ԵՐԵ­ՒԱՆ… ԱՊ­ՐԻԼ 9, 2013

0 0
Read Time:15 Minute, 1 Second

nor military-parade-serzh-sargsyan-innaguration  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հի երդ­ման եր­կու արա­րո­ղու­թիւն տե­ղի ու­նե­ցաւ վե­րո­յիշ­եալ օրը: Ընտր­ուած նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան կա­տա­րեց իր եր­դու­մը “Կա­րէն Տէմիրճ­եան“ի ան­ուան Մար­զա­հա­մեր­գա­յին հա­մա­լի­րին մէջ, իսկ Րաֆ­ֆի Յով­հան­նէս­եան “Ազա­տու­թիւն“ հրա­պա­րա­կին վրայ կա­տա­րեց իր “Նոր Հա­յաս­տան“ի եր­դու­մը, ներ­կա­յու­թեամբ հոծ բազ­մու­թեան մը:

nor 19Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի յա­տուկ նիս­տին ըն­թաց­քին, Սերժ Սարգս­եան երկ­րորդ ան­գամ հնգամ­եայ ժամ­կէ­տով ստանձ­նեց նա­խա­գա­հի պար­տա­կա­նու­թիւն­նե­րը:

Խորհր­դա­րա­նի յա­տուկ նիս­տին ըն­թաց­քին տե­ղի ու­նե­ցաւ նա­խա­գա­հի երդ­ման արա­րո­ղու­թիւնը եւ Սերժ Սարգս­եան իր աջը դնե­լով Սահ­մա­նադ­րու­թեան մայր օրի­նա­կին եւ Վե­հա­մօր Աւե­տա­րա­նին վրայ, ար­տա­սա­նեց նա­խա­գա­հի երդ­ման բնա­գի­րը. “Ստանձ­նե­լով Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նը` եր­դում կու տամ ան­վե­րա­պա­հօ­րէն կա­տա­րել սահ­մա­նադ­րու­թեան պա­հանջ­նե­րը, յար­գել մարդ­կա­յին եւ քա­ղա­քացիի իրա­ւունք­ներն ու ազա­տու­թիւն­նե­րը, ապա­հո­վել հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թիւնը, տա­րած­քա­յին ամ­բող­ջա­կա­նու­թիւնը եւ անվ­տան­գու­թիւնը` ի փառս Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան եւ ի բա­րօ­րու­թիւն Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան ժո­ղո­վուր­դի“:

Նա­խա­գա­հի եր­դու­մէն ետք օրհ­նու­թեան խօսք ուղ­ղեց Ամե­նայն հա­յոց Գա­րե­գին Բ. կա­թո­ղի­կո­սը: Այ­նու­հե­տեւ Սերժ Սարգս­եան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց իրեն ձայն տուած ու չտուած քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն: Ան նշեց, որ գի­տէ, թէ այլ թեկ­նա­ծու­նե­րուն ձայն տուած­նե­րը իրենց քայ­լով դժգո­հու­թիւն ար­տա­յայ­տած են երկ­րին մէջ գո­յու­թիւն ու­նե­ցող խնդիր­նե­րուն վե­րա­բեր­եալ, յստակ ու­ղերձ յղած են իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն եւ այդ ու­ղեր­ձը տեղ հա­սած է:

Սարգս­եան մատ­նան­շեց քա­նի մը առաջ­նա­հեր­թու­թիւն­ներ, զորս խոս­տա­ցաւ կեան­քի կո­չել: Անոնց­մէ առա­ջի­նը տնտե­սա­կան յա­ռա­ջըն­թացն է: Ան Հա­յաս­տա­նի հիմ­նախն­դիր­նե­րէն առանձ­նա­ցուց ար­տա­գաղ­թը, ան­գոր­ծու­թիւնը եւ աղ­քա­տու­թիւնը:

Իբ­րեւ երկ­րորդ առաջ­նա­հեր­թու­թիւն Սերժ Սարգս­եան նշեց իրա­ւուն­քի գե­րա­կա­յու­թեան ապա­հո­վու­մը:

Իբ­րեւ եր­րորդ առաջ­նա­հեր­թու­թիւն Սարգս­եան մատ­նան­շեց ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան խո­րա­ցու­մը: Ան խրա­տեց 5 տա­րի առաջ­ուան Հա­յաս­տա­նը բաղ­դա­տել այ­սօր­ուան Հա­յաս­տա­նի հետ եւ տես­նել տար­բե­րու­թիւն: Ան յայտ­նեց, որ եղա­ծով պի­տի չբա­ւա­րար­ուի:

p1 main raffi-Hovhannisyan-april9-innaguration-liberty-square1Անդ­րա­դառ­նա­լով ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան խնդիր­նե­րուն` Սերժ Սարգս­եան նշեց, որ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի խնդի­րին խա­ղաղ լու­ծու­մը կը մնայ եւ պի­տի մնայ Հա­յաս­տա­նի առաջ­նա­հեր­թու­թիւնը, այն­քան ատեն, որ վերջ­նա­կան լու­ծում չէ գո­յա­ցած: “Մի­ա­ժա­մա­նակ, մենք հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն պի­տի աշ­խա­տինք մեր անվ­տան­գու­թեան մա­կար­դա­կը բարձ­րաց­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ: Այս­տեղ մենք չենք թե­րագ­նա­հա­տեր մի­ջազ­գա­յին որե­ւէ գոր­ծօն, մենք շնոր­հա­կալ ենք բո­լոր անոնց, որոնք կ՛օ­ժան­դա­կեն շրջա­նին մէջ կա­յու­նու­թեան ապա­հով­ման, բայց մենք պար­տա­ւոր ենք նախ եւ առաջ ապա­ւի­նիլ մեր ու­ժե­րուն: Հա­ւա­նա­կան բա­ցա­սա­կան զար­գա­ցում­նե­րու պա­րա­գա­յին հա­կա­ռա­կոր­դը զսպե­լու եւ խա­ղա­ղու­թիւնը պահ­պա­նե­լու կա­րե­ւո­րու­թիւնը քննարկ­ման առար­կայ չէ“, շեշ­տեց նա­խա­գահ Սարգս­եան:

Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հը յայ­տա­րա­րեց, որ Հա­յաս­տան իր դրա­ցի­նե­րուն առա­ջար­կած էր հա­մա­մարդ­կա­յին ար­ժէք­նե­րու վրայ խարսխ­ուած ար­ժա­նա­պա­տիւ խա­ղա­ղու­թիւն, սա­կայն նա­խորդ տա­րի­նե­րու փոր­ձա­ռու­թիւնը ցոյց տուած է, որ անոնք պատ­րաստ չեն ըն­դու­նե­լու այդ առա­ջար­կը: Ըստ նա­խա­գա­հին` անոնք որ­քան բարդ պայ­ման­ներ կը ստեղ­ծեն Հա­յաս­տա­նի հա­մար, այդ­քան աւե­լի զօ­րա­ւոր կը դառ­նայ Հա­յաս­տա­նը:

Նա­խա­գա­հը յայ­տա­րա­րեց, որ պէտք է ապա­հո­վել Հա­յաս­տան-Սփիւռք գոր­ծակ­ցու­թեան աշ­խուժ զար­գա­ցու­մը: Ան շեշ­տեց, որ մրցու­նակ եւ զար­գաց­ման տա­նող իւ­րա­քան­չիւր ներդ­րու­մա­յին ծրա­գիր պի­տի ստա­նայ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն աջակ­ցու­թիւնը:

nor 11Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան սահ­մա­նադ­րու­թեան պա­հան­ջով, կա­ռա­վա­րու­թիւնը ներ­կա­յա­ցուց իր հրա­ժա­րա­կա­նը: Սահ­մա­նադ­րու­թեան 55-րդ յօդ­ուա­ծին 4-րդ կէ­տին հա­մա­ձայն, հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը կ՛ըն­դու­նի կա­ռա­վա­րու­թեան հրա­ժա­րա­կա­նը հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հին կող­մէ իր պաշ­տօ­նը ստանձ­նե­լու օրը:

Նա­խա­գա­հի երդմ­նա­կա­լու­թեան արա­րո­ղու­թե­նէն ետք կա­ռա­վա­րու­թիւնը իր ամ­բողջ կազ­մով` վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգս­եա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ, այ­ցե­լեց նա­խա­գա­հա­կան նստա­վայր: Տիգ­րան Սարգս­եան շնոր­հա­ւո­րեց Սերժ Սարգս­եա­նը Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նը երկ­րորդ ան­գամ ստանձ­նե­լու առի­թով:

“Պա­րո՛ն նա­խա­գահ, մե­զի հա­մար մեծ պա­տիւ էր ձե­զի հետ աշ­խա­տիլ եւ որե­ւէ քա­ղա­քա­կան-պե­տա­կան գոր­ծի­չի հա­մար, մեծ պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն եւ եր­ջան­կու­թիւն է բարձր պաշ­տօն­նե­րուն մէջ ծա­ռա­յել սե­փա­կան ժո­ղո­վուր­դին, աշ­խա­տիլ Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հին հետ: Ես կ՛ու­զեմ նշել, որ այս տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին Ձեր քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րու­թեան ներ­քեւ մեր խում­բը նուի­րա­կան ձե­ւով փոր­ձած է կա­տա­րել իր առ­ջեւ Ձեր կող­մէ դրուած բո­լոր խնդիր­նե­րը: Ան­շուշտ մենք ու­նե­ցած ենք դժուար օրեր, ու­նե­ցած ենք ոչ միայն յա­ջո­ղու­թիւն­ներ, այլ նա­եւ բաց­թո­ղում­ներ եւ սխալ­ներ: Պա­րո՛ն նա­խա­գահ, ապա­գա­յին ամե­նա­յու­սա­լի խորհր­դա­տուն անց­եալն է“, ըսաւ վար­չա­պե­տը:nor 1

Այ­նու­հե­տեւ Տիգ­րան Սարգս­եան ըն­թեր­ցեց կա­ռա­վա­րու­թեան հրա­ժա­րա­կա­նի դի­մու­մը: Ըն­դու­նե­լով կա­ռա­վա­րու­թեան հրա­ժա­րա­կա­նը‘ նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց կա­ռա­վա­րու­թեան ան­դամ­նե­րուն մի­աց­եալ աշ­խա­տան­քի հա­մար:

“Ես հա­մոզ­ուած եմ, որ մեր մի­աց­եալ գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը եղած է ար­դիւ­նա­ւէտ: Կաս­կա­ծէ վեր է, որ մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րուն հսկա­յա­կան զանգ­ուած մը դժգոհ է մեր աշ­խա­տան­քէն, բայց յար­գե­լի գոր­ծըն­կեր­ներ, կ՛ու­զեմ, որ դուք հա­մոզ­ուած ըլ­լաք‘ մար­դիկ դժգոհ են ոչ թէ մար­դոց­մէ, այլ եղած հար­ցե­րէն: Դուք ակն­յայ­տօ­րէն աշ­խա­տած էք բարդ պայ­ման­նե­րուն մէջ լու­ծել շատ մը պա­րա­գա­նե­րու մէջ ան­կա­րե­լի թուա­ցող խնդիր­ներ, դի­մագ­րա­ւած էք մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը, ինչ որ պա­տիւ կը բե­րէ ձե­զի“, յայտ­նեց Սարգս­եան:

 

ՐԱՖ­ՖԻ ՅՈՎ­ՀԱՆ­ՆԷՍ­ԵԱ­ՆԻ ԵՐ­ԴՈՒ­ՄԸ

“Ազա­տու­թիւն“ հրա­պա­րա­կին վրայ, Րաֆ­ֆի Յով­հան­նէս­եան կա­տա­րեց “Նոր Հա­յաս­տան“-ի եր­դու­մը: Ան բառ-բառ կ՛ար­տա­սա­նէր երդ­ման բնա­գի­րը, իսկ հա­ւաք­ուած ժո­ղո­վուր­դը կը կրկնէր անոր խօս­քե­րը:

nor 2  “Ես` Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան քա­ղա­քա­ցիս, այ­սօր կը լու­ծա­րեմ իմ կա­պերս ներ­կայ անօ­րի­նա­կան իշ­խա­նու­թեան հետ: Կը յայ­տա­րա­րեմ, որ չեմ ճանչ­նար կեղծ ղե­կա­վար­նե­րը, չեմ հնա­զան­դիր սուտ օրէնք­նե­րուն, չեմ հնա­զան­դիր անի­րաւ հրա­ման­նե­րուն, ես լի­ա­զօր­ուած եմ իրա­ւուն­քովս, պաշտ­պան­ուած եմ սահ­մա­նադ­րու­թեամբ եւ ես չեմ վախ­նար, եւ ես չեմ ծախ­ուիր, եւ ես չեմ նա­հան­ջեր: Մենք` Հա­յաս­տա­նի չոր­րորդ հան­րա­պե­տու­թեան քա­ղա­քա­ցի­ներս, եր­դում կու տանք մեր պա­պե­րու երա­զան­քով, մեր երե­խա­նե­րու ապա­գա­յով, մեր պե­տու­թեան սահ­մա­նադ­րու­թեամբ, որ մենք պի­տի պայ­քա­րինք, պի­տի պայ­քա­րինք ամէ­նուր, պի­տի պայ­քա­րինք սի­րով, պի­տի պայ­քա­րինք հա­ւատ­քով եւ պի­տի չյոգ­նինք, պի­տի չհի­աս­թա­փուինք, յոյս պի­տի տանք իրա­րու, ուժ պի­տի տանք իրա­րու եւ մենք պի­տի յաղ­թենք“, եր­դում տուին Րաֆ­ֆի Յով­հան­նէս­եան եւ անոր  հա­մա­կիր­նե­րը:

Անդ­րա­դառ­նա­լով Մար­զա­հա­մեր­գա­յին հա­մա­լի­րին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած Սերժ Սարգս­եա­նի երդ­ման արա­րո­ղու­թեան` Յով­հան­նէս­եան յայտ­նեց, որ ինք չէ հե­տե­ւած արա­րո­ղու­թեան, բայց եթէ Սերժ Սարգս­եան եր­դում տուած է եւ եթէ վե­հա­փա­ռը օրհ­նած է այդ եր­դու­մը, ինք չի ճանչ­նար ո՛չ Սերժ Սարգս­եա­նը եւ ո՛չ ալ կա­թո­ղի­կո­սը:

“Ո՛չ կեղծ երդ­ման, ո՛չ կեղծ նա­խա­գա­հին եւ ո՛չ կեղծ վե­հա­փա­ռին“, յայտ­նեց Րաֆ­ֆի Յով­հան­նէս­եան:

Թէ­եւ նա­խա­պէս նա­խա­տես­ուած էր, որ “Նոր Հա­յաս­տան“-ի երդմ­նա­կա­լու­թե­նէն ետք հա­մերգ տե­ղի պի­տի ու­նե­նար, սա­կայն Րաֆ­ֆի Յով­հան­նէս­եան որո­շեց երթ կա­տա­րել Երե­ւա­նի փո­ղոց­նե­րով` անց­նե­լով Հիւ­սի­սա­յին պո­ղո­տա­յէն եւ Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կէն, ապա ծա­ղիկ­ներ զե­տե­ղեց Մի­աս­նիկ­եա­նի ար­ձա­նին վրայ` 1 Մար­տի տա­սը ան­մեղ զո­հե­րու յի­շա­տա­կին: Յով­հան­նէս­եան այ­ցե­լեց նա­եւ Ս. Յով­հան­նէս եկե­ղե­ցի, ապա ու­ղե­ւոր­ուե­ցաւ նա­խա­գա­հի նստա­վայ­րը: Մոս­կով­եան փո­ղո­ցէն բարձ­րա­նա­լով Բաղ­րամ­եան փո­ղոց, Յով­հան­նէս­եան եւ անոր աջա­կից­նե­րը հան­դի­պե­ցան մա­հակ­նե­րով, վա­հան­նե­րով եւ սա­ղա­ւարտ­նե­րով հան­դեր­ձա­ւոր­ուած ոս­տի­կան­նե­րու պատ­նէ­շին:

Րաֆ­ֆի Յով­հան­նէս­եա­նի աջա­կից­նե­րու բազ­մու­թիւնը փա­կեց Բաղ­րամ­եան փո­ղո­ցի եր­թե­ւե­կու­թիւնը:nor 3

Րաֆ­ֆի Յով­հան­նէս­եան, մօ­տե­նա­լով ոս­տի­կան­նե­րուն, փոր­ձեց ճեղ­քել պատ­նէ­շը, սա­կայն հան­դի­պե­ցաւ դի­մադ­րու­թեան: Ոս­տի­կան­նե­րը սկսան վա­հան­նե­րով ետ հրել ցու­ցա­րար­նե­րը: Ամ­բո­խին մէ­ջէն ոս­տի­կան­նե­րուն ուղ­ղու­թեամբ քա­նի մը մո­մեր շպրտուե­ցան, անոնք բաժն­ուած էին հան­րա­հա­ւա­քի մաս­նա­կից­նե­րուն` Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ տա­նե­լու հա­մար: Ընդ­դի­մա­դիր­նե­րը, սա­կայն, ան­մի­ջա­պէս սաս­տե­ցին մո­մեր նե­տող­նե­րը:

Րաֆ­ֆի Յով­հան­նէս­եան, ոս­տի­կան­նե­րով շրջա­փակ­ուած, բարձ­րա­խօ­սով ելոյթ ու­նե­ցաւ եւ դի­մե­լով ոս­տի­կա­նա­պետ Վլա­տի­միր Գաս­պար­եա­նին, կոչ ուղ­ղեց ցուց­մունք տալ ոս­տի­կան­նե­րուն, որ բա­նան ճամ­բան` թոյլ տա­լով իրեն հա­մա­կիր­նե­րուն ու­ղեկ­ցու­թեամբ խա­ղաղ եր­թով Բաղ­րամ­եան փո­ղո­ցով եր­թալ դէ­պի Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ:

Յով­հան­նէս­եան հան­դար­տու­թեան կոչ ուղ­ղեց իր աջա­կից­նե­րուն, այ­նու­հե­տեւ դի­մե­լով ոս­տի­կան­նե­րուն, յոր­դո­րեց անոնց հան­գիստ, իրենց պար­տա­կա­նու­թեան ծի­րէն ներս ու­ղեկ­ցիլ ցու­ցա­րար­նե­րուն:

nor 4“Եթէ ոչ Ապ­րիլ 9-ը ազ­գա­յին մի­աս­նու­թեան փո­խա­րէն թող ըլ­լայ, ձեր ձեռ­քով, ձեր­բա­կա­լու­թիւն­նե­րու, քա­ղա­քա­կան բան­տարկ­եալ­նե­րու օր“, ըսաւ Յով­հան­նէս­եան:

Սա­կայն, ոս­տի­կա­նու­թիւնը անդրդ­ուե­լի մնաց: Ցու­ցա­րար­նե­րը փոր­ձե­ցին երկ­րորդ ան­գամ ըլ­լա­լով ճեղ­քել ոս­տի­կա­նա­կան պա­տը եւ կրկին հան­դի­պե­ցան դի­մադ­րու­թեան:

Աւե­լի ուշ Բաղ­րամ­եան փո­ղոց եկաւ ոս­տի­կա­նա­պետ Վլա­տի­միր Գաս­պար­եան: Շրջա­պատ­ուած ոս­տի­կան­նե­րու սա­ղա­ւարտ­նե­րով ան եւ Րաֆ­ֆի Յով­հան­նէս­եան մօտ 15 վայրկ­եան բա­նակ­ցու­թիւն­ներ վա­րե­ցին, որ­մէ ետք Րաֆ­ֆի Յով­հան­նէս­եան Գաս­պար­եա­նի ու­ղեկ­ցու­թեամբ գնաց դէ­պի Մոս­կով­եան փո­ղոց, եւ հոն­կէ` դէ­պի Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ:

Երբ Րաֆ­ֆի Յով­հան­նէս­եա­նի առաջ­նոր­դու­թեամբ ցու­ցա­րար­նե­րը կը փոր­ձէ­ին Բաղ­րամ­եան պո­ղո­տա­յով Ծի­ծեռ­նա­կա­բերդ եր­թալ, եւ ոս­տի­կան­նե­րը փա­կե­ցին անոնց ճամ­բան, բա­խում տե­ղի ու­նե­ցաւ ոս­տի­կան­նե­րուն եւ ցու­ցա­րար­նե­րուն մի­ջեւ: Ոս­տի­կան­նե­րը փոր­ձե­ցին մա­հակ­նե­րով ցրուել ցու­ցա­րար­նե­րը: Ըստ “Եր­կիր“-ի թղթա­կի­ցին, այդ ըն­թաց­քին բա­ւա­կան շատ հար­ուած­ներ ստա­ցաւ Ժա­ռան­գու­թիւն կու­սակ­ցու­թեան փոխ­նա­խա­գահ Ար­մէն Մար­տի­րոս­եան: Արիւնլ­ուայ վի­ճա­կի մէջ Ար­մէն Մար­տի­րոս­եան կա­լան­քի տակ առն­ուե­ցաւ ոս­տի­կա­նու­թեան կող­մէ: Ձեր­բա­կալ­ուե­ցան նա­եւ բազ­մա­թիւ այլ ցու­ցա­րար­ներ, որոնց­մէ մաս մը ուշ գի­շե­րին ազատ ար­ձակ­ուե­ցան:nor 5

Կա­լա­նա­ւոր­ուե­ցաւ նա­եւ նա­խա­գա­հի նախ­կին թեկ­նա­ծու Անդ­րէ­աս Ղու­կաս­եան:

Եր­թին մաս­նա­կից ցու­ցա­րար­նե­րը բաժն­ուե­ցան եր­կու մա­սի‘ ոս­տի­կա­նու­թեան ար­գել­քին պատ­ճա­ռով: Մաս մը մնաց Բաղ­րամ­եան պո­ղո­տա­յին վրայ, իսկ միւս մա­սը Րաֆ­ֆի Յով­հան­նէս­եա­նին եւ ոս­տի­կա­նա­պետ Վլա­տի­միր Գաս­պար­եա­նի ու­ղեկ­ցու­թեամբ շա­րու­նա­կեց իր ճամ­բան դէ­պի Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի յու­շա­հա­մա­լիր, ուր կա­տար­ուե­ցաւ աղօթք եւ մո­մա­վա­ռու­թիւն:

Մո­մա­վա­ռու­թե­նէն ետք Յով­հան­նէս­եան վե­րա­դար­ձաւ Բաղ­րամ­եան պո­ղո­տայ` իմա­նա­լով, որ Անդ­րէ­աս Ղու­կաս­եան ձեր­բա­կալ­ուած է: Ան բա­նակ­ցե­ցաւ ոս­տի­կա­նա­պետ Վլա­տի­միր Գաս­պար­եա­նի հետ: Յով­հան­նէս­եան նշեց, որ իրենք պի­տի չընկր­կին, պի­տի չյու­սա­հա­տին եւ պի­տի շա­րու­նա­կեն պայ­քա­րը, ինք թոյլ պի­տի չտայ, որ որե­ւէ մէ­կը իր անձ­նա­կան հա­շիւ­նե­րուն հա­մար օգ­տա­գոր­ծէ շար­ժու­մը: Ան խոս­տա­ցաւ հրա­ժեշտ տալ ժո­ղո­վուր­դին, դարձ­եալ հան­դի­պե­լու հա­մար Ուր­բաթ Ապ­րիլ 12-ին:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles