Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ “ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ“Ի ԳՐԱԿԱՆ “ՄԻՆԱՍ ԵՒ ԳՈՀԱՐ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ“ ՄՐՑԱՆԱԿ

0 0
Read Time:2 Minute, 16 Second

 Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի “Հա­մազ­գա­յին“ը կը տե­ղե­կաց­նէ թէ հաս­տա­տած է “Մի­նաս եւ Գո­հար Թէ­օ­լէ­օլ­եան“ գրա­կան մրցա­նա­կը, որ պի­տի տրա­մադր­ուի տա­րե­կան դրու­թեամբ:

Այս մրցա­նա­կին կրնան մաս­նակ­ցիլ Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի մէջ բնա­կող կամ գոր­ծող ոե­ւէ անձ, որ ամէն տե­սա­կի գրա­կան գործ (վէպ. նո­րա­վէպ, բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն, թա­տեր­գու­թիւն, եւայլն) պատ­րաս­տած է:

Կա­րե­ւո­րա­գոյն պայ­ման­նե­րէն մէ­կը այն է թէ ներ­կա­յաց­նո­ղը պէտք է, որ ծնուն­դով հա­յոր­դի ըլ­լայ, կամ ալ ներ­կա­յաց­ուած գոր­ծը` հա­յու­թեան հետ կապ պէտք է որ ու­նե­նայ:

Գոր­ծե­րը կա­րե­լի է ներ­կա­յաց­նել հա­յե­րէ­նով, անգ­լե­րէ­նով, ֆրան­սե­րէ­նով եւ սպա­նե­րէ­նով:

Մրցա­նա­կին կող­քին, նա­եւ պի­տի տրա­մադր­ուի 2500 տո­լա­րի գու­մար մը:

Դա­տա­կան կազ­մը կը բաղ­կա­նայ հե­տեւ­եալ հինգ անձ­նա­ւո­­րու­թիւն­նե­րէն.-

Դոկտ. Սի­մա Աբ­րա­համ­եան (Մոն­րէ­ալ), Դոկտ. Վար­դան Մատ­թէ­ոս­եան (Նիւ Ճըր­զի), պրն. Գուր­գէն Ար­զու­ման­եան (Քա­լի­ֆորն­իա), պրն. Եր­ուանդ Քո­չուն­եան (Քա­լի­ֆորն­իա) եւ փրոֆ. Խա­չիկ Թէ­օ­լէ­օլ­եան (Քա­նե­թիքէթ):

Անդ­րա­նիկ մրցա­նա­կա­բաշ­խու­մը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Պոս­թը­նի մէջ, Մա­յիս 2013-ին, տա­րե­կան հա­ւա­քին առթիւ: Նկա­տի առն­ուած են 2011-ին եւ 2012-ին լոյս ըն­ծայ­ուած գոր­ծեր: Կա­րե­լի է տպուած գոր­ծը յղել հե­տեւ­եալ հաս­ցէ­ին.- Hamazkayin Tololyan Prize Committee at 80 Bigelow Ave, Watertown, MA 02472, կամ ալ ելեկ­տրա­նա­մա­կի մի­ջո­ցաւ PDF ձե­ւով.-

tololyan_award@hamazkayin-usa.org: Պայ­մա­նա­ժամն է Դեկ­տեմ­բեր 31, 2012: 

Նշենք թէ գրա­կան քննա­դատ Մի­նաս Թէ­օ­լէ­օլ­եան տա­րի­ներ շա­րու­նակ եղած է “Հայ­րե­նիք“ի խմբա­գիր, իսկ իր կո­ղա­կի­ցը` Գո­հար եղած է հա­յե­րէն լեզ­ուի դա­սա­տու:

Այս մրցա­նա­կը կա­րե­լի եղած է իրա­գոր­ծել, շնոր­հիւ Սան Ֆրան­սիս­քո­յաբ­նակ տէր եւ տի­կին Եդ­ուարդ եւ Վեր­ժին Մ­սըրլ­եան­նե­րու առա­տա­ձեռ­նու­թեան:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles