ԶՕ­ՐԱԿ­ՑԱ­ԿԱՆ ՀԱ­ՒԱՔ­ՆԵՐ ՔԵ­ՍԱ­ՊԻ ՀԱ­ՄԱՐ

0 0
Read Time:18 Minute, 36 Second

p8-9 newfr2  Սփիւռ­քա­հայ զա­նա­զան գաղ­թօ­ճախ­նե­րէ ներս կը կա­տար­ուին զօ­րակ­ցա­կան հա­ւաք­ներ, խա­ղաղ ցոյ­ցեր, քայ­լար­շաւ­ներ ի նպաստ Քե­սա­պի:

Շի­քա­կո­յի մէջ, Կի­րա­կի Մարտ 30-ին, “Շահ­նա­զար­եան“ Կեդ­րո­նի սրա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­ւաք: Տեղ­ւոյն Հ.Յ.Դ. “Քրիս­տա­փոր“ Կո­մի­տէ­ու­թեան անու­նով, ելոյթ ու­նե­ցաւ Կրէկ Պետ­եան, որ ման­րա­մաս­նօ­րէն զե­կու­ցեց պա­տա­հած ան­ցու­դար­ձե­րուն մա­սին: Ան նա­եւ շեշ­տեց թէ պէտք է ան­յա­պաղօ­րէն պա­հանջել Ամե­րի­կա­յի Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու իշ­խա­նու­թիւն­նե­րէն, որ կա­սեց­նեն Սուր­իոյ մէջ քրիս­տոն­եա­նե­րու եւ փոք­րա­մաս­նու­թեանց դէմ կո­տո­րած­ներ իրա­կա­նաց­նող ծայ­րա­յե­ղա­կան զին­եալ­նե­րուն տրա­մադ­րուող օժան­դա­կու­թիւնը, ինչ­պէս նա­եւ պա­հան­ջեն “դաշ­նա­կից“ Թուրք­իա­յէն, որ դադ­րեց­նէ սուր­ի­ա­հա­յու­թեան դէմ ընդ­հան­րա­պէս եւ Քե­սա­պի հայ բնակ­չու­թեան դէմ` մաս­նա­ւո­րա­պէս, շղթա­յա­զեր­ծած իր ցե­ղաս­պա­նա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը:

Լոս Ան­ճե­լը­սի մէջ ալ, հա­րիւ­րա­ւոր հա­յոր­դի­ներ, ըն­դա­ռա­ջե­լով Հ.Ե.Դ.-ի եւ Քե­սա­պի Հայ­րե­նակ­ցա­կան Միու­թեան հրա­ւէ­րին` զօ­րակ­ցու­թեան ցոյց կա­տա­րե­ցին թրքա­կան հիւ­պա­տո­սա­րա­նին առ­ջեւ: Ցու­ցա­րար­նե­րը թրքա­կան իշ­խա­նու­թեանց կող­մէ հո­վա­նա­ւոր­ուած Քե­սա­պի վրայ յար­ձա­կում­նե­րը դա­տա­պար­տող լո­զունգ­նե­րով ու պաս­տառ­նե­րով, եր­կու ժամ քա­լե­ցին թրքա­կան հիւ­պա­տո­սա­րա­նին առ­ջեւ: Ցոյ­ցի աւար­տին մաս­նա­կից­նե­րուն իրենց պատ­գա­մը փո­խան­ցե­ցին Լոս Ան­ճե­լը­սի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի ան­դամ Փոլ Գրի­գոր­եան, Մոն­թե­պել­լո­յի քա­ղա­քա­պե­տի պաշ­տօ­նա­կա­տար Ճեք Հա­ճին­եան, Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի Արեւմտ­եան Ամե­րի­կա­յի գոր­ծա­դիր տնօ­րէն Էլեն Ասատր­եան, Հայ Իրա­ւա­բան­նե­րու Միու­թեան նա­խա­գահ Կա­րօ Ղա­զար­եան, Քե­սա­պի Կրթա­սի­րաց Ըն­կե­րակ­ցու­թեան ատե­նա­պետ Ես­թեր Չե­լեպ­եան եւ Հ.Ե.Դ.-ի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ: Պատ­գա­մա­խօս­նե­րը նա­եւ դի­մե­ցին ներ­կա­նե­րուն, որ մաս­նակ­ցին “Փրկենք Քե­սա­պը“ ար­շա­ւին: Ցոյ­ցը աւար­տե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան օրհ­ներ­գով:

Գա­նա­տա­յի Երի­տա­սար­դա­կան Միու­թեան եւ “Ար­մէն Գա­րօ“ Ու­սա­նո­ղա­կան Միու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, Ապ­րիլ 3-ին, Քե­սա­պի զօ­րակ­ցա­կան բո­ղո­քի հա­ւաք­ներ տե­ղի ու­նե­ցան Թո­րոն­թո­յի եւ Մոն­րէ­ա­լի մէջ: Թո­րոն­թո­յի բո­ղո­քի հա­ւա­քը տե­ղի ու­նե­ցաւ տեղ­ւոյն թրքա­կան հիւ­պա­տո­սա­րա­նի շէն­քին դի­մաց: Ցոյ­ցի ըն­թաց­քին խօսք առին Երի­տա­սար­դա­կան Միու­թեան ան­դամ­ներ, որոնք բուռն կեր­պով դա­տա­պար­տե­ցին թրքա­կան պե­տու­թեան գոր­ծօն մաս­նակ­ցու­թիւնը Քե­սա­պի դէպ­քե­րուն:

 

Թո­րոն­թո­յէն եւ Քեմպ­րի­ճէն ժա­մա­նած 600 երի­տա­սարդ­ներ, հա­մալ­սա­րա­նա­կան ու­սա­նող­ներ Հ.Օ.Մ.-ի “Գո­լոլ­եա“ն երկ­րոր­դա­կան վար­ժա­րա­նի աշա­կերտ­ներ եւ թո­րոն­թո­հայ ազ­գա­յին­ներ կը մաս­նակ­ցէ­ին ցոյ­ցին: Մօտ 20-25 թուր­քեր եւ ազե­րի­ներ, հիւ­պա­տո­սա­րա­նին դի­մաց հա­կա­դար­ձե­ցին հայ­կա­կան կող­մի բո­ղո­քի հա­ւա­քին: Նոյն օր­ուան ըն­թաց­քին, Մոն­րէ­ա­լի Մ.Ա.Կ.-ի շէն­քին դի­մաց կա­յա­ցաւ բո­ղո­քի ցոյց, որ կազ­մա­կերպ­ուած էր Գա­նա­տա­յի երի­տա­սար­դա­կան միու­թեան եւ Հ.Յ.Դ. “Ար­մէն Գա­րօ“ Ու­սա­նո­ղա­կան միու­թեան կող­մէ: Բո­ղո­քի հա­ւա­քին կը մաս­նակ­ցէ­ին նա­եւ Ս. Յա­կոբ Ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի երկ­րոր­դա­կա­նի բարձ­րա­գոյն կար­գե­րու աշա­կերտ­նե­րը, ինչ­պէս նա­եւ Մոն­րէ­ա­լէն եւ Լա­ւա­լէն ժա­մա­նած շուրջ 500 հա­յոր­դի­ներ: Ցու­ցա­րար­նե­րը Մ.Ա.Կ.-էն պա­հան­ջե­ցին ապա­զի­նել Քե­սապն ու շրջա­կայ­քը եւ դա­տա­պար­տե­ցին թրքա­կան յար­ձա­կո­ղա­պաշտ ըն­թաց­քը:p8-9 newfr3

Փա­րի­զի մէջ ալ, Հ.Յ.Դ. Նոր Սե­րուն­դի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Թուրք­իոյ դես­պա­նա­տան առ­ջեւ կա­յա­ցաւ  բո­ղո­քի ցոյց մը, ներ­կա­յու­թեամբ հա­զար հա­յոր­դի­նե­րու: Անոնց պար­զած պաս­տառ­նե­րուն վրայ, կա­րե­լի էր կար­դալ` Քե­սա­պը մե՛րն է“, “Ցե­ղա­պաշտ թուրք դո՛ւրս Քե­սա­պէն եւ այլ նման գրու­թիւն­ներ:

Առա­ջին խօսք առ­նողն էր տեղ­ւոյն Հայ Դա­տի պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րէն` Մու­րատ Փա­փազ­եան, որ զու­գա­հեռ գծե­լով Էր­տո­ղա­նի եւ Թա­լէ­ա­թի մի­ջեւ` ըսաւ, թէ Թուրք­իա պէ՛տք է պատժ­ուի եւ պայ­քա­րը մին­չեւ վերջ պի­տի շա­րու­նակ­ուի: Ան  Ֆրան­սա­յի կա­ռա­վա­րու­թե­նէն պա­հան­ջեց դա­տա­պար­տել Քե­սա­պի դէմ յար­ձա­կու­մը: Հայ Դա­տի Փա­րի­զի գրա­սեն­եա­կին կող­մէ հա­յե­րէ­նով ար­տա­յայտ­ուե­ցաւ Հրաչ Վար­ժա­պետ­եան եւ դա­տա­պար­տեց Թուրք­ի­ան հո­վա­նա­ւո­րող Ֆրան­սա­յի պե­տու­թեան կեց­ուած­քը, կոչ ուղ­ղե­լով` մին­չեւ վերջ պա­հան­ջա­տէր ըլ­լա­լու եւ մի­աս­նա­կան ու­ժե­րով շա­րու­նա­կե­լու պայ­քա­րը:

Հա­ւա­քի վեր­ջին բա­նա­խօ­սը Յա­րութ Մար­տի­րոս­եանն էր, որ Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բին կող­մէ, իր կար­գին, դա­տա­պար­տեց Ֆրան­սա­յի մեղ­սակ­ցու­թիւնը` յայտ­նե­լով, որ ան ծանր պա­տաս­խա­նատ­ուու­թիւն կը կրէ եւ պէտք է պաշտ­պա­նէ Քե­սա­պը: Մար­տի­րոս­եան անի­մաստ եւ տկար նկա­տեց Ֆրան­սա­յի Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան այսառի­թով հրա­պա­րա­կած հա­ղոր­դագ­րու­թիւնը:

 

kes greece2Աթէն­քի եւ Փի­րէա­յի մէջ, բաժն­ուե­ցան թռու­ցիկ­ներ, որոնց մէջ ման­րա­մաս­նօ­րէն կը նշուէր Քե­սա­պա­հա­յու­թեան տե­ղա­հան­ման հար­ցի տու­եալ­նե­րը, պար­զե­լով Թուրք­իոյ  մեղ­սակ­ցու­թեան դե­րա­կա­տա­րու­թիւնը եւ մատ­նան­շե­լով մի­ջազ­գա­յին քա­ղա­քա­կան հան­րու­թեան ան­տար­բե­րու­թիւնը:

Հ.Յ.Դ. Յու­նաս­տա­նի Երի­տա­սար­դա­կան Միու­թիւնը կա­րե­ւոր նա­խա­ձեռ­նու­թիւն մը առաւ անց­նող շա­բա­թա­վեր­ջին եւ երեք կեդ­րո­նա­կան վայ­րե­րու մէջ թռու­ցիկ­ներ բաժ­նեց Քե­սա­պի դէպ­քե­րուն առն­չու­թեամբ, յոյն հա­սա­րա­կու­թիւնը տեղ­եակ պա­հե­լու նպա­տա­կով` հա­յաբ­նակ Քե­սա­պի ճգնա­ժա­մա­յին իրա­վի­ճա­կի մա­սին: Երի­տա­սարդ­նե­րը հա­մախմբ­ուե­ցան Փի­րէա­յի Քո­րա­յի, Նէա Զմիռնիի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րակ­նե­րու եւ Թե­սա­ղո­նի­կէի կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րա­կին վրայ, ուր եր­կար մնա­ցին, ան­ցորդ­նե­րուն թռու­ցիկ­նե­րը բաժ­նե­լով եւ իրենց հար­ցում­նե­րուն պա­տաս­խա­նե­լով:

Աւստ­րալ­ի­ա­հա­յեր Սիտնիի թրքա­կան հիւ­պա­տո­սա­րա­նին դի­մաց հա­զա­րէ աւե­լի կազ­մա­կերպ­ե­ցին ցոյց մը, որուն մաս­նակ­ցե­ցան աւե­լի քան հա­զար հա­յոր­դի­ներ: Ցու­ցա­րար­նե­րը իրենց զօ­րակ­ցու­թիւնը յայտ­նե­լով քե­սա­պա­հա­յու­թեան` թրքա­կան հիւ­պա­տո­սա­րա­նին դի­մաց բարձ­րա­ցու­ցին պաս­տառ­ներ, որոնց վրայ գրուած էր`Քա­շե­ցէ՛ք ձեր ձեռ­քե­րը Քե­սա­պէն“, “Թուրք­ի­ան մե­ղա­ւոր է եւ այլն, ինչ­պէս նա­եւ պա­հան­ջե­ցին Թուրք­ի­ան kes sydneyպա­տաս­խա­նա­տուու­թեան են­թար­կել` իր երկ­րէն ծայ­րա­յեղ իս­լա­մա­կան­նե­րուն Սուր­իա մուտ­քը ապա­հո­վե­լու հա­մար: Ասի­կա անըն­դու­նե­լի է, մենք չենք կրնար ան­գործ նստիլ, երբ Թուրք­ի­ան առանց խղճի խայ­թի կը շա­րու­նա­կէ իր հա­լա­ծանք­նե­րը հա­յե­րուն եւ այլ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու դէմ, նշեց ցոյ­ցը կազ­մա­կեր­պած Հ.Յ.Դ. Աւստ­րալ­իոյ կա­ռոյ­ցի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Արամ Թու­ֆենկ­եան:Պուէնոս Այրէսի մէջ նաեւ տեղի ունեցաւ ցոյցեր, որուն մասնակցեցան 300է աւելի հայորդիներ:

Ապ­րիլ 5-ի յետ­մի­ջօ­րէ­ին, Պոլ­սոյ Կա­լա­թա­սա­րայ հրա­պա­րա­կի “Լի­սէ“-ին առ­ջեւ բո­ղո­քի ցոյց կա­տար­ուե­ցաւ` Սուր­իոյ Քե­սապ գիւ­ղա­քա­ղա­քի հա­յե­րուն դէմ ի գործ դրուած տե­ղա­հա­նու­թեան եւ թա­լա­նի դէպ­քե­րուն հա­մար: Ցոյ­ցը իրա­կա­նա­ցաւ լրագ­րող Մու­րատ Էզե­րի ջան­քե­րով: Մեծ բազ­մու­թեան մը ներ­կա­յու­թեան կար­դաց­ուե­ցաւ մամ­լոյ հա­ղոր­դագ­րու­թիւն: Ժո­ղո­վուր­դը մե­ղադ­րա­կան կար­գա­խօ­սե­րով յան­կեր­գեց` քննա­դա­տե­լով Քե­սա­պի դէմ որ­դեգր­ուած եւ ի գործ դրուած անըն­դու­նե­լի  քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը:

p8-9GalatasaraՀա­ղորդ­ուե­ցաւ նա­եւ, որ եթէ քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցու­թիւն­ներ, մար­դա­սի­րա­կան ըն­կե­րու­թիւն­ներ, միու­թիւն­ներ եւ իրա­ւա­սու հաս­տա­տու­թիւն­ներ այս դէպ­քին դի­մաց լուռ մնան եւ ստեղծ­ուած կա­ցու­թիւնը չմեր­ժեն, ապա  քա­նի մը օր ետք պի­տի կա­տար­ուի աւե­լի կազ­մա­կերպ­ուած բո­ղո­քի ցոյց մը:

Նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ., Ս.Դ.Հ.Կ. եւ Ռ.Ա.Կ. տե­ղա­կան մար­մին­նե­րուն, Ապ­րիլ 9-ին Նի­կոս­իոյ “Նա­րեկ“ վար­ժա­րա­նի հան­դի­սաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Քե­սա­պի մա­սին զե­կու­ցա­կան հա­ւաք մը, որուն ներ­կայ գտնուե­ցան հայ հա­մայն­քի պե­տա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Վարդ­գէս Մահ­տես­եան, հո­գե­ւոր հայ­րեր, ազ­գա­յին, կրթա­կան ու հա­սա­րա­կա­կան կա­ռոյց­նե­րու պա­տաս­խա­նա­տու­ներ:

Բաց­ման խօս­քով հան­դէս եկաւ Ար­թօ Դա­ւի­թեան, որ հա­կիրճ կեր­պով ներ­կա­յաց­նե­լէ ետք Քե­սա­պի կա­ցու­թիւնը, բա­ցատ­րեց հա­ւա­քին նպա­տա­կը ու յայ­տագ­րին ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը: Ան թուեց նա­եւ Քե­սա­պի կա­պակ­ցու­թեամբ կիպ­րա­հայ գա­ղու­թէն ներս պե­տա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցի­չին, Ազ­գա­յին Երես­փո­խա­նա­կան ժո­ղո­վին եւ երեք կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու տե­ղա­կան մար­մին­նե­րուն կա­տա­րած աշ­խա­տանք­նե­րը: Ապա ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ Քե­սա­պի հա­մա­ռօտ պատ­մու­թիւնը:

Ապա Յա­կոբ Մա­նուկ­եան խօ­սե­ցաւ սուր­ի­ա­կան տագ­նա­պի ներ­կայ փու­լին մա­սին` ներ­կա­յաց­նե­լով բո­լոր այն փաս­տե­րը, որոնք կը վկա­յեն արեւմտ­եան ու­ժե­րուն կող­մէ արա­բա­կան աշ­խարհն ու յատ­կա­պէս Սուր­ի­ան ոչն­չաց­նե­լու մեծ ծրագ­րի մը առ­կա­յու­թիւնը: Բա­նա­խօ­սը կարճ վեր­լու­ծում մը ըրաւ նա­եւ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին հար­ցե­րուն մա­սին` եզ­րա­կաց­նե­լով, թէ Թուրք­իոյ‘ դրա­ցի­նե­րու հետ “զե­րօ խնդիր­ներ“-ու քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը ներ­կա­յիս վե­րած­ուած է “զե­րօ դրա­ցի­ներ“-ու քա­ղա­քա­կա­նու­թեան:

Ներ­կա­յաց­ուե­ցաւ Քե­սա­պի տագ­նա­պին շուրջ լրատ­ուա­կան մի­ջոց­նե­րէն քաղ­ուած տե­սե­րիզ­նե­րու փունջ մը, որ յստակ կեր­պով կը ցու­ցադ­րէր գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն ըն­թացքն ու գաղ­թա­կա­նու­թեան վի­ճա­կը:

Ասա­տուր Տեւ­լե­թեան, խօսք առ­նե­լով, սկսաւ Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն‘ անդ­րա­դար­ձաւ սուր­ի­ա­հայ գա­ղու­թին կազ­մու­թեան ու դե­րա­կա­տա­րու­թեան‘ որ­պէս նո­րա­կազմ սփիւռ­քի հիմ­նա­սիւնը: Ան հա­մո­զիչ կեր­պով ընդգ­ծեց, թէ հայ ժո­ղո­վուր­դը ի գին ամէն զո­հո­ղու­թեան պէտք է ան­պայ­ման զօ­րա­շար­ժի են­թարկ­ուի ու պա­հէ սուր­ի­ա­հայ գա­ղու­թը, որով­հե­տեւ առանց հայ­րե­նա­մերձ ու հա­մախմբ­ուած այդ գա­ղու­թին` կը վտանգ­ուի ամ­բողջ հայ­կա­կան սփիւռ­քը:

Երե­կոն փակ­ուե­ցաւ  Մաշ­տոց Քա­հա­նա­յի հա­կիրճ խօս­քով ու “Պահ­պա­նիչ“-ով:

p8-9iran2-1024x682Թեհ­րա­նի Սա­սուն քա­ղա­քա­մա­սի Սուրբ Թարգ­ման­չաց եկե­ղեց­ւոյ շրջա­փա­կէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­ւաք` ի պաշտ­պա­նու­թիւն Սուր­իոյ մէջ գտնւող հա­յաբ­նակ Քե­սապ քա­ղա­քի հա­յու­թեան:

Հա­ւա­քը տե­ղի ու­նե­ցաւ Թեհ­րա­նի հա­յոց թե­մի հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, ուր մաս­նա­կից էին եւ իրենց զօ­րակ­ցու­թիւնը բե­րած էին թե­մի իւ­րա­քան­չիւր միու­թիւն, հա­սա­րա­կա­կան մար­մին եւ մի­ա­ւոր: Հան­դէս եկաւ Իրա­նի խորհր­դա­րա­նի մէջ հիւ­սի­սա­յին իրա­նա­հա­յու­թեան պատ­գա­մա­ւոր դոկտ. Կա­րէն Խան­լար­եան, նա­եւ ըն­թերց­ուե­ցաւ Թեհ­րա­նի Հա­յոց Թե­մի Առաջ­նորդ Տ. Սե­պուհ Ար­քե­պիս­կո­պոս Սարգս­եա­նի պատ­գա­մը, որ աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցով կը գտնուէր Սուր­իա: Պատ­գա­մի մէջ կը յայտն­ուէր թէ.- Այ­սօր ամ­բողջ հա­յու­թիւնը մէկ մար­դու նման ոտ­քի կանգ­նած է եւ կը փոր­ձէ օգ­նու­թեան հաս­նիլ սուր­ի­ա­հա­յու­թեան եւ կը հաս­նի ու միւս կող­մէն ալ աւե­լի հաս­տա­տա­կամ ու վճռո­րոշ կառ­չած կը մնայ իր հո­գե­ւոր ու ազ­գա­յին ար­ժէք­նե­րուն եւ կը գո­րէ ու կը պայ­քա­րի միշտ տե­սիլ­քով իր ամ­բող­ջա­կան հայ­րե­նի­քի ու ժո­ղո­վուր­դի: Մենք այս առի­թով կող­ջու­նենք մեր ծննդա­վայր հայ­րե­նի­քի` Իրա­նի Իս­լա­մա­կան Հան­րա­պե­տու­թեան խո­հուն, իմաս­տուն եւ ժո­ղովր­դա­մէտ քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնըՄի­ջին Արե­ւել­քի եւ յատ­կա­պէս Սուր­իոյ տագ­նա­պին յա­րա­բե­րա­բար: Հա­ւա­տանք ու հա­ւատ­քով գոր­ծենք ու շա­րու­նա­կենք մէկ ազգ, մէկ ժո­ղո­վուրդ, մէկ եկե­ղե­ցի ու հայ­րե­նիք տես­լա­կա­նով եւ վստահ եղէք, որ  օր մը պի­տի հաս­նինք մեր երա­զին ու տե­սիլ­քին:

Ցու­ցադր­ուե­ցան նա­եւ քե­սա­պա­հա­յու­թեան կա­ցու­թեան մա­սին պատ­մող սա­հիկ­ներ:

Իրա­նա­հայ հա­մայն­քը նա­եւ բո­ղո­քի գրու­թիւն յղած է  Իրա­նի մէջ դիւա­նա­գի­տա­կան օտա­րերկր­եայ ներ­կա­յա­ցուց­չու­թիւն­նե­րուն` դես­պա­նա­տու­նե­րուն, ի մաս­նա­ւո­րի Եւ­րո­պա­կան միու­թեան ան­դամ եր­կիր­նե­րու` Ռու­սաս­տա­նի Դաշ­նու­թեան, Չի­նաս­տա­նի, Ճա­փո­նի, Հնդկաս­տա­նի, Գա­նա­տա­յի դես­պա­նա­տու­նե­րուն, ինչ­պէս նա­եւ Իրա­նի մէջ, Մ.Ա.Կ.-ի ներ­կա­յա­ցուց­չու­թեան: Յղուած գրու­թեան մէջ նկա­րագ­րե­լով Քե­սա­պի վեր­ջին դէպ­քե­րը` ներ­կա­յաց­ուած են այդ առն­չու­թեամբ հա­յու­թեան պա­հանջ­նե­րը:

***

Ու­րուկ­ուա­յի մայ­րա­քա­ղաք` Մոն­թե­վի­տէ­ո­յի մէջ կա­տար­ուե­ցաւ բո­ղո­քի ցոյց մը, ի նպաստ Քե­սա­պի: “Փրկենք Քե­սա­պը“ պաս­տար­նե­րով, դրօշ­նե­րով, Քե­սա­պի իրա­վի­ճա­կի մա­սին պատ­մող թեր­թիկ­ներ բաժ­նե­լով եւ ան­ցորդ­նե­րուն բա­ցատ­րու­թիւն­ներ տա­լով, հա­յոր­դի պա­տա­նի­ներ եր­կու ժամ­ուայ ըն­թաց­քին յա­ջո­ղե­ցան ու­շադ­րու­թիւն գրա­ւել, բա­նուկ եր­թե­ւե­կու­թեան այդ կեդ­րո­նի մէջ հե­տաքրք­րու­թիւն ստեղ­ծե­լով:

p8-9 geneveԺը­նե­ւի Հայ կեդ­րո­նին մէջ, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Զուի­ցե­րա­հա­յոց Միու­թեան,  Ապ­րիլ 3-ի երե­կոյ­եան, զե­կու­ցա­կան ձեռ­նարկ մը տե­ղի ու­նե­ցաւ` ներ­կա­յու­թեամբ շուրջ յի­սուն ժը­նե­ւաբ­նակ հա­յոր­դի­նե­րու, օրա­կարգ ու­նե­նա­լով հայ իրա­կա­նու­թիւնը յու­զող գլխա­ւոր նիւ­թը` Քե­սա­պի աղէ­տը:

Զուի­ցեր­ի­ա­հայ միու­թեան ատե­նա­պետ Նժդեհ Խա­չա­ա­տուր­եան իր բաց­ման խօս­քին ըն­թաց­քին, անդ­րա­դար­ձաւ Քե­սա­պի հար­ցին, որուն հա­մար  միու­թիւնը նա­խա­ձեռ­նած էր այս երե­կոն, ապա ներ­կա­յա­ցուց զե­կու­ցա­բեր­նե­րը եւ անոնց նիւ­թե­րը:

Ֆրան­սա­հայ “Եր­կիր եւ Մշա­կոյթ“ միու­թեան ժը­նե­ւաբ­նակ ան­դամ Անուշ Սա­տԷֆ- Տէր­տէր­եան լրատ­ուա­կան զա­նա­զան աղ­բիւր­նե­րէ քաղ­ուած  հա­մա­ցան­ցի պատ­կեր­նե­րով ներ­կա­յա­ցուց անց­նող տասն­հինգ օրե­րու գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քը, զու­գա­հե­ռա­բար հայ­կա­կան պե­տա­կան եւ կրօ­նա­կան ղե­կա­վա­րու­թեան քայ­լե­րը` այս տագ­նա­պին շուրջ:

Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Ժը­նե­ւի ար­տա­կարգ դես­պա­նորդ Սա­թե­նիկ Աբ­գար­եան զե­կու­ցեց Քե­սա­պի տագ­նա­պին առի­թով Հա­յաս­տա­նի հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սար­գիս­եա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ կա­տար­ուած պե­տա­կան յա­րա­բե­րութւն­նե­րուն մա­սին` լու­սար­ձա­կի տակ առ­նե­լով Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի պատ­ուի­րա­կու­թեան այ­ցը տագ­նա­պա­հար հայ­րե­նա­կից­նե­րուն:Ան կա­րե­ւո­րու­թեամբ շեշ­տեց յա­ռա­ջի­կայ օրե­րուն զուի­ցեր­ի­ա­հայ գա­ղու­թին ցու­ցա­բե­րե­լիք օժան­դա­կու­թեան նա­խա­ձեռ­նե­լու եւ ցու­ցա­կան զօ­րակ­ցու­թեան մա­սին:

Հա­լէ­պա­հայ Մա­թիկ Էպ­լի­ղա­թեան ամ­փոփ կէ­տե­րու մէջ ներ­կա­յա­ցուց Քե­սապ գա­ւա­ռին պատ­մա­կա­նը, ազ­գագ­րա­կան աւան­դը, տոհ­միկ կեան­քը, աշ­խար­հագ­րա­կան դիր­քը, մարդ­կա­յին յա­րան­ուա­նա­կան կրթա­կան, գիւ­ղատն­տե­սա­կան, զբօ­սաշր­ջու­թեան եւ այլ մար­զե­րու մա­սին:

Քա­ղա­քա­կան իրա­վի­ճա­կին մա­սին ելոյթ ու­նե­ցաւ լրագ­րող Վի­գէն Չի­թիր­եան` անդ­րա­դառ­նա­լով տա­րա­ծաշր­ջա­նի մէջ հա­կա­մարտ ու­ժե­րու եւ մի­ջազ­գա­յին քա­ղա­քա­կան կա­ցու­թեան շուրջ, կար­ծիք­ներ յայտ­նե­լով յա­ռա­ջի­կայ հանգր­ուա­նի հայ զանգ­ուա­ծի դիր­քո­րո­շում­նե­րուն մա­սին, որուն շուրջ այլ վար­կած­նե­րով ներ­կա­նե­րէն ոմանք յայտ­նե­ցին իրենց տե­սա­կէտ­նե­րը եւ մտա­հո­գու­թիւն­նե­րը:

Մթնո­լոր­տը կը ցո­լաց­նէր հայ ժո­ղո­վուր­դին այս օրե­րուն ապ­րած պատ­մա­կան եւ քա­ղա­քա­կան ծանր վե­րի­վայ­րում­նե­րը, որուն մէկ ման­րան­կարն էր Ժը­նե­ւի հայ գա­ղու­թի յիշ­եալ երե­կոն:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles