Ա.Մ.Ն. ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ ՇՐՋԱ­ՆԻ ՀԱՅ ԴԱ­ՏԻ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԽՈՒՄ­ԲԻ ՄԵ­ԾԱ­ՐԱՆ­ՔԻ ՀԱՆ­ԴԻ­ՍՈՒ­ԹԻՒՆ

0 0
Read Time:10 Minute, 1 Second

Լուսանկարներ` Տիրան Ճէպէճեան

Դեկ­տեմ­բեր 1, 2012-ին, Նիւ Ճըրզիի Մաուա շրջա­նի շքեղ “Շե­րա­թըն Քրոս­րոտս“ պան­դո­կին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պած մե­ծա­րան­քի հան­դի­սու­թիւնը, շուրջ եր­կու հա­րիւր եւ յի­սուն ան­ձե­րու ներ­կա­յու­թեամբ:

Ներ­կայ էին Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն. շրջա­նի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եան, Նիւ Եորք – Նիւ Ճըրզիի Հայ կա­թո­ղի­կէ եկե­ղեց­ւոյ ժո­ղովր­դա­պետ Հայր Թով­մաս Կա­րա­պետ­եան (որ կը ներ­կա­յաց­նէր Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի Հայ Կա­թո­ղի­կէ եկե­ղեց­ւոյ Արհի­ա­պա­տիւ Առաջ­նորդ Մի­քա­յէլ Մու­րատ­եա­նը), Հիւ­սի­սա­յին Ամերի­կա­յի Հայ Աւե­տա­րան­չա­կան Միու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Լե­ւոն Ֆիլ­եան, Նիւ Եոր­քի Մ.Ա.Կ.-ի մօտ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պան Կա­րէն Նա­զար­եան, Նիւ Ճըրզիի Քոնկ­րէս­մէն` Ֆրէնք Փը­լոն (Դե­մոկ­րա­տա­կան), Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի մօտ շրջա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ` Յա­կոբ Տէր Խա­չա­տուր­եան եւ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Արա Չալ­եան:

Յո­տըն­կայս Ա.Մ.Ն.-ի եւ Հ.Հ.-ի քայ­լերգ­նե­րը (եր­գե­ցո­ղու­թեամբ` Ալին Քո­րի­կը­նի) ունկնդ­րե­լէ ետք, օր­ուան հան­դի­սա­վար Նո­րա Քի­զիր­եան բեմ հրա­ւի­րեց Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նը, որ­պէս­զի աղօթ­քով մը կա­տա­րէ օր­ուան հան­դի­սու­թեան պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը: Ապա հան­դի­սա­վար Քի­զիր­եան յայտ­նեց այս օր­ուան իմաստն ու նպա­տա­կը, ներ­կա­յաց­նե­լով օր­ուան յայ­տա­գի­րը: Ան բեմ հրա­ւի­րեց օր­ուան առա­ջին խօս­նա­կը` Քա­րին Շնոր­հոք­եան, որ օր­ուան հան­դի­սու­թեան կազ­մա­կեր­պիչ յանձ­նա­խումբի­ն անու­նով բա­րի գա­լուստ մաղ­թեց: Ան շեշ­տեց թէ փոքր տա­րի­քէն մաս կազ­մած է Հայ Դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն, նոյ­նիսկ քա­նի մը տա­րի ալ նուիր­ուած է գրա­սեն­եա­կա­յին աշ­խա­տանք­նե­րուն եւ շեշ­տեց թէ ցայ­սօր կառ­չած կը մնայ Հայ Դա­տի սուրբ աշ­խա­տանք­նե­րուն:

Քոնկ­րէ­սա­կան Ֆրէնք Փը­լոն խօսք առ­նե­լով, յայտ­նեց թէ պի­տի շա­րու­նա­կէ Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թե­նէն ներս իր պայ­քա­րը եւ պի­տի պա­հան­ջէ ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան մէջ նկա­տի ու­նե­նալ մարդ­կա­յին իրա­ւանց, ցե­ղա­յին մաք­րա­գոր­ծու­մի եւ ցե­ղաս­պա­նու­թեանց նկատ­մամբ զգայ­նու­թիւն­նե­րը: Ան նաեւ շեշ­տեց թէ կոչ պի­տի ընէ, որ ամէն տա­րի Ապ­րիլ 24ին Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան իրո­ղու­թիւնը հաս­տա­տող յայ­տա­րա­րու­թիւն մը կա­տար­ուի երկ­րին գոր­ծա­դիր իշ­խա­նու­թեանց կող­մէ, եւ նշուի նա­եւ այդ ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը կա­սեց­նե­լու նպա­տա­կով ամե­րիկ­եան ջան­քե­րը:

 Ապա խօսք առաւ Հայ Դա­տի Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի գոր­ծիչ Ճորճ Աղ­ճայ­եան, որ շեշ­տեց թէ ինք միշտ ալ խօս­քէն աւե­լի աշ­խա­տան­քին ու հե­տե­ւո­ղա­կան գոր­ծին կը հա­ւա­տայ: “Այս պատ­ճա­ռով ալ ձեր ժա­մա­նա­կէն շատ պի­տի չխլեմ եւ կարճ  պի­տի խօ­սիմ: Յստակ է Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բին նպա­տա­կը: Այս գծով, բո­լորս կը գոր­ծակ­ցինք եւ կ՛ա­ջակ­ցինք նպաս­տե­լու հա­մար Հայ Դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն: Միշտ ալ Հայ Դա­տի աշ­խա­տան­քա­յին բնա­գա­ւա­ռը լե­ցուն է մար­տահ­րա­ւէր­նե­րով, որոնց դէմ կա­րե­լի է պայ­քար մղել, նիւ­թա­կան եւ բա­րո­յա­կան ներդ­րում­ներ կա­տա­րե­լով: Շա­րու­նակ պի­տի հա­ւաք­ուինք: Ճամ­բան եր­կար է“:

Ընթ­րի­քի ըն­թաց­քին, ցու­ցադր­ուե­ցաւ վա­ւե­րագ­րա­կան մը, որ կը դրուա­տէր անց­նող տա­րեշր­ջա­նի Հայ Դա­տի գրա­սեն­եա­կի գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը: Ապա քա­փե­լա “Զու­լալ“ եռ­եա­կը ներ­կա­յա­ցուց փունջ մը հայ­րե­նի աշու­ղա­կան գոր­ծեր, մեծ խան­դա­վա­ռու­թիւն ստեղ­ծե­լով: 

Տոքթ. Մարք Մա­մի­կոն­եան (Հայ­կա­կան Ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րու Կեդ­րո­նի` NAASR-ի պա­տաս­խա­նա­տու), որ ներ­կա­յա­ցուց օր­ուան  “Վա­հան Քար­տաշ­եան“ շքան­շա­նա­կա­կի­րը`  Տոքթ. Ռի­չըրտ Յով­հան­նիս­եան: Բեմ բարձ­րա­նա­լով Հայ Դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն ռահ­վի­րա­նե­րէն` Յով­հան­նիս­եան, յայտ­նեց թէ որ­քա՜ն տա­րի­նե­րը կը թա­ւա­լին, այդ­քան կը դժուա­րա­նայ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման եւ հա­տուց­ման աշ­խա­տան­քը: Մեր թշնա­մին շատ աւե­լի կա­րո­ղու­թիւն ու­նի իր ժխտա­կան աշ­խա­տան­քը շա­րու­նա­կե­լու, սա­կայն մի­աս­նա­կա­նու­թիւնն ու հա­ւատ­քը կրնայ պատ­ճառ դառ­նալ որ չվհա­տինք եւ շա­րու­նա­կենք մեր սուրբ աշ­խա­տան­քը, եզ­րա­կա­ցուց ան:

Հայ Դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն անա­չառ գոր­ծիչ Վըր­ճին­իա Տէյ­վիս բեմ բարձ­րա­նա­լով, ներ­կա­յա­ցուց օր­ուան “Ազա­տու­թեան Շքան­շան“ակիր` պա­րո­նէս Քա­րո­լայն Քոք­սը, որ այս առ­թիւ ժա­մա­նած էր Մեծն Բրի­տան­իա­յէն:

 Ող­ջու­նե­լով պա­րո­նու­հին` Տէյ­վիս բարձր գնա­հա­տեց տա­րի­նե­րէ ի վեր Քա­րո­լայն Քոք­սի ցու­ցա­բե­րած աջակ­ցու­թիւնը Հա­յաս­տա­նին եւ Ար­ցա­խին, անոր կող­մէ ծա­ւա­լած մար­դա­սի­րա­կան գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը` նշե­լով, որ հայ ժո­ղո­վուր­դը երախ­տա­պարտ է պա­րո­նուհի­ին իր հա­յան­պաստ գոր­ծու­նէ­ու­թեան հա­մար: Տէյ­վիս յայտ­նեց թէ “Ազա­տու­թեան Մրցա­նակ“-ը կը շնորհ­ուի այն ան­հա­տին, որ մեծ ներդ­րում­ներ ու­նե­ցած է Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման, ինչ­պէս նա­եւ հա­յու­թեան առն­չուող կա­րե­ւո­րա­գոյն հար­ցե­րու մէջ իր բե­րած օժան­դա­կու­թեան հա­մար: Բնա­կա­նա­բար պա­րո­նէս Քոքս մաս կը կազ­մէ այս ընտ­րանի­ին, ըսաւ Տէյ­վիս: 

Հա­մե­մա­տած, օր­ուան միւս խօս­նակ­նե­րուն, Քոքս լսա­տե­սո­ղա­կան ոճով ներ­կա­յա­ցուց տե­ղե­կու­թիւն­ներ, դէ­պի Ար­ցախ կա­տա­րած իր այ­ցե­լու­թիւն­նե­րուն (ցարդ 78 ան­գամ) մա­սին: Ան ման­րա­մասն տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցեց ազե­րի­նե­րու կա­տա­րած ռմբա­կո­ծում­նե­րուն մա­սին: Իւ­րա­յա­տուկ բրի­տա­նա­կան սրամ­տու­թեամբ մըն ալ ներ­կա­յա­ցուց Ար­ցախցի­ին առօր­եան: Քոք­սի այ­ցե­լու­թիւն­նե­րէն առա­ջին տասն­եա­կը եղած է Ար­ցախ­եան պա­տե­րազ­մի տա­րի­նե­րուն: Այժմ, ան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան մէջ է Ստե­փա­նա­կեր­տի մէջ հիմն­ուած HART (Humanitarian Aid Relief Trust) ոչ-հա­սու­թա­բեր կազ­մա­կեր­պու­թեան հետ: Կա­ռոյ­ցը բո­լոր տա­րի­քի ան­ձե­րու կը տրա­մադ­րէ վե­րա­կանգ­նո­ղա­կան ծա­ռա­յու­թիւն­ներ:

Քոքս ընդգ­ծե­լով, որ 1988-էն ի վեր սեր­տօ­րէն կապ­ուած է Հա­յաս­տա­նի եւ հայ ժո­ղո­վուր­դին հետ եւ ինք­զինք կը նկա­տէ հայ ժո­ղո­վուր­դին բա­րե­կա­մը, յայտ­նեց, որ պի­տի շա­րու­նա­կէ իր գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը ի նպաստ հայ-բրի­տա­նա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ամ­րապնդ­ման:

 Քոքս աւել­ցուց թէ, որե­ւէ Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժխտու­մը եւ ան­պատ­ժե­լիու­թիւնը պատ­ճառ կը դառ­նայ նոր ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու: Դրուա­տե­լով Ար­ցախցի­ին քա­ջու­թիւնն ու հա­ւատ­քը, Քոքս թարգ­մա­նա­բար կար­դաց բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն մը 13 տա­րե­կան Ար­ցախցիէ մը, որ պա­տե­րազ­մի օրե­րուն ստիպ­ուած էր հե­ռա­նալ իր ծննդա­վայ­րէն: 

Նշենք թէ, դեռ վեր­ջերս բրի­տա­նա­ցի այլ գա­ղա­փա­րա­կից քա­ղա­քա­գէտ­նե­րու հետ, Քոքս այ­ցե­լած էր Հա­յաս­տան եւ պե­տա­կան մա­կար­դա­կի բազ­մա­թիւ հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցած, որոնց կար­գին Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րար Եդ­ուարդ Նալ­պանտ­եա­նի եւ Հ.Հ. նա­խա­գահ Սերժ Սարգս­եա­նի հետ:

Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Արա Չալ­եան իր խօս­քին մէջ կա­րե­ւո­րու­թեամբ անդ­րա­դար­ձաւ թէ որ­քան սուրբ է այս աշ­խա­տան­քը, որ կը սկսի մատ­ղաշ տա­րի­քէն եւ կը շա­րու­նակ­ուի առանց աւար­տի: Ան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ներ­կա­նե­րուն որոնք շա­րու­նակ նե­ցուկ կանգ­նած են Հայ Դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն: Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի Ուա­շինկ­թը­նի կեդ­րո­նա­կան գրա­սեն­եա­կի անու­նով, խօսք առաւ Արամ Համ­բար­եան, որ ահա­զան­գեց թէ թուր­քերն ու ազե­րի­նե­րը տնտե­սա­կան գետ­նի վրայ միլի­ոն­ներ ծախ­սե­լով, պայ­քար կը մղեն Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման դէմ: Անոնք կը փոր­ձեն Հա­յաս­տա­նի հա­յա­թա­փել, Սփիւռ­քը քայ­քա­յել, սա­կայն մենք ու­նինք պա­տիւ, հա­ւատք եւ կամք: Պի­տի ըն­դա­ռա­ջենք մեր ազ­գի կո­չին եւ պայ­քա­րինք մե­րօր­եայ մար­տահ­րա­ւէր­նե­րուն դէմ, յայտ­նեց ան:

 Հուսկ, ձեռ­նար­կի հան­դի­սա­վար` Նո­րա Քի­զիր­եան կա­տա­րեց փակ­ման խօս­քը, յայտ­նե­լով թէ, ամէ­նու­րէք հայ­կա­կան գա­ղութ­նե­րը կը փոր­ձեն իրենց դա­տին կա­րե­լի եղա­ծին չափ շատ ճա­նա­չում ապա­հո­վել արեւմտ­եան եր­կիր­նե­րու խորհր­դա­րան­նե­րուն կող­մէ, որ­պէս­զի արեւմտ­եան հան­րա­յին կար­ծի­քը ճնշում բա­նեց­նէ Թուրք­իոյ վրայ` ճանչ­նա­լու քսա­նե­րորդ դա­րուն մարդ­կու­թեան դէմ գործ­ուած առա­ջին սպան­դը` Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը:

Օր­ուան հա­ւա­քը աւար­տե­ցաւ փակ­ման աղօթ­քով, որ կա­տա­րեց Հայ կա­թո­ղի­կէ եկե­ղեց­ւոյ ժո­ղովր­դա­պետ Հայր Թով­մաս Կա­րա­պետ­եան:

                                        Թղթակից

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles