պահ դիր­քի վրայ են եւ իրենց ու­սե­րուն ու­նին մեծ պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն­ներ եւ պար­տա­ւո­րու­թիւն­ներ, որոնք վճռո­րոշ են հա­յու­թեան հա­մար:

Ապա հա­մա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րը այ­ցե­լե­ցին Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի յու­շա­հա­մա­լիր, ուր­կէ ուղղ­ուե­ցան Աղաւ­նա­ձոր` շա­րու­նա­կե­լու հա­մա­ժո­ղո­վին աշ­խա­տանք­նե­րը:

Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնն ու հայ լրագ­րու­թիւնը ընդ­հա­նուր ուղղ­ուա­ծու­թիւնը ու­նե­ցող զե­կու­ցում­նե­րով կա­յա­ցան հա­մա­ժո­ղո­վին նիս­տե­րը, որոնց ըն­թաց­քին զե­կու­ցում­նե­րով հան­դէս եկան Հա­յաս­տա­նէն եւ սփիւռ­քէն մա­մու­լի, պատ­կե­րաս­փիւ­ռի եւ ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յան­նե­րու, ելեկտ­րո­նա­յին կայ­քէ­ջե­րու լրագ­րող­ներ ու խմբա­գիր­ներ:

Մեր­ձա­ւոր Արե­ւել­քի լրատ­ուա­մի­ջոց­նե­րուն մէջ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան լու­սա­բան­ման ար­դի հար­ցե­րուն եւ այդ մար­զին մէջ տի­րող իրա­վի­ճա­կին մա­սին խօ­սե­ցաւ Համ­բիկ Մար­տի­րոս­եան (Լի­բա­նան), Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100-ամ­եա­կին առն­չու­թեամբ հայ­կա­կան մա­մու­լին ու­նե­նա­լիք դե­րա­կա­տա­րու­թեան եւ առա­ջադ­րանք­նե­րուն մա­սին ընդ­հա­նուր ակ­նար­կով անդ­րա­դար­ձաւ Վա­րու­ժան Սրապ­եան (Ֆրան­սա): Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Հայ Դա­տի եւ քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րու գրա­սեն­եա­կի պա­տաս­խա­նա­տու Կի­րօ Մա­նոյ­եան հայ­կա­կան հա­մազ­գա­յին հար­ցե­րու եւ Հայ Դա­տի հե­տապնդ­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն մէջ լրատ­ուա­մի­ջոց­նե­րուն ու­նե­ցած ազ­դու դե­րա­կա­տա­րու­թեան անդ­րա­դառ­նա­լով` դի­տել տուաւ, որ հիմ­նա­կա­նօ­րէն պէտք է աշ­խա­տանք տա­նիլ “սպան­նե­լու“ հայ¬թրքա­կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը, հա­ւաս­տի փաս­տեր ու տու­եալ­ներ տա­րա­ծել հայ­կա­կան հար­ցե­րուն մա­սին: Ապա ան խօ­սե­ցաւ ամե­րիկ­եան լրատ­ուա­մի­ջոց­նե­րուն մէջ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան լու­սա­բան­ման հար­ցե­րուն մա­սին:

Յա­կոբ Վար­դի­վառ­եան (Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ) անդ­րա­դար­ձաւ ցե­ղաս­պա­նու­թեան մաս­նա­գէտ­ներ պատ­րաս­տե­լու իմաս­տով մեր դի­մաց ցցուած մար­տահ­րա­ւէր­նե­րուն` դի­տել տա­լով, որ նման պատ­րաստ­ուած մար­դու­ժի առ­կա­յու­թիւնը մեծ անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն է:

Թրքա­կան մա­մու­լի ապա­տե­ղե­կա­տուու­թեան, ան­կէ հայ­կա­կան մա­մու­լին կրած ազ­դե­ցու­թեան եւ այդ երե­ւոյ­թին դէմ դնե­լու կա­րե­ւո­րու­թեան մա­սին խօ­սե­ցաւ “Եր­կիր Մետ­իա“ պատ­կե­րաս­փիւ­ռի կա­յա­նի լրատ­ուա­կան ծրա­գիր­նե­րու տնօ­րէն Գե­ղամ Մա­նուկ­եան: Օրի­նակ­նե­րու վրայ հիմն­ուե­լով ան դի­տել տուաւ, որ թրքա­կան ապա­տե­ղե­կա­տուու­թե­նէն ազդ­ուե­լով հայ­կա­կան մա­մու­լը թրքա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ծա­ռա­յած կ՛ըլ­լայ, ինչ որ շատ վտան­գա­ւոր երե­ւոյթ է: Մա­նուկ­եան կոչ ուղ­ղեց ու­շա­դիր ըլ­լա­լու, ստաց­ուած լու­րե­րը միշտ զտե­լու, ստու­գե­լու, ապա հրա­պա­րա­կե­լու առու­մով, այ­լա­պէս թրքա­կան գա­ղա­փար­նե­րու վե­րար­տադ­րո­ղը պի­տի ըլ­լայ հայ­կա­կան մա­մու­լը:

Ապա յա­ջոր­դա­բար խօսք առին Ռու­բիկ Ղահ­րա­ման¬Մո­նաս­եան (Իրան), Պայ­ծիկ Գա­լայճ­եան (Լի­բա­նան), Ար­փեն Մով­սիս­եան (լրագ­րող), Գէ­որ­գի Յա­կոբ­եան (“Հա­յաս­տա­նի զրու­ցա­կից“ թեր­թի թղթա­կից), որոնք անդ­րա­դար­ձան հա­մա­ցան­ցին մէջ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան, հայ մա­մու­լի դե­րա­կա­տա­րու­թեան, յատ­կա­պէս երի­տա­սարդ­նե­րը դաստ­ի­ա­րա­կե­լու եւ կազ­մա­ւո­րե­լու իմաս­տով, մշա­կու­թա­յին մա­կար­դա­կի վրայ ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ հայ­կա­կան հար­ցե­րու ար­ձա­գանգ­նե­րուն ու մար­տահ­րա­ւէր­նե­րուն, Հա­յաս­տա­նի ներ­քին ու ար­տա­քին մա­կար­դակ­նե­րու վրայ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նկատ­մամբ ի գործ դրուած քա­ղա­քա­կա­նու­թեան:

Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հիմ­նախն­դի­րի ար­ծար­ծու­մը մի­ջազ­գա­յին մա­մու­լին մէջ Նիւ­թին առա­ջին զե­կու­ցա­բերն էր Վա­հագն Գա­րա­գաշ­եան (Գա­նա­տա), որ անդ­րա­դար­ձաւ լոպի­ին­կի աշ­խա­տանք­նե­րուն մէջ հա­յու­թեան ար­ձա­նագ­րած յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րուն ու ձա­խո­ղու­թիւն­նե­րուն: Ան փաս­տա­ցի օրի­նակ­նե­րէ մեկ­նե­լով լու­սար­ձա­կի տակ առաւ այդ աշ­խա­տանք­նե­րուն կա­րե­ւո­րու­թիւնը, մա­նա­ւանդ որ թրքա­կան կող­մի լոպ­ի­ա­կան գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը բա­ւա­կան ծա­ւա­լուն ու մո­լե­գին է: Վ. Գա­րա­գաշ­եան դի­տել տուաւ, որ թէ­եւ բա­ւա­կան աշ­խա­տանք տար­ուած եւ յա­ջո­ղու­թիւն­ներ կա­րե­լի եղած է ձեռք բե­րել, բայց եւ այն­պէս տա­կա­ւին հսկա­յա­կան աշ­խա­տանք կայ, լոպ­ի­ա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը յա­ջո­ղու­թեան եւ ձա­խո­ղու­թեան սահ­ման­նե­րուն մէջ կա­րե­լի չէ ամ­փո­փել, այլ անոնք պէտք է ըլ­լան մնա­յուն թար­մա­ցող, հե­տե­ւո­ղա­կան եւ յա­րա­տեւ: Ապա խօսք առաւ Րաֆ­ֆի Քանդ­եան (Գեր­ման­իա), որ զե­կու­ցեց Մեծ Եղեռ­նի 100-ամ­եա­կի հան­դի­սու­թիւն­նե­րը Գեր­ման­իոյ մէջ. ներ­կայ կա­ցու­թիւն եւ հե­ռան­կար­ներ նիւ­թով, ապա Սո­նա Նիւր­բեթլ­եան (Իտալ­իա) անդ­րա­դար­ձաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ար­ծար­ծու­մը` իբ­րեւ հա­յա­պահ­պան­ման պար­տա­կա­նու­թիւն նիւ­թին, Իրա­նէն Էդիկ Պաղ­տա­սար­եան խօ­սե­ցաւ Եղեռնն ու իրա­նա­հա­յու­թիւնը նիւ­թին մա­սին, Զա­ւէն Թո­րիկ­եան (Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ) իր խօս­քին մէջ շեշ­տը դրաւ հայ­րե­նա­հան­ման սրբագ­րու­թեան եւ բռնագ­րաւ­ուած հայ­րե­նի­քը իրա­ւա­տէր ժո­ղո­վուր­դին վե­րա­դարձ­նե­լու մա­սին: Ան հաս­տա­տեց, որ մե­ծա­մաս­նու­թիւն հա­շուող ժո­ղո­վուր­դը բնազ­դա­կան կեր­պով քա­ջա­տեղ­եակ է, որ լի­ի­րաւ ազգ ըլ­լա­լու, իր իրա­ւուն­քը վե­րա­կանգ­նե­լու հա­մար իր­մէ խլուած ՀՈՂՆ է քա­ղա­քա­կա­նու­թեան եւ քա­ղա­քա­կան մտա­ծո­ղու­թեան առանց­քը: Պե­տա­կան բարձր մա­կար­դա­կի վրայ աշ­խա­տանք կայ կա­տար­ուե­լիք: Պէտք է խօ­սինք հայ­րե­նա­հան­ման մա­սին, բռնագ­րաւ­ուած Հա­յաս­տա­նի ազա­տագր­ման ու հա­տուց­ման մա­սին:

Իրա­նէն Արա Աշճ­եան լու­սար­ձա­կի տակ առաւ իրաք­եան մա­մու­լին, արա­բա­կան ելեկտ­րո­նա­յին կայ­քե­րուն մէջ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան նիւ­թի ար­ծարծ­ման հար­ցը, Ար­թուր Ղու­կաս­եան` Սպան­իա­յէն, խօ­սե­ցաւ Սպան­իոյ մէջ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման հո­լո­վոյ­թին ձա­խո­ղու­թեան պատ­ճառ­նե­րուն եւ ան­կէ քաղ­ուած դա­սե­րուն մա­սին: Աստ­ղիկ Աւե­տիս­եան ներ­կա­յա­ցուց Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնն ու սփիւռ­քի պատ­կե­րաս­փիւ­ռի կա­յանն ու ձայ­նաս­փիւ­ռը նիւ­թը:

Հա­կա­հայ­կա­կան քա­րոզ­չու­թիւնը եւ հայ­կա­կան լրատ­ուա­մի­ջոց­նե­րուն դե­րը քա­րոզ­չա­կան պա­տե­րազ­մին մէջ, ար­դի ար­հես­տա­գի­տու­թիւն­նե­րու կա­րե­լիու­թիւն­նե­րըհա­մա­ցանց, ըն­կե­րա­յին ցան­ցեր խո­րագ­րով ելոյթ ու­նե­ցաւ  Վե­րա Սի­սեռ­եան (Լի­բա­նան), որ անդ­րա­դար­ձաւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ու­նե­ցած հո­գե­բա­նա­կան ազ­դե­ցու­թեան, հա­յու­թեան եր­կու հիմ­նա­կան հատ­ուած­նե­րը` Հա­յաս­տանն ու սփիւռ­քը իրար­մէ բաժ­նող եւ տար­բե­րող հան­գա­մանք­նե­րուն: Ան կոչ ուղ­ղեց զգուշ ըլ­լա­լու այն հան­գա­ման­քէն, որ տար­բե­րու­թիւն­նե­րը օգ­տա­գործ­ուին իբ­րեւ տա­րան­ջա­տող գոր­ծօն: Կա­րի­նէ Քո­չար­եան (Մի­աց­եալ Նա­հանգ­ներ) խօ­սե­ցաւ սփիւռ­քա­հա­յու­թեան ազ­գա­յին, կրթա­կան եւ մշա­կու­թա­յին կեան­քին եւ անոնց լու­սա­բան­ման կա­րե­ւո­րու­թեան մա­սին: Վեր­ջին զե­կու­ցա­բերն էր Ար­մի­նէ Առա­քել­եան (Իրան), որուն նիւթն էր սփիւռ­քի մէջ հրա­տա­րա­կուող օտա­րա­լե­զու մա­մու­լի դե­րը Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ Հայ դա­տի իրա­կա­նու­թեան ճա­նաչ­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն մէջ: Հա­մա­ժո­ղո­վի մաս­նա­կից­նե­րուն այ­ցե­լեց Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգս­եան: Այս առի­թով ող­ջու­նե­լով վար­չա­պե­տը` սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նուշ Յա­կոբ­եան ամ­փոփ կեր­պով անդ­րա­դար­ձաւ հա­մա­ժո­ղո­վի եր­կօր­եայ աշ­խա­տանք­նե­րուն, դի­տել տուաւ, որ ժո­ղո­վին կը մաս­նակ­ցին 89 մամ­լոյ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րէն, զե­կու­ցում­նե­րու ճամ­բով հա­ւաք­ուած է բա­ւա­կան նիւթ, առա­ջարկ եւ վեր­լու­ծում` հա­յու­թեան վե­րա­բե­րող տար­բեր նիւ­թե­րու շուրջ:

Վար­չա­պետ Սարգս­եան իր խօս­քին մէջ կա­ռա­վա­րու­թեան անու­նով ող­ջու­նե­լով լրագ­րող­նե­րը` դի­տել տուաւ, որ ներ­կայ դա­րաշր­ջա­նին, երբ տե­ղե­կատ­ուա­կան դաշ­տին մէջ պայ­քա­րը հետզ­հե­տէ կը սրի, ու­րա­խու­թիւն է տես­նել, որ հա­մազգա­յին նիւ­թե­րու շուրջ լրագ­րող­նե­րը մի­աց­եալ ու­ժե­րով լծուած են հա­յու­թեան խօսքն ու ճշմար­տու­թիւնը հասց­նե­լու բո­լո­րին: Ան նշեց, որ այս առու­մով մեծ պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն դրուած է լրագ­րող­նե­րուն ու­սե­րուն, որով­հե­տեւ անոնք կոչ­ուած են ներ­քին ու ար­տա­քին մա­կար­դակ­նե­րու վրայ հա­յու­թեան վե­րա­բե­րող հար­ցե­րուն ու լու­րե­րուն մա­սին տե­ղե­կու­թիւն փո­խան­ցե­լու:

Վար­չա­պե­տը ապա պա­տաս­խա­նեց լրագ­րող­նե­րուն հար­ցում­նե­րուն, որոնք կը վե­րա­բե­րէ­ին պե­տա­կան մա­կար­դա­կի վրայ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մէն հա­տու­ցում անց­նե­լու, սուր­ի­ա­հա­յու­թեան տար­բեր ձե­ւե­րով օժան­դա­կե­լու հար­ցե­րուն:

Հոկ­տեմ­բեր 6ին եզ­րա­փակ­ուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի սփիւռ­քի նա­խա­րա­րու­թեան կազ­մա­կեր­պած հա­մա­հայ­կա­կան 6-րդ հա­մա­ժո­ղո­վը:

Ապա անոնք առի­թը ու­նե­ցան այ­ցե­լե­լու Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ղե­կա­վար­ման կա­րե­ւո­րա­գոյն կա­ռոյց­նե­րը եւ ծա­նօ­թա­նա­լու Հա­յաս­տա­նի օրէնս­դիր եւ գոր­ծա­դիր մար­մին­նե­րի գոր­ծու­նէ­ու­թեան: Լրագ­րող­նե­րուն կ՛ըն­կե­րակ­ցէր սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նուշ Յա­կոբ­եան, որ երեք տար­բեր կա­ռոյց­ներ տրուած այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին ար­տա­սա­նած ող­ջոյ­նի եւ շնոր­հա­կա­լա­կան խօս­քին մէջ ամ­փոփ ձե­ւով անդ­րա­դար­ձաւ լրագ­րող­նե­րու հա­մա­ժո­ղո­վի գոր­ծու­նէ­ու­թեան:

Ար­դա­րեւ, աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րէն, Հա­յաս­տա­նի մէջ հա­մախմբ­ուած լրագ­րող­նե­րը այ­ցե­լե­ցին Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւն եւ հան­դի­պում ու­նե­ցան պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օհան­եա­նի հետ: Ող­ջու­նե­լով զա­նոնք` նա­խա­րա­րը բարձր գնա­հա­տեց սփիւռ­քա­հայ լրագ­րող­նե­րու աւան­դը Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման եւ հայ­կա­կան տար­բեր հար­ցե­րու հե­տապնդ­ման իմաս­տով: Կը կար­ծեմ, որ այս հա­մա­ժո­ղո­վը մեծ կա­րե­ւո­րու­թիւն ու­նի: Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը մեր ժո­ղո­վուր­դին եւ հան­րա­պե­տու­թեան ղե­կա­վա­րու­թեան առաջ­նա­հերթ հար­ցե­րէն է: Անի­կա ո՛չ միայն անհ­րա­ժեշտ է լոկ մեր ժո­ղո­վուր­դին, այլ նա­եւ հա­մայն հան­րու­թեան` այ­սօր եւ հե­տա­գա­յին նմա­նաբ­նոյթ ոճ­րա­գոր­ծու­թիւն­նե­րէ խու­սա­փե­լու հա­մար, նշեց Ս. Օհան­եան:

Խօ­սե­լով Հա­յաս­տա­նի զին­եալ ու­ժե­րու մար­տու­նա­կու­թեան մա­սին` Սէյ­րան Օհան­եան հաս­տա­տեց, որ աշ­խա­տանք կը տար­ուի ու­նե­նա­լու պատ­րաստ ու չա­փա­զանց մրցու­նակ բա­նակ, որ կա­րո­ղու­թիւն ու­նի իր դի­մաց դրուած բո­լոր մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը շրջան­ցե­լու եւ որե­ւէ կա­ցու­թեան հա­կազ­դե­լու: Ան կոչ ուղ­ղեց աշ­խար­հաս­փիւռ լրագ­րող­նե­րուն գոր­ծե­լու այն­պէս, որ նպաս­տեն Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան հա­մա­կար­գի ամ­րապնդ­ման` դի­տել տա­լով, թէ ներ­կա­յիս Հա­յաս­տա­նի դի­մագ­րա­ւուած դժուար վի­ճա­կին դէմ յան­դի­ման կանգ­նե­լու եւ խո­չըն­դոտ­նե­րը յաղ­թա­հա­րե­լու իմաս­տով մեծ է լրագ­րող­նե­րուն դե­րա­կա­տա­րու­թիւնը:

Հան­դի­պու­մը եզ­րա­փակ­ուե­ցաւ պար­գե­ւատր­ման հան­դի­սա­ւոր արա­րո­ղու­թեամբ: Հա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օհան­եա­նի կող­մէ կարգ մը լրագ­րող­ներ եւ լրատ­ուա­մի­ջոց­նե­րու ղե­կա­վար­ներ ար­ժա­նա­ցան գե­րա­տես­չա­կան մե­տալ­նե­րու եւ պա­տուոյ գի­րե­րու:

Ապա լրագ­րող­նե­րը այ­ցե­լե­ցին Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղով, ուր զի­րենք ըն­դու­նեց Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի փոխ­նա­խա­գահ Էդ­ուարդ Շար­մա­զա­նով, որ կա­րե­ւոր նկա­տե­լով սփիւռք­եան մա­մու­լի դե­րը սփիւռ­քի մէջ ապ­րող­նե­րուն աշ­խար­հայ­եաց­քի ձե­ւա­ւոր­ման ծի­րին մէջ` դի­տել տուաւ, թէ բազ­մա­թիւ հե­րոս­ներ սփիւռք­եան մա­մու­լին շնոր­հիւ դաստ­ի­ա­րակ­ուած են իբ­րեւ հե­րոս: Այ­սօր բազ­մա­թիւ են մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը, եւ մենք մի­աս­նա­կան պէտք է ըլ­լանք` դի­մա­կա­յե­լու զա­նոնք եւ հաս­նե­լու Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ ժխտո­ղա­կա­նու­թեան դա­տա­պարտ­ման, նշեց Է. Շար­մա­զա­նով` դի­տել տա­լով, որ սփիւռ­քի լրատ­ուա­մի­ջոց­նե­րը ազ­գա­յին ոգիի, լեզ­ուի ու մշա­կոյ­թի պահ­պան­ման, հա­մա­հայ­կա­կան խնդիր­նե­րը նա­եւ մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան պատ­շաճ կեր­պով ներ­կա­յաց­նե­լու իմաս­տով մեծ ներդ­րում ու­նին: Ան ներ­կա­յա­ցուց Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի կա­ռուց­ուածքն ու օրէնս­դիր մարմ­նի գոր­ծու­նէ­ու­թեան ուղ­ղու­թիւն­նե­րը:

Ան­կէ ետք լրագ­րող­նե­րը ուղղ­ուե­ցան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւն, ուր շուրջ եր­կու ժամ տե­ւո­ղու­թեամբ հան­դի­պում ու­նե­ցան նա­խա­րար Էդ­ուարդ Նալ­բանդ­եա­նի հետ, որ նշեց, թէ սփիւռ­քա­հայ լրատ­ուա­մի­ջոց­նե­րը մեծ դեր ու­նին հայ­րե­նիք-սփիւռք կա­պե­րու ամ­րապնդ­ման, ինչ­պէս նա­եւ Սփիւռ­քի մէջ հա­յա­պահ­պա­նու­թեան աշ­խա­տանք­նե­րուն մէջ:

Պա­տաս­խա­նե­լով լրագ­րող­նե­րի հար­ցում­նե­րուն` Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րը ներ­կա­յա­ցուց ար­ցախ­եան հիմ­նախն­դի­րի հան­գու­ցա­լուծ­ման հո­լո­վոյ­թը, Հա­յաս­տա­նի շրջա­նա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը, Ռուս­իոյ հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը, հայ-ամե­րիկ­եան բա­րե­կա­մա­կան գոր­ծըն­կե­րու­թիւնը, եւ­րո­պա­կան ըն­տա­նի­քին մեր­ձեց­ման քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը, արա­բա­կան, աս­ի­ա­կան, լա­տի­նա­մե­րիկ­եան եր­կիր­նե­րու հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման նպա­տա­կով ձեռ­նար­կուող քայ­լե­րը, մի­ջազ­գա­յին օրա­կար­գի խնդիր­նե­րուն վե­րա­բեր­եալ Հա­յաս­տա­նի մօ­տե­ցում­նե­րը, Հա­յաս­տա­նի դե­րա­կա­տա­րու­թիւնը տար­բեր մի­ջազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րու մէջ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles