ԼՈՒՐԵՐ ՆԻՒ ԵՈՐՔԷՆ.- ՊԱՏՄԱԲԱՆ ԱՐԱ ՊԱՊԵԱՆ ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԷ ԻՐ ՎԵՐՋԻՆ ԳԻՐՔԸ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ` “ՈՒԻԼՍԸՆԵԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՆ“

0 0
Read Time:4 Minute, 6 Second

Հոկ­տեմ­բեր 7, 2011, Ուր­բաթ օր, երե­կոյ­եան Նիւ Ճըրզիի Սրբոց Ղե­ւոնդ­եանց եկե­ղեց­ւոյ “Փի­նաճ­եան“ երի­տա­սար­դա­կան սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ շնոր­հա­հան­դէ­սը հայ­րե­նի մտա­ւո­րա­կան Արա Պապ­եա­նի վեր­ջին գիր­քի հրա­տա­րա­կու­թեան, որ նուիր­ուած է, այս­պէս կոչ­ուած ժո­ղովր­դա­յին կեր­պով` “Ուիլ­սըն­եան սահ­ման­ներ“ուն:

Հան­դէ­սը նա­խա­ձեռն­ուած էր շրջա­նի կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու` Նիւ Ճըրզիի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի, Թէ­քէ­եան Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան, “Վար­դա­նանց Աս­պետ­ներ“ու եւ Հա­մազ­գա­յի­նի կող­մէ: “Իրա­ւա­րա­րու­թեան Ներ­կա­յա­ցու­մը Ամե­րի­կա­յի Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գահ  Վուտ­րօ Ուիլ­սը­նի“ խո­րա­գի­րը կրող հա­տո­րը, փաս­տա­ցի տու­եալ­նե­րով, քար­տէս­նե­րով, փաս­տար­կու­թիւն­նե­րով լե­ցուն եւ Հայ Դա­տին օգ­տա­կար եղող հրա­տա­րա­կու­թիւն մըն է ան­կաս­կած:

Կազ­մա­կեր­պիչ միու­թիւն­նե­րու անու­նով խօսք առաւ պա­րոն Արա Արազ եւ հրա­ւի­րեց “Վար­դա­նանց Աս­պետ­ներ“ու աւագ սպա­րա­պետ Դոկտ. Տէ­նիս Փա­փազ­եան, որ իր կար­գին ռու­սա­կան պատ­մա­գի­տու­թեան մաս­նա­գէտ է, ներ­կա­յաց­նե­լու օր­ուան դա­սա­խօ­սը:  Նշենք նա­եւ որ պա­րոն Պապ­եան շրջան մը եղած էր Հ.Հ. լի­ա­զօր դես­պա­նը Օթ­թաուա­յի (Գա­նա­տա) մօտ:

Գիր­քը կը պար­բա­կէ ամ­բող­ջա­կան տե­ղե­կա­գի­րը Իրա­րա­ւա­րա­կան Յանձ­նա­խում­բին, որ քննած էր Ուա­շինկ­թը­նի մէջ Թուրք­իոյ եւ Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նա­յին գծու­մին, Նո­յեմ­բեր 22, 1920-ին, երբ հա­յա­սէր նա­խա­գահ Ուիլ­սըն ստո­րագ­րեց այդ սահ­մա­նա­յին ներ­կա­յա­ցու­մը:  Բայց եւ այն­պէս այդ կա­րե­ւոր վա­ւե­րագ­րու­թիւնը եր­կար ատեն մնաց գաղտ­նի դա­րակ­նե­րու մէջ, ան­շուշտ նկա­տի ու­նե­նա­լով Ամե­րի­կա­յի սերտ զի­նուո­րա­կան գոր­ծակ­ցու­թիւնը Թուրք­իոյ հետ:

Պա­րոն Պապ­եա­նի հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տան­քին շնոր­հիւ անոնք ամ­փոփ­ուե­ցան 320 էջե­րէ կազմ­ուած այս հա­տո­րին մէջ, որուն հրա­տա­րա­կու­թիւնը կա­տա­րեց “Մո­տիւս Վի­վեն­տի“ Կեդ­րո­նը եւ մե­կե­նա­սու­թիւնը՛ ամե­րի­կա­հայ ազ­գա­յին­նե­րէն Հրաչ Գաբրի­էլ­եա­նը, գիր­քը ձօ­նե­լով Զօր. Անդ­րա­նի­կին:  Հա­յե­րէն թարգ­մա­նա­կան աշ­խա­տան­քին լծուած է հե­ղի­նա­կը եւ յոյ­սով է որ մին­չեւ եր­կու տա­րի այդ լոյս կը տես­նէ, Հա­յաս­տաբ­նակ հա­սա­րա­կու­թեան հաս­նե­լու նպա­տա­կով:

Ի վեր­ջոյ, ի յայտ բեր­ուած այս փաս­տար­կու­թիւնը, ան­պայ­մա­նօ­րէն յանձն­ուե­լու է մի­ջազ­գա­յին գե­րա­գոյն դա­տա­րան­նե­րը, օգ­տա­կար ըլ­լա­լու հա­յան­պաստ մեր իրա­ւունք­նե­րու հե­տապնդ­ման գոր­ծըն­թա­ցին:

Պա­րոն Բաբ­եան նա­եւ անդ­րա­դար­ձաւ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին եւ անոր յա­ջոր­դող ամիս­նե­րու Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ճա­կա­տագ­րին, Հայ­կա­կան Հան­րա­պե­տու­թեան (Խորհր­դա­յին) ծնուն­դին եւ Աղեք­սանդ­րա­պո­լի, Պա­թու­մի եւ Մոսկ­ուա­յի տխուր դաշ­նա­գիր­նե­րու եւ Սեւ­րի դաշ­նագ­րին մա­սին:  Սա­կայն, տրա­մա­բա­նա­կան էր որ ատոնց մա­սին պէ՛տք չկար աւե­լի խո­րը թա­փան­ցել, ներ­կա­նե­րու ոմանց զգայ­նու­թեան հար­ցը նկա­տի ու­նե­նա­լով:

Հա­տո­րին աւար­տին ընդ-գրկ­ուած են ման­րամասն­եալ սահ­մա­նա­յին քար­տէս­նե­րը, որոնք ցոյց կու տան որ Ամե­րիկ­եան պե­տու­թե­նէն բխած յանձ­նա­խում­բը իրա­պէս որ խո­րա­պէս ու­սում­նա­սի­րած է իրեն յանձն­ուած աշ­խա­տան­քը:

Տե­ղի ու­նե­ցան հարց պա­տաս­խա­նի բա­ժին, որ­մէ ետք, հե­ղի­նա­կը ստո­րագ­րեց իր գիր­քե­րը:  Աւե­լի լայն առիթ ստեղծ­ուե­ցաւ հիւ­րա­սի­րու­թեան ըն­թաց­քին մօ­տի­կէն շփուիլ հե­ղի­նա­կին հետ:

Յ.Վ.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles