ԴԵՍ­ՊԱՆ ՅՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻՍ­ԵԱՆ ՀԱ­ՒԱ­ՏԱՐ­ՄԱ­ԳԻ­ՐԸ ՓՈ­ԽԱՆ­ՑԵՑ ԳԵՐ­ՄԱՆ­ԻՈՅ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱ­ՀԻՆ

0 0
Read Time:1 Minute, 42 Second

p3 Vahan_Joachim-Gauck  Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մամ­լոյ, տե­ղե­կա­տուու­թեան եւ հա­սա­րա­կու­թեան հետ կա­պի վար­չու­թիւնը կը հա­ղոր­դէ, որ Գեր­ման­իոյ Դաշ­նակ­ցա­յին Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Եո­ա­քիմ Կաուք ըն­դու­նեց Գեր­ման­իոյ մէջ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պան Վա­հան Յով­հան­նիս­եա­նը` հա­ւա­տար­մա­գիր­նե­րու յանձ­նու­մին առի­թով:

“Պե­լե­վիու“ նա­խա­գա­հա­կան պա­լա­տին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած դռնփակ հան­դի­պու­մին ըն­թաց­քին նա­խա­գահ Կաուք եւ դես­պան Յով­հան­նիս­եան քննար­կե­ցին եր­կու եր­կիր­նե­րուն մի­ջեւ ըն­թա­ցող աշ­խուժ քա­ղա­քա­կան երկ­խօ­սու­թիւնը, մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն մէջ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան սեր­տաց­ման, գի­տակր­թա­կան եւ մշա­կու­թա­յին կա­պե­րու յա­ւել­եալ զար­գաց­ման, իրա­ւա­պայ­մա­նագ­րա­յին դաշ­տի ընդ­լայն­ման եւ առեւտ­րա­կան-տնտե­սա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման առն­չուող տար­բեր հար­ցեր: Շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­լով ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար` Գեր­ման­իոյ մէջ Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նը վստա­հե­ցուց, որ ինք ջանք պի­տի չխնա­յէ երկ­կող­մա­նի յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու խո­րաց­ման եւ ամ­րապնդ­ման ուղ­ղու­թեամբ:

Իսկ Գեր­ման­իոյ նա­խա­գա­հը յոյս յայտ­նեց, որ Վա­հան Յով­հան­նիս­եան իր փոր­ձա­ռու­թիւնը եւ գի­տե­լիք­նե­րը ներդ­նէ` ի նպաստ հայ-գեր­մա­նա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles