ԵՐԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ.- 19-ՐԴ ԴԱ­ՐՈՒ ԵՐԿ­ՐՈՐԴ ԿԷ­ՍԻ ՀԱՅ ԵՐԱԺՇ­ՏԱ­ԿԱՆ ԳՈՐ­ԾԻՉ` ԳԱԲՐԻ­ԷԼ ԵՐԱՆ­ԵԱՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 7 Second

p 15a  ԱՐ­ՍԷՆ ՍԱՅ­ԵԱՆ

 

Պոլ­սոյ մէջ, կեան­քի կոչուած երաժշ­տա­կան առա­ջին ըն­կե­րու­թեան` “Քնար Հայ­կա­կան“ի կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րէն, Գաբրի­էլ Երան­եան ծնած է Պո­լիս 1827 թուա­կա­նին, յա­ճա­խած է տե­ղա­կան ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նը, աշա­կեր­տե­լով Արիս­տա­կէս Յով­հան­նէս­եա­նին: Անա­բա­ւա­րար նկա­տե­լով իր ու­սուց­չի տուած հայ­կա­կան ձայ­նագ­րու­թեան գի­տե­լիք­նե­րը, մի­ա­ժա­մա­նակ զբաղ­ուած է եւ­րո­պա­կան ձայ­նագ­րու­թեան ու­սում­նա­սի­րու­թեամբ, մեծ նշա­նա­կու­թիւն տա­լով Եւ­րո­պա­կան ձայ­նագ­րու­թեան ու­սուց­ման:

Այս է պատ­ճա­ռը, որ իր նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ գոր­ծակ­ցու­թեամբ հրա­տա­րակ­ուած երաժշ­տա­կան պար­բե­րա­թեր­թե­րու նիւ­թե­րը տպագր­ուած են բա­ցա­ռա­պէս Եւ­րո­պա­կան ձայ­նագ­րու­թեամբ: Այդ­պէս էր “Քնար Արե­ւել­եան“, ինչ­պէս նա­եւ “Քնար Հայ­կա­կան“ը թէ՛ առա­ջին եւ թէ՛ երկ­րորդ շրջա­նին:

Գաբրի­էլ Երան­եան, աշ­խա­տե­լով իբ­րեւ երաժշ­տու­թեան ու­սու­ցիչ Պոլ­սոյ թա­ղա­մա­սե­րէն` Խաս գիւ­ղի վար­ժա­րա­նին մէջ, ան` մի­ա­ժա­մա­նակ գոր­ծօն մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րած է, հայ երաժշ­տա­կան-հա­սա­րա­կա­կան կեան­քին:

Երան­եան հե­ղի­նակ է ազ­գա­յին-հայ­րե­նա­սի­րա­կան շարք մը եր­գե­րու: Ինչ­պէս “Կի­լիկ­իա“, “Հա­յաս­տան Եր­կիր Դրախ­տա­վայր“, “Արիք Հայ­կա­զունք“, “Հայ Ապ­րինք“ եւ այլն եր­գեր, որոնք յե­տա­գա­յին նկա­տի առն­ուե­լով Կա­րա­մուր­զա­յի երգ­չա­խում­բի եր­գա­ցան­կէն ներս, տա­րած­ուած են նա­եւ Արե­ւել­եան Հա­յաս­տա­նի մէջ:

“Հա­յաս­տան Եր­կիր Դրախ­տա­վայր“ եր­գը կը հան­դի­սա­նայ որ­պէս լայ­նա­շունչ ար­իա, որ ժա­մա­նա­կին, Տա­րօ­նի սո­խակ` հան­րահռ­չակ եր­գիչ Ար­մե­նակ Շահ-Մու­րատ­եա­նի մե­նա­կա­տա­րու­թեամբ եւ Կո­մի­տաս Վար­դա­պե­տի դաշ­նա­մու­րի մաս­նակ­ցու­թեամբ` ձայ­նագր­ուած է եր­գապ­նա­կի վրայ:

Բա­ցա­ռիկ ժո­ղովր­դա­կա­նու­թիւն կը վա­յե­լէ “Կի­լիկ­իա“ եր­գը իր խոր հայ­րե­նա­սի­րու­թեան եւ մե­ղեդ­ի­ա­կան գե­ղեց­կու­թեան շնոր­հիւ:

Ահա, “Կի­լիկ­իա“ եր­գը:

Դժբախ­տա­բար, Գաբրի­էլ Երան­եա­նի կեան­քը շատ կար­ճա­տեւ ըլ­լա­լով – հա­զիւ 35 տա­րե­կան – մա­հա­ցած է 1862 թուա­կա­նին, ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ու­ժե­րու ծաղկ­ման շրջա­նին:

Եր­բոր բաց­ուին դռներն յու­սոյ

Եւ մեր երկ­րէն փախ տայ ձըմեռ,

Չքնաղ եր­կիրն մեր Ար­մեն­իոյ

Երբ փայ­լէ իւր քաղց­րիկ օրեր,

Եր­բոր ծի­ծառն իր բոյն դառ­նայ,

Եր­բոր ծա­ռերն հագ­նին տե­րեւ`

Ցան­կամ տես­նել զիմ, Կի­լիկ­իա,

Աշ­խարհ` որ ինձ ետուր արեւ:

 

Հա­սակ մը կայ մեր կե­նաց մէջ

Ուր ամե­նայն իղձ կ՛աւար­տի,

Հա­սակ մը` ուր հո­գին իր տենչ`

Յի­շա­տա­կաց իւր կա­րօ­տի.

Յոր­ժամ քնարն իմ ցրտա­նայ,

Սի­րոյն տա­լով վեր­ջին բա­րեւ`

Եր­թամ ննջել իմ Կի­լիկ­իա,

Աշ­խարհ` որ ինձ ետուր արեւ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles