“ԵՐԵՒԱՆ“ ԵԼԱՒ … ԱՆՓՈՓՈԽ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 20 Second

elections55

ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Զար­մա­նա­լի եւ ան­հասկ­նա­լի երե­ւոյթ…

Տե­ղին է բաղ­դա­տա­կան մը կա­տա­րել հա­զիւ վեց շա­բաթ իրա­րմէ բաժ­նող այս տար­ուայ Փետր­ուար 18 եւ Մա­յիս 5 թուա­կան­նե­րը: Ար­դա­րեւ, առա­ջի­նի պա­րա­գա­յին Հ.Հ. նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րուն, պայ­ման­նե­րը այն­պէս մըն էին որ ընդ­դի­մա­դիր հո­սանք­նե­րուն գրե­թէ մե­ծա­մաս­նու­թիւնը, նկա­տի ու­նե­նա­լով երկ­րէն ներս տի­րող լծակ­ներն ու անմր­ցե­լի կա­ցու­թիւնը, նա­խընտ­րած էր թեկ­նա­ծու չա­ռա­ջադ­րել, մինչ­դեռ երկ­րոր­դին, այ­սինքն Երե­ւա­նի աւա­գանիի ընտ­րու­թիւն­նե­րու պա­րա­գա­յին, տի­րող … եւ տի­րա­պե­տող կու­սակ­ցու­թեան` Հան­րա­պե­տա­կան­նե­րու կող­քին, վեց այլ կու­սակ­ցու­թիւն­ներ եւ խմբա­ւո­րում­ներ մաս­նակ­ցած էին:

Բնա­կա­նա­բար հմուտ քա­ղա­քա­գէ­տին հա­մար, արագ վեր­լու­ծում մը, այն եզ­րա­կա­ցու­թեան պի­տի յան­գէր թէ երկ­րոր­դին, այ­սինքն Երե­ւա­նի աւա­գանիի ընտ­րու­թիւն­նե­րուն տրուած ըլ­լա­լով, որ բո­լոր ու­ժե­րը ոգի ի բռին կը պայ­քա­րէ­ին եւ այդ ալ աւե­լի փոքր ու խիտ տա­րա­ծաշր­ջա­նի վրայ, շատ աւե­լի “տաք“ ու հա­ւա­սա­րակշռ­ուած պի­տի ըլ­լար պայ­քա­րը, մա­նա­ւանդ որ նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն­նե­րէն ծիլ առած շար­ժում մը` “Բա­րեւ“ի յե­ղա­փո­խու­թիւնը, որ թէ­եւ հետզ­հե­տէ կորսն­ցու­ցած էր իր ժո­ղովր­դա­կա­նու­թիւնը, սա­կայն կայծն ու ազ­դան­շա­նը տուած էր պա­հանջ­ուած փո­փո­խու­թեան մը, նոր աւի­շի մը…նոր Երե­ւա­նի մը:

Սա­կայն, տար­բեր է Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­կան աշ­խար­հի բե­մա­հար­թա­կը, իւ­րա­յա­տուկ ու եզա­կի:

Հան­րա­պե­տա­կան ընտ­րա­կան մե­քե­նան այն­քան մը հմուտ ոճով գոր­ծեց որ ան­տե­սա­նե­լի եւ ան­քակ­տե­լի զեղ­ծա­րա­րու­թիւն­նե­րով ու պե­տու­թիւն-ղե­կա­վա­րու­թիւն յա­մա­ռա­տուու­թեան այդ ան­գիր օրէնք­ներն ալ շրջան­ցե­լով, դիւ­րու­թեամբ ապա­հո­վեց քուէ­նե­րու աւե­լի քան յի­սուն առ հա­րիւր հա­մե­մա­տու­թիւն մը, նոյ­նիսկ կա­րե­նալ հսկե­լու եւ հա­կակշ­ռե­լու այլ թեկ­նա­ծու հո­սանք­նե­րու ապա­հո­ված քուէ­նե­րուն վրայ:

Այս­ուա­մէ­նայ­նիւ, եթէ նա­խա­գա­հա­կան յետ-ընտ­րա­կան իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րը, այդ քա­ղա­քա­կան ու անել կա­ցու­թիւ­նէն դուրս գա­լու, որոշ կա­րե­լիու­թիւն­ներ ստեղ­ծած էին, Մա­յիս 5-եան ընտ­րու­թիւն­նե­րով աւար­տե­ցան, եւ այ­սօր Հան­րա­պե­տա­կան Կու­սակ­ցու­թիւնը, յան­ձին նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի, ոչ մէկ այլ խմբա­ւո­րու­մի կա­րիքն ու­նի:

…Եւ ահա­ւա­սիկ կ՛ուղղ­ուինք դէ­պի մութ փա­պու­ղի …կամ պար­զա­պէս փա­կու­ղի, ուր իշ­խող կու­սակ­ցու­թիւնը պի­տի կա­րե­նայ ամե­նայն մե­նա­տի­րու­թեամբ, շա­րու­նա­կել իր գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը:

Հա­ւա՞ք, ցո՞յց, քայ­լար­շա՞ւ…յա­ռա­ջի­կայ օրե­րը ցոյց պի­տի տան թէ ինչ­պէ՞ս պի­տի ըն­թա­նան օրե­րը:

“Երե­ւան“ ելա՞ւ որե­ւէ փո­փո­խու­թիւն…Չէ՛, այլ պար­զա­պէս ցտե­սու­թիւն:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles