ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԷՆ ԾՆԱԾ ՀԱՄԱՄԱՍՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿ

0 0
Read Time:3 Minute, 0 Second

Երու­զե­ռի մէջ է հայ­րե­նի քա­ղա­քա­կան կեան­քը: Եւ որ­քա՜ն խորհր­դա­րա­նի ընտ­րու­թիւն­նե­րու օրը` Մա­յիս 6, 2012 թուա­կա­նը կը մօ­տե­նայ, այդ­քան կը բարձ­րա­նայ այս հեւ­քը:

Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնն ալ, իր կար­գին  գոր­ծի լծուած է եւ հե­տե­ւո­ղա­կան նիս­տե­րով ու հան­դի­պում­նե­րով, կը քննար­կէ ներ­կայ տի­րող իրա­վի­ճա­կը, քա­րոզ­չա­կան ռազ­մա­վա­րու­թիւնը եւ այլ հար­ցեր:

Սա­կայն հոս, ան­յա­պա­ղօ­րէն մէկ բան նշե­լի է թէ Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը միայն  ընտ­րու­թիւն­նե­րու նա­խօր­եա­կին չէ, որ պէտք է աշ­խա­տի, գոր­ծի լծուի հան­րու­թեան հետ:

Ի շահ ժո­ղո­վուր­դին ծա­ռա­յե­լու գա­ղա­փար­ներն ու առա­ջարկ­ներ են, որոնց­մով տու­եալ կու­սակ­ցու­թիւն մը, գէթ Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը կը փա­փա­քի…առ ի ար­դար յա­տու­ցում` քուէ ակն­կա­լե­լու:

Ներ­կայ իրա­վի­ճա­կին ու կա­ցու­թեան լոյ­սին տակ, յստակ է թէ ան­պայ­ման բաղ­ձա­լի են ՓՈ­ՓՈ­ԽՈՒ­ԹԻՒՆ­ՆԵՐ: ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան, ըն­կե­րա­յին, տնտե­սա­կան, քա­ղա­քա­կան եւ այլ բազ­մա­թիւ մա­կար­դակ­նե­րու  վրայ շու­տա­փոյթ եւ լուրջ փո­փո­խու­թիւն­նե­րու կա­րիքն ու անհ­րա­ժեշ­տու­թիւնը կայ:

Ասոր կող­քին, անհ­րա­ժեշտ է յա­տուկ ու­շադ­րու­թեան առար­կայ դարձ­նել  ընտ­րա­կար­գի բիւ­րե­ղաց­ման եւ կա­տա­րե­լա­գործ­ման հա­մար կեղծ ու շպա­րա­յին փո­փո­խու­թիւն­նե­րը` թա­փան­ցիկ ու ար­մա­տա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու վե­րա­ծե­լու անհ­րա­ժեշ­տու­թեան վրայ:

Առանց հա­մա­մաս­նա­կան ընտ­րա­կար­գին ան­կա­րե­լի է ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ընտ­րու­թիւն­ներ կա­տա­րել, եւ հոս, յի­շա­տա­կե­լի եւ ող­ջու­նե­լի է “Քուէն ուժ է“ շար­ժու­մի սկզբունք­նե­րուն տա­րա­ծու­մը, հա­րիւր առ հա­րիւր հա­մա­մաս­նա­կան ընտ­րա­կար­գի ամ­րագր­ման նպա­տա­կով տա­րուող աշ­խա­տանք­նե­րը, որոնք  դեռ յա­ւել­եալ կա­րիքն ու­նին ընդ­հան­րա­նա­լու, ըն­դար­ձակ­ուե­լու եւ վե­րած­ուե­լու հա­մազ­գա­յին շար­ժու­մի: Ի վեր­ջոյ հա­յորդի­ին հա­մար յստա­կա­ցած էր եւ ապա­ցու­ցե­լու ալ կա­րիք չկար թէ  մե­ծա­մաս­նա­կան ընտ­րա­կար­գը դար­ձած է լուրջ գոր­ծիք ընդ­դի­մու­թիւնը դուրս մղե­լու եւ իշ­խա­նու­թեան վե­րար­տադ­րու­թեան հա­մար:

Միւս կող­մէ, մի­ջազ­գա­յին ըն­տա­նի­քի պա­հան­ջը ազատ եւ թա­փան­ցիկ ընտ­րու­թիւն­ներ կազ­մա­կեր­պե­լու, իշ­խա­նու­թիւն­նե­րու հրա­պա­րա­կա­յին յանձ­նա­ռու­թիւնը այս ուղ­ղու­թեամբ եւ ընդ­դի­մու­թեան առա­ջադ­րանք­նե­րը գրե­թէ նոյնն են: Մեծ պե­տու­թիւն­ներն ալ գոր­ծի լծուած են, իրենց մութ հա­շիւ­նե­րուն հա­մար, մօ­տէն հե­տե­ւե­լու այս ան­ցու­դար­ձե­րուն:

 

ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles