ԳՈ­ՀԱ­ԲԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՏՕ­ՆԻՆ ԱՌ­ԹԻՒ.- ՀԱ­ՄԱ­ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ “ՀԱ­ՅԱՍ­ՏԱՆ“ ՀԻՄ­ՆԱԴ­ՐԱ­ՄԻ ԹԵ­ԼԵ­ԹՈՆ – ԴՐԱ­ՄԱ­ՀԱ­ՒԱ­ՔԸ

0 0
Read Time:2 Minute, 45 Second

p1 fund  Յա­ռա­ջի­կայ Նո­յեմ­բեր 28-ին, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ “Հա­յաս­տան“ հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի դրա­մա­հա­ւա­քը, որուն հա­սոյ­թը պի­տի տրա­մադր­ուի Վար­դե­նիս – Մար­տա­կերտ ճա­նա­պար­հի կա­ռուց­ման:

``Բնական է, որ միայն մէկ շնչերակով անհնար է ապահովել լիարժէք անվտանգու-թիւն եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ուժականութիւնը: Հետեւաբար անհրա-ժեշտ է կառուցել այլ նմանատիպ մայրուղիներ: Այս ծիրէն ներս չափազանց կարե-ւոր է Վարդենիս-Մարտակերտ մայրուղին‘ յատկապէս հաշուի առնելով, որ դա պէտք է անցնի Քարվաճառի եւ Շահումեանի շրջաններով, որն, ի հարկէ, ռազմավա-րական կարեւորագոյն նշանակութիւն ունի:… Սա կը լինի այն կմախքը, որի վրայ այնուհետեւ կը ճիւղաւորուեն բազմաթիւ այլ ճանապարհներ``, կը յայտնէ Արցախի Հանրապետութեան նախագահի մամուլի խօսնակ Դաւիթ Պապայեան:
“Բնական է, որ միայն մէկ շնչերակով անհնար է ապահովել լիարժէք անվտանգու-թիւն եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ուժականութիւնը: Հետեւաբար անհրա-ժեշտ է կառուցել այլ նմանատիպ մայրուղիներ: Այս ծիրէն ներս չափազանց կարե-ւոր է Վարդենիս-Մարտակերտ մայրուղին‘ յատկապէս հաշուի առնելով, որ դա պէտք է անցնի Քարվաճառի եւ Շահումեանի շրջաններով, որն, ի հարկէ, ռազմավա-րական կարեւորագոյն նշանակութիւն ունի:… Սա կը լինի այն կմախքը, որի վրայ այնուհետեւ կը ճիւղաւորուեն բազմաթիւ այլ ճանապարհներ“, կը յայտնէ Արցախի Հանրապետութեան նախագահի մամուլի խօսնակ Դաւիթ Պապայեան:

Սփիւռ­քա­հա­յու­թիւնը եւ “Հա­յաս­տան“ հիմ­նադ­րա­մը նա­խա­պէս, ար­դէն ճա­նա­պար­հա­շի­նա­կան եր­կու մեծ նա­խագ­ծեր, կեան­քի կո­չած է: Առա­ջի­նը` Հա­յաս­տա­նը Ար­ցա­խին կա­պող մի­ակ գլխա­ւոր ճա­նա­պար­հը` Գո­րիս-Ստե­փա­նա­կերտ մայ­րու­ղին, կա­ռուց­ուած է 1990-ական թուա­կան­նե­րուն: Երկ­րոր­դը` Հիւ­սիս-Հա­րաւ ճա­նա­պարհն է, որ Ար­ցա­խի հիւ­սի­սա­յին Մար­տա­կերտ քա­ղա­քը կը մի­աց­նէ հա­րա­ւա­յին Հատ­րութ քա­ղա­քին, անց­նե­լով տասն­եակ մը գիւ­ղա­քա­ղաք­նե­րէ:

  Այս­պէս, եր­րորդ հսկայ ծրագ­րի մեկ­նար­կին ազ­դան­շա­նը կը տրուի այս տա­րո­­ւայ գո­հա­բա­նու­թեան օրը: Թէ­եւ Վար­դե­նիս-Մար­տա­կերտ ճա­նա­պար­հը կը գոր­ծէ, սա­կայն վե­րա­նո­րոգ­ման եւ ընդ­լայ­նաց­ման կա­րի­քը կայ, մա­նա­ւանդ որ ձմրան ամիս­նե­րուն, ան­գոր­ծա­ծե­լի կը դառ­նայ: Ըստ նախ­նա­կան տու­եալ­նե­րու, անհ­րա­ժեշտ է որ  հան­գա­նակ­ուի շուրջ երե­սուն միլի­ոն տո­լար:

Ճա­նա­պար­հի կա­ռու­ցու­մը եւ մշտա­կան ճա­նա­պար­հա­յին հա­ղոր­դակ­ցու­թիւնը իր ուղ­ղա­կի ազ­դե­ցու­թիւնը պի­տի ու­նե­նայ ճա­նա­պար­հէն մին­չեւ եր­կու տասն­եակ քի­լո­մեթր հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ տա­րա­ծուող հա­մայնք­նե­րու բնա­կիչ­նե­րուն ըն­կե­րա-տնտե­սա­կան կեան­քին վրայ:

Նշենք թէ, այս ճա­նա­պար­հը պի­տի անց­նի Դա­դի­վան­քէն, որ հայ­կա­կան վաղ միջ­նա­դար­եան ճար­տա­րա­պե­տու­թեան գլուխ­գոր­ծոց կա­ռոյց­նե­րէն է: Այս­պէս, երբ վե­րա­նո­րոգ­ուի եւ վե­րա­կա­ռուց­ուի Վար­դե­նիս-Մար­տա­կերտ մայ­րու­ղին, բազ­մա­թիւ սփիւռ­քա­հա­յեր, զբօ­սաշր­ջիկ­ներ եւ առ հա­սա­րակ ճամ­բոր­դու­թեան սի­րա­հար­ներ, պի­տի օգտ­ուին այդ ճա­նա­պար­հէն: Աւե­լին, նա­եւ կա­րե­լի պի­տի ըլ­լայ ըն­բոշխ­նել  Քար­վա­ճա­ռի հրաշք բնու­թիւնը:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles