“ԷՐ ԱՐ­ՄԻՆ­ԻԱ“ ՍԿՍԱՒ ՍԱՒԱՌՆԻԼ…

0 0
Read Time:5 Minute, 23 Second

p5 air armenia_5  Հոկ­տեմ­բեր 23ին, Երե­ւան – Ռոս­տով-Երե­ւան թռիչք­նե­րով, ազ­դան­շա­նը տրուե­ցաւ հայ­րե­նի օդա­նա­ւա­յին նոր ըն­կե­րու­թեան` “Էր Ար­մին­իա“ին:Այս թռիչ­քը կա­տար­ուե­ցաւ, վարձ­ուած “Պո­յինկ 737-500“ տի­պի օդա­նա­ւով:

Ապ­րիլ 1, 2013-ին “Ար­մաւ­իա“ի սնան­կու­թեան յայ­տա­րա­րու­թե­նէն ետք, “Էր Ար­մին­իա“ ըն­կե­րու­թիւնը հայ­կա­կան օդա­յին առա­ջին ըն­կե­րու­թիւնն է, որ ճամ­բորդ­ներ կը փո­խադ­րէ: Ըն­կե­րու­թիւնը պի­տի սպա­սար­կէ Երե­ւա­նէն` Էքա­թէ­րին­պուրկ, Մի­նուո­տի, Վոլ­կոկ­րատ, Վո­րո­նէժ, Նիժ­նի Նով­կո­րոտ թռիչք­նե­րը:

Դէ­պի Մոսկ­ուա կա­նո­նա­ւոր թռիչք­նե­րը կը կա­տար­ուին Հոկ­տեմ­բեր 27-էն սկսեալ, օրա­կան եր­կու ան­գամ: Ըն­կե­րու­թեան նա­խա­գահ Վա­հան Յա­րու­թիւն­եա­նի հա­մա­ձայն` ըն­կե­րու­թիւնը պի­տի օժտ­ուի նա­եւ վարձ­ուած “Էր­պաս 320“ տի­պի օդա­նա­ւով մը: Յա­ռա­ջի­կայ տա­րեշր­ջա­նին, ըն­կե­րու­թեան տրա­մադ­րու­թեան տակ պի­տի ըլ­լան վեց օդա­նա­ւեր:

p5 a b  Յա­րու­թիւն­եան յայտ­նեց, թէ Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քաց­ի­ա­կան օդու­ժի ընդ­հա­նուր վար­չու­թիւնը, ար­դէն իսկ անց­եալ Յու­լի­սին, Երե­ւա­նէն դէ­պի Սո­չի, Սա­մա­րա, Ռոս­տով, Կրաս­նո­տար եւ Սէնթ Փե­թերզ­պուրկ թռիչք­ներ ապա­հո­վե­լու ար­տօ­նա­գիր ստա­ցած էր, որոնց իրա­գոր­ծու­մը պի­տի կա­տար­ուի Նո­յեմ­բեր 15-էն սկսեալ: Ձմրան մենք չուեր­թեր կ՛ի­րա­կա­նաց­նենք տու­եալ ուղ­ղու­թիւն­նե­րով, սա­կայն յե­տա­գա­յում մտա­դիր ենք նոր ուղ­ղու­թիւն­ներ բա­նա­լու, նշեց Յա­րու­թիւն­եան:

Հոկ­տեմ­բեր 23-ի նիս­տին Հ.Հ. կա­ռա­վա­րու­թիւնը հաս­տա­տած էր Հա­յաս­տա­նի մէջ մրցու­նակ եւ շա­րու­նա­կա­կան օդա­յին փո­խադ­րում­նե­րու ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րու մա­տուց­ման ապա­հով­ման ծրա­գի­րը: Խօս­քը օդա­յին փո­խադ­րում­նե­րու ազա­տա­կա­նաց­ման մա­սին է: Այ­սու­հե­տեւ ու­ղե­ւո­րա­փո­խադ­րում­ներ կրնան իրա­կա­նաց­նել այն ըն­կե­րու­թիւն­նե­րը, որոնք ցան­կու­թիւն կ՛ու­նե­նան աշ­խա­տիլ Հա­յաս­տա­նի մէջ եւ կը հա­մա­պա­տաս­խա­նեն սահ­ման­ուած չա­փա­նիշ­նե­րուն:p5 air-armenia-airplane-zvartnots-airport

Օդա­յին տա­րած­քի ազա­տա­կանց­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւն առա­ջա­ցաւ, երբ ազ­գա­յին փո­խադ­րող “Ար­մաւ­իա“ ըն­կե­րու­թիւնը 1 Ապ­րիլ 2013-ին յայ­տա­րա­րեց թէ պաշ­տօ­նա­պէս սնան­կա­ցած է:

Ըստ մաս­նա­գէտ­նե­րու` Հա­յաս­տա­նը պէտք է եր­թայ ազա­տա­կա­նաց­ման ճա­նա­պար­հով, որ կը ստեղ­ծէ նոր աշ­խա­տա­տե­ղեր, ու­ղե­ւո­րա­փո­խադ­րում­նե­րը կը դարձ­նէ յար­մա­րա­ւէտ, գի­նե­րը ալ կը նուա­զին:

Վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգս­եան յայտ­նեց, թէ Այս ռազ­մա­վա­րա­կան նշա­նա­կու­թիւն ու­նե­ցող հար­ցի վե­րա­բեր­եալ ճիշտ որո­շում ըն­դու­նե­լու հա­մար հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի յանձ­նա­րա­րա­կա­նով Ազ­գա­յին մրցու­նա­կու­թեան խոր­հուր­դը պայ­մա­նա­գիր է կնքել աշ­խար­հի ամե­նա­յայտ­նի ըն­կե­րու­թիւն­նե­րից մէ­կի` “Մաք­Քեն­զիի հետ, որոնց կող­մից ար­դէն ներ­կա­յաց­ուել են ման­րակր­կիտ հաշ­ուետ­ւութ­իւն­ներ, վեր­լու­ծու­թիւն­ներ, մշակ­ուել է հա­յե­ցա­կարգ, ըստ որի` Հա­յաս­տա­նը պէտք է ըն­թա­նայ ազա­տա­կա­նաց­ման ճա­նա­պար­հով, ին­չը խթա­նե­լու է հա­մա­խառն ներ­քին ար­դիւն­քի աճը, ստեղ­ծե­լու է նոր աշ­խա­տա­տե­ղեր, ու­ղե­ւո­րա­փո­խադ­րում­նե­րը դարձ­նե­լու է յար­մա­րա­ւէտ, եւ գնե­րը նուա­զե­լու են:

Բաց եր­կին­քի քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ներդ­րու­մը զգա­լի փո­փո­խու­թիւն է Հա­յաս­տա­նի ներ­կայ օդա­յին փո­խադ­րում­նե­րու քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մէջ: Ինչ­պէս կա­ռա­վա­րու­թեան նիս­տին նշած էր վար­չա­պետ Սարգս­եան, հար­ցին շուրջ բուռն քննար­կում­ներ, ինչ­պէս նա­եւ իրա­րա­մերժ մօ­տե­ցում­ներ եղած էին` խիստ կար­գա­ւոր­ման տար­բե­րա­կէն մին­չեւ առա­ւե­լա­գոյն ազա­տա­կա­նաց­ման տար­բե­րակ:

Հոկ­տեմ­բեր 23-ին, վար­չա­պետ Սարգս­եա­նի մէկ պա­տ-ուի­րա­կու­թիւնը, Պել­ճի­քա­յի մայ­րա­քա­ղաք` Պրիւք­սէլ փո­խադ­րե­լով, “Էր Ար­մին­իա“ կա­տա­րած էր իր առա­ջին թռիչ­քը դէ­պի Արեւմտ­եան Եւ­րո­պա:

Կ՛ակն­կալ­ուի 20-25 տո­կո­սով ու­ղե­ւոր­նե­րու քա­նա­կի աճ, ինչ­պէս նա­եւ կը նա­խա­տես­ուի, որ տոմ­սե­րու մի­ջին գի­նե­րը մօտ 10 տո­կո­սով նուա­զին, իսկ որո­շա­կի ուղ­ղու­թիւն­նե­րով գի­նե­րու առա­ւել մեծ նուա­զում կը նա­խա­տես­ուի:

Մարտ 18, 2013-ին գոր­ծու­նէ­ու­թեան սկսած “Էր Ար­մին­իա“ն, հայ­կա­կան օդա­յին փո­խադ­րու­թեան աս­պա­րէզ մուտք գոր­ծած էր բեռ­նատար “չար­թըր“ թռիչք­նե­րով, դէ­պի Ան­կախ Պե­տու­թիւն­նե­րու Հա­սա­րա­կա­պե­տու­թեան եր­կիր­ներ, Եւ­րո­պա, Մեր­ձա­ւոր Արե­ւելք, Աս­իա եւ Ափ­րի­կէ: Այս ըն­կե­րու­թեան “Ան­թո­նով“ բեռ­նա­տար օդա­նաւ­նե­րով, ամիս­ներ առաջ սնունդ ուղ­ղարկ­ուած էր Հա­լէպ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles