ԹՈՒՐՔԻԱ ԴԺԳՈՀ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄԷՆ

0 0
Read Time:5 Minute, 7 Second

Թուրք­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան կայ­քէ­ջը կը հա­ղոր­դէ, որ Ան­գա­րա կը կար­ծէ, թէ Հա­յաս­տա­նի Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի Հա­յաս­տան-Թուրք­իա ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու վե­րա­բեր­եալ 12 Յուն­ուա­րի որո­շու­մին մէջ կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու տա­ռին եւ ոգի­ին հա­կա­սող նա­խա­պայ­ման­ներ:

Կայ­քէ­ջին վրայ զե­տեղ­ուած հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը կը նշէ, որ “Յուն­ուար 12, 2010-ին Հա­յաս­տա­նի Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նը Հոկ­տեմ­բեր 10, 2009-ին Ցիւ­րի­խի մէջ ստո­րագր­ուած հայ-թրքա­կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը ճանչ­ցաւ Հա­յաս­տա­նի սահ­մա­նադ­րու­թեան հա­մա­պա­տաս­խա­նող: Այդ որո­շու­մը հրա­պա­րակ­ուե­ցաւ կարճ գրու­թեամբ: Վեր­ջերս Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նը հրա­պա­րա­կեց որո­շու­մին հիմ­նա­ւո­րու­մը, ուր կան ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու տա­ռին եւ ոգի­ին հա­կա­սող նա­խա­պայ­ման­ներ եւ սահ­մա­նա­փա­կիչ դրոյթ­ներ:

“Այդ որո­շու­մը կը վնա­սէ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու հիմ­նա­կան նպա­տա­կին: Այդ մօ­տե­ցու­մը մեր կող­մէ անըն­դու­նե­լի է:

“Թուրք­իա կը շա­րու­նա­կէ հա­ւա­տա­րիմ մնալ մի­ջազ­գա­յին աս­պա­րէ­զին մէջ իր ստանձ­նած պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն, որոնց շար­քին` ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու հիմ­նա­կան դրոյթ­նե­րուն:

“Նոյն հա­ւա­տար­մու­թիւնը կ՛ակն­կա­լենք նա­եւ Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թե­նէն”:

“ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱՆ ՊԷՏՔ Է ՇԱ­ՐՈՒ­ՆԱ­ԿԷ ԳՈՐ­ԾԵԼ ՀԱ­ՄԱ­ՀՈՒՆՉ` ՍԱՀ­ՄԱ­ՆԱԴ­ՐԱ­ԿԱՆ ԴԱ­ՏԱ­ՐԱ­ՆԻ ՈՐՈ­ՇՈՒ­ՄԻՆ”

“Թուրք­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւնը իս­կա­պէս հասկ­ցած է Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի որո­շու­մը եւ իր այս կեց­ուած­քով փաս­տօ­րէն կը հասկց­նէ, որ ինք ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը չ՛ըն­կա­լեր այն­պէս ինչ­պէս Հա­յաս­տան կ՛ըն­կա­լէ զա­նոնք: Աւե­լի՛ն. Թուրք­իա իր այս յայ­տա­րա­րու­թեամբ ցոյց կու տայ, որ ոչ միայն ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը չ՛ըն­կա­լեր Հա­յաս­տա­նի նման, այլ իրեն հա­մար անըն­դու­նե­լի է ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու ըն­կալ­ման Հա­յաս­տա­նի ձե­ւը”, յայտ­նած է Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րու եւ Հայ դա­տի Գրա­սեն­եա­կի պա­տաս­խա­նա­տու Կի­րօ Մա­նոյ­եան` մեկ­նա­բա­նե­լով Թուրք­իոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան երէկ­ուան յայ­տա­րա­րու­թիւնը: Դաշ­նակ­ցա­կան գոր­ծի­չը Tert.am կայ­քէ­ջին ըսած է, որ Հա­յաս­տա­նի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը Թուրք­իոյ յայ­տա­րա­րու­թե­նէն ետք պէտք չէ Հա­յաս­տա­նի Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի որո­շու­մը նսե­մաց­նե­լու քայ­լեր կա­տա­րեն: Ըստ անոր իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը պէտք է շա­րու­նա­կեն իրենց քայ­լե­րը` հա­մա­հունչ սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի որո­շու­մին:

ՆԱԼ­ՊԱՆՏ­ԵԱՆ ՀԱՍԿ­ՆԱ­ԼՈՒ ԴԺՈՒԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ ՈՒ­ՆԻ

“Ես մտա­դիր եմ կապ­ուել իմ գոր­ծըն­կե­րոջ` պա­րոն Տա­ւու­թօղլ­ուի հետ` տա­րա­կու­սանքս յայտ­նե­լու եւ պար­զե­լու, թէ ՀՀ Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի որոշ­ման մէջ թր­քա­կան կող­մը որ­տե՞ղ է տե­սել նա­խա­պայ­ման­ներ եւ ին­չո՞վ է այն հա­կա­սում ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րի հիմ­նա­րար նպա­տա­կին”,- յայ­տա­րա­րած է ՀՀ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Է. Նալ­պանտ­եան:

Ըստ “News.am”ին, թրքա­կան “Զա­ման”ի փո­խանց­մամբ ՀՀ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Է. Նալ­պանտ­եան հե­ռա­ձայ­նա­յին զրոյց մը ու­նե­ցած է իր թուրք պաշ­տօ­նա­կից Տա­ւու­թօղլ­ուի հետ եւ այս վեր­ջի­նը յայտ­նած է, թէ Հա­յաս­տա­նի Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րա­նի Յուն­ուա­ր 12-ի որոշ­ման մէջ կան անըն­դու­նե­լի նա­խա­պայ­ման­ներ: Տա­ւու­թօղ­լու ըսած է, թէ Թուրք­իա հա­ւա­տա­րիմ է ստո­րագր­ուած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու ոգի­ին եւ նոյն վճռա­կա­մու­թիւնը կ՛ակն­կա­լէ նա­եւ հայ­կա­կան կող­մէն: Ըստ անոր, ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու ստո­րագ­րու­մէն ան­մի­ջա­պէս ետք թուրք հա­սա­րա­կու­թեան մէջ սկսած են իրա­զեկ­ման քա­ղա­քա­կա­նու­թեան եւ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցած են խորհր­դա­րան, իսկ հայ­կա­կան կող­մը դեռ խորհր­դա­րան չէ ներ­կա­յա­ցու­ցած:

Ըստ ՀՀ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մա­մու­լի վար­չու­թեան` Է. Նալ­պանտ­եան մտա­հո­գու­թիւն յայտ­նած է, որ ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու վա­ւե­րաց­ման գծով Թուրք­իոյ մէջ առա­ջըն­թաց չի նկատ­ուիր եւ թրքա­կան կող­մը շա­րու­նակ եւ բա­ցա­յայտ կը փոր­ձէ նա­խա­պայ­ման­ներ յա­ռաջ քա­շել:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles