ԳԻՒՄ­ՐԻՆ` ՄՇԱ­ԿՈՒ­ԹԱ­ՅԻՆ ՔԱ­ՂԱՔ

0 0
Read Time:2 Minute, 42 Second

p1 gyumri
  Հա­յաս­տա­նի երկ­րորդ քա­ղա­քը`  Գիւմ­րին, պաշ­տօ­նա­պէս հռչակ­ուե­ցաւ 2013-ի Ան­կախ Պե­տու­թիւն­նե­րու Հա­սա­րա­կա­պե­տու­թեան. մշա­կու­թա­յին մայ­րա­քա­ղաք: Որո­շու­մը ըն­դուն­ուած էր տա­րի մը առաջ` Աշ­խա­պա­տի մէջ կա­յա­ցած Ա.Պ.Հ. պե­տու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րու խոր­հուր­դի նիս­տին:

Հ.Հ. մշա­կոյ­թի նա­խա­րար Յաս­միկ Պօ­ղոս­եա­նը հա­ւաստ­ի­ա­ցուց, որ այս ծրա­գի­րը պի­տի դառ­նայ Ա.Պ.Հ. եր­կիր­նե­րու մշտա­կան գոր­ծող հար­թակ: Նա­խա­րա­րը տե­ղե­կա­ցուց նա­եւ, որ ծրագ­րի իրա­գործ­ման հա­մար գու­մար­ներ պի­տի յատ­կաց­նէ մշա­կոյ­թի նա­խա­րա­րու­թիւնը (53 միլի­ոն դրամ), Գիւմրիի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը (17 միլի­ոն դրամ), “Հու­մա­նի­տար հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան միջ­պե­տա­կան հիմ­նադ­րա­մը“ (200 միլի­ոն դրամ) եւ Հ.Հ. կա­ռա­վա­րու­թիւնը (193 միլի­ոն դրամ):

Գիւմ­րին Շի­րա­կի մար­զի մայ­րա­քա­ղաքն է, եւ կը նկատ­ուի Հա­յաս­տա­նի մշա­կու­թա­յին մայ­րա­քա­ղա­քը: Ան կը գտնուի Երե­ւա­նէն 120-130 ք.մ. հիւ­սիս-արեւ­մուտք` Հա­յաս­տան-Թուրք­իա ներ­կայ սահ­մա­նէն մօ­տա­ւո­րա­պէս 13 ք.մ. դէ­պի արե­ւելք: Բնակ­չու­թեան թուա­քա­նա­կի տե­սան­կիւ­նէն` ըստ 2008ի մար­դա­հա­մա­րի տու­եալ­նե­րուն (168.918 բնա­կիչ)` այն Հա­յաս­տա­նի երկ­րորդ քա­ղաքն է:

Գյում­րի՞ թէ Գիւմ­րի` արեւմ­տա­հա­յե­րէ­նով, կամ Կիւ­մայ­րի` մե­զի ծա­նօթ իր հնա­գոյն ան­ուա­նու­մով, եւ տա­կա­ւին` 1837 թուա­կա­նին` Ալեք­սանդ­րա­պոլ` ի պա­տիւ Նի­կո­ղա­յոս ցա­րի տիկ­նոջ` ցա­րու­հի Ալեք­սանտ­րա­յին, կամ ին­չո՞ւ չէ` Լե­նի­նա­կան, Հա­յաս­տա­նի սո­վե­տա­կա­նա­ցու­մէն եւ Լե­նի­նի մա­հէն ետք, 1924 թուա­կա­նին: Եւ ի վեր­ջոյ` Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խա­ցու­մէն ետք` կրկին Գիւմ­րի:

Միւս կող­մէ, Շի­րա­կի մարզ­պետ Ֆե­լիքս Ցո­լակ­եա­նը նշեց, որ պա­տա­հա­կան չէ Գիւմրիի ընտ­րու­թիւնը որ­պէս մշա­կու­թա­յին մայ­րա­քա­ղաք. “Գիւմ­րին հայ­րա­քա­ղաք էր, դար­ձաւ մայ­րա­քա­ղաք եւ առայժմ` մշա­կու­թա­յին: Ծրագ­րի ծի­րէն ներս պի­տի իրա­կա­նաց­ուին գիւմ­րե­ցի­նե­րուն վա­յել իրա­դար­ձու­թիւն­ներ“ ըսած է ան:

Գիւմրիի քա­ղա­քա­պետ Սամ­ուէլ Պա­լա­սան­եանն ալ նշեց, որ Գիւմ­րին բազ­մա­թիւ փոր­ձու­թիւն­նե­րու ընդ­մէ­ջէն ան­ցած ճա­նա­պարհ ու­նի, եւ այ­սօր իր վէր­քե­րը պէտք է ամո­քէ` մշա­կոյ­թի մի­ջո­ցով:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles