“ԻՆՁ ՀԱՄԱՐ Հ.Յ.ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՒ ԱՐԺԷՔՆԵՐԻ ՀԱՒԱՏԱՄՔ Է“, ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԷԻ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ ԼԻԼԻԹ ԳԱԼՍՏԵԱՆ

0 0
Read Time:8 Minute, 1 Second

p2 shaptvan khosk

Ստո­րեւ, յապաւումով լոյս կ՛ըն­ծա­յենք հար­ցազ­րոյց մը, կա­տար­ուածՀրա­պա­րակին (Ֆե­լիքս Եղ­ի­ա­զար­եան) կող­մէ, Հ.Յ.Դ. Երե­ւա­նի մար­զա­յին կո­մի­տէի նո­րըն­տիր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ` Լի­լիթ Գալստ­եա­նի հետ.-

 

Հ.- Տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. Երե­ւա­նի մար­զա­յին հեր­թա­կան ժո­ղո­վը, եւ մի տե­սակ աղ­մուկ բարձ­րա­ցաւ դրա շուրջ. տպա­ւո­րու­թիւն էր, թէ նոր կա­ռոյց է ստեղծ­ւում, առա­ջին ան­գամ է նման ժո­ղով լի­նում: Ին­չո՞ւ այս ան­գամ այս­պէս ու­շադ­րու­թիւն գրա­ւեց Երե­ւա­նի մար­զա­յին կա­ռոյ­ցի ժո­ղո­վը:

Պ.- Տե­ղի է ու­նե­ցել Հ.Յ. Դաշ­նակ­ցու­թեան Երե­ւա­նի կա­ռոյ­ցի 17-րդ ժո­ղո­վը: Գու­ցէ ոմանք թիւ­րի­մա­ցա­բար կար­ծում են, թէ նոր կա­ռոյց է, այ­նինչ 17-րդ թիւն ինք­նին խօ­սուն է. ու­նե­ցել ենք կա­ռոյց իր ղե­կա­վար մարմ­նով, որն աշ­խա­տել է Երե­ւա­նի տա­րած­քում, զբաղ­ուել Երե­ւա­նի խնդիր­նե­րով: Սա հեր­թա­կան, եր­կամ­եայ պար­բե­րա­կա­նու­թեամբ նա­խա­տես­ուած ժո­ղով էր` հաշ­ուե­տուու­թիւն կա­տա­րած գոր­ծու­նէ­ու­թեան մա­սին, նա­եւ առա­ջի­կայ եր­կու տա­րի­նե­րի հա­մար անե­լիք­նե­րի ճշդում: Գու­ցէ եւ յա­ւել­եալ ու­շադ­րու­թեան պատ­ճա­ռը մեր հա­ղոր­դագ­րու­թիւնն էր, ինչն իս­կա­պէս ար­տա­յայ­տում է Երե­ւա­նի քա­ղա­քա­կան քար­տէ­սում լուրջ դե­րա­կա­տա­րու­թիւն ստանձ­նե­լու մեր ան­թա­քոյց յա­ւակ­նու­թիւնը, նա­եւ` որոշ ան­կեղծ գնա­հա­տա­կան­ներ տա­լիս:

 

Հ.- Իսկ այս տար­ուայ ժո­ղո­վը յատ­կա­պէս ի՞նչ խնդիր­ներ քննար­կեց:

Պ.- Ըստ էու­թեան, Երե­ւա­նի կա­ռոյ­ցը պի­տի անդ­րա­դառ­նար Երե­ւա­նի տի­րոյ­թին վե­րա­բե­րող խնդիր­նե­րին, բայց, հաշ­ուի առ­նե­լով Երե­ւա­նի բա­ցա­ռիկ կշի­ռը թէ հան­րա­պե­տու­թեան, թէ հա­մա­հայ­կա­կա­նու­թեան, թէ կու­սակ­ցու­թեան կեան­քում, ու­զէ­ինք թէ ոչ, մեր քննար­կում­նե­րի ծի­րում ան­խու­սա­փե­լի էր երկ­րի քա­ղա­քա­կան, սոց­ի­ա­լա­կան, տնտե­սա­կան ու բա­րո­յա­կան հա­մա­տեքս­տը, որից ածանց­ւում են երե­ւան­եան իրո­ղու­թիւն­նե­րը, մեր ցա­ւա­լի ու դա­ռը իրա­կա­նու­թիւնը: Բնա­կա­նա­բար, չէ­ինք կա­րող չանդ­րա­դառ­նալ ներ­կայ քա­ղա­քա­կան իրո­ղու­թիւն­նե­րին, Երե­ւա­նի աւա­գա­նու ընտ­րու­թիւն­նե­րին, մեր ար­ձա­նագ­րած յե­տըն­թա­ցին, այն բա­րո­յա­հո­գե­բա­նա­կան մթնո­լոր­տին, որում ապ­րում է հայ ժո­ղո­վուր­դը, այդ թւում` դաշ­նակ­ցա­կան­նե­րը, եւ, առ­հա­սա­րակ, այն պար­տու­թեան իներց­իա­յին, որ ահագ­նա­ցող տեմ­պե­րով վտան­գում է Հա­յաս­տան երկ­րի հե­ռան­կա­րը:

 

Հ.- Ժո­ղովն ի՞նչ հաս­տա­տում­ներ արեց:

Պ.- Հաս­տա­տե­ցինք մեր պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւնը, յանձ­նա­ռու­թիւն­նե­րը` երե­ւան­ցի­նե­րի մէջ տի­րոջ զգա­ցո­ղու­թիւնը վե­րա­կանգ­նե­լու, Երե­ւան քա­ղա­քի խնդիր­նե­րի լուծ­մա­նը մաս­նա­կից եւ որո­շում­նե­րի կա­յաց­մա­նը դե­րա­կա­տար լի­նե­լու զգա­ցո­ղու­թիւնը ներշն­չե­լու, Դաշ­նակ­ցու­թեան նկատ­մամբ վստա­հու­թիւնն ամ­րապն­դե­լու, ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ար­ժէք­նե­րի այ­լընտ­րան­քայ­նու­թիւն չու­նե­նա­լու նկատ­մամբ: Այս բո­լո­րին հաս­նե­լու հա­մար մեզ­նից լրա­ցու­ցիչ ջանք է պա­հանջ­ուե­լու, քա­ղա­քա­կան մարմ­նի մեր լի­ա­զօ­րու­թիւն­ներն ու գոր­ծա­ռոյթ­նե­րը վե­րա­հաս­տա­տե­լու կամք: Ի վեր­ջոյ դժուար է, աւա­գա­նիում ներ­կա­յու­թիւն չու­նե­նա­լով, մեծ ար­դիւնք­նե­րի հաս­նե­լը: Այն­ուա­մե­նայ­նիւ, Երե­ւան քա­ղա­քի հա­մար բո­լոր կեն­սա­կան խնդիր­նե­րի շուրջ պատ­րաստ­ւում ենք ու­նե­նալ տե­սա­կէտ­ներ, տալ դիր­քո­րո­շում­ներ, մօ­տե­ցում­ներ, նա­եւ` Երե­ւա­նի խնդիր­նե­րի շուրջ հա­մա­խոհ քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րի, հա­սա­րա­կա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րի հետ տար­բեր ձե­ւա­չա­փե­րով հան­դէս գալ լու­ծում­նե­րի մե­խա­նիզմ­ներ գտնե­լու եւ խնդիր­նե­րը բարձ­րա­ձայ­նե­լու ճա­նա­պար­հով:

 

Հ.- Այ­դու­հան­դերձ, ձեր ան­ուան շուրջ ինչ որ աղ­մուկ է ստեղծ­ուել, գու­ցէ ու­զում էք Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան ներ­սումիշ­խա­նա­փո­խու­թի՞ւնանել:

Պ.- Ան­կեղծ ասած` իշ­խա­նա­փո­խու­թիւնը կու­սակ­ցու­թիւ­նից դուրս եմ պատ­կե­րաց­նում: Ներ­քին առու­մով մեկ­նա­բա­նու­թիւն չու­նեմ` մի քիչ ծի­ծա­ղե­լի է… Իսկ ես ու մար­զա­յին կո­մի­տէի միւս ութ ան­դամ­ներն ընտր­ուել ենք աշ­խա­տե­լու, հաս­տա­տե­լու Դաշ­նակ­ցու­թեան յանձ­նա­ռու­թիւն­նե­րը, քա­ղա­քա­կան ու­ղե­գիծն ու գա­ղա­փա­րա­կան ար­ժէք­նե­րը, որոնց առանց­քում ազ­գա­յին պե­տու­թիւնն է, սոց­ի­ա­լա­կան ար­դա­րու­թիւնը, ար­ժա­նա­պա­տիւ եւ զար­գա­ցող եր­կի­րը, պաշտ­պան­ուած հայ մար­դը: Գու­ցէ մեր գոր­ծե­լա­ո­ճի, աշ­խա­տա­ո­ճի մէջ փո­փո­խու­թիւն­ներ կը լի­նեն, հաս­տատ աւե­լի հրա­պա­րա­կա­յին, մեզ աւե­լի յի­շեց­նող կը լի­նենք եւ Երե­ւա­նի քա­ղա­քա­կան քար­տէ­սի վրայ մեր յստակ տեղն ենք ու­նե­նա­լու. մեր թի­րա­խում “յա­նունն“ է լի­նե­լու` յա­նուն երե­ւան­ցու եւ Երե­ւա­նի:

 

Հ.- Ինչ­պէս նշե­ցիք, էլի են եղել Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Երե­ւա­նի մար­զա­յին ժո­ղով­ներ, բայց առա­ջին ան­գամ էր, որ ու­շադ­րու­թիւն սե­ւեռ­ուեց դրա վրայ, եւ հա­ւա­նա­բար, ձեր ան­ուան շուրջ է, հա­ւա­նա­բար այն պատ­ճա­ռով, որ Երե­ւա­նի աւա­գա­նու ընտ­րու­թիւն­նե­րինԺա­ռան­գու­թիւնն ու Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը պէտք է մի­աս­նա­կան ցու­ցա­կով գնա­յին ընտ­րու­թեան, որը դուք պէտք է գլխա­ւո­րէ­իք, բայց, ի վեր­ջոյ, այդ մի­աս­նու­թիւնը տե­ղի չու­նե­ցաւ, եւ դուք մի տե­սակ խռո­վե­ցիք ու չմաս­նակ­ցե­ցիք նա­խընտ­րա­կան քա­րոզ­չու­թեա­նը:

Պ.- Բա­ցար­ձա­կա­պէս` ոչ: Ինձ հա­մար Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը սկզբունք­նե­րի եւ ար­ժէք­նե­րի հա­ւա­տամք է, եթէ խռո­ված լի­նէի, կը ստանձ­նէ­ի՞ Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան Երե­ւա­նի մար­զա­յին կո­մի­տէի ներ­կա­յա­ցուց­չի պար­տա­կա­նու­թիւն­նե­րը:

 

Հ.- Դառ­նանք Երե­ւա­նի աւա­գա­նու ընտ­րու­թիւն­նե­րին, Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը չկա­րո­ղա­ցաւ տեղ գտնել աւա­գա­նու կազ­մում: Ո՞րն էր պատ­ճա­ռը:

Պ.- Չկա­րո­ղա­ցաւ` առար­կա­յա­կան եւ են­թա­կա­յա­կան պատ­ճառ­նե­րով: Նախ, Հա­յաս­տա­նում “ընտ­րու­թիւն­ներ“ բա­ռը վե­րա­պա­հու­թեամբ պի­տի օգ­տա­գոր­ծել, իսկ մեզ ե՞րբ են յա­ջող­ուել ար­դար ընտ­րու­թիւն­ներ… մենք փող չենք բա­ժա­նել, մենք վար­չա­կան եւ այլ ռե­սուրս­ներ չենք օգ­տա­գոր­ծել… Նա­եւ այլ պատ­ճառ­ներ…

 

Հ.- “Ժա­ռան­գու­թիւնն էլ փող չբա­ժա­նեց, բայց ընտր­ուեց, չէ՞, աւա­գա­նու կազ­մում:

Պ.- Այո, “Ժա­ռան­գու­թիւն“ն էլ չբա­ժա­նեց: Բայց մի մո­ռա­ցէք, որ ըն­դա­մէ­նը մի ամիս առաջ Րաֆ­ֆի Յով­հան­նիս­եա­նը 38 տո­կոս էր հա­ւա­քել: Եթէ ան­կեղծ` ձա­խո­ղումն առ­հա­սա­րակ ընդ­դի­մա­դիր դաշ­տինն էր, որը կորց­րեց մի­աս­նա­կան թի­մով հան­դէս գա­լու բա­ցա­ռիկ հնա­րա­ւո­րու­թիւնը: Դարձ­եալ չաշ­խա­տեց “Ով հայ ժո­ղո­վուրդ, քո փրկու­թիւնը քո մի­աս­նա­կա­նու­թեան մէջ է“ բա­նա­ձե­ւը: Մենք շա­րու­նա­կում ենք ան­հատ­նե­րի ժո­ղո­վուրդ լի­նել` մեր բո­լոր յաղ­թա­նակ­նե­րը հիմ­նա­կա­նում ան­հա­տի յաղ­թա­նակ են:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles