ԸՆԿ. ՀՐԱՉ ՄՈՒ­ՐԱՏ­ԵԱ­ՆԻ ՅՈՒ­ՂԱՐ­ԿԱ­ՒՈ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆԸ

0 0
Read Time:4 Minute, 0 Second

hratch mouradian G.Panossian  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Հա­յաս­տա­նի տար­բեր մար­զե­րէն Պռոշ­եան ժա­մա­նած եւ տե­ղա­ցիք, Շա­բաթ Ապ­րիլ 6-ին, հրա­ժեշտ տուին իրենց Ար­ցախ­եան ազա­տագ­րու­թեան մար­տա­կան ըն­կե­րոջ, ար­ժա­նա­ւոր գիւ­ղա­պետ` Հրաչ Մու­րատ­եա­նին, որ Ապ­րիլ 2-ին, դա­ւա­դիր փամ­փուշ­տի զոհ դար­ձած էր:

Պռոշ­եան­ցի­նե­րը նկա­տել տուին, որ Հրաչ Մու­րատ­եա­նին հա­մար նոյ­նիսկ մա­հը խնդիր չէր, եթէ կեն­դա­նի ըլ­լար, ան պի­տի ըսէր. “Գոր­ծերս թե­րի մնա­ցին, գե­րեզ­մա­նը ին­ծի հոգ չէ“: Պռոշ­եան­ցի­նե­րուն հա­մար Հրաչ Մու­րատ­եա­նի ան­ժա­մա­նակ մա­հը ոչ միայն բազ­մա­թիւ հար­ցեր յա­ռա­ջա­ցուց, այլ նա­եւ մտա­հո­գու­թիւն: Պար­զու­մէ­կին, երբ Հա­յաս­տա­նի մէջ կը սպանն­ուի ազա­տա­մար­տիկ, հայ­րե­նի­քի եւ սե­փա­կան փոքր հա­մայն­քի նուիր­եալ ղե­կա­վա­րը, ապա մտա­հոգ­ուե­լու լուրջ պատ­ճառ կայ: Պռոշ­եան­ցի­նե­րը ան­գամ մը եւս փաս­տե­ցին, որ ան անմ­նա­ցորդ կը ծա­ռա­յէր բո­լո­րին:hratch mouradian G.Panossian_hrace-2

Ան կռուե­ցաւ մար­տի դաշ­տին վրայ, թշնամիի գնդա­կը խնա­յեց անոր, բայց ին­կաւ ներ­քին դա­ւա­ճա­նի գնդա­կէն: Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հրանդ Մար­գար­եան յայտ­նեց.- “Հրաչ Մու­րատ­եան խո­նարհ հե­րոս էր եւ ան­ձայն, առանց աւե­լորդ ցու­ցա­մո­լու­թեան իր աշ­խա­տան­քը կը կա­տա­րէր: Որե­ւէ գոր­ծի մէջ անոր նուիր­ուա­ծու­թիւնը վա­րա­կիչ էր` թէ՛ իբ­րեւ հա­մայն­քի ղե­կա­վար, թէ՛ ար­ցախ­եան ազա­տա­մար­տին մէջ: Ան մնաց Ար­ցա­խի մէջ մին­չեւ զի­նա­դա­դար կնքուի­լը: Ըստ անոր, ան խա­ղաղ կեան­քին մէջ չու­նէր նիւ­թա­կան մի­ջոց­ներ, պե­տա­կան աջակ­ցու­թիւն եւ թի­կունք, քա­նի մը ան­գամ յաղ­թեց եւ գիւ­ղա­պետ դար­ձաւ, որով­հե­տեւ ան ժո­ղո­վուր­դին հա­մակ­րան­քը ու­նէր“:

``Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը կը յայ­տա­րա­րէ, թէ Պռոշ­եա­նի դաշ­նակ­ցա­կան գիւ­ղա­պետ Հրաչ Մու­րատ­եա­նի սպա­նու­թիւնը քա­ղա­քա­կան են­թա­հող ու­նի:…Շատ բան նոյ­նինքն այդ­տեղ թաքն­ուած է: Ես որո­շա­կի որե­ւէ ու­ժի չեմ մե­ղադ­րած: Ես ըսած եմ, որ ասի­կա ին­չի՛ ար­դիւնք, ի՛նչ երե­ւոյ­թի, ի՛նչ մթնո­լոր­տի ար­դիւնք կրնայ ըլ­լալ: Ահա­բեկ­ման տար­բեր մի­ջոց­ներ կի­րարկ­ուած են, անոր մա­սին է խօս­քը, որուն մա­սին մենք կ՛անդ­րա­դառ­նանք, բայց իրենք չեն ու­զեր ատի­կա ըն­դու­նիլ``, յայտ­նեց Ռուս­տամ­եան: Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն Մար­մի­նի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը յայտ­նեց, որ մտա­ծե­լու տե­ղի կու տայ այն երե­ւոյ­թը, որ մար­դիկ իրենք իրենց կը վե­րագ­րեն այդ մե­ղադ­րանք­նե­րը…: Պար­տա­դիր չէ, որ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը ան­պայ­ման ամէն ինչ ծրագ­րա­ւոր­ուած իրա­կա­նաց­նեն: Բա­ւա­րար է ստեղ­ծել այդ­պի­սի մթնո­լորտ եւ կը գտնուին միշտ լկտի­ներ եւ ոճ­րա­գործ­ներ, որոնք ան­կէ կ՛օգտ­ուին: Ասոր մա­սին է խօս­քը``, յայտ­նեց Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն մար­մի­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­մէն Ռուս­տամ­եան, ``Ազա­տու­թիւն`` ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նին հետ հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին:
“Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը կը յայ­տա­րա­րէ, թէ Պռոշ­եա­նի դաշ­նակ­ցա­կան գիւ­ղա­պետ Հրաչ Մու­րատ­եա­նի սպա­նու­թիւնը քա­ղա­քա­կան են­թա­հող ու­նի:…Շատ բան նոյ­նինքն այդ­տեղ թաքն­ուած է: Ես որո­շա­կի որե­ւէ ու­ժի չեմ մե­ղադ­րած: Ես ըսած եմ, որ ասի­կա ին­չի՛ ար­դիւնք, ի՛նչ երե­ւոյ­թի, ի՛նչ մթնո­լոր­տի ար­դիւնք կրնայ ըլ­լալ: Ահա­բեկ­ման տար­բեր մի­ջոց­ներ կի­րարկ­ուած են, անոր մա­սին է խօս­քը, որուն մա­սին մենք կ՛անդ­րա­դառ­նանք, բայց իրենք չեն ու­զեր ատի­կա ըն­դու­նիլ“, յայտ­նեց Ռուս­տամ­եան: Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն Մար­մի­նի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը յայտ­նեց, որ մտա­ծե­լու տե­ղի կու տայ այն երե­ւոյ­թը, որ մար­դիկ իրենք իրենց կը վե­րագ­րեն այդ մե­ղադ­րանք­նե­րը…: Պար­տա­դիր չէ, որ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը ան­պայ­ման ամէն ինչ ծրագ­րա­ւոր­ուած իրա­կա­նաց­նեն: Բա­ւա­րար է ստեղ­ծել այդ­պի­սի մթնո­լորտ եւ կը գտնուին միշտ լկտի­ներ եւ ոճ­րա­գործ­ներ, որոնք ան­կէ կ՛օգտ­ուին: Ասոր մա­սին է խօս­քը“, յայտ­նեց Հ.Յ.Դ. Հա­յաս­տա­նի Գե­րա­գոյն մար­մի­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Ար­մէն Ռուս­տամ­եան, “Ազա­տու­թիւն“ ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նին հետ հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին:

Միւս կող­մէ, ոս­տի­կա­նու­թեան հա­ղոր­դագ­րու­թեան հա­մա­ձայն, նա­խաքն­նու­թեան շրջա­գի­ծին մէջ հար­ցաքնն­ուած են քա­նի մը տասն­եակ ան­ձեր, կա­տար­ուած են ձեր­բա­կա­լու­թիւն­ներ: Գիւ­ղի բնա­կիչ­ներ Ար­տակ եւ Արա­յիկ Պետ­րոս­եան­ներ ձեր­բա­կալ­ուած են:

Նշենք թէ Ազա­տու­թիւն հրա­պա­րա­կին վրայ, կա­տար­ուե­ցաւ մո­մա­վա­ռու­թիւն` ի յի­շա­տակ դա­ւադ­րա­բար սպանն­ուած ազա­տա­մար­տի­կին: Մո­մա­վա­ռու­թեան ըն­թաց­քին ցու­ցադր­ուե­ցաւ Հրաչ Մու­րատ­եա­նի նուիր­ուած ժա­պա­ւէ­նը:

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles