ԻՆՔՆՈՐՈՇՈՒԱԾ, ԱԶԱՏ ԵՒ ԱՆԿԱԽ ԱՐՑԱԽԸ

0 0
Read Time:3 Minute, 6 Second

Սեպ­տեմ­բեր 2…Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան օր­ուան յի­շա­տա­կում:

Ան­գամ մը եւս տօնն է գի­տակ­ցու­թեան… այն կա­ցու­թեան թէ իրո­ղա­կա­նէն դէ­պի իրա­ւա­կան ճա­նա­չում ան­ցու­մի սահ­մա­նին քայլ մը աւե­լի մօտ է մեր երկ­րորդ հան­րա­պե­տու­թիւնը՝ հայ­րե­նի Ար­ցա­խը:

Առ այդ, տա­րի­նե­րը կը թա­ւա­լին եւ Ար­ցախ­եան պա­հան­ջա­տի­րու­թեան ամէն մէկ տա­րե­դարձ կ°ու­նե­նայ իր իւ­րա­յատ­կու­թիւնն ու տար­բեր բնոյթը:

Քա­ղա­քա­կան վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րը եւ յատ­կա­պէս ահա­ւա­սիկ գրե­թէ տարիէ մը ի վեր ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէ­սի մը ստեղ­ծած թնճու­կը, ստեղ­ծած է տար­բեր կարգաւորում, վտան­գա­ւոր երթ եւ անո­րոշ ու անել կա­ցու­թիւն: Այս բո­լո­րին ազ­դան­շա­նը տրուած էր Օգոս­տոս 2008-ին տե­ղի ու­նե­ցած Վրաս­տան-Ռուս­աստան հնգօր­եայ պա­տե­րազ­մէն քիչ ետք եւ Քրեմ­լի­նի Հա­րա­ւա­յին Օսեթ­իոյ եւ Աբ­խազ­իոյ հան­րա­պե­տու­թիւն­նե­րու ճա­նա­չու­մէն ետք:

Իբ­րեւ հա­յոր­դի, հա­մոզ­ուած ենք եւ Ար­ցախցի­ին մի­ա­նա­լով կը կրկնենք թէ.- «Ազ­գա­յին ազա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի ծի­րէն ներս, Հա­յոց Եղեռ­նի եւ Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան մի­ջազ­գա­յին ճա­նա­չու­մը, որը լի­ո­վին հա­մա­հունչ է ար­դա­րու­թեան եւ օրի­նա­կա­նու­թեան մա­սին ժա­մա­նա­կա­կից աշ­խար­հի չա­փո­րո­շիչ­նե­րուն, կը նպաս­տէ բո­լոր իրա­ւազրկ­ուած ժո­ղո­վուրդ­նե­րու իրա­ւունք­նե­րու վե­րա­կանգն­մա­նը եւ ար­դա­րու­թեան հաս­տատ­մա­նը»:

Այս գծով հար­ցե­րը հանգր­ուա­նա­յին լու­ծումն­րով կար­գա­ւո­րե­լու ռազ­մա­վա­րա­կան մօ­տե­ցում­նե­րը բնա­կա­նա­բար աւե­լի իրա­տե­սա­կան են, մա­նա­ւանդ որ ինք­նո­րոշ­ման իրա­ւուն­քը գե­րա­դա­սե­լը հե­ռա­ւոր նպա­տակ­նե­րու հա­մար, միշտ ալ կրնայ նպաս­տա­ւոր չըլ­լալ:

Ատր­պէյ­ճա­նի (…եւ Ար­ցա­խի) ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան, պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան եւ խորհր­դա­րա­նի ար­խիւ­նե­րուն մէջ կա­րե­լի է գտնել մի­աց­եալ յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, որ յստա­կօ­րէն նշուած ու հաս­տատ­ուած է  թէ° Ար­ցա­խի՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թեան եւ թէ° Ատր­պէյ­ճա­նի պաշ­տօ­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն կող­մէ:

Ասոր կող­քին, աւելց­նենք նա­եւ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թեան եւ Ատր­պէյ­ճա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րուն նա­մա­կագ­րու­թիւնը, ինչ­պէս նա­եւ այլ հե­տաքրք­րա­կան փաս­տա­թուղ­թեր, որոնք կը վկա­յեն Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թիւնը իբ­րեւ տագ­նա­պի եւ երկ­կող­մա­նի ( նոյ­նիսկ առանց Հա­յաս­տա­նի) բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու կողմ ճանչ­նա­լու մա­սին:

Ար­ցա­խը ինք­նո­րոշ­ուած է…ազատ եւ ան­կախ:

About Post Author

admin

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles